lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus

 

ĮSAKYMAS

Dėl PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V1-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2009, Nr. 64-2569), 24 punktu:

1. Tvirtinu Paskolų teikimo studentams nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. VI-67 „Dėl Paskolų skyrimo studentams konkurso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 145-5561);

2.2. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VI-73 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VI-67 „Dėl Paskolų skyrimo studentams konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5699).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys


PATVIRTINTA

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V1-29

 

pASKOLŲ teikimo STUDENTAMS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paskolų teikimo studentams nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja dokumentus valstybės paskoloms ir valstybės remiamoms paskoloms (toliau – paskolos) gauti, jų pateikimo tvarką ir terminus, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, ir studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašų sudarymą, paskolų grąžinimo atidėjimą bei atleidimą nuo paskolų grąžinimo, valstybės garantinių įsipareigojimų vykdymą ir už paskolos gavėją kredito įstaigai sumokėtų lėšų grąžinimą Fondui.

2. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2009, Nr. 64-2569) (toliau – Aprašas), 20 punkte nurodyti studentai. Teisę gauti valstybės paskolas turi Aprašo 66 punkte nurodyti studentai.

3. Paskolų rūšis ir dydžius nustato Aprašo 6–8 punktai.

4. Studentas turi teisę gauti kiekvieną iš Aprašo 6–7 punktuose nurodytų rūšių paskolą, jeigu jis atitinka Aprašo 20–21 ir (arba) 66 punktuose nustatytus kriterijus atitinkamos rūšies paskolai gauti.

5. Paskolos studijų kainai sumokėti ir paskolos gyvenimo išlaidoms teikiamos vieną kartą per studijų metus rudens semestre. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis teikiamos du kartus per studijų metus – pavasario ir rudens semestre. Šios paskolos teikiamos studentams vieneriems studijų metams. Paskolos studijų įmokoms mokėti teikiamos du kartus per metus – pavasario ir rudens semestre.

6. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2009, Nr. 64-2569), Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo steigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098).

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos finansinių įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891) ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. DOKUMENTai Valstybės remiamoms paskoloms gauti, JŲ PATEIKIMo TVARKA IR terminai

 

8. Aprašo 27 punkte nurodytais terminais Fondui paskelbus studentų registravimo Fondo tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas, studentas, pageidaujantis gauti valstybės remiamą paskolą, privalo registruotis Fondo tinklalapyje tinkamai užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą.

9. Pildydamas prašymą-anketą studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos valstybės remiamos paskolos rūšį bei paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, studijų baigimo datą (metai ir mėnuo), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris) bei kitą informaciją, reikalingą valstybės remiamų paskolų administravimui. Studentas taip pat turi nurodyti, ar jis pageidauja, jog studijų laikotarpiu palūkanos už paskolą būtų apmokamos valstybės lėšomis, vadovaujantis Aprašo 55 punktu.

10. Studentas, norintis gauti valstybės remiamą paskolą, turi pateikti Fondui:

10.1. tinkamai užpildytą prašymą-anketą, jei jo tapatybė nebuvo patvirtinta nuostatų 11 punkte nurodytu būdu;

10.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei jo tapatybė nebuvo patvirtinta nuostatų 11 punkte nurodytu būdu.

11. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei prašymo-anketos pristatyti Fondui nereikia tuo atveju, kai studento asmens tapatybė patvirtinama jungiantis prie prašymo-anketos per Elektroninius valdžios vartus.

12. Studentas, prašyme-anketoje pažymėjęs, kad atitinka vieną ar kelis Aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2, 30.2.2 punktuose nurodytus kriterijus, be šių nuostatų 10 punkte nurodytų dokumentų, Fondui privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad atitinka prašyme-anketoje nurodytą kriterijų. Dokumente turi būti nurodytas pretenduojančio gauti paskolą studento asmens kodas ar gimimo data.

