LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A1-499

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 82-3276; 2009, Nr. 90-3867) 1.1 punktu:

1. Tvirtinu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos darbo biržos direktoriui kasmet iki spalio 15 d. pateikti savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose siūloma įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, sąrašą.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-225 „Dėl bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų siuntimo mokytis pagal profesinio mokymo programas sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3382);

3.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. A1-343 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų siuntimo mokytis pagal profesinio mokymo programas sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-37);

3.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-229 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų neformalaus švietimo organizavimo, vykdymo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3477);

3.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. A1-342 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-229 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų neformalaus švietimo organizavimo, vykdymo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-36);

3.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3379);

3.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-43 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-929);

3.7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A1-149 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2434);

3.8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-334 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2427);

3.9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-219 „Dėl Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3378);

3.10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-337 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-219 „Dėl Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2425);

3.11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-214 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3374);

3.12. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. A1-146 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-214 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 60-2326);

3.13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3381);

3.14. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-44 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-928);

3.15. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A1-148 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2433);

3.16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-335 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2428);

3.17. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3479);

3.18. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. A1-414 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 144-5791);

3.19. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-273 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 46-1818);

3.20. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-221 „Dėl Darbo rotacijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3380);

3.21. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-336 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-221 „ Dėl Darbo rotacijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2424);

4. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrei Audrai Mikalauskaitei.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                       Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu

Nr. A1-499

 

aKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ įgyvendinimo SĄLYGŲ ir TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti ir bedarbių teritorinio judumo rėmimo įgyvendinimo sąlygas ir tvarką.

2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau vadinama – Priemonės) sudaro:

2.1. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas;

2.2. remiamasis įdarbinimas:

2.2.1. įdarbinimas subsidijuojant;

2.2.2. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;

2.2.3. darbo rotacija;

2.2.4. viešieji darbai.

2.3. parama darbo vietoms steigti:

2.3.1. darbo vietų steigimo subsidijavimas;

2.3.2. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas;

2.3.3. savarankiško užimtumo rėmimas.

2.4. bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys).

Darbo vietos įsteigimas – materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymas ir teritorinėje darbo biržoje (toliau vadinama – darbo birža) įregistruoto asmens įdarbinimas į sukurtą darbo vietą. Jei toje pačioje darbo vietoje dirba keli darbuotojai skirtingu darbo laiku, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms.

Darbo vietos panaikinimas – darbo vieta laikoma panaikinta, kai, nepraėjus 3 metų laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos:

darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama darbdavio iniciatyva, apie darbo sutarties nutraukimą nepranešama darbo biržai ir per 30 darbo dienų į darbą nepriimamas darbo vietai užimti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis darbo biržos siunčiamas asmuo;

įdarbinto asmens darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės, taip pat jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis;

įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbovietė ar funkcijos be darbo biržos sutikimo;

subsidijos gavėjas netenka teisės valdyti būtiną darbo vietoms išlaikyti nekilnojamąjį turtą ar be darbo biržos sutikimo parduoda, įkeičia, išnuomoja ar kitaip perleidžia juridiniams ar fiziniams asmenims už subsidijos darbo vietai steigti lėšas darbo vietai įrengti įsigytus įrengimus, įrangą ar kitas darbo priemones;

neįgalusis asmuo, pradėjęs savo verslą įsteigtoje sau darbo vietoje, ilgiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių nevykdo veiklos;

neįgalusis įsteigęs sau darbo vietą individualiai veiklai pagal verslo liudijimą darbo vietų steigimo sutarties galiojimo laikotarpiu (kol baigsis 3 metų laikotarpis), per 15 dienų nuo verslo liudijimo galiojimo pabaigos nepateikia naujo verslo liudijimo.

Ekonominius sunkumus patiriančios įmonės  įmonės, kuriose dėl objektyvių priežasčių sutrinka gamybos procesas, sumažėja atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų apimtys ir dėl to jų darbuotojai dirba ne visą darbo laiką.

Paraiška – nustatytos formos darbdavio ar registruoto darbo biržoje asmens, siekiančio gauti paramą naujoms darbo vietoms steigti, užpildytas dokumentas.

Paraiškos teikėjas – bedarbis, įsiregistravęs darbo biržoje, darbo ieškantis asmuo arba darbdavys, pateikęs paraišką subsidijai gauti.

Projekto teikėjas – darbdavys, pateikęs vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau vadinama – VUI) projekto paraišką gauti subsidiją darbo vietoms steigti.

Subsidija darbo vietoms steigti – negrąžintinos lėšos, skiriamos darbo vietoms steigti (pritaikyti), be kurios jos negalėtų būti įsteigtos.

Subsidija darbo užmokesčiui – negrąžintinos lėšos, skiriamos darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, nepanaudotoms atostogoms (organizuojant viešuosius darbus) kompensuoti, be kurių darbo biržoje registruotas asmuo negalėtų būti įdarbintas.

Subsidijos gavėjas – darbdavys arba asmuo, registruotas darbo biržoje darbo ieškančiu arba bedarbiu, kuriam skiriama subsidija darbo vietai įsteigti.

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Tikslinės teritorijos – savivaldybių (seniūnijų) teritorijos, kuriose įgyvendinami VUI projektai.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme (Žin.,2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 4-26 ), Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) vartojamas sąvokas.

4. Pagal šį Aprašą iš valstybės biudžeto arba Užimtumo fondo lėšų skiriama valstybės subsidija VUI projektams įgyvendinti tikslinėse teritorijose, kurios pagalbos teikimo sąlygos nustatytos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (PL 2006 L 379, p. 5).

5. Maksimali VUI projekto teikėjo prašoma subsidijos suma teikiant paraišką negali viršyti 345 000 Lt. Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama.

6. VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau anksčiau jo gauta de minimis pagalba neviršytų 690 000 Lt, transporto sektoriuje – 345 000 Lt, žuvininkystės sektoriuje – 103 500 Lt, žemės ūkio sektoriuje – 25 800 Lt.

7. Subsidijos gavėjas privalo įsteigtas (pritaikytas) naujas darbo vietas išsaugoti mažiausiai trejus metus nuo darbo vietų įsteigimo (pritaikymo).

8. Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo Priemones, darbdaviams, įdarbinusiems darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui. Jei įdarbinto asmens darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį. Šiuo atveju subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas darbo užmokesčio dydį padalijant iš to mėnesio darbo valandų arba dienų skaičiaus pagal darbovietės darbo grafiką ir rezultatą padauginus iš asmens dirbtų tą mėnesį valandų arba dienų skaičiaus. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų dydžių.

9. Subsidija darbo užmokesčiui nemokama kasmetinių, tikslinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

10. Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas:

10.1. pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, nustatytam Priemonių įgyvendinimo sutartyse;

10.2. pasibaigus darbo sutarčiai, sudarytai įgyvendinant remiamojo įdarbinimo Priemones;

10.3. įdarbintam asmeniui sulaukus senatvės pensijos amžiaus;

10.4. darbdaviui neišmokėjus įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio ilgiau nei 15 darbo dienų nuo darbo sutartyje nustatyto darbo užmokesčio mokėjimo dienos;

10.5. įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį ar įsidarbinus savarankiškai;

10.6. asmeniui, turinčiam įsipareigojimu šeimai ir registruotam darbo biržoje bedarbiu, nutraukus darbo sutartį ar atsisakius šio Aprašo 38.5 punkte nurodyto asmens teikiamų paslaugų;

10.7. darbdaviui iškėlus bankroto bylą, įmonei įgijus likviduojamos įmonės statusą.

11. Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus pateikia pažymas apie įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį (šio Aprašo 7, 9, 10, 12, 15 priedai). Subsidija darbo užmokesčiui išmokama per 5 darbo dienas nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

12. Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių paraiškos pateikimo dieną, o VUI projektams – konkurso paskelbimo dieną.

13. Subsidija darbo vietoms steigti įgyvendinant Priemones skiriama finansuoti šioms išlaidoms:

13.1. įrengimams, įrangos, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

13.2. darbo vietos ir darbuotojui reikalingoms licencijoms ir leidimams įsigyti;

13.3. mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;

13.4. patalpoms remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio;

13.5. reklamai;

13.6. ilgalaikiam materialiam turtui drausti. Subsidijos gavėjas privalo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 3 metus nuo turto įsigijimo, kiekvienais metais pateikdamas darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus.

14. Šio Aprašo 13 punkte nurodytos išlaidos privalo būti:

14.1. būtinos darbo vietai įsteigti, pritaikyti;

14.2. nurodytos paraiškoje;

14.3. panaudotos per sutartyje numatytą laikotarpį;

14.4. įtrauktos į subsidijos gavėjo metinį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, darbdaviai, nesudarantys balanso, subsidiją privalo įtraukti į metinę pajamų-išlaidų deklaraciją. Šis reikalavimas netaikomas asmeniui, įsteigusiam sau darbo vietą (individuali veikla pagal verslo liudijimą, individuali veikla pagal pažymą).

15. Pasiūlymus dėl Priemonių, kurias įgyvendinant mokamos subsidijos darbo vietai steigti, darbo užmokesčiui kompensuoti, gali teikti darbdaviai, kurie:

15.1. nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

15.2. neturi likviduojamos įmonės statuso;

15.3. neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Šie reikalavimai nėra taikomi subsidijai darbo užmokesčiui.

16. Bedarbiai dalyvauti Priemonėse siunčiami, jei dalyvavimas šiose Priemonėse yra numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose.

17. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1508 „Dėl Su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 173-6406), asmenims, įdarbintiems įgyvendinant Priemones, gali būti nustatytas ne visas darbo laikas.

18. Siunčiant dalyvauti Priemonėse asmenis iki 18 metų, turi būti atsižvelgta į Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatytas šių asmenų darbo sąlygas ir jų įdarbinimo tvarką.

 

II. BEDARBIŲ IR ĮSPĖTŲ APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBINGO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ profesinis mokymas

 

19. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo (toliau vadinama – mokymas) tikslas – suteikti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, jei tai reikalinga įsidarbinant.

20. Mokytis pagal vieną arba kelias sugretintas profesinio mokymo programas gali būti siunčiami atitinkantys mokymo programos ir profesinius sveikatos reikalavimus šie asmenys:

20.1. bedarbiai:

20.1.1. nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje, kuriems darbo birža negali pasiūlyti tinkamo darbo;

20.1.2. kvalifikacijai suteikti – esant teigiamai teritorinės darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos (toliau vadinama – teritorinė tarnyba) išvadai dėl tinkamumo pasirinktai profesijai;

20.1.3. baigę darbo biržos finansuotą mokymą ir įgiję kvalifikaciją:

20.1.3.1. kitai kvalifikacijai suteikti – ne anksčiau kaip po 3 metų nuo kvalifikacijos įgijimo, išskyrus atvejus, kai pateikiamas sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymėjimas apie asmens sveikatos būklę ir darbingumą, kuriame nustatyti apribojimai ar negalėjimas dirbti pagal įgytą kvalifikaciją;

20.1.3.2. kvalifikacijai tobulinti, naujai ar papildomai kompetencijai įgyti – dirbę pagal įgytą kvalifikaciją ne anksčiau kaip po 6 mėnesių, nedirbę – ne anksčiau kaip po 1 metų nuo kvalifikacijos įgijimo;

20.1.4. baigę darbo biržos finansuotas nesuteikiančias kvalifikacijos formaliojo profesinio mokymo programas ir neformaliojo profesinio mokymo programas – ne anksčiau kaip po 1 metų nuo mokymo baigimo;

20.1.5. darbo biržos siųsti ir be svarbių priežasčių nutraukę mokymąsi ar po profesinio mokymo pabaigos per 6 mėnesių laikotarpį be svarbios priežasties atsisakiusiems darbo biržos jiems siūlomo darbo – ne anksčiau kaip po 2 metų nuo mokymo nutraukimo ar atsisakymo siūlomo darbo datos. Svarbios priežastys, nurodytos Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje, pripažįstamos pateisinamomis, pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Mokymo įstaiga ir darbo birža turi teisę patikrinti nurodytos priežasties teisingumą;

20.2. įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai:

20.2.1. gavę įspėjimą apie atleidimą iš darbo ir nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje;

20.2.2. kvalifikacijai suteikti ar tobulinti, naujai ar papildomai kompetencijai įgyti – ne anksčiau kaip po metų nuo darbo biržos finansuoto mokymo baigimo.

21. Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai siunčiami į profesinio mokymo įstaigas, įmones, organizacijas (toliau vadinama – mokymo įstaiga), turinčias Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą (licenciją) mokyti pagal formaliojo profesinio mokymo programas arba įtraukusias į savo nuostatus (įstatus) tęstinio profesinio mokymo organizavimą ir atitinkančias nustatytus reikalavimus vykdyti Darbo rinkos tęstinio neformaliojo profesinio mokymo programas (toliau vadinama – neformaliojo mokymo programa), įregistruotas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) tvarkomame Darbo rinkos tęstinio neformaliojo profesinio mokymo programų sąvade (toliau vadinama – Programų sąvadas).

22. Vykdydama bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų neformalųjį profesinį mokymą, Tarnyba:

22.1. nustato reikalavimus neformaliojo mokymo programoms;

22.2. registruoja neformaliojo mokymo programas Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo programų sąvade (toliau – Programų sąvadas);

22.3. nustato išduodamų pažymėjimų formą ir turinį;

22.4. nustato reikalavimus neformaliojo mokymo programoms, registruotoms Programų sąvade, vykdyti;

22.5. kaupia duomenis apie mokymo įstaigas, atitinkančias reikalavimus vykdant neformaliojo mokymo programas ir kurios įtrauktos į Mokymo įstaigų, atitinkančių reikalavimus vykdant neformaliojo mokymo programas, sąvadą (toliau vadinama – Mokymo įstaigų sąvadas);

22.6. atlieka neformaliojo mokymo programų vykdymo stebėseną, teikia rekomendacijas mokymo įstaigoms dėl mokymo programų vykdymo atitikimo nustatytiems reikalavimams, nustato terminus trūkumams pašalinti;

22.7. išregistruoja iš Mokymo įstaigų sąvado mokymo įstaigas, neatitinkančias nustatytų reikalavimų vykdant neformaliojo mokymo programas;

22.8. teikia informaciją apie mokymo programas, mokymo programų vykdytojus ir stebėsenos rezultatus darbo biržai, socialiniams parteriams, kitiems suinteresuotiems asmenims, talpina informaciją internetiniame puslapyje www.darborinka.lt.

23. Teritorinė tarnyba nustato darbo biržos siunčiamų kvalifikacijai suteikti bedarbių tinkamumą pasirinktai profesijai. Teritorinė tarnyba išvadas apie darbo biržos siųstų asmenų tinkamumą pasirinktai profesijai pateikia darbo biržai Tarnybos direktoriaus nustatyta ir su Lietuvos darbo birža suderinta tvarka.

24. Lietuvos darbo birža rengia ir, suderinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tvirtina Pavyzdinius mokymo paslaugų pirkimo dokumentus. Profesinio mokymo paslaugas perka Lietuvos darbo birža arba jos pavedimu darbo biržos, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) ir kitais teisės aktais.

25. Darbo birža, siųsdama mokytis bedarbius ar įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus, su mokymo įstaiga sudaro profesinio mokymo sutartį (1 priedas).

26. Mokymo įstaiga su darbo biržos siųstu bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotoju sudaro mokymo sutartį (2 priedas).

27. Mokymo įstaiga, siųsdama mokinius praktiniam mokymui į įmonę, įstaigą ar organizaciją, su ja sudaro sutartį dėl praktinio mokymo (3 priedas).

28. Įmonė, įstaiga, organizacija, vykdanti praktinį mokymą realiose darbo vietose, su kiekvienu mokiniu sudaro praktinio mokymo sutartį (4 priedas).

29. Darbo birža turi teisę tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas mokymo įstaigoje ir (ar) praktikos atlikimo vietoje.

30. Mokymo įstaiga privalo nedelsdama nutraukti mokymo sutartį, jei bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas:

30.1. be svarbios priežasties 6 darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų;

30.2. per mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų.

31. Mokymo įstaiga, raštu suderinusi su darbo birža, gali pratęsti mokymo sutartį, jei bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų mokymo sutartyje numatytos trukmės ir pateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančius dokumentus.

32. Mokymo trukmė dienomis, sudarant profesinio mokymo sutartį, nustatoma mokymo paslaugų pirkimo sutartyje, numatytą valandų skaičių dalinant iš 8. Tais atvejais, kai teisės aktais nustatyta trumpesnė mokymo trukmė, valandų skaičius per dieną nustatomas remiantis tą mokymą reglamentuojančiais teisės aktais. Įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, dalyvavimo mokyme organizavimo tvarką ir mokymo trukmę nustato Lietuvos darbo biržos direktorius ir Tarnybos direktorius.

33. Mokymo vykdymas mokymo įstaigoje apskaitomas akademinėmis valandomis. Praktinio mokymo metu, sudarius sutartį dėl praktinio mokymo, mokymo vykdymas apskaitomas darbo valandomis.

34. Mokymo įstaiga teikia darbo biržai informaciją apie mokinių užsiėmimų lankomumą, nurodydama lankytas valandas, jų drausmines nuobaudas, sutarčių nutraukimą ir mokymosi pratęsimą.

35. Finansuojamos šios mokymo išlaidos:

35.1. bedarbiams – mokymo stipendija, mokymo paslaugų, apgyvendinimo, kelionės, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos patikrinimo, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos;

35.2. įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams – mokymo stipendija (dirbantiems ne visą darbo laiką), mokymo paslaugų, apgyvendinimo, kelionės ir sveikatos patikrinimo, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos.

36. Darbo birža:

36.1. apmoka mokymo įstaigai kiekvieną mėnesį:

36.1.1. už suteiktas mokymo paslaugas pagal mokymo įstaigos pateiktus paslaugų priėmimo–perdavimo aktus ir sąskaitas faktūras;

36.1.2. už mokinių apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) dydžio už vieną parą. Kai mokymosi metu apgyvendinamas neįgalusis, turintis sunkią judėjimo negalią – ne daugiau kaip 35 procentų BSI dydžio;

36.1.3. mokymo ir apgyvendinimo išlaidas iki mokymo sutarties nutraukimo datos tų mokinių, kurie nutraukė mokymo sutartį ne dėl mokymo įstaigos kaltės arba pašalinti iš mokymo įstaigos dėl nepatenkinamo elgesio ar mokymosi;

36.2. prieš siunčiant mokytis bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus, dirbančius ne visą darbo laiką, informuoja apie mokymo stipendijos dydį ir mokėjimo sąlygas. Bedarbis, kuriam mokymosi metu priklauso nedarbo socialinio draudimo išmoka, pateikia darbo biržai prašymą dėl mokymo stipendijos dydžio (5 priedas) (0,7 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba prilygintos nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui, galiojančiam mokymo pradžios dieną);

36.3. kartą per mėnesį, gavus iš mokymo įstaigos informaciją apie bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo, dirbančio ne visą darbo laiką, mokymo programos lankomumą, moka mokymo stipendiją už lankytas valandas. Bedarbio ir įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo stipendijos dydis apskaičiuojamas, jos dydį padalijant iš to mėnesio mokymo valandų skaičiaus ir rezultatą padauginant iš lankytų valandų skaičiaus;

36.4. pagal bedarbio ir įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo darbo biržai pateiktą prašymą dėl kelionės išlaidų kompensavimo, gavusi iš mokymo įstaigos informaciją apie lankomumą, pagal lankytas dienas apmoka vieną kartą per mėnesį bedarbiui ir įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui šias kelionės išlaidas:

36.4.1. kai mokymas vyksta jo gyvenamojoje vietoje – nuvykimo į mokymo įstaigą ar praktikos atlikimo vietą ir grįžimo vietinio (miesto) susisiekimo maršruto transportu;

36.4.2. kai mokymas vyksta ne jo gyvenamojoje vietoje:

36.4.2.1. nuvykimo į mokymo įstaigą ar praktikos atlikimo vietą ir grįžimo tolimojo ar (ir) vietinio susisiekimo maršruto transporto išlaidas;

36.4.2.2. apgyvendintam mokymo vietoje – atvykimo į mokymo vietą ir grįžimo pasibaigus mokymui bei vieną kartą per savaitę nuvykimo į namus ir grįžimo tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršruto transporto kelionės išlaidas bei važinėjimo į mokymo įstaigą ar praktikos atlikimo vietą vietinio (miesto) susisiekimo maršruto transportu;

36.5. bedarbiui ir įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui kelionės išlaidos apmokamos pagal pateiktus važiavimo bilietus ar vienkartinius važiavimo bilietus, kurie turi atitikti asmens prašyme nurodytą maršrutą. Bedarbiams kelionės išlaidos gali būti apmokamos pagal pateiktus mėnesinius bilietus (tik darbo dienomis). Nepateikus važiavimo bilietų, kelionės išlaidos apmokamos pagal mokėjimo mėnesį galiojančius, savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintus, vietinio (priemiestinio, miesto) susisiekimo maršruto transporto tarifinius įkainius ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovės valdybos sprendimu patvirtintus važiavimo vietinio susisiekimo traukiniu tarifinius įkainius;

36.6. moka bedarbiui ir įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui privalomojo sveikatos patikrinimo išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas pateisinančius dokumentus;

36.7. nutraukia mokymo įstaigai mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidų finansavimą, bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui mokymo stipendijos ir kelionės išlaidų apmokėjimą pagal mokymo įstaigos raštu pateiktą pranešimą dėl mokymo sutarties nutraukimo;

36.8. dėl svarbių priežasčių pratęsia mokymo finansavimą, gavusi iš mokymo įstaigos ar bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo svarbias užsiėmimų nelankymo priežastis patvirtinančius dokumentus, parengusi ir pasirašiusi su mokymo įstaiga suderinimo raštą dėl mokymo pratęsimo;

36.9. nutraukia visų mokymo išlaidų finansavimą bedarbiui įsidarbinus pagal darbo sutartį, pradėjus verstis individualia veikla pagal verslo liudijimą ar individualia veikla pagal pažymą. Bedarbiui, baigusiam teorinę mokymo programos dalį ir įsidarbinusiam pagal darbo sutartį darbui pagal įgyjamą kvalifikaciją bei tęsiančiam mokymą, toliau finansuojamos tik mokymo paslaugos.

 

III. ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT

 

37. Įdarbinimo subsidijuojant tikslas – padėti darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims, registruotiems darbo biržoje, įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti, o asmenims, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje.

38. Įdarbinimas subsidijuojant organizuojamas šiems darbo rinkoje papildomai remiamiems darbingo amžiaus bedarbiams ir darbo ieškantiems asmenims:

38.1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

38.2. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

38.3. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

38.4. rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

38.5. pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją, kai jų užimtumo rėmimas sudaro sąlygas kitiems bedarbiams, turintiems įsipareigojimų šeimai, dirbti;

38.6. ilgalaikiams bedarbiams;

38.7. vyresniems kaip 50 metų darbingiems darbingo amžiaus asmenims;

38.8. nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

38.9. grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

38.10. iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems dvejus ir daugiau metų;

38.11. priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

38.12. prekybos žmonėmis aukoms, baigusioms psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

38.13. grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų);

38.14. turintiems teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą (Žin., 2003, Nr. 48-2106).

39. Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos darbdaviams įdarbinant šio Aprašo 38 punkte nurodytus asmenis, dydis apskaičiuojamas vadovaujantis šio Aprašo 8 punkto nuostatomis ir mokamas:

39.1. 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.1 punkte – visą šių asmenų darbo laikotarpį;

39.2. 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.2 punkte – visą šių asmenų darbo laikotarpį;

39.3. 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.3–38.5 ir 38.8 punktuose – iki 12 mėn.;

39.4. 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.6, 38.7, 38.9–38.14 punktuose – iki 6 mėn.

40. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Priemonę įdarbinimą subsidijuojant, darbo biržai pateikiamuose pasiūlymuose nurodo planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas (pareigas), kvalifikacijai ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomas darbo ir darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) sąlygas, datas, nuo kurių planuojami įdarbinti asmenys.

41. Asmuo, turintis įsipareigojimų šeimai ir registruotas darbo biržoje bedarbiu bei pageidaujantis, kad darbo biržos siųstas bedarbis, nurodytas šio Aprašo 38.5 punkte, padėtų jo šeimos nariui, papildomai pateikia darbo biržai prašymą, kuriame motyvuotai nurodomas socialinio darbuotojo padėjėjo poreikis.

42. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos:

42.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

42.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

42.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (6 priedas) sudarymo:

42.3.1. sudaryti sutartį;

42.3.2. nesudaryti sutarties;

42.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

42.4. raštu informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 42.3.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 42.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

43. Prieš sudarant sutartį dėl šio Aprašo 38.5 punkte nurodyto asmens įdarbinimo subsidijuojant, darbdavio, kuris ketina šią sutartį pasirašyti, socialinis darbuotojas įvertina asmens, turinčio įsipareigojimų šeimai ir registruoto darbo biržoje bedarbiu, šeimos nario socialinių paslaugų poreikį.

44. Darbo birža subsidiją darbo užmokesčiui moka darbdaviui, įdarbinusiam šio Aprašo 38 punkte nurodytą asmenį sutartyje nustatytomis sąlygomis.

45. Darbo birža nutraukia įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį su darbdaviu joje nurodytais atvejais.

 

IV. DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS

 

46. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

47. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas:

47.1. darbo biržoje registruotiems šiems turintiems kvalifikaciją darbingo amžiaus bedarbiams tuo atveju, jei darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo dėl darbo įgūdžių stokos:

47.1.1. pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

47.1.2. ilgalaikiams bedarbiams;

47.1.3. iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems dvejus ir daugiau metų;

47.1.4. po profesinės reabilitacijos;

47.2. įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, jei jie yra įsiregistravę darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jie neturi reikiamų darbo įgūdžių, kad galėtų tęsti darbą toje pačioje darbovietėje ar kai šiems asmenims trūksta darbo įgūdžių, kad įsidarbintų kitoje darbovietėje.

48. Trūkstamų darbo įgūdžių poreikis 47.1 punktuose nurodytiems asmenims nustatomas Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

49. Darbo birža teikia pasiūlymą įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo Priemonę darbdaviams, užregistravusiems laisvas darbo vietas, formaliai atitinkančias kvalifikacijas ir kompetencijas bedarbių, kuriems nustatytas poreikis darbo įgūdžiams įgyti.

50. Darbdaviai, gavę darbo biržos pasiūlymą įdarbinti darbo biržos siųstus asmenis, įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, pateikia darbo biržai informaciją apie planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas, kvalifikacinius ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomą darbo apmokėjimą (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) bei kitas sąlygas, kuriomis esant darbo biržos siųsti asmenys gali dalyvauti šioje priemonėje.

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti darbo įgūdžių įgijimą savo darbingo amžiaus darbuotojams, kurie yra įspėti apie atleidimą iš darbo, pateikia darbo biržai pasiūlymą dėl šios priemonės įgyvendinimo. Prie pasiūlymo pridedamas asmenų, numatomų įtraukti į šią priemonę, sąrašas, nurodant jų kvalifikacijas, ir raštu nurodoma, kokius papildomus darbo įgūdžius jie turi įgyti, kad galėtų pasilikti dirbti įmonėje pasikeitusiose darbo vietose.

51. Darbdaviai, norintys gauti kompensaciją darbo įgūdžių įgijimui organizuoti, pateikia darbo įgūdžių įgijimo rėmimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo aprašymą. Šiame aprašyme numatomi paskirti atsakingi už darbo įgūdžių organizavimą asmenys, pagrindžiamas lėšų poreikis darbo įgūdžiams organizuoti bei atsakingų asmenų skiriamas darbo laikas įgūdžiams organizuoti, nurodant, kokią jų darbo dalį sudaro darbo įgūdžių įgijimo organizavimas.

52. Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos darbdaviams įdarbinant šio Aprašo 47 punkte nurodytus asmenis, dydis apskaičiuojamas vadovaujantis šio Aprašo 8 punkto nuostatomis ir subsidija darbo užmokesčiui mokama iki 3 mėnesių:

52.1. 50 procentų apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 47.1.1–47.1.3 ir 47.2 punktuose ir asmenys po profesinės reabilitacijos, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo arba lengvas neįgalumo lygis;

52.2. kai įdarbinami po profesinės reabilitacijos asmenys:

52.2.1. 75 procentus apskaičiuotų lėšų už asmenis, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

52.2.2. 60 procentų apskaičiuotų lėšų už asmenis, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis.

53. Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 procentų savo darbo laiko, darbdaviams gali būti kompensuojamos darbo vietoje organizavimo išlaidos, skirtos darbo įgūdžių įgijimui organizuoti paskirtų atsakingų asmenų darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis.

54. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymus dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos:

54.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

54.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

54.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties (7 priedas) sudarymo:

54.3.1. sudaryti sutartį;

54.3.2. nesudaryti sutarties;

54.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

54.4. raštu informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 54.3.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 54.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

 

V. DARBO ROTACIJA

 

55. Darbo rotacijos tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims laikinai įsidarbinti, pakeičiant darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

56. Darbo rotacija organizuojama darbo biržoje registruotiems asmenims, jeigu toks įdarbinimas yra numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose.

57. Darbo rotaciją organizuojantiems darbdaviams, kurie darbo rotacijos metu įdarbina darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui trukmė – iki 12 mėnesių. Subsidija darbo užmokesčiui apskaičiuojama vadovaujantis šio Aprašo 8 punktu ir sudaro:

57.1. 75 procentus apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

57.2. 60 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

57.3. 50 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, nurodytus šio Aprašo 38.3–38.14 punktuose;

57.4. 40 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus kitus darbo biržoje registruotus bedarbius;

58. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti darbo rotaciją, darbo biržai pateikiamuose pasiūlymuose nurodo planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas (pareigas), kvalifikacijai ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomas darbo ir darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) sąlygas. Kartu pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto įsakymo dėl keičiamų darbuotojų tikslinių atostogų kopija arba jo išrašas ar nustatyta tvarka patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba jos išrašas (kai darbo rotacija organizuojama kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais).

59. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymus dėl darbo rotacijos įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos:

59.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

59.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

59.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (11 priedas) sudarymo:

59.3.1. sudaryti sutartį;

59.3.2. nesudaryti sutarties;

59.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

59.4. raštu informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 59.3.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 59.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

 

VI. VIEŠIEJI DARBAI

 

60. Viešųjų darbų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams atostogų metu, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams priverstinių prastovų metu ar dirbantiems ne visą darbo laiką laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

61. Viešieji darbai gali būti organizuojami laikino pobūdžio darbams, skirtiems padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, atlikti arba išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse.

62. Ieškančio darbo asmens bendra viešųjų darbų trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai. Viešųjų darbų trukmė skaičiuojama nuo darbo ieškančio asmens darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytos pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos.

63. Įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai, darbuotojai priverstinių prastovų metu ar dirbantys ne visą darbo laiką ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse į viešuosius darbus siunčiami, jei jie yra įsiregistravę darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys.

64. Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai į viešuosius darbus siunčiami jų atostogų metu.