13. Studentas Fondui pateikia šių nuostatų 10–12 punktuose nurodytų dokumentų originalus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

14. Šių nuostatų 10 ir 12 punkte nurodytus dokumentus Fondui pateikia studentas ar jo įgaliotas asmuo. Kai dokumentus Fondui teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

15. Šių nuostatų 10 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus studentas privalo pristatyti Fondui ne vėliau kaip iki Fondo nustatytos studentų registravimo Fondo tinklalapyje pabaigos datos.

16. Jeigu studentas per nuostatų 15 punkte nurodytą terminą nepristato Fondui šių nuostatų 10 punkte nurodytų dokumentų, studentas neįrašomas į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą ir valstybės remiama paskola tokiam studentui nesuteikiama.

17. Jeigu studentas per nuostatų 15 punkte nustatytą terminą nepateikia Fondui šių nuostatų 12 punkte nurodytų dokumentų, Fondui priimant sprendimą dėl valstybės remiamos paskolos suteikimo studentui ir (arba) palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis studijų laikotarpiu, vadovaujantis Aprašo 55 punktu, prašyme-anketoje studento nurodytas kriterijus netaikomas.

18. Šių nuostatų 12 punkte nurodytų dokumentų Fondui pateikti nereikia, jeigu Fondas apie tai pranešė studentui arba šią informaciją paskelbė Fondo tinklalapyje.

19. Studentas, užpildęs prašymą-anketą, bet kuriuo metu iki valstybės remiamos paskolos sutarties sudarymo gali raštu kreiptis į Fondą, nurodydamas, jog atsiima prašymą-anketą ir nenori, kad jam būtų suteikta paskola. Jei prašymas-anketa buvo pateikta kelių rūšių paskoloms gauti, tai atsisakant, būtina nurodyti, kurios(-ių) rūšies(-ių) paskolos(-ų) atsisakoma. Jei atsisakyme paskolos rūšis nenurodoma, laikoma, jog atsisakoma visų prašyme-anketoje nurodytų paskolų.

 

III. studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, SĄRAŠų SUDARYMAS

 

20. Studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą sudaro Fondas, vadovaudamasis Aprašo 30 punkto nuostatomis. Sprendimas valstybės lėšomis apmokėti palūkanas studijų metu yra priimamas vadovaujantis Aprašo 55–56 punktų nuostatomis. Tai, kad palūkanos ar jų dalis studentui bus apmokamos valstybės lėšomis, nurodoma studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąraše.

21. Studentų, pretenduojančių gauti valstybės remiamą paskolą, sąrašas, o tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti ir (arba) valstybės lėšomis apmokėti palūkanas studijų metu, vadovaujantis Aprašo 55 punktu, viršija numatytą lėšų sumą, ir konkursinė eilė sudaromi naudojant Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui.

22. Per Aprašo 28 punkte nurodytą terminą mokslo ir studijų institucijos Fondo prašymu, naudodamos Fondo informacinę sistemą, pateikia Fondui šiuos duomenis apie studentus, pretenduojančius gauti valstybės remiamą paskolą: patvirtinimą, kad studentas yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra sustabdęs, nutraukęs studijų ar išbrauktas iš studentų sąrašų, numatomą studijų baigimo datą, už vienerius studijų metus mokamą kainą, studijų pakopą, studijų programą, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per praėjusį semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą), patvirtinimą, kad studentas priimamas studijuoti pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

23. Jeigu studento, pretenduojančio gauti valstybės remiamą paskolą, duomenys, nurodyti šių nuostatų 22 punkte, pasikeičia pasibaigus Aprašo 28 punkte nurodytam terminui, mokslo ir studijų institucija per 3 darbo dienas raštu turi informuoti Fondą apie duomenų pasikeitimą, konkrečiai nurodydama, kurio studento ir kokie duomenys pasikeitė.

24. Per 3 darbo dienas nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo, Fondo tinklalapyje skelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašas, valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios valstybės remiamas paskolas studentams ir kita su valstybės remiamų paskolų teikimu susijusi informacija.

25. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį, informuojami per Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, ir (arba) prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu. Per Fondo informacinę sistemą ir (arba) prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu studentai bus informuojami ir tais atvejais, kai Fondas, patikrinęs Aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2, 30.2.2 punktuose nurodytą kriterijų patvirtinantį dokumentą, nuspręs, jog dokumentas yra netinkamas, ir nurodys priežastį.

26. Mokslo ir studijų institucijoms bei aukštųjų mokyklų studentų atstovybėms informacija apie valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminus, kredito įstaigas, teikiančias valstybės remiamas paskolas studentams, teikiama siunčiant pranešimą paštu.

27. Kredito įstaigoms informacija apie studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą teikiama per Fondo informacinę sistemą pagal kredito įstaigos užklausą dėl kiekvieno studento, kuris kreipėsi į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. Informacija apie valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminus kredito įstaigoms teikiama siunčiant pranešimą paštu.

28. Fondas Aprašo 29 punkte nurodytą informaciją skelbia ir teikia laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1497; 2000, Nr. 64-1924) nuostatų.

 

IV. Valstybės remiamų paskolų sutarčių SUDARYMAS ir valstybės remiamų paskolų išmokėjimas

 

29. Per Aprašo 32 punkte nurodytą terminą studentas kreipiasi į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo, taip pat nurodo, kokia valiuta nori gauti paskolą.

30. Kredito įstaiga ir studentas, remiantis Fondo informacinės sistemos duomenimis, per Aprašo 32 ir 34 punktuose nurodytą terminą pasirašo valstybės remiamos paskolos sutartį, išskyrus Aprašo 37 punkte nurodytus atvejus.

31. Fondas kredito įstaigoms pagal pateiktą užklausą realiu laiku per Fondo informacinę sistemą teikia studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, paskolos rūšį, paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, kursą, studijų pakopą, studijų programą, numatomą studijų baigimo datą (metai, mėnuo), palūkanų apmokėjimo studijų laikotarpiu požymį.

32. Kredito įstaiga apie sudarytą valstybės remiamos paskolos sutartį per Fondo informacinę sistemą realiu laiku informuoja Fondą.

33. Kredito įstaigai informavus Fondą apie sudarytą valstybės remiamos paskolos sutartį, Fondas:

33.1. patvirtina, jog sutartis priimta ir jai teikiama valstybės garantija;

33.2. sutarties nepatvirtina, pateikdamas priežastį.

34. Kredito įstaiga apie paskolos gavėjui išmokėtą valstybės remiamą paskolą ar paskolos dalį informuoja Fondą per Fondo informacinę sistemą.

35. Apie studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, pasikeitusius duomenis Fondas realiu laiku informuoja kredito įstaigas per Fondo informacinę sistemą pagal pateiktą kredito įstaigos užklausą.

36. Aprašo 36 punkte numatytais atvejais valstybės remiamos paskolos sutartis su studentu nesudaroma.

37. Aprašo 40 punkte nurodytais atvejais valstybės remiama paskola neišmokama.

38. Paskolos gavėjas turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies.

 

V. VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS GRĄŽINIMO ATIDĖJIMAS BEI ATLEIDIMAS NUO VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS GRĄŽINIMO

 

39. Dėl valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo atidėjimo pagal Aprašo 51 punktą, paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu kreiptis į Fondą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki eilinės įmokos dienos. Kartu su prašymu pateikiami atidėjimo priežastį įrodantys dokumentai. Kreipdamasis dėl valstybės remiamos paskolos atidėjimo pagal Aprašo 51 punktą, paskolos gavėjas, kuris yra bedarbis ar nedirbantis asmuo, auginantis vaiką iki jam sueis 3 metai, pateikęs tai patvirtinančius dokumentus, gali prašyti valstybės lėšomis apmokėti palūkanas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu.