65. Viešieji darbai bedarbiams gali būti derinami su profesiniu mokymu:

65.1. kai bedarbis neturi reikalingos kvalifikacijos ar kompetencijos darbui, į kurį numatoma jį įdarbinti, atlikti;

65.2. kai trūksta kvalifikacijos ar kompetencijos įsidarbinti po viešųjų darbų pagal darbo sutartį.

66. Viešuosius darbus organizuoja darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais.

67. Savivaldybė:

67.1. suderinusi su darbo birža, tvirtina viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą;

67.2. rengia ir tvirtina viešųjų darbų programą (projektus) pagal darbo biržos pateiktą viešųjų darbų poreikį (darbo ieškančių asmenų skaičių), skirtą padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, kurią patvirtina kiekvienais metais ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pradžios. Jeigu savivaldybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, lėšos viešiesiems darbams finansuoti nuo biudžetinių metų pradžios iki savivaldybės biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų savivaldybės biudžete viešiesiems darbams skirtų lėšų;

67.3. rengia ir tvirtina viešųjų darbų projektus, skirtus padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, finansuojamus Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies 4 punkte nurodytomis lėšomis;

67.4. derina darbo biržos parengtus viešųjų darbų projektus (finansuojamus iš Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies 1 ir 3 punkte nurodytų lėšų), skirtus padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, padidėjus viešųjų darbų poreikiui savivaldybių teritorijose, kuriose paskutinio ketvirčio registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 1,5 karto viršija šalies vidutinį santykį, gaivalinių nelaimių, grupės darbuotojų atleidimo iš darbo atvejais ar atvejais, kada grupės darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

68. Darbo birža rengia ir tvirtina viešųjų darbų projektus (finansuojamus iš Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies 1 ir 3 punkte nurodytų lėšų), nurodytus šio Aprašo 67.4 punkte, ir viešųjų darbų projektus, skirtus išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse dėl įmonės darbuotojų nepilno užimtumo.

69. Viešųjų darbų programoje (projektuose), skirtuose padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą vadovaujantis savivaldybės patvirtintu viešųjų darbų sąrašu, nurodomi laikini darbai, darbų apimtys, vykdymo laikas ir trukmė, laikinų darbo vietų skaičius, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai (savivaldybės, darbo biržos, darbdavio lėšos nurodomos atskirai). Prireikus viešųjų darbų programa bei viešųjų darbų projektai gali būti tikslinami.

70. Viešųjų darbų projektuose, skirtuose išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, nurodomas įmonės dirbančiųjų skaičius, iš jų dirbančiųjų, kuriems organizuojami viešieji darbai, skaičius, profesijos, numatomos vykdyti darbo funkcijos, darbų apimtys, vykdymo laikas ir trukmė, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai (darbo biržos ir darbdavio lėšos nurodomos atskirai). Prireikus viešųjų darbų projektai gali būti tikslinami.

71. Savivaldybė, suderinusi su darbo birža, informaciją apie numatomus pagal viešųjų darbų programą įgyvendinti viešuosius darbus, nurodant darbo ieškančių asmenų skaičių, pasiūlymų juos įgyvendinti pateikimo terminus ir kitą reikalingą informaciją skelbia vietos spaudoje.

72. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti viešuosius darbus, (toliau vadinama – darbdaviai) pasiūlymus pateikia:

72.1. savivaldybei – šio Aprašo 67.2–67.3 punktuose nurodytoje (-uose) viešųjų darbų programoje (projektuose) numatytiems viešiesiems darbams įgyvendinti;

72.2. darbo biržai – šio Aprašo 68 punkte nurodytų viešųjų darbų projektuose numatytiems viešiesiems darbams įgyvendinti.

73. Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą, įgyvendinimo darbdaviai nurodo viešųjų darbų pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus bei kitą skelbimuose apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus nurodytą informaciją.

74. Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų įgyvendinimo įmonėse, patiriančiose ekonominių sunkumų, darbdaviai nurodo priežastis, dėl kurių planuojami įgyvendinti viešieji darbai darbo vietoms išsaugoti (priverstinės prastovos, nepilnas darbo laikas ir kt.), darbuotojų, esančių priverstinėse prastovose ar dirbančių nepilną darbo laiką, darbuotojų, kuriems įteikti įspėjimai apie atleidimą, skaičius, numatomų atlikti viešųjų darbų pobūdį įmonės gerbūvio gerinimo srityje, darbų apimtis, atlikimo terminus. Kartu su pasiūlymais pateikiami dokumentai, patvirtinantys priverstines prastovas ar ne dėl nuo darbuotojų priklausančių aplinkybių nustatytą nepilną darbo laiką (nustatyta tvarka patvirtintos įsakymų kopijos ar įsakymų išrašai, valdymo organų protokoliniai nutarimai ir kt.).

75. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atrankai sudaromos nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos. Šias komisijas, į kurias lygiateisiais pagrindais įtraukiami savivaldybės ir darbo biržos atstovai, sudaro:

75.1. savivaldybė – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal šio Aprašo 67.2–67.3 punktuose nurodytą viešųjų darbų programą (projektus), atrankai;

75.2. darbo birža – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal šio Aprašo 68 punkte nurodytus viešųjų darbų projektus, atrankai.

76. Viešųjų darbų programoje (projektuose) numatytiems darbams atlikti darbo birža ir (ar) savivaldybė su atrinktais darbdaviais sudaro trišales /(dvišales) viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pagal tipines šių sutarčių formas (13, 14 priedai).

77. Darbdavys su darbo biržos siųstais darbo ieškančiais asmenimis sudaro darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.

78. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios subsidijos darbo užmokesčiui, skirtos iš dalies ar visiškai apmokėti šias išlaidas:

78.1. darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;

78.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo šio Aprašo 78.1 punkte nurodyto darbo užmokesčio;

78.3. piniginei kompensacijai už išmokėtą viešuosius darbus dirbusiam asmeniui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.

79. Šio Aprašo 78 punkte nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui darbdaviams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 9–13 dalyse nurodytomis sąlygomis.

80. Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstą asmenį, ar asmenį viešiesiems darbams, nurodytiems šio Aprašo 67.2 punkte, atlikti, savivaldybė iš dalies kompensuoja kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas. Šioms išlaidoms kompensuoti skiriama lėšų suma neturi viršyti 3 procentų Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytos savivaldybės darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos. Šių išlaidų sąrašą ir jų kompensavimo tvarką nustato savivaldybė.

Viešųjų darbų administravimo išlaidoms, savivaldybei finansuojant viešuosius darbus Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytomis sąlygomis, savivaldybė gali skirti ne daugiau kaip 3 procentus darbdaviui kompensuojamos sumos.

81. Darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims, išskyrus asmenis, viešuosius darbus dirbančius ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, važinėjantiems iš gyvenamosios vietos į darbą tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršruto transportu, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, gavusi iš darbdavio informaciją apie faktiškai dirbtas darbo dienas, kompensuoja jų kelionės išlaidas į darbo vietą ir atgal pagal pateiktus mėnesinius bilietus (tik darbo dienomis) ar vienkartinius važiavimo bilietus. Nepateikus važiavimo bilietų, kelionės išlaidos apmokamos pagal mokėjimo mėnesį galiojančius, savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintus vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršruto transporto tarifinius įkainius ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovės valdybos sprendimu patvirtintus važiavimo vietinio susisiekimo traukiniu tarifinius įkainius.

82. Darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims, išskyrus asmenis, viešuosius darbus dirbančius ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, apmoka visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas pateisinančius dokumentus.

 

VII. DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMAS

 

83. Darbo vietų steigimo subsidijavimas organizuojamas darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų neterminuotam įdarbinimui remti.

84. Subsidija skiriama darbdaviams, įdarbinantiems asmenis pagal neterminuotas darbo sutartis, priklausantiems šioms darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupėms:

84.1. darbingo amžiaus neįgaliems, registruotiems darbo biržoje darbo ieškančiais asmenims, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

84.2. darbingo amžiaus neįgaliesiems, registruotiems darbo biržoje bedarbiais asmenimis, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis.

85. Subsidija skiriama darbdaviams, kurie:

85.1. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

85.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti.

86. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų) darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

87. Paraiškos teikėjo nuosavos lėšos, nurodytos paraiškoje, turi atitikti šio Aprašo 14 punkte nustatytas sąlygas ir gali būti skiriamos tik šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti. Šios išlaidos negali būti padengiamos natūra.

88. Darbdaviai, norintys gauti subsidiją, darbo biržai pateikia:

88.1. nustatytos formos paraišką (15 priedas) subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti;

88.2. dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijas;

88.3. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu.

89. Dokumentai, patvirtinantys teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), pateikiami subsidijos gavėjo prieš pasirašant darbo vietų steigimo sutartį. Subsidijos gavėjas, planuojantis patalpų, reikalingų darbo vietoms įrengti, remonto darbus, prieš pasirašant darbo vietų steigimo sutartį, pateikia dokumentus, patvirtinančius teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos.

90. Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos litais. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

91. Darbo birža per 5 darbo dienas nuo šio Aprašo 88 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar paraiškos teikėjas atitinka šio Aprašo 85 punkte nurodytas sąlygas, išnagrinėja pateiktus dokumentus bei priima vieną iš šių sprendimų dėl paraiškos:

91.1. paraišką patenkinti;

91.2. paraišką atmesti;

91.3. siūlyti paraiškos teikėjui paraišką patikslinti per nustatytą laiką.

92. Darbo birža raštu informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

93. Darbo birža, priėmusi sprendimą paraišką patenkinti, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį sudaro darbo vietų steigimo sutartį (20 priedas).

94. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant bankinius pavedimus.

95. Subsidija už steigiamas (pritaikomas) darbo vietas subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą valstybės pagalbos sąskaitą per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį. Avansu išmokama 50 procentų subsidijos. Likusi subsidijos dalis subsidijos gavėjams išmokama per 5 darbo dienas arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis.

96. Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, patikrina darbo vietas, už subsidiją įsigytų įrengimų, įrangos ir kitų darbo priemonių panaudojimą šiose darbo vietose.

97. Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis darbo sutartis darbui įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą, prie kurio prideda sudarytų darbo sutarčių ir kitų, esant reikalui, darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu.

Naujai įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose darbdavys privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje paramai gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami paramos gavėjo ir darbo biržos raštišku sutarimu ir įforminami darbo vietų steigimo įgyvendinimo sutarties pakeitime.

98. Subsidijos gavėjai darbo vietai (-oms) įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) panaudoja pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

99. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, esant priežastims, kurių nebuvo galima numatyti, ir atvejais, nenumatytais šio Aprašo 102 punkte, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo.

100. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo paramos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

101. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugas arba darbus šio Aprašo 103 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų Priemonės įgyvendinimo sąmatoje, arba, vykdant veiklas, iškilus poreikiui įsigyti kitą darbo vietoms įsteigti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 99 punkte.

102. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra koreguoti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių nepadidina planuotų išlaidų daugiau 10 procentų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

103. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Paramos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

104. Paramos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

104.1. per jos nustatytą terminą paramos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

104.2. neįsteigęs visų sutartyje numatytų įsteigti darbo vietų – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Ši grąžintina subsidijos dalis, skirta vienai darbo vietai įsteigti, apskaičiuojama šio Aprašo 111 punkte nustatyta tvarka.

105. Darbo biržos atlieka subsidijų apskaitą ir tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę.

106. Subsidijos gavėjas privalo:

106.1. visiškai atsiskaityti su darbo birža už suteiktą paramą ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo darbo vietų steigimo sutarties pasirašymo dienos;

106.2. teikti ataskaitas darbo biržai:

106.2.1. kol bus įsteigtos sutartyje numatytos darbo vietos, kas mėnesį iki kito mėnesio 3 dienos – veiklos finansinę ataskaitą (23 priedas);

106.2.2. įsteigus darbo vietas 3 metus (kol baigsis darbo vietų kontrolė) už kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos – apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis (27 priedas).

107. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

108. Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo parengia patikros vietoje ataskaitą ir kopiją pateikia subsidijos gavėjui.

109. Subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

109.1. jis raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

109.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 13.6 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

109.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos.

110. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

111. Šio Aprašo 111 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis apskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš sukurtų darbo vietų skaičiaus.

112. Subsidijos gavėjas per trejų metų laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

112.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą pagal gautą subsidiją;

112.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas, be darbo biržos sutikimo ne mažiau kaip trejus metus nuo jo įsigijimo;

112.3. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas.

113. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 112 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

114. Darbdavys į atsilaisvinusią darbo vietą, įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant, per 30 darbo dienų nuo atleidimo dienos privalo priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį.

 

VIII. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas

 

115. VUI projektų tikslas yra steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

116. Savivaldybių (seniūnijų) teritorijas, kuriose bus įgyvendinami VUI projektai, kasmet iki gruodžio 1 d. nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

117. Subsidija skiriama darbdaviams, kurie:

117.1. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

117.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti;

117.3. yra vienas iš šių subjektų:

117.3.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

117.3.2. viešoji įstaiga, kurioje mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės;

117.4. įmonės bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas, padalytas iš trumpalaikių įsipareigojimų) yra ne mažesnis kaip vienetas (reikalavimas netaikomas paslaugų įmonėms ir juridiniams asmenims, nevykdžiusiems ūkinės veiklos arba pradėjusiems vykdyti veiklą einamaisiais metais). Šis rodiklis yra skaičiuojamas bet kuriuo iš šių būdų:

117.4.1. pagal subsidijos gavėjo paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės (balanso) duomenis;

117.4.2. jei subsidijos gavėjo paskutiniai finansiniai metai yra pasibaigę, tačiau metinė finansinė atskaitomybė, teikiant paraišką, dar nėra patvirtinta pagal projekto teikėjo paskutinių finansinių metų metinės finansinės atskaitomybės (pasirašytos subsidijos gavėjo) duomenis.

118. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų) darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

119. Projekto teikėjas pateikia darbo biržai užpildytą nustatytos formos paraišką (18 priedas) ir prie jos prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu:

119.1. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti);

119.2. dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

119.3. raštišką patvirtinimą, nurodant, kokią dalį visų dalininkų sudaro valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės;

119.4. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos);

119.5. metinės finansinės atskaitomybės ankstesnių metų dokumentų ir praėjusių metų finansinių dokumentų kopijas su vadovo ir vyr. finansininko parašais. Šis reikalavimas netaikomas juridiniams asmenims, nevykdžiusiems ūkinės veiklos arba pradėjusiems vykdyti veiklą einamaisiais metais;

119.6. už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas).

120. Dokumentai, patvirtinantys teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), pateikiami subsidijos gavėjo prieš pasirašant VUI projekto įgyvendinimo sutartį. Subsidijos gavėjas, planuojantis patalpų, reikalingų darbo vietoms įrengti, remonto darbus, prieš pasirašant VUI projekto įgyvendinimo sutartį, pateikia dokumentus, patvirtinančius teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos.

121. Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos litais. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

122. Paraiškos pateikiamos tikslinės teritorijos darbo biržai per 30 dienų nuo VUI projektų atrankos paskelbimo dienos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

123. Paraiška ir jos priedai turi būti gauti ir įregistruoti darbo biržoje per šio Aprašo 122 punkte nurodytą laiką.

124. Darbo birža privalo kiekvienai gautai paraiškai suteikti registracijos numerį, fiksuoti tikslią gavimo datą ir paštu išsiųsti arba įteikti projekto teikėjui patvirtinimą apie gautą paraišką, nurodydama paraiškos gavimo datą, laiką.

125. Vokas turi būti adresuotas konkrečiai darbo biržai, VUI projektų atrankai. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“.

126. Paraiška ir jos priedai pateikiami dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas“ ir „Kopija“.

127. Projekto teikėjas turi teisę pakeisti savo paraišką. Toks pakeitimas galioja, jeigu darbo birža gauna jį voke su užrašu „Paraiškos pakeitimas“ ir įregistruoja iki galutinio paraiškų priėmimo termino. Pakeitimas turi būti pasirašytas projekto teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens.

128. Projekto teikėjas turi teisę atšaukti pateiktą paraišką. Apie paraiškos atšaukimą jis turi pranešti raštu iki šio Aprašo 122 punkte nurodyto paraiškų priėmimo termino.

129. Darbo birža paraiškos atšaukimą įregistruoja ir grąžina neatplėštą paraiškos voką projekto teikėjui. Paraiškos vokas taip pat grąžinamas projekto teikėjui, kai paraiška pateikiama darbo biržai po šio Aprašo 122 punkte nurodyto termino.

130. Lietuvos darbo biržos direktorius sudaro VUI projektų priežiūros komitetą darbo biržų atrinktų paraiškų finansavimo klausimams svarstyti ir projektų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti (toliau vadinama – komitetas) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), darbdavių (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų) bei valstybės institucijų atstovų ir tvirtina jo darbo reglamentą.

131. Tikslinių teritorijų darbo biržų direktoriai sudaro VUI projektų atrankos komisijas paraiškų atrankai ir įgyvendinamų projektų priežiūrai vykdyti (toliau vadinama – komisija) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), darbdavių (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), savivaldybių bei darbo biržų atstovų. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius.

132. Paraiškas, tinkamas paramai teikti, atrenka komisija. Ji atlieka projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems šio Aprašo reikalavimams įvertinimą (24 priedas) ir paraiškos kokybės vertinimą, remdamasi komisijos narių paraiškos kokybės vertinimu (25 priedas).

Komisijai nustačius, kad pateikti ne visi šiame Apraše nurodyti dokumentai, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, darbo birža kreipiasi į paraiškos teikėją, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti.

Komisija atmeta paraiškas, kurių atitiktis VUI projektų tikslams įvertinta mažiau nei 30 balų arba paraiškos kokybė įvertinta mažiau nei 50 balų, o darbo birža per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja šių paraiškų teikėjus.

Atitikusių šio Aprašo reikalavimus paraiškų, kurių kokybę komisija įvertino daugiau kaip 50 balų, sąrašą komisija teikia tvirtinti darbo biržos direktoriui.

133. Projektų teikėjai, kurių paraiškos įtrauktos į tinkamų paramai teikti sąrašą, patvirtintą darbo biržos direktoriaus, per 3 darbo dienas nuo sąrašo patvirtinimo dienos raštu informuojami, kad jų paraiškos bus teikiamos Lietuvos darbo biržai tolesniam vertinimui.

134. Lietuvos darbo birža, per 14 darbo dienų papildomai patikrinusi, ar darbo biržų atrinktos paraiškos atitinka šio Aprašo 117 punkte nustatytus reikalavimus, ir nustačiusi, jog paraiškose pateikta ne visa reikalinga informacija ar reikalingi papildomi dokumentai, kreipiasi į darbo biržą, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti.

135. Lietuvos darbo birža atlieka galutinį paraiškų įvertinimą pagal Galutinio paraiškų įvertinimo metodiką (26 priedas) ir teikia atrinktus projektus komitetui svarstyti bei finansuojamų projektų sąrašo projektui sudaryti.

136. Lietuvos darbo biržos direktorius priima sprendimą dėl komiteto pateikto galutinio finansuojamų VUI projektų sąrašo projekto ir jį tvirtina. Darbo biržos raštu per 3 darbo dienas informuoja į šį sąrašą patekusius ir nepatekusius projektų teikėjus.

137. Darbo birža, priėmusi sprendimą paraišką patenkinti, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį sudaro VUI projekto įgyvendinimo sutartis (22 priedas) su VUI projektų teikėjais, kuriems nuspręsta skirti subsidiją.

138. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus.

139. Subsidija už steigiamas (pritaikomas) darbo vietas subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą valstybės pagalbos sąskaitą per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį. Avansu išmokama iki 30 procentų subsidijos.

140. VUI projekto vykdytojas, panaudojęs ne mažiau kaip 50 procentų projektui įgyvendinti numatytų lėšų (įskaitant visą gautą avansą), gali pateikti darbo biržai prašymą pervesti jam iki 50 procentų pagal tarpinio mokėjimo prašymą nuo visos pagal sutartį skiriamos subsidijos sumos. Kartu su prašymu jis pateikia nustatytos formos veiklos finansines ataskaitas (toliau bendrai vadinamos – tarpinės ataskaitos) ir išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas.

141. Darbo birža, gavusi VUI projekto vykdytojo prašymą pervesti lėšas pagal tarpinio mokėjimo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja kartu su prašymu pateiktas tarpines ataskaitas ir, jas patvirtinusi, perveda lėšas per 10 darbo dienų nuo ataskaitų patvirtinimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį.

142. Darbo biržai atmetus šio Aprašo 140 punkte nurodytą prašymą, subsidijos gavėjas gali per darbo biržos raštu nustatytą terminą ištaisyti nurodytus ataskaitų trūkumus ir pateikti jas kartu su nauju prašymu pervesti lėšas pagal tarpinio mokėjimo prašymą.

Likusi subsidijos dalis subsidijos gavėjams išmokama per 5 darbo dienas arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis (arba iki 70 procentų nuo visos sutartyje numatytos projektui skiriamos subsidijos sumos, jei tarpinio mokėjimo prašymo nebuvo).

143. Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, patikrina darbo vietas, už subsidiją įsigytų įrengimų, įrangos ir kitų darbo priemonių panaudojimą šiose darbo vietose.

144. Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis neterminuotas darbo sutartis darbui įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą, prie kurio prideda sudarytų darbo sutarčių ir kitų, esant reikalui, darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu.

Naujai įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose darbdavys privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje paramai gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami paramos gavėjo ir darbo biržos raštišku sutarimu ir įforminami, pakeičiant VUI projekto įgyvendinimo sutartį.

145. Subsidijos gavėjai darbo vietai (-oms) įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) panaudoja pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

146. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų.

147. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo paramos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

148. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugų arba darbų už projekto, kuriam suteikta parama, lėšas šio Aprašo 150 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų projekto įgyvendinimo sąmatoje, arba, vykdant projektą iškilus poreikiui įsigyti kitą projektui įgyvendinti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 146 punkte.

149. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra tikslinti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija 5 procentų planuotų išlaidų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

150. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Paramos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

151. Paramos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

151.1. visą įgyvendinant projektą nepanaudotą subsidiją iki einamųjų finansinių metų gruodžio 10 d.;

151.2. per jos nustatytą terminą paramos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

151.3. neįsteigęs visų sutartyje numatytų įsteigti darbo vietų – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Ši grąžintina subsidijos dalis, skirta vienai darbo vietai įsteigti, apskaičiuojama šio Aprašo 158 punkte nustatyta tvarka.

152. Darbo biržos atlieka subsidijų apskaitą ir tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę.

153. Subsidijos gavėjas privalo:

153.1. visiškai atsiskaityti su darbo birža už suteiktą paramą iki einamųjų metų gruodžio 10 d., pateikdamas galutines veiklos ir finansines ataskaitas;

153.2. teikti ataskaitas darbo biržai:

153.2.1. kol bus įsteigtos sutartyje numatytos darbo vietos, kas mėnesį iki kito mėnesio 3 dienos – veiklos finansinę ataskaitą (23 priedas);

153.2.2. įsteigus darbo vietas 3 metus (kol baigsis darbo vietų kontrolė) už kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos – apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis (27 priedas).

154. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

155. Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo parengia patikros vietoje ataskaitą ir kopiją pateikia subsidijos gavėjui.

156. Subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

156.1. jis raštu praneša apie atsisakymą įgyvendinti projektą;

156.2. pateiktose tarpinėse ataskaitose per 50 darbo dienų nepagrindžia, kodėl projekte numatyti darbai nevykdomi;

156.3. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 13.6 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

156.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos.

157. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

158. Šio Aprašo 157 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis apskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš sukurtų darbo vietų skaičiaus.

159. Subsidijos gavėjas per trejų metų laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

159.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą pagal gautą subsidiją;

159.2. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas.

160. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 159 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

161. Darbdavys į atsilaisvinusią darbo vietą, įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant, per 30 darbo dienų nuo atleidimo dienos privalo priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį.

 

IX. Savarankiško užimtumo rėmimas

 

162. Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas darbo ieškantiems asmenims, registruotiems darbo biržoje, siekiant paremti darbo vietų steigimą sau ar kitiems bedarbiams įdarbinti.

163. Subsidija savarankiškam užimtumui remti skiriama, kai:

163.1. darbo vietą sau pirmą kartą steigia darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis, registruoti darbo biržoje darbo ieškančiais asmenimis ir neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, registruoti darbo biržoje bedarbiais;

163.2. darbo vietą sau pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos;

163.3. buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti.

164. Subsidija skiriama darbdaviams (buvusiems bedarbiams), kurie:

164.1. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

164.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti).

164.3. pateikia dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos) kopijas.

165. Dokumentai, patvirtinantys teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), pateikiami subsidijos gavėjo prieš pasirašant savarankiško užimtumo rėmimo sutartį. Subsidijos gavėjas, planuojantis patalpų, reikalingų darbo vietoms įrengti, remonto darbus, prieš pasirašant savarankiško užimtumo rėmimo sutartį pateikia dokumentus, patvirtinančius teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos.

166. Darbdaviai (buvę bedarbiai) privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus darbo vietai įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų. Šis reikalavimas netaikomas siekiantiems savarankiško užimtumo asmenims, nurodytiems šio Aprašo 163.1–163.2 punktuose.

167. Paraiškos teikėjo nuosavos lėšos, nurodytos paraiškoje, turi atitikti Aprašo 14 punkte nustatytas sąlygas ir gali būti skiriamos tik šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti. Šios išlaidos negali būti padengiamos natūra.

168. Siekiantys savarankiško užimtumo asmenys, nurodyti šio Aprašo 163.1–163.2 punktuose, darbo biržai pateikia:

168.1. paraišką savarankiškam užimtumui remti (17 priedas);

168.2. planuojamos veiklos aprašymą (19 priedas);

168.3. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijas;

168.4. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijas.

169. Dokumentai, patvirtinantys teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), pateikiami subsidijos gavėjo prieš pasirašant savarankiško užimtumo rėmimo sutartį. Subsidijos gavėjas, planuojantis patalpų, reikalingų darbo vietoms įrengti, remonto darbus, prieš pasirašant savarankiško užimtumo rėmimo sutartį pateikia dokumentus, patvirtinančius teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos.

170. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 163.3 punkte, norintys gauti subsidiją, pateikia darbo biržai nustatytos formos paraišką (16 priedas) subsidijai darbo vietos steigimui gauti ir prie jos prideda dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu.

171. Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos litais. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

172. Darbo birža per 5 darbo dienas nuo šio Aprašo 168 ir 170 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar paraiškos teikėjas atitinka šio Aprašo nurodytas sąlygas, ir išnagrinėja pateiktus dokumentus bei priima vieną iš šių sprendimų dėl paraiškos:

172.1. paraišką patenkinti;

172.2. paraišką atmesti;

172.3. siūlyti paraiškos teikėjui paraišką patikslinti per nustatytą laiką.

173. Darbo birža raštu informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Šio Aprašo 172.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl savarankiško užimtumo rėmimo sutarties sudarymo, o 172.3 punkte nurodytu atveju nurodo per kiek laiko ir ką reikia tikslinti.

174. Darbo birža, gavusi (paštu ar elektroniniu būdu) paraiškos teikėjo, kurio paraiška patenkinta, užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 (Žin., 2008, Nr. 4-119) nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354) 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas, arba pateiktą individualios veiklos vykdymo pažymą, ar verslo liudijimą, ir dokumentus, patvirtinančius teisę į nekilnojamą turtą, būtiną darbo vietai įsteigti (pritaikyti), per 10 darbo dienų sudaro darbo vietų steigimo sutartį (19 priedas).

175. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus.

176. Subsidija už steigiamas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą valstybės pagalbos sąskaitą per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį. Avansu iki 50 procentų subsidijos išmokama buvusiems bedarbiams, pradedantiems savo verslą, ir iki 75 procentų subsidijos asmenims, steigiantiems sau darbo vietas.

Likusi subsidijos dalis subsidijos gavėjams išmokama per 5 darbo dienas arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį, pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis.

177. Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, patikrina darbo vietas, už subsidiją įsigytų įrengimų, įrangos ir kitų darbo priemonių panaudojimą šiose darbo vietose.

178. Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstu asmeniu neterminuotą darbo sutartį darbui įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje ar įsteigus subsidijuotą darbo vietą sau pačiam (įsteigus įmonę, pradėjus individualią veiklą pagal verslo liudijimą, pagal pažymą), darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą, prie kurio prideda sudarytų darbo sutarčių ir kitų, esant reikalui, darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu. Tuo atveju, kai darbo vietos steigimo (pritaikymo) aktas pasirašomas su vykdančiu individualią veiklą asmeniu (individuali veikla pagal verslo liudijimą, individuali veikla pagal pažymą), įsteigusiu sau darbo vietą, dokumentai patvirtinami jo parašu.

179. Subsidijos gavėjai darbo vietai įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) panaudoja pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

180. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 10 procentų planuotų išlaidų, kai sau darbo vietą pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, ar bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, ir 20 procentų planuotų išlaidų, kai darbo vietą sau pirmą kartą steigia šio Aprašo 163.1 punkte nurodyti asmenys.

181. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo paramos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

182. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugas arba darbus už projekto, kuriam suteikta parama, lėšas šio Aprašo 184 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų projekto įgyvendinimo sąmatoje, arba, vykdant projektą iškilus poreikiui įsigyti kitą projektui įgyvendinti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 180 punkte.

183. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra koreguoti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija planuotų išlaidų daugiau kaip 10 procentų, kai sau darbo vietą pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, ar bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, o tuo atveju, kai darbo vietą sau pirmą kartą steigia šio Aprašo 163.1 punkte nurodyti asmenys – ne daugiau kaip 20 procentų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

184. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Paramos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

185. Paramos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

185.1. per jos nustatytą terminą paramos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

185.2. neįsteigęs sutartyje numatytos darbo vietos.

186. Darbo biržos atlieka subsidijų apskaitą ir tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę.

187. Subsidijos gavėjas privalo:

187.1. visiškai atsiskaityti su darbo birža už suteiktą paramą ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo darbo vietų steigimo ar savarankiško užimtumo rėmimo sutarties pasirašymo dienos;

187.2. teikti ataskaitas darbo biržai:

187.2.1. kol bus įsteigta sutartyje numatyta darbo vieta, kas mėnesį iki kito mėnesio 3 dienos – veiklos finansinę ataskaitą (23 priedas);

187.2.2. įsteigus darbo vietą 3 metus (kol baigsis darbo vietos kontrolė) už kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos – apie įsteigtoje darbo vietoje dirbantį asmenį (27 priedas). Asmenys, įsteigę darbo vietą sau pirmą kartą, darbo biržai už kiekvieną ketvirtį teikia ataskaitą apie vykdomą veiklą.

188. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

189. Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo parengia patikros vietoje ataskaitą ir kopiją pateikia subsidijos gavėjui.

190. Subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

190.1. jis raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

190.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 13.6 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

190.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos.

191. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

192. Šio Aprašo 191 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos.