40. Per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimą priėmimo paskolos gavėjas privalo kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo įforminimo. Paskolos gavėjui per šiame punkte nurodytą terminą nesikreipus į kredito įstaigą, paskolos grąžinimo atidėjimas šiam paskolos gavėjui netaikomas.

41. Dėl atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo pagal Aprašo 49 punktą paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu kreiptis į Fondą pateikdamas prašymą bei atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo priežastį įrodančius dokumentus.

 

VI. VALSTYBĖS GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS IR UŽ PASKOLOS GAVĖJĄ KREDITO ĮSTAIGAI SUMOKĖTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

42. Valstybės įsipareigojimus pagal garantiją Fondas vykdo paskolos gavėjui valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimą laiku grąžinti eilinę paskolos dalį ir (arba) mokėti palūkanas ir paskolos gavėjui mirus.

43. Aprašo 49 ir 52 punktuose nustatytais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

44. Paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo grąžinti valstybės remiamą paskolą ir (arba) mokėti palūkanas, Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kuri buvo sumokėta kredito įstaigai už paskolos gavėją. Šiuo atveju paskolos gavėjas valstybės remiamą paskolą ir (arba) palūkanas turi grąžinti Fondui.

45. Paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti eilinę valstybės remiamos paskolos dalį ir (arba) mokėti palūkanas paskolos grąžinimo laikotarpiu, kredito įstaigai dėl šios priežasties pareikalavus prieš terminą grąžinti visą valstybės remiamos paskolos sumą ir paskolos grąžinimo dieną apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas, Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai apmokėti visą valstybės remiamos paskolos sumą bei paskolos grąžinimo dieną apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas, turi teisę reikalauti paskolos gavėjo grąžinti visą valstybės remiamos paskolos sumą ir apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas iš karto.

46. Fondas perima paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal valstybės remiamos paskolos sutartį tuo atveju, kai tenkinamos visos toliau išdėstytos sąlygos:

46.1. paskolos gavėjas nesusitaria su kredito įstaiga dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo;

46.2. šio paskolos gavėjo šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį;

46.3. valstybės remiamos paskolos grąžinimas šiuo pagrindu paskolos gavėjui buvo atidėtas ne mažiau kaip 4 kartus;

46.4. paskolos gavėjas dar kartą kreipėsi į Fondą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo Aprašo 51 punkte nurodytu pagrindu ir Fondo direktoriaus sudaryta komisija nusprendė, kad yra pagrindas atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimą.

Šiuo atveju Fondui perėmus paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal valstybės remiamos paskolos sutartį, paskolos gavėjas grąžina paskolą Fondui.

47. Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas, paskolos gavėjas privalo pranešti Fondui apie pavardės, gyvenamosios vietos, kitų duomenų pasikeitimą, taip pat apie įsidarbinimą ar darbo vietos pasikeitimą.

48. Fondui perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį ir paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti Fondui eilinę valstybės remiamos paskolos dalį ir (arba) mokėti palūkanas, išskyrus atvejus, kai įstatymo nustatyta tvarka pripažintas nedarbingu ar negalintis grąžinti valstybės remiamos paskolos dėl neįgalumo ligos ar sužalojimo paskolos gavėjas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu yra atleistas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo ar šios paskolos grąžinimas paskolos gavėjui yra atidėtas, Fondas turi teisę reikalauti paskolos gavėjo prieš terminą grąžinti visą valstybės remiamos paskolos sumą ir apskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas.

49. Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai ar perėmęs paskolos gavėjo teises ir pareigas, visą informaciją dėl kredito įstaigai už paskolos gavėją sumokėtų pinigų sumų grąžinimo siųs paskolos gavėjo ir kredito įstaigos sudarytoje valstybės remiamos paskolos sutartyje nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas kredito įstaigai ar Fondui raštu nurodys kitą savo gyvenamosios vietos adresą, šiame punkte nurodyta informacija bus siunčiama paskutiniu Fondui žinomu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu.