193. Subsidijos gavėjas per trejų metų laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

193.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą pagal gautą subsidiją;

193.2. keisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijos.

194. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 193 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

195. Darbdavys į atsilaisvinusią darbo vietą, įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant, per 30 darbo dienų nuo atleidimo dienos privalo priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį.

 

X. BEDARBIŲ TERITORINIO JudUMO RĖMIMas

 

196. Bedarbių teritorinio judumo rėmimo tikslas – skatinti bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos, kai darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo.

197. Bedarbių teritorinio judumo rėmimas organizuojamas darbo biržoje registruotiems bedarbiams, kai darbo birža negali jiems pasiūlyti tinkamo darbo, ar bedarbiams, įsidarbinusiems darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos (išskyrus atvejus, kai asmuo dirbti į kitą vietovę yra komandiruotas).

198. Asmenims, nurodytiems šio Aprašo 197 punkte, įsidarbinusiems darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos (išskyrus asmenis, dirbančius kitose vietovėse pagal komandiruotes), ne ilgiau kaip 3 mėnesius kompensuojamos šios išlaidos (toliau vadinama – kompensacijos):

198.1. kelionės į darbą ir atgal išlaidos, kai vykstama tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo transportu, traukiniais ar nuosavu transportu ir šios išlaidos per mėnesį viršija 20 procentų įsidarbinusio buvusio bedarbio gaunamo atlyginimo, jei šis atlyginimas mažesnis už dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumą;

198.2. apgyvendinimo išlaidos, kai į darbo vietą vykstama ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę.

199. Šio Aprašo 198.1–198.2 punktuose nurodytų išlaidų kompensavimo dydis vienam mėnesiui negali viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

200. Kelionės išlaidos į darbo vietą ir atgal kompensuojamos pagal pateiktus mėnesinius bilietus (tik darbo dienomis), vienkartinius važiavimo bilietus, kurie turi atitikti asmens prašyme nurodytą maršrutą, degalų įsigijimo kvitus. Nepateikus važiavimo bilietų ar degalų įsigijimo čekių, kelionės išlaidos apmokamos pagal tą mėnesį, už kurį mokama kompensacija, galiojusius, savivaldybių tarybos sprendimu patvirtintus, vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršruto transporto tarifinius įkainius ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovės valdybos sprendimu patvirtintus važiavimo vietinio susisiekimo traukiniu tarifinius įkainius.

201. Jei buvęs bedarbis į darbą vyksta nuosavu transportu – automobilinio degalų įsigijimo išlaidos neturi viršyti tų, kurios reikalingos atstumui nuo bedarbio nurodytos gyvenamosios vietos iki darbovietės ir atgal. Automobilio kuro normos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro tvirtinama Automobilių kuro normų nustatymo metodika.

202. Kompensacijoms gauti buvęs bedarbis per 3 darbo dienas darbo biržai pateikia:

202.1. prašymą dėl kelionės ar (ir) apgyvendinimo išlaidų kompensavimo (28 priedas);

202.2. pažymą iš darbovietės apie priskaitytą darbo užmokestį ir dirbtą darbo dienų skaičių (29 priedas).

202.3. išlaidas, nurodytas šio Aprašo 198.1 ir 198.2 punktuose, pateisinančius dokumentus:

202.3.1. kelionės bilietus (mėnesinius darbo dienomis ar vienkartinius važiavimo) ar degalų įsigijimo kvitus;

202.3.2. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, apmokėjimo už nuomą sąskaitą faktūrą, mokėjimo kvitą, mokėjimo pavedimo kopiją, kasos pajamų orderį ar kt.

203. Darbo birža, gavusi šio Aprašo 202 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos prima vieną iš šių sprendimų:

203.1. skirti kompensaciją;

203.2. neskirti kompensacijos;

203.3. siūlyti bedarbiui patikslinti pateiktus dokumentus per nustatytą laiką.

204. Kompensacijos pervedamos buvusiam bedarbiui į jo prašyme nurodytą asmeninę banko sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sprendimo ją skirti dienos.

205. Išlaidos kompensuojamos už praeitą laikotarpį. Laikas, kai darbuotojas nedirba dėl pateisinamų priežasčių, į kompensacijos mokėjimo laikotarpį neįskaitomas ir kompensacijos mokėjimas pratęsiamas.

206. Jeigu atitinkamą mėnesį buvusio bedarbio patirtų kelionės bei apgyvendinimo išlaidų suma neviršija 20 procentų tą mėnesį gauto atlyginimo, tą mėnesį kompensacija nemokama, tačiau bendras kompensacijos mokėjimas nepratęsiamas.

207. Kompensacija gali būti mokama, pateikus dokumentus už praeitą laikotarpį, tačiau ne vėliau nei praėjus vienam mėnesiui po to, kai asmuo turi teisę į šią kompensaciją.

208. Kompensacijos, negautos iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokamos asmeniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus ir kompensacijos gavimui būtinus šio Aprašo 200 punkte nurodytus dokumentus.

209. Asmuo, pateikęs prašymą kompensacijoms gauti, yra atsakingas už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

210. Šio Aprašo 36.5, 81, 82, 198.1 ir 198.2 punktuose nurodytos kompensacijos ieškantiems darbo asmenims ar buvusiems bedarbiams mokamos Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

211. Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti Priemonių prioritetus, prioritetines tikslines grupes ir konkrečias subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes.

212. Kaip darbdaviai laikosi darbo sutarčių, sudarytų su darbo biržos siųstais asmenimis, ir šių sutarčių atitikties įsipareigojimams, nustatytiems darbo biržos ir darbdavių sudarytose sutartyse dėl Priemonių įgyvendinimo, kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija.

213. Ginčai dėl Priemonių įgyvendinimo sprendžiami ir neteisėtai išmokėtos sumos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Profesinio mokymo sutarties forma)

 

PROFESINIO MOKYMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)

_________________________

(vieta)

 

_____________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir __________________________________________________________________________

(mokymo įstaigos, įmonės pavadinimas, licencijos Nr. ir data)

______________________________________________ (toliau vadinama – mokymo įstaiga),

atstovaujama ________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo, Profesinio mokymo įstatymu ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, sudarėme šią Profesinio mokymo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas pagal paslaugų pirkimo sutartį Nr. ........, data.......

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Darbo birža įsipareigoja:

nusiųsti mokytis į mokymo įstaigą ______________________  bedarbių ir įspėtų apie atleidimą

(asmenų skaičius)

iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų (toliau – mokiniai) pagal _________________________

___________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

___________________________________________________________________________

nuo 20__ m. _____________ d. iki 20__ m. _____________ d., t. y. _____ mokymo dienų;

1.2. užtikrinti, kad siunčiami mokytis asmenys atitiktų mokymo programoje nustatytus reikalavimus išsilavinimui, kvalifikacijai, amžiui, sveikatos būklei ir kt.;

1.3. tikrinti, kaip mokymo įstaiga įgyvendina profesinį mokymą, kontroliuoti mokinių užsiėmimų lankomumą bei pažangumą;

1.4. apmokėti už mokymo programos įgyvendinimą ir mokinių apgyvendinimą;

1.5. teikti pasiūlymus dėl mokinio mokymo trukmės pratęsimo ir pasirašyti suderinimo su mokymo įstaiga raštą;

1.6. sumokėti mokymo įstaigai mokymo programos įgyvendinimo ir apgyvendinimo išlaidas tų mokinių, kurie nutraukė mokymo sutartį ne dėl mokymo įstaigos kaltės arba pašalinti iš mokymo įstaigos dėl užsiėmimų nelankymo, nepatenkinamo elgesio arba mokymosi;

1.5. kiekvieną mėnesį atlikti mokėjimus pagal mokymo įstaigos pateiktus paslaugų priėmimo–perdavimo aktus ir sąskaitas faktūras už suteiktas mokymo programos įgyvendinimo paslaugas;

1.6. galutinį atsiskaitymą už mokymo programos įgyvendinimą padaryti pagal pateiktas išlaidų sąmatas per vieną mėnesį po mokymo užbaigimo, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio _____ dienos.

1.7. _______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2. Mokymo įstaiga įsipareigoja:

2.1. priimti mokytis siunčiamus bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus ir sudaryti su jais mokymo sutartis;

2.2. parengti mokinius pagal šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą programą;

2.3. mokiniams, neturintiems gyvenamojo ploto, jį suteikti;

2.4. užtikrinti kokybišką mokymą;

2.5. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su mokymo įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinamas profesinis mokymas;

2.6. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie mokymo sutarčių nutraukimą ar pratęsimą;

2.7. pasibaigus mėnesiui, per 1 darbo dieną pateikti darbo biržai informaciją apie mokinių užsiėmimų lankomumą ir nelankymą pateisinančius dokumentus;

2.8. mokiniams, išlaikiusiems kvalifikacijos ar baigiamąjį egzaminą, išduoti patvirtintos formos kvalifikacijos pažymėjimus (pažymėjimus);

2.9. grąžinti per ________ dienų darbo biržai mokymo išlaidas tų mokinių, kurie nebuvo apmokyti dėl mokymo įstaigos kaltės;

2.10. esant reikalui, pasirašyti su darbo birža suderinimo raštą dėl mokymo trukmės pratęsimo;

2.11. pateikti darbo biržai kiekvieną mėnesį sąskaitas faktūras ir paslaugų priėmimo– perdavimo aktus už suteiktas mokymo programos įgyvendinimo paslaugas;

2.12. _______________________________________________________________________

(kiti įsipareigojimai)

___________________________________________________________________________ .

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

3. Šios Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Sutartis gali būti nutraukta:

4.1. darbo biržos iniciatyva, jei nustatoma, kad mokymo įstaiga nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų;

4.2. mokymo įstaigos iniciatyva, jei nustatoma, kad darbo birža nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

6. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

8. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

 

V. SUTARTIES PRIEDAI

1. Profesinio mokymo dalyvių sąrašas, _____lapų, ______ egz.

2. Mokymo išlaidų sąmata, ___ lapų, ___ egz.

3. Mokymo programos titulinio lapo kopija ir programos aprašas, ___ lapų, ___ egz.

4. _________________________________________________________________________ .

(kiti priedai)

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

 

Mokymo įstaiga

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Mokymo sutarties forma)

 

MOKYMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)              

_________________________

(vieta)

 

___________________________________ (toliau vadinama – mokymo įstaiga), atstovaujama

(mokymo įstaigos, įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir __________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

____________________________________________________ (toliau vadinama – mokinys),

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo, Profesinio mokymo įstatymu ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, sudarėme šią Mokymo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Mokinių profesinis mokymas pagal _______________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

nuo 20___ m. ___________ d. iki 20 ___ m. ___________ d., t. y. _____ mokymo dienų.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Mokymo įstaiga įsipareigoja:

1.1. supažindinti iki mokymo pradžios mokinį su mokymo planu;

1.2. užtikrinti kokybišką teorinį ir praktinį mokymą;

1.3. nustatyti teorinio ir praktinio mokymo sąlygas bei supažindinti mokinį (pasirašytinai) su jomis;

1.4. išduoti per 5 darbo dienas, sėkmingai išlaikius kvalifikacinį arba baigiamąjį egzaminą, nustatytos formos pažymėjimą;

1.5. sudaryti saugias teorinio ir praktinio mokymo sąlygas;

1.6. sudaryti sąlygas mokiniui pakartoti kursą, jeigu dėl jos kaltės mokinys neįsisavino mokymo programos ir dėl to neišlaikė kvalifikacinio arba baigiamojo egzamino;

1.7. _______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2. Mokinys įsipareigoja:

2.1. dalyvauti teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimuose;

2.2. nedelsdamas informuoti mokymo įstaigą apie teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimų nelankymą ir pateikti nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus;

2.3. laikytis mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

2.4. vykdyti mokymo įstaigos administracijos ir profesijos mokytojų pavedimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams;

2.5. įgyti nustatytą mokymo programoje kvalifikaciją (-as) ar kompetenciją;

2.6. atlyginti mokymo įstaigai kaltais veiksmais padarytą žalą;

2.7. atlyginti mokymo įstaigai mokymo ir apgyvendinimo išlaidas, jei dėl mokinio kaltės neįvykdyti šios Sutarties 2.2 punkte numatyti įsipareigojimai.

2.8. _______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Mokymo įstaiga gali nutraukti šią Sutartį, kai:

3.1. nustatoma, kad mokinys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2. jei mokinys be svarbios priežasties 6 darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų;

3.3. per praėjusį mokymosi laikotarpį praleido daugiau kaip 20 proc. Mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų.

4. Mokinys gali nutraukti šią Sutartį, kai:

4.1. mokymo įstaiga nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

4.2. mokymo įstaiga nevykdo teorinio ir (ar) praktinio mokymo.

5. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų tesiės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

 

Mokymo įstaiga

 

 

Mokinys

(adresas, kodas, telefonas)

 

 

(adresas, asmens kodas, telefonas)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(vardas, pavardė)

(parašas)

 

(parašas)

A. V.

 

 

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Praktinio mokymo sutarties forma)

 

PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)              

_________________________

(vieta)

 

___________________________________ (toliau vadinama – mokymo įstaiga), atstovaujama

(mokymo įstaigos, įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________  (toliau vadinama – darbdavys), atstovaujama

(įmonės, organizacijos pavadinimas, atstovavimo pagrindas)

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo rinkos praktinį mokymą, sudarėme šią Praktinio mokymo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Mokinių praktinis mokymas realiose darbo vietose.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Mokymo įstaiga įsipareigoja:

1.1. nusiųsti į ________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas)

praktiniam mokymui realiose darbo vietose mokinius (sąrašas pridedamas), besimokančius pagal  

___________________________________________________________________________ ;

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

1.2. teikti metodinį vadovavimą ir užtikrinti mokymo proceso kokybę;

1.3. apmokėti praktinio mokymo išlaidas, jei tai numatyta šioje Sutartyje;

1.4. teikti praktikos vadovui informaciją apie mokinių teorines žinias;

1.5. _______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2. Darbdavys įsipareigoja:

2.1. priimti praktiniam mokymui mokinius (pagal sąrašą), besimokančius pagal šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą mokymo programą;

2.2. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su praktinio mokymo organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuojamas praktinis mokymas;

2.3. paskirti praktinio mokymo vadovą ir sudaryti sąlygas jo funkcijoms atlikti;

2.4. užtikrinti mokymo programoje numatytų praktinio mokymo užduočių ir sąlygų vykdymą;

2.5. darbo vietą aprūpinti darbo ir saugos priemonėmis, reikalingomis mokymo programoje numatytiems darbams atlikti, užtikrinti saugias praktinės veiklos sąlygas;

2.6. teikti mokymo įstaigai informaciją apie mokinio lankomumą ir mokymosi pasiekimus. Nedelsiant informuoti mokymo įstaigą, jeigu mokinys be pateisinamos priežasties nelanko daugiau kaip 3 dienas;

2.7. ________________________________________________________________________

(kiti įsipareigojimai)

___________________________________________________________________________ .

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Mokymo įstaiga gali nutraukti šią Sutartį, kai nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai mokymo įstaiga nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

5. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų tesiės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

7. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

 

V. SUTARTIES PRIEDAI

 

1. Mokinių sąrašas (nurodant vardą, pavardę, asmens kodą).

2. Praktinio mokymo žurnalas.

3. _________________________________________________________________________ .

(kiti priedai)

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Mokymo įstaiga

 

 

Darbdavys

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Praktinio mokymo tarp darbdavio ir mokinio sutarties forma)

 

PRAKTINIO MOKYMO TARP DARBDAVIO IR MOKINIO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)              

_________________________

(vieta)

 

______________________________________ , (toliau vadinama – darbdavys), atstovaujama

(darbdavio pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir __________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

___________________________________________________ (toliau vadinama – mokinys),

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu bei Praktinio mokymo ______________ d. sutartimi Nr. _____, sudarėme šią Praktinio mokymo tarp darbdavio ir mokinio sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Praktinis mokymas realioje darbo vietoje pagal

___________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. sudaryti sąlygas mokiniui atlikti mokymo programoje numatytą praktinį mokymą;

1.2. jeigu praktinio mokymo metu naudojamasi techninėmis priemonėmis (mašinomis, įrenginiais, aparatais, prietaisais, įrankiais, įtaisais), prieš pradedant darbus instruktuoti mokinį vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, tvirtinama Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus. Tai, kad buvo instruktuotas, mokinys patvirtina parašu;

1.3. pasirašytinai supažindinti mokinį su įmonės, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;

1.4. užtikrinti kvalifikuotą praktinį mokymą;

1.5. nustatyti praktinio mokymo sąlygas bei supažindinti (pasirašytinai) su jomis mokinį;

1.6. sudaryti saugias praktinio mokymo sąlygas;

1.7. ________________________________________________________________________

(kiti įsipareigojimai)

___________________________________________________________________________ .

2. Mokinys įsipareigoja:

2.1. dalyvauti praktinio mokymo užsiėmimuose;

2.2. laikytis įmonės, įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

2.3. vykdyti praktikos vadovo pavedimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams;

2.4. atlyginti įmonei įstaigai kaltais veiksmais padarytą žalą;

2.5. nedelsdamas pranešti praktikos vadovui apie neatvykimą į praktinį mokymą, nurodant neatvykimo priežastis.

2.6. _______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai nustatoma, kad mokinys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

4. Mokinys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų tesiės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

 

Darbdavys

 

 

Mokinys

(adresas, kodas, telefonas)

 

 

(adresas, asmens kodas, telefonas)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(vardas, pavardė)

(parašas)

 

(parašas)

A. V.

 

 

_________________

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Prašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma)

 

_________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

__________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

_________________________ darbo biržos direktoriui

(darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL MOKYMO STIPENDIJOS DYDŽIO PASIRINKIMO

 

20__ m. _______________ _____ d.

_____________________________

(vieta)

 

Nuo 20_______ m.____________________ _____ d. esu siunčiamas (-a) mokytis pagal

___________________________________________________________________________ .

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

 

Prašau man mokėti ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(įrašyti vieną iš žemiau pateiktų mokymo stipendijos dydžių)

 

1)____ 0,7 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio mokymo stipendiją;

2)____ mokymo stipendiją, prilygintą nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui, kuris galioja mokymo pradžios dieną.

 

Su mokymo stipendijos mokėjimo sąlygomis ir tvarka susipažinau.

Prašau mokymo stipendiją pervesti į mano nurodytą sąskaitą banke.

Sąskaitos numeris ________________________________________________________

Kortelės numeris ________________________________________________________

Banko pavadinimas ______________________________________________________

Banko kodas ___________________________________________________________

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

________________ Nr. _________

(data)              

____________________________

(vieta)

 

________________________________________ darbo birža (toliau vadinama ? darbo birža),

atstovaujama ________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir _________________________________________________ (toliau vadinama ? darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. pavadinimas)

atstovaujama (-as) ____________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarėme šią Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. Sutarties DALYKAS

 

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. Šalių įsipareigojimai

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti _______________________________________  darbo biržos siunčiamą bedarbį

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į __________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

________________________________________________________ darbo funkcijoms atlikti

(profesijos/pareigų pavadinimas)

pagal darbo sutartį neterminuotai (pabraukti) arba laikotarpiui nuo 20 ___ m. ____________  ___ d. iki 20___ m. ___________  ____d.;

1.2. per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai nustatyta tvarka patvirtintą darbo sutarties kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. mokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas;

1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai Aprašo 6 priede nustatytos formos pažymą apie darbo biržos siųsto bedarbio (-ių), įdarbinto (-ų) subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jam darbo užmokestį už praėjusį mėnesį;

1.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.6 punktuose, atsiradimą;

1.7. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su įdarbinimo subsidijuojant organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pervesti ________ proc. įdarbinto asmens darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal faktiškai dirbtą laiką ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos subsidiją darbo užmokesčiui.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, kai:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. darbdaviui iškeliama bankroto byla ar įmonė įgyja likviduojamos įmonės statusą;

3.3. kai turintis įsipareigojimų šeimai asmuo nutraukia savo darbo sutartį ar atsisako pagal šią Sutartį įdarbinto darbuotojo paslaugų (galioja įdarbinus pagal šią sutartį Aprašo 38.5 punkte nurodytą asmenį);

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

5. Už šios sutarties 1.5 punkte nurodytoje pažymoje pateiktų duomenų apie darbo biržos siųsto bedarbio (-ių), įdarbinto subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jam darbo užmokestį bei draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teisingumą atsako darbdavys.

6. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

7. Ši Sutartis sudaroma ____ mėnesiams, nuo 20____ m. _______________ ____ d. iki 20____ m. ________________ _____ d. įskaitytinai.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

9. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos arba iki Aprašo 10.2– 10.6 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimo datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Darbdavys

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas forma)

 

PAŽYMA

apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas

 

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis 20__ m. _____________ d. Nr. ____

 

(darbdavio pavadinimas)

 

 

(kodas)

(adresas)

 

 

(kontaktinio asmens telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos Nr.)

 

 

 

Eil. Nr.

Įdarbinto asmens vardas, pavardė

Asmens kodas

Įdarbini-mo data

Atleidimo data

Mėnesio darbo valandų/dienų skaičius įmonėje

Faktiškai dirbtų darbo valandų/dienų skaičius

Apskaičiuota darbo užmokesčio suma, Lt

Apskaičiuota privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma, Lt

Iš viso išlaidų, Lt

(10+11)

val.

dienos

val.

dienos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pažyma pateikiama per darbo dienas mėnesiui pasibaigus)

 

(darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Užpildymo data 20____ m. _____________________ d.

A. V.

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties forma)

 

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

__________________________ Nr. _______

(data)

___________________

(vieta)

 

_____________________________ darbo birža (toliau vadinama ? darbo birža), atstovaujama

(pareigos, vardas, pavardė)

ir _________________________________________________ (toliau vadinama ? darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

atstovaujama (-as) ____________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarome šią Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir finansavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti _______________________________________ darbo biržos siunčiamą bedarbį/

įspėtą apie atleidimą darbuotoją (kas reikalinga, pabraukti)

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į __________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

________________________________________________________ darbo funkcijoms atlikti

(profesijos/pareigų pavadinimas)

pagal darbo sutartį neterminuotai (pabraukti) arba laikotarpiui nuo 20 ___ m. _____________ ___ d. iki 20 ___ m. ___________ ____ d. (įrašyti);

1.2. per 3 darbo dienas pristatyti darbo biržai nustatyta tvarka patvirtintus darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopiją ir įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašą ar kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. mokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas;

1.5. pasibaigus mėnesiui, per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai pažymas apie asmens (-ų), įdarbinto (-ų) įgyti darbo įgūdžius, dirbtą darbo laiką ir paskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje įgyvendinimo išlaidas (Aprašo 8,9 priedai) ir ataskaitą apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimą;

1.6. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją dėl darbo įgūdžių įgijimo įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuotas ir įgyvendinamas asmens darbo įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo vietoje;

1.7. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.6 punkte, atsiradimą;

1.8. Pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui ir įdarbintam asmeniui nelikus dirbti įmonėje, per 3 darbo dienas kartu su šios Sutarties 1.5 punkte nurodytais dokumentais raštu pateikti darbo biržai išvadas apie asmens įgytus darbo įgūdžius ir jo neįsidarbinimo priežastis (jei neįgijo darbo įgūdžių ar jų nepakanka, juos nurodyti).

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui:

2.1.1. ________ proc. įdarbinto asmens darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos subsidiją darbo užmokesčiui;

2.1.2. ________ proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydžio kompensaciją darbo įgūdžių įgijimo rėmimo išlaidoms kompensuoti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, jei:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. darbdaviui iškeliama bankroto byla ar įmonė įgyja likviduojamos įmonės statusą.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų.

5. Už pažymose pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Ši Sutartis sudaroma ____ mėnesiams, nuo 20 ____ m. _______________  ____ d. iki 20 ____ m. _____________  ____ d. įskaitytinai.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu.

9. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos arba iki Aprašo 10.2– 10.6 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimo datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Darbdavys

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

 

 

(pareigos)

 

(pareigos)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

A. V.

_________________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo

sąlygų ir tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Pažymos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimui įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas forma)

 

PAŽYMA

apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimui įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas

už 20_____ m. ___________________ mėn.

_______________________

(vieta)

 

(darbdavio pavadinimas)

 

 

(kodas)

(adresas)

 

 

(kontaktinio asmens telefonas, el. pašto adresas, faksas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos Nr.)

 

 

 

Eil. Nr.

Įdarbinto asmens vardas, pavardė

Asmens kodas

Sutarties data ir Nr.

Įdarbinimo data

Atleidimo data

Mėnesio darbo valandų/dienų skaičius

Faktiškai dirbtų darbo valandų/dienų skaičius

Apskaičiuota darbo užmokesčio suma, Lt

Apskaičiuota privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma, Lt

Iš viso išlaidų, Lt

(11+12)

val.

dienos

val.

dienos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pažyma pristatoma per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus)

 

(darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Užpildymo data 20____ m. __________________ d.

A. V.

_________________


 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo

sąlygų ir tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Pažymos apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas forma)

 

PAŽYMA

apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas

už 20_____ m. ___________________ mėn.

 

_______________________

(vieta)

 

(darbdavio pavadinimas)

 

 

(kodas)

(adresas)

 

 

(kontaktinio asmens telefonas, el. pašto adresas, faksas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos Nr.)

 

 

 

Eil.Nr.

Paskirto atsakingo už darbo įgūdžių organizavimą darbuotojo vardas, pavardė

Sutarties data ir Nr.

Įsakymo dėl paskyrimo darbo įgūdžiams organizuoti data, Nr.

Atsakingo asmens dirbtų darbo valandų sk.

Iš jų skirta darbo įgūdžių įgijimo organizavimui

Paskirtos priemokos dydis, Lt

Priskai-čiuotos priemokos dydis, Lt

valandų sk.

procentas nuo dirbtų valandų skaičiaus

1

2

 

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pažyma pristatoma per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus)

 

(darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Užpildymo data 20____ m. __________________ d.

A. V.

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

DARBO ROTACIJOS ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

________________ Nr. _________

(data)

____________________________

(vieta)

 

_____________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

ir ________________________________________________  (toliau vadinama – darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. pavadinimas)

atstovaujama (-as) ____________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

toliau vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarėme šią Darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. Sutarties DALYKAS

Darbo rotacijos įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. šalių įsipareigojimai

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti darbo rotacijai darbo biržos siunčiamą bedarbį ___________________________

___________________________________ pagal darbo sutartį neterminuotai (pabraukti) arba

(vardas, pavardė)

laikotarpiui nuo 20___ m. _____________ d. iki 20___ m. _____________ d.;

1.2. per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai darbo sutarties kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. mokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas;

1.5. pasibaigus mėnesiui, per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai pažymą apie asmens (-ų), įdarbinto (-ų) darbo rotacijai, dirbtą darbo laiką ir paskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio paskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas (Aprašo 11 priedas);

1.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.6 punktuose, atsiradimą.

 

2. Darbo birža įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti subsidiją darbo užmokesčiui ____ proc. subsidiją darbo užmokesčiui apskaičiuotą nuo įdarbinto asmens darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybės draudimo įmokų, bet ne daugiau kaip 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos dydžių.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, jei:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. darbdaviui iškeliama bankroto byla ar įmonė įgija likviduojamos įmonės statusą.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų.

5. Už pažymoje pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Ši Sutartis sudaroma ____ mėnesiams, nuo 20____ m. _______________  ____ d. iki 20____ m. ________________  ____ d. įskaitytinai.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu.

9. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos arba iki Aprašo 10.2– 10.6 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimo datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Darbdavys

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Pažymos apie darbo rotacijai įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį forma)

 

PAŽYMA

apie darbo rotacijai įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį

už 20_____ m. ___________________ mėn.

 

(darbdavio pavadinimas)

 

 

(kodas)

(adresas)

 

 

(kontaktinio asmens telefonas, el. pašto adresas, faksas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos Nr.)

 

 

 

Eil. Nr.

Įdarbinto darbo biržos siųsto bedarbio vardas, pavardė

Asmens kodas

Sutarties data ir Nr.

Įdarbinimo data

Atleidimo data

Darbo dienų/valandų skaičius, kurį turėjo dirbti pagal darbo sutartį per mėnesį

Faktiškai dirbta dienų/valandų per mėnesį

Apskaičiuota darbo užmokesčio suma už faktiškai dirbtą darbo laiką, Lt

Apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą darbo laiką, Lt

Iš viso, Lt (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pažyma pateikiama per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus)

 

(darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Užpildymo data 20____ m. ___________________ d.

A. V.

_________________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Tipinės trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ įgyvendinimo ir Finansavimo sutartis

 

______________ NR. _____

(data)

______________________

(vieta)

 

_____________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

____________________________ savivaldybė (toliau vadinama – savivaldybė), atstovaujama

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

ir ________________________________________________  (toliau vadinama – darbdavys),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama (-as) ____________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – šis Aprašas) ir Viešųjų darbų programa, patvirtinta 20___ m. _______________ d. ___________________________________________________________________________

Nr. _____, sudarėme šią Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įgyvendinti šiuos viešuosius darbus:

 

Eil. Nr.

Viešųjų darbų pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (darbo dienos, valandos)

Orientacinis darbo vietų skaičius

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti darbo ieškančiais asmenimis, atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau vadinama – darbuotojai), terminuotas darbo sutartis laikotarpiui nuo ________________ iki __________________ šios Sutarties 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos pateikti darbo biržai ir savivaldybei šių sutarčių kopijas;

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų saugos reikalavimais, darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. mokėti darbuotojams jų darbo sutartyse nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus – išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomas valstybinio socialinio draudimo įmokas);

1.7. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, mėnesiui pasibaigus, pateikti savivaldybei ir darbo biržai Aprašo 14 priede nustatytos formos Pažymą apie teritorinės darbo biržos siųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį;

1.8. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti savivaldybę ir darbo biržą, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.9. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą aptarti pasiūlymo įdarbinti pagal kitą darbo sutartį;

1.10. viešiesiems darbams pasibaigus įdarbinti (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklų mokinius) pagal darbo sutartį ___________ asmenis ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.11. Prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant šio Aprašo 80 punkte nurodytas kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.12. pateikti darbo biržai ir savivaldybei jų prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinami viešieji darbai.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus į _____________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio

pavadinimas)

_____ asmenis (-ų) su rekomendacijomis, atsižvelgiant į darbdavio pateiktus reikalavimus;

2.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui ________ procentų subsidijos darbo užmokesčiui, apskaičiuotos už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos, o darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, ______ procentų išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

2.3. nusiųsti per 5 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo ar darbdavio iniciatyva anksčiau numatyto laiko nutraukia šią darbo Sutartį viešiesiems darbams atlikti;

2.4. tikrinti, kaip darbdavys įgyvendina viešuosius darbus.