50. Paskolos gavėjui nevykdant pareigos grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą, šis įsiskolinimas iš paskolos gavėjo išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka. Šiais atvejais už kiekvieną pavėluotą dieną paskolos gavėjui skaičiuojami 0,02 procento reikalavimo sumos dydžio delspinigiai. Vėluodamas grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą, paskolos gavėjas pirmiausia turi grąžinti delspinigius, o po to Fondo už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą.

 

VII. DOKUMENTai Valstybės paskoloms gauti, JŲ PATEIKIMo TVARKA IR terminai

 

51. Aprašo 27 punkte nurodytais terminais Fondui paskelbus studentų registravimo Fondo tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas, studentai, pageidaujantys gauti valstybės paskolą, privalo registruotis Fondo tinklalapyje tinkamai užpildydami nustatytos formos prašymą-anketą.

52. Pildydamas prašymą-anketą studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, numatomą studijų baigimo datą (metai ir mėnuo), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris).

53. Studentas, norintis gauti valstybės paskolą, turi pateikti Fondui:

53.1. tinkamai užpildytą prašymą-anketą;

53.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

54. Studentas, prašyme-anketoje pažymėjęs, kad atitinka vieną ar kelis Aprašo 30.2.2 punkte nurodytus kriterijus, be šių nuostatų 53 punkte nurodytų dokumentų, Fondui privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad studentas atitinka prašyme-anketoje nurodytą kriterijų. Dokumente turi būti nurodytas pretenduojančio gauti paskolą studento asmens kodas ar gimimo data.

55. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą-anketą Fondui pateikia studentas ar jo įgaliotas asmuo. Jei prašymą-anketą Fondui teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas. Pristatant Fondui prašymą-anketą patvirtinama teikiančiojo asmens tapatybė.

56. Tinkamai užpildytą prašymą-anketą (jei studento asmens tapatybė nebuvo patvirtinta) ir Aprašo 30.2.2 punkte nurodytą kriterijų (jei toks yra) patvirtinantį dokumentą studentas turi pristatyti Fondui iki studentų registracijos Fondo tinklalapyje pabaigos datos.

57. Jeigu studentas per nuostatų 56 punkte nurodytą terminą nepristato Fondui šių nuostatų 53 punkte nurodytų dokumentų, studentas neįrašomas į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą ir valstybės paskola tokiam studentui nesuteikiama.

58. Jeigu studentas per nuostatų 56 punkte nustatytą terminą nepateikia Fondui 54 punkte nurodytų dokumentų, prašyme-anketoje studento nurodytas kriterijus netaikomas Fondui priimant sprendimą dėl valstybės paskolos suteikimo studentui.

59. Šių nuostatų 54 punkte nurodytų dokumentų Fondui pateikti nereikia, jeigu Fondas apie tai pranešė studentui arba šią informaciją paskelbė Fondo tinklalapyje.

 

VIII. studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, SĄRAŠų SUDARYMAS

 

60. Studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašus sudaro Fondas, vadovaudamasis Aprašo 72 punkto nuostatomis.

61. Studentų, pretenduojančių gauti valstybės paskolą, sąrašas, o tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės paskoloms teikti viršija valstybės paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, ir konkursinė eilė sudaromi naudojant Fondo informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui.

62. Per Aprašo 70 punkte nurodytą terminą mokslo ir studijų institucijos Fondo prašymu, naudodamos Fondo informacinę sistemą, pateikia Fondui šiuos duomenis apie studentus, pretenduojančius gauti valstybės paskolą: patvirtinimą, kad studentas yra šios mokslo ir studijų institucijos studentas ir nėra sustabdęs, nutraukęs studijas ar išbrauktas iš studentų sąrašų, numatomą studijų baigimo datą, mokamą už studijų semestrą įmoką, studijų pakopą, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per praėjusį semestrą.