 

3. Savivaldybė įsipareigoja:

3.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų ieškančių darbo asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui _______ procentų subsidijos darbo užmokesčiui už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį paskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos, o darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, _______ procentų išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

3.2. vadovaujantis šio Aprašo ______ punktu, nustatyta tvarka iš dalies kompensuoti darbdaviui _______ proc. kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų;

3.3 tikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas ir įgyvendina viešuosius darbus.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

4. Darbo birža ir savivaldybė gali nutraukti šią Sutartį, kai :

4.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

4.2. darbdavys nutraukia su viešuosius darbus dirbančiu asmeniu šią darbo Sutartį jai nepasibaigus.

5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža ar savivaldybė nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų.

6. Už Pažymoje apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį nurodytų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

7. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu. Visi šios Sutarties papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

9. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Savivaldybė

 

Darbdavys

(adresas, kodas, telefonas)

 

 

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

 

 

 

 

 

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

 

(parašas)

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

A. V.

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

14 priedas

 

(Tipinės dvišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ įgyvendinimo IR finansavimo sutartis

 

______________ NR. _____

(data)

______________________

(vieta)

 

_____________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir ________________________________________________  (toliau vadinama – darbdavys),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama (-as) ____________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

 

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – šis Aprašas) ir Viešųjų darbų projektu, patvirtintu ________________________ darbo biržos direktoriaus 20 m. d. įsakymu Nr. ____, sudarėme šią Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įgyvendinti šiuos viešuosius darbus:

 

Eil. Nr.

Viešųjų darbų pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (darbo dienos/ valandos)

Orientacinis darbo vietų skaičius

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti darbo ieškančiais asmenimis, atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau vadinama – darbuotojai), terminuotas darbo sutartis laikotarpiui nuo _________________ iki ________________ šios Sutarties 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos pateikti darbo biržai šių sutarčių kopijas;

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. mokėti darbuotojams jų darbo sutartyse nustatytą darbo užmokestį, šiai darbo Sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus – išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas);

1.7. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus pateikti darbo biržai šio Aprašo 14 priede nustatytos formos Pažymą apie teritorinės darbo biržos siųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal šias darbo Sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį;

1.8. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo jų atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą, nurodant šios darbo Sutarties nutraukimo priežastį;

1.9. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą aptarti pasiūlymo įsidarbinti pagal kitą darbo sutartį;

1.10. įdarbinti viešiesiems darbams pasibaigus pagal šią darbo Sutartį ________ asmenų ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė šį įsipareigojimą, išskyrus ekonominius sunkumus patiriančias įmones);

1.11. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinami viešieji darbai.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus _____ asmenis (-ų) su rekomendacijomis, atsižvelgiant į darbdavio pateiktus reikalavimus;

2.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pažymos apie teritorinės darbo biržos siųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal šią darbo Sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui šias subsidijas darbo užmokesčiui:

2.2.1. __________ proc. darbo užmokesčio, apskaičiuoto už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;

2.2.2. __________ proc. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo 2.2.1. punkte nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui;

2.2.3. šiai darbo Sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

2.3. nusiųsti per 5 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo ar darbdavio iniciatyva nutraukia šią darbo Sutartį viešiesiems darbams atlikti (netaikoma ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms);

2.4. tikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas bei įgyvendina viešuosius darbus.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS:

 

3. Darbo birža gali nutraukti šią Sutartį, kai :

3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2. darbdavys nutraukia su viešuosius darbus dirbančiu asmeniu šią darbo Sutartį jai nepasibaigus.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų.

5. Už Pažymoje apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal šias darbo Sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

7. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu. Visi šios Sutarties papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

8. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Darbdavys

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo

sąlygų ir tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Pažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį forma)

 

PAŽYMA

apie teritorinės darbo biržos siųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį už 20__ m. _____________ mėn.

 

Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis 20__ m. __________________ d. Nr. ___

 

(darbdavys)

 

 

(kodas)

(darbdavio adresas)

 

 

(kontaktinio asmens telefonas, el. pašto adresas/faksas)

(banko pavadinimas, kodas, a. s. Nr.)

 

 

 

Eil. Nr.

Įdarbintų darbo biržos siųstų darbo ieškančių asmenų vardai, pavardės

Asmens kodas

Įdarbinimo data

Atleidimo data

Darbo valandų/ dienų skaičius, kurį turėjo dirbti pagal darbo sutartį per mėnesį*

Faktiškai dirbta darbo valandų/ dienų per mėnesį*

Apskaičiuota darbo užmokesčio suma už faktiškai dirbtą darbo laiką, Lt

Socialinio draudimo įmokos, paskaičiuotos nuo darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą darbo laiką sumos, Lt

Apskaičiuota kompensacija už nepanaudotas atostogas, Lt**

Socialinio draudimo įmokų suma, paskaičiuota nuo kompensacijos už nepanaudotas atostogas, Lt**

Iš viso kompensavimui, Lt

(8+9+10+11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.* nurodyti darbo valandas ir darbo dienas;

2. **pildyti pasibaigus darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti.

 

(darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Užpildyta 200____ m. _____________________ d.

A. V.

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Paraiškos subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti forma)

 

________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo pavadinimas)

________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

______________________________ darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

Paraiška subsidijai darbo vietų (-os) steigimui GAUTI

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietų (-os) steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia _______________________________

(data)

Darbo vietų (-os) įsteigimas1 _________________________

(data)

__________________

1 Darbo vietos turi būti įsteigtos per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

 

2. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius, iš viso ______

3. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

3.1. subsidijos dydis _______________________________________________________  Lt;

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. steigiamų darbo vietų skaičius _______;

3.3. numatomų įdarbinti bedarbių skaičius __________;

iš jų pagal atskiras grupes:

3.3.1. neįgaliesiems, registruotiems teritorinėje darbo biržoje ieškančiais darbo asmenims, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis___________;

3.3.2. neįgaliesiems, registruotiems teritorinėje darbo biržoje bedarbiais asmenimis, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis __________;

3.3.3. neįgaliesiems, registruotiems teritorinėje darbo biržoje bedarbiais asmenimis, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis __________;

3.4. bedarbiams (kai darbo vietą steigia buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos) ___________.

3.5. steigiamų darbo vietų (-os) aprašymas:

___________________________________________________________________________

(aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta (jos vieta technologiniame procese, įmonės/įstaigos veikloje ir kt.),

___________________________________________________________________________

darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos, darbo vietos pritaikymą prie įdarbinamo darbuotojo

___________________________________________________________________________ .

negalios, darbo trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

 

4. Reikalavimai darbuotojams steigiamose darbo vietose

 

Profesija

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Išsilavinimas

 

Kiti reikalavimai (profesinės žinios ir įgūdžiai, darbo patirtis, kompiuterinės žinios, kalbų mokėjimas, darbo stažas ir kt.)

 

 

5. Veikla darbo vietai įsteigti

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Lt

pradžia

pabaiga

trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti

___________________________________________________________________________

kiekvienos veiklos būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas

___________________________________________________________________________ .

numatoma subsidijuoti (įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)

 

6. Įdarbinamų darbuotojų mokymas

___________________________________________________________________________ .

(aprašykite, kokie reikalingi mokymai darbo vietoje)

7. Darbo vietų steigimo sąmata:

7.1. Darbo vietų (-os) steigimo išlaidos:

 

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

subsidijos

paraiškos teikėjo lėšos

suma,

Lt

struktūra, proc.

suma,

Lt

struktūra, proc.

1.

Įrengimų, įrangos ir kitų darbo priemonių, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pristatymas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Darbo vietai ir darbuotojui reikalingų licencijų ir leidimų įsigijimas

 

 

 

 

 

3.

Mokymo išlaidos (jeigu teritorinė darbo birža neorganizuoja mokymo, mokymas darbo vietoje)

 

 

 

 

 

4.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

5.

Draudimo išlaidos

 

 

 

 

 

6.

Reklamos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai kaip PVM mokėtojai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

7.2. Sąmatos pagrindimas

___________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

___________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, poreikį

___________________________________________________________________________ .

patalpų remonto ir kitų darbų darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

8. PRIEDAI:

1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti) kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti ar pritaikyti esamoms darbo vietoms prie neįgaliojo asmens negalios poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A.V.

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Paraiškos savarankiškam užimtumui remti forma)

 

________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

 

________________________________ darbo biržai

 

Paraiška savarankiškam užimtumui remti

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietos steigimo laikotarpis

 

Subsidijos naudojimo pradžia __________________________

(data)

Darbo vietos įsteigimas1 _________________________

(data)

__________________

1 Darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

 

2. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

2.1. subsidijos dydis _______________________________________________________  Lt;

(skaičiais ir žodžiais)

2.2. steigiamos sau darbo vietos aprašymas

___________________________________________________________________________

(aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta, darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos,

___________________________________________________________________________ ;

darbo vietos pritaikymas prie negalios, darbo trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

2.3. gebėjimų atlikti darbo funkcijas numatomoje įsteigti (pritaikyti) darbo vietoje aprašymas

___________________________________________________________________________

(nurodyti turimas kvalifikacijas, profesinius įgūdžius, išsilavinimą; aprašyti, kaip bus

___________________________________________________________________________ .

kompensuojamas nepilnas darbingumas, darbo organizavimą, darbo laiką ir kt.)

 

3. Veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti)

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Lt

pradžia

pabaiga

trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti

___________________________________________________________________________

kiekvienos veiklos būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas

___________________________________________________________________________ .

numatoma subsidijuoti (įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangos montavimui ir kt.)

 

4. Mokymas

___________________________________________________________________________

(aprašykite, kokius mokymus iki darbo vietos sau įsteigimo reikia organizuoti)

 

5. Darbo vietos steigimo sąmata:

 

5.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

 

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

suma,

Lt

struktūra, proc.

suma,

Lt

struktūra, proc.

1.

Įrengimų, įrangos ir kitų darbo priemonių, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pristatymas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Darbo vietai ir darbuotojui reikalingų licencijų ir leidimų įsigijimas

 

 

 

 

 

3.

Mokymo išlaidos (jeigu teritorinė darbo birža neorganizuoja mokymo darbo vietoje)

 

 

 

 

 

4.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

5.

Draudimo išlaidos

 

 

 

 

 

6.

Reklamos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.

 

5.2. Sąmatos pagrindimas

___________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

___________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių,

___________________________________________________________________________ .

patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

6. PRIEDAI:

1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti ar pritaikyti esamoms darbo vietoms prie neįgaliojo asmens negalios poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos paramai gauti forma)

 

_______________________________________________________________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

__________________________ darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

vietinių uŽimtumo iniciatyvų projekto

__________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

Paraiška paramai gauti

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO Įgyvendinimo vieta

______________________________________________________________________

(nurodyti, kokioje teritorijoje bus įgyvendinamas projektas)

 

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS1

 

Numatoma pradžia ________________________

(data)

Numatoma pabaiga _________________________

(data)

________________

1Projektui skirtos lėšos turi būti panaudotos iki kalendorinių metų gruodžio 10 d.

 

3. Projekto SANTRAUKA

3.1. Suminė projekto vertė (Lt), iš viso ________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

valstybės parama _______________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

paramos gavėjo nuosavos lėšos ____________________________ .

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius______________________________ .

3.3. ____________________________________________________________________

(trumpai aprašyti projekto esmę, iki 10 eilučių)

___________________________________________________________________________ .

 

4. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai

4.1. Problemos pagrindimas

______________________________________________________________________

(atsižvelgiant į vietos darbo rinkos ir socialinę ekonominę padėtį, aprašyti problemas

___________________________________________________________________________ .

ir priežastis, dėl kurių svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

 

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

______________________________________________________________________

(atsižvelgiant į pateiktą problemos pagrindimą, apibūdinti tikslus ir uždavinius, kuriuos bus

___________________________________________________________________________

siekiama įgyvendinti šiuo projektu. Nurodyti, kaip projektas padės spręsti socialines problemas ir

___________________________________________________________________________

kokios įtakos turės teritorijos ekonominei plėtrai bei kokią naudą duos vietos gyventojams)

___________________________________________________________________________ .

 

5. PROJEKTO veiklos IR VADYBOS aprašymas

5.1. Projekto veiklos

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Lt

pradžia

pabaiga

trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

(aprašyti, kokios veiklos bus vykdomos, įgyvendinant projekte numatytus tikslus ir uždavinius;

___________________________________________________________________________

pagrįsti kiekvienos veiklos būtinumą darbo vietoms sukurti; apibūdinti projekto veiklas, nurodytas lentelėje)

___________________________________________________________________________ ;

 

5.2. ___________________________________________________________________

(nurodyti, kokioms tikslinėms grupėms priklausantys asmenys bus įdarbinami,

___________________________________________________________________________

reikalavimus jų kvalifikacijai. Kiekvieno naujai įdarbinamo darbuotojo kvalifikacijai keliamus

___________________________________________________________________________

reikalavimus apibūdinti pagal pateiktą formą. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms)

 

Profesija

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Darbo patirtis (stažas)

 

Išsilavinimas

 

Kiti reikalavimai

 

 

5.3. ___________________________________________________________________

(aprašyti, ar naujai įdarbintiems darbuotojams bus suteikta galimybė tobulinti kvalifikaciją ir

___________________________________________________________________________

(ar) įgyti bendresnių darbo rinkoje profesinių žinių (darbo kompiuteriu žinių, projektų

___________________________________________________________________________ ;

vadybos pagrindų ir kt.)

5.4. ___________________________________________________________________

(apibūdinti, kokie Jūsų įmonės / viešosios įstaigos dabartiniai darbuotojai dalyvaus

___________________________________________________________________________

projekte ir už ką jie bus atsakingi, kaip bus organizuojama vidinė projekto įgyvendinimo

___________________________________________________________________________ ;

kontrolė ir koordinavimas)

5.5. ___________________________________________________________________

(trumpai aprašyti projekto vadovo ir kitų asmenų, kurie įgyvendins projektą,

___________________________________________________________________________ .

kvalifikaciją, patirtį ir pareigas)

 

6. Darbo, atliekamo įsteigtoje darbo vietoje, aprašymas

______________________________________________________________________

(nurodyti, kokius darbus įdarbinti asmenys atliks kiekvienoje iš įsteigtų darbo vietų; aprašyti

___________________________________________________________________________

darbuotojų funkcijas ar pareigybę; nurodyti konkretų darbo vietos adresą; pagrįsti, kaip bus

___________________________________________________________________________

užtikrinamas kiekvieno iš darbuotojų užimtumas (darbo krūvis visą darbo laiką) trejus

___________________________________________________________________________ .

metus po darbo vietos įsteigimo)

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR PASEKMĖS

7.1. ___________________________________________________________________

(apibūdinti, kokius rezultatus tikimasi gauti įgyvendinus projektą; kur įmanoma,

___________________________________________________________________________

nurodyti laukiamų rezultatų skaitinę išraišką)

___________________________________________________________________________ ;

7.2. ___________________________________________________________________

(pagrįsti, kaip laukiami rezultatai atitinka vietinių užimtumo iniciatyvų projektų

___________________________________________________________________________

tikslą; nurodyti, kokią socialinę naudą projekto įgyvendinimas duos teritorijai (socialinės

___________________________________________________________________________

paramos gavėjų sumažėjimą, paskatins ekonominę ar socialinių paslaugų plėtrą,

___________________________________________________________________________

naujas užimtumo galimybes, darbo rinkos lankstumo padidinimą ir kt.)

___________________________________________________________________________ ;

7.3. ___________________________________________________________________

(nurodyti, kaip projektas padės spręsti tikslinių bedarbių grupių užimtumo

___________________________________________________________________________

problemas ir vystyti skatintiną šioje teritorijoje ūkinę veiklą)

___________________________________________________________________________ ;

 

7.4. ___________________________________________________________________

(apibūdinti projekto multiplikatoriaus efektą, t. y. ar naujai sukurtosios

___________________________________________________________________________

darbo vietos sudarys prielaidas darbo vietoms atsirasti kitose šios teritorijos įmonėse arba naujos

___________________________________________________________________________ .

paslaugos sudarys sąlygas dirbti anksčiau nedirbusiems asmenims 2)

_____________________

2 Pavyzdžiui, paramos gavėjui pradėjus teikti socialines paslaugas vaikams ar globos reikalaujantiems asmenims, juos prižiūrėjusiems šeimos nariams sudaroma galimybė dirbti.

 

8. Projekto tęstinumas

______________________________________________________________________

(pagrįsti projekto tęstinumą, kai pasibaigs jo finansavimas (kaip bus užtikrintas sukurtų

___________________________________________________________________________

darbo vietų ilgalaikiškumas, iš kokių šaltinių bus gaunamos apyvartinės lėšos darbo

___________________________________________________________________________ .

vietoms išlaikyti ir kt.)

 

9. PROJEKTO teikėjas ir jo partneriai

9.1. Projekto teikėjas:

Įmonės / viešosios įstaigos pavadinimas_______________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga) _________________________________

Veiklos sritis ____________________________________________________________

Įmonės registracijos data __________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius ______________________

Įmonės (viešosios įstaigos) gebėjimas vykdyti projektą

______________________________________________________________________ .

(nurodyti sukauptą patirtį, įgyvendinant projektus; organizacinius gebėjimus, patirtį versle)

 

9.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

______________________________________________________________________ .

 

9.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio įmonės (viešosios įstaigos) pavadinimas _______________________________

Veiklos sritis ____________________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą ____________________________________________

Gebėjimas vykdyti projektą ________________________________________________

(nurodyti sukauptą patirtį įgyvendinant

___________________________________________________________________________

projektus, organizacinius gebėjimus, patirtį versle)

___________________________________________________________________________ .

 

10. Savivaldybės parama

______________________________________________________________________

(nurodyti savivaldybės paramos formas projektui remti (skiria lėšas,

___________________________________________________________________________ .

patalpas ar įrengimus, nustato mokesčių lengvatas ir kt.)

 

11. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

11.1. Projekto įgyvendinimo sąmata, Lt

 

Eil. Nr.

Projekto įgyvendinimo lėšų paskirstymas

Iš viso išlaidų, Lt

Iš jų

valstybės paramos lėšos

projekto teikėjo lėšos

suma,

Lt

struktūra, proc.

suma,

Lt

struktūra, proc.

1.

Įrengimų, įrangos ir kitų darbo priemonių, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pristatymas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Darbo vietai ir darbuotojui reikalingų licencijų ir leidimų įsigijimas

 

 

 

 

 

3.

Mokymo išlaidos (jeigu teritorinė darbo birža neorganizuoja mokymo)

 

 

 

 

 

4.

Patalpų remontas

 

 

 

 

 

5.

Draudimo išlaidos

 

 

 

 

 

6.

Reklamos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu jūsų projektui įgyvendinti reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai kaip PVM mokėtojai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

11.2. __________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą,

___________________________________________________________________________

nurodant ryšį tarp numatomų veiklų ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo

___________________________________________________________________________ .

priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

12. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI:

1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų naujoms darbo vietoms įsteigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

3. Metinės finansinės atskaitomybės ankstesnių metų dokumentų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pajamų deklaracija), o praėjusių metų dokumentų – su vadovo ir vyr. finansininko parašais, kopijos, _____ lapai.

4. Už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas) kopijos, _____ lapai.

 

PASTABA. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri padėtų teritorinėms darbo biržoms geriau suprasti projektą, įvertinti projekto vykdytojų įdirbį ar kvalifikaciją. Pavyzdžiui, galima pridėti komercinius pasiūlymus įrangai ar darbo priemonėms įsigyti ir kt.

 

Projekto TEIKĖJO VADOVO PASIŽADĖJIMAS

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(projekto teikėjo vadovo vardas, pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti teritorinei darbo biržai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina.

Patvirtinu, kad mano atstovaujama įmonė (viešoji įstaiga) nėra likviduojama, jai nėra pradėta bankroto procedūra ir (ar) nėra vykdoma restruktūrizacija.

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A.V.

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Planuojamos veiklos aprašymo forma)

 

_________________________________________________________________

(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas)

 

Planuojamos veiklos aprašymas

 

Ekonominės veiklos įforminimo būdas:

Individuali veikla

___________________________________________________________________________

(įrašyti: pagal verslo liudijimą / pagal pažymą/ kita)

Adresas, kur bus steigiama darbo vieta, vykdoma veikla_______________________________

___________________________________________________________________________

 

1. Planuojamos veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (įrašyti).

1.1.

1.2.

....

 

2. Numatomi pateikti produktai (gaminiai, prekės ar paslaugos):

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Numatyta kaina litais

Darbo laiko sąnaudos vienetui pagaminti, valandomis

Prognozuojami pardavimai per mėnesį, litais

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siūlomų produktų konkurencingumas.

3.1. Rinkos analizė

______________________________________________________________________

(trumpai aprašykite turimą informaciją apie būsimus konkurentus)

 

3.2. Kainų palyginimas

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Mano kaina

Konkurento A (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

Konkurento B (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

Konkurento C (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Produktų išskirtinumas

______________________________________________________________________

(nurodykite jūsų produktų pirkėjui patrauklias ypatybes, palyginkite su

______________________________________________________________________ .

konkurentų analogiškais produktais)

 

3.4. Rinkodaros planas

______________________________________________________________________ .

(trumpai aprašykite, kokius reklamos būdus naudosite ir į kokį pirkėją orientuositės)

 

4. Veiklai reikalingos priemonės ir lėšos:

4.1. Patalpos

______________________________________________________________________

(nurodykite patalpų plotą, sanitarinius, ekologinius, techninius reikalavimus. Jei

______________________________________________________________________

reikalingas remontas ar pritaikymo darbai, nurodykite jų kainą. Ar patalpos valdomos

______________________________________________________________________ .

nuosavybės teise ar nuomojamos, nurodykite nuomos kainą, ar gautos pagal panaudos sutartį)

 

4.2. Reikalinga įranga (programinė įranga, kompensacinė technika ir priemonės, baldai ir pan.), numatoma įgyti už subsidijos ir nuosavas lėšas:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Charakteristika (funkcinės savybės, našumas ir pan.)

Vieneto kaina, litais

Kiekis

Suma, litais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

4.3. Reikalingi įrankiai ir kitos darbo priemonės, numatomi įsigyti už subsidijos ir nuosavas lėšas:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vieneto kaina, litais

Kiekis

Suma, litais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

5. Ekonominės veiklos įvertinimas ir prognozės

______________________________________________________________________

(įvertinkite veiklos prognozes pirmiems metams – susumuokite visas planuojamas

______________________________________________________________________

išlaidas ir numatomas pajamas, įskaitant subsidiją, ir įvertinkite, ar pirmi metai nebus

______________________________________________________________________ .

nuostolingi. Pagrįskite ateinančių trejų metų veiklą – pagrįskite veiklos pelningumą ateityje, kai subsidija nebus gaunama)

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

20 priedas

 

(Darbo vietų steigimo sutarties forma)

 

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS

 

______________________ Nr. _____________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

_____________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

_________________________________________________________________________ , ir

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas )

____________________________________________ (toliau vadinama – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama ________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – šis Aprašas), sudarėme šią sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo vietų steigimo subsidijavimas ir įdarbinimas į įsteigtas darbo vietas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

1.1. įsteigti ___________________________  darbo vietas iki 200 __ m. ____________ __ d.;

(skaičius žodžiais)

1.2. įdarbinti į įsteigtas darbo vietas darbo biržos siųstus asmenis, atitinkančius kvalifikacinius reikalavimus, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis;

1.3. įdarbinus darbo biržos siųstą bedarbį į įsteigtą darbo vietą arba iš jos atleidus, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti darbo biržą. Į atsilaisvinusią darbo vietą per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį paraiškoje subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

1.4. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti trejus metus nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos ir teikti per šiuos metus kiekvieną metų ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. darbo biržai ketvirtinę ataskaitą apie dirbančius asmenis įsteigtose darbo vietose;

1.5. skirti savų lėšų darbo vietoms steigti (apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų) __________________________________________________________  Lt;

(žodžiais)

1.6. naudoti darbo vietoms steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti pateiktą sąmatą;

1.7. darbo vietoms steigti subsidijos ir subsidijos gavėjo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.8. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis:

1.8.1. Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija;

1.8.2. Lietuvos darbo biržos patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija;

1.9. raštu kas mėnesį informuoti darbo biržą apie darbo vietų steigimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą bei kitą, darbo biržai pareikalavus, su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.10. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietų steigimui;

1.11. darbo vietų steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.12. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.13. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, darbo vietų steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti, laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatytos tvarkos;

1.14. raštu informuoti darbo biržą, kai darbuotojas serga ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų arba yra išėjęs nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros iki 3 metų atostogų, ir priimti į darbą pagal terminuotą darbo sutartį kitą teritorinės darbo biržos atsiųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

1.15. sudaryti sąlygas darbo vietų steigimą ir įsteigtose darbo vietose vykdomą veiklą trejus metus po įsteigimo patikrinti vietoje;

1.16. panaikinus įsteigtą darbo vietą arba atsisakius darbo biržos siunčiamų bedarbių, kurie atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos darbo biržai grąžinti suteiktą subsidiją tai darbo vietai įsteigti:

1.16.1. visą – pirmais metais po jos įsteigimo;

1.16.2. 80 procentų – antrais metais po jos įsteigimo;

1.16.3. 50 procentų – trečiais metais po jos įsteigimo;

1.17. laiku negrąžinus subsidijos, mokėti 0,2 procento negrąžintos subsidijos sumos delspinigius;

1.18. subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

1.18.1. raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

1.18.2. nepateikia darbo biržai šio Aprašo 13.6 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

1.18.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo (pritaikymo) patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

1.19. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti ar kitaip neperleisti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims, taip pat neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį subsidijos gavėjas įsigijo, steigdamas darbo vietas, be darbo biržos sutikimo ne mažiau kaip trejus metus nuo jo įsigijimo;

1.20. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų;

1.21. kiekvienais metais per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti subsidijos gavėjui __________________________________________________  Lt

(suma žodžiais)

subsidiją darbo vietoms steigti;

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 punkte, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvoje Respublikoje veikiančiame banke taip:

2.2.1. ________________________________  Lt ( 50 procentų visos subsidijos dydžio) per 10

(suma žodžiais)

darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį;

2.2.2. likusias, pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas, ____________________________  Lt,

(suma žodžiais)

per 5 darbo dienas pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis;

2.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti informaciją, reikalingą darbo vietoms steigti;

2.4. siųsti subsidijos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius paraiškoje subsidijai darbo vietų steigimui gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui įsteigtoje darbo vietoje;

2.5. organizuoti (pagal darbo biržos įgyvendinamas mokymo programas) subsidijos gavėjo prašymu asmenų, numatomų įdarbinti į įsteigtas darbo vietas, profesinį mokymą.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

3. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Darbo biržai nustačius, kad lėšos, skirtos darbo vietai steigti, naudojamos ne pagal paskirtį, subsidijos gavėjas privalo šias lėšas grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą.

5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Visus juridinius veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu ir darbo vietų steigimu, atlieka šios Sutarties Šalys.

7. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

10. Paraiška subsidijai darbo vietų steigimui gauti kartu su jos priedais yra neatskiriama sutarties dalis.

PRIDEDAMA. Paraiška subsidijai darbo vietų steigimui gauti ir jos priedai, _____ lapų.

 

Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Subsidijos gavėjas

 

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

21 priedas

 

(Savarankiško užimtumo rėmimo sutartis)

 

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUTARTIS

 

______________________ Nr. _____________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

___________________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža),

atstovaujama ______________________________________________________________ , ir

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

____________________________________________  (toliau vadinama – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama ________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – šis Aprašas), sudarėme šią sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo vietos sau steigimo subsidijavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

1.1. įsteigti darbo vietą iki 200 __m. ________________ d.;

1.2. naudoti darbo vietai steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje savarankiškam užimtumui remti pateiktą sąmatą;

1.3. subsidijos lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.4. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis Lietuvos darbo biržos patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis;

1.5. raštu kas mėnesį informuoti darbo biržą apie darbo vietos steigimo eigą, subsidijos lėšų panaudojimą bei kitą, darbo biržai pareikalavus, su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.6. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietai steigti;

1.7. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirado dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.8. darbo vietos steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.9. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, darbo vietos steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatytos tvarkos;

1.10. įsteigtos darbo vietos nepanaikinti trejus metus nuo darbo vietos įsteigimo dienos ir teikti per šiuos metus kiekvieną metų ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. darbo biržai informaciją apie veiklą įsteigtoje darbo vietoje;

1.11. sudaryti sąlygas už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą trejus metus po įsteigimo patikrinti vietoje;

1.12. panaikinus įsteigtą darbo vietą, grąžinti subsidiją tai darbo vietai įsteigti:

1.12.1. visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.12.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.12.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.13. laiku negrąžinus subsidijos, mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo negrąžintos subsidijos sumos;

1.14. neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti, taip pat neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, neįkeisti ar kitaip nesuvaržyti teisių į ilgalaikį materialųjį turtą, kurį subsidijos gavėjas įsigijo, steigdamas darbo vietas pagal šią Sutartį, be darbo biržos sutikimo ne mažiau kaip trejus metus nuo jo įsigijimo.

1.15. kiekvienais metais per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti subsidijos gavėjui _____________________________________________  Lt

(suma žodžiais)

subsidiją darbo vietai;

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 punkte, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvoje Respublikoje veikiančiame banke taip:

2.2.1. ____________________________________  Lt (75 proc. visos subsidijos dydžio)

per 10 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo daliniam mokėjimui gauti pateikimo;

2.2.2. likusias, pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas _________________________ Lt

(suma žodžiais)

per 5 darbo dienas, pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis;

2.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti informaciją, reikalingą darbo vietai steigti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

3. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Darbo biržai nustačius, kad lėšos, skirtos darbo vietai steigti, naudojamos ne pagal paskirtį, subsidijos gavėjas privalo šias lėšas grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą.

5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šios Sutarties Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Visus juridinius veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu ir darbo vietų steigimu, atlieka šios Sutarties Šalys.

7. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

10. Paraiška subsidijai darbo vietų steigimui gauti kartu su jos priedais yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

 

PRIDEDAMA. Paraiška subsidijai darbo vietų steigimui gauti ir jos priedai, _____ lapų.

 

Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Subsidijos gavėjas

 

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

A. V.

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

22 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

______________________ Nr. _____________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

___________________________________________ darbo birža (toliau – darbo birža),

(darbo biržos pavadinimas)

atstovaujama ______________________________________________________________ , ir

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

______________________________________________________ (toliau – paramos gavėjas),

(įmonės / viešosios įstaigos pavadinimas)

atstovaujama ________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

 

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – šis Aprašas), sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto ____________________________ įgyvendinimas

(projekto pavadinimas)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Paramos gavėjas įsipareigoja:

1.1. įsteigti ______________________  darbo vietas iki 200 __ m. ____________ __ d.;

(skaičius žodžiais)

1.2. įdarbinti į įsteigtas darbo vietas darbo biržos pasiūlytus asmenis, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis visam darbo laikui, išskyrus atvejus, kai įdarbinami asmenys, kuriems darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai nustato sutrumpintą arba ne visą darbo laiką;

1.3. įdarbinus darbo biržos pasiūlytą asmenį į įsteigtą darbo vietą arba iš jos atleidus, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti darbo