63. Jeigu studento, pretenduojančio gauti valstybės paskolą, duomenys, nurodyti šių nuostatų 62 punkte, pasikeičia pasibaigus Aprašo 70 punkte nurodytam terminui, mokslo ir studijų institucija per 3 darbo dienas raštu turi informuoti Fondą apie duomenų pasikeitimą, konkrečiai nurodydama, kurio studento ir kokie duomenys pasikeitė.

64. Per 3 darbo dienas nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo, Fondo tinklalapyje skelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašas, valstybės paskolų sutarčių pasirašymo terminai ir kita su valstybės paskolų teikimu susijusi informacija.

65. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartį, informuojami Fondo tinklalapyje paskelbiant studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą ir (arba) prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu. Prašyme-anketoje studento nurodytu elektroninio pašto adresu studentai bus informuojami ir tais atvejais, kai Fondas, patikrinęs Aprašo 30.2.2 punktuose nurodytą kriterijų patvirtinantį dokumentą, nuspręs, jog dokumentas yra netinkamas, ir nurodys priežastį.

66. Mokslo ir studijų institucijoms bei aukštųjų mokyklų studentų atstovybėms informacija apie valstybės paskolų sutarčių pasirašymo terminus teikiama siunčiant pranešimą paštu.

67. Fondas Aprašo 71 punkte nurodytą informaciją skelbia ir teikia laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1497; 2000, Nr. 64-1924) nuostatų.

 

IX. Valstybės paskolų sutarčių sudarymas ir valstybės paskolų išmokėjimas

 

68. Su kiekvienu studentu, kuriam siūloma teikti valstybės paskolą, per Aprašo 74 punkte nustatytą terminą Fondo direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasirašo valstybės paskolos sutartį.

69. Pasirašydamas valstybės paskolos sutartį, studentas ar jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti:

69.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

69.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu valstybės paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

70. Valstybės paskolos sutartis nesudaroma su studentu Aprašo 77 punkte nurodytais atvejais.

71. Valstybės paskolos lėšos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervedamos į valstybinės mokslo ir studijų institucijos sąskaitą.

72. Valstybės paskola neišmokama paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų ar paskolos gavėjui raštu atsisakius valstybės paskolos, taip pat paaiškėjus Aprašo 66.1–66.3 punktuose nurodytoms aplinkybėms.

73. Tais atvejais, kai po valstybės paskolos pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų įmoka už studentą yra sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda paskolos studijų įmokai mokėti lėšas studentui.

 

X. VALSTYBĖS PASKOLOS GRĄŽINIMO ATIDĖJIMAS BEI ATLEIDIMAS NUO VALSTYBĖS PASKOLOS GRĄŽINIMO

 

74. Dėl valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo termino atidėjimo paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo, atsiradus Aprašo 89.1, 89.2, 89.5 punktuose nurodytoms aplinkybėms, turi raštu kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančius dokumentus.

Šiame punkte nurodytais atvejais paskolos gavėjui paskolos grąžinimo terminas atidedamas nuo prašymo ir paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos.

75. Dėl valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo termino atidėjimo paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo Aprašo 89.3, 89.4, 89.6, 89.7 punktuose nurodytais atvejais turi raštu kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei paskolos grąžinimo atidėjimo priežastį patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki paskolos ar jos dalies grąžinimo termino pradžios.

76. Dėl atleidimo nuo valstybės paskolos ar jos dalies grąžinimo paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo, atsiradus Aprašo 88 punkte nurodytoms aplinkybėms, turi raštu kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą dėl atleidimo nuo paskolos grąžinimo ir atleidimo priežastį patvirtinančius dokumentus. Paskolos gavėjas atleidžiamas nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo nuo prašymo ir atleidimo priežastį patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos. Atsižvelgus į paskolos gavėjo prašymą bei Aprašo 88 punkte nurodytas aplinkybes, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos gavėjas gali būti atleistas nuo paskolos grąžinimo nuo atleidimo pagrindą sudarančių aplinkybių atsiradimo dienos.

_________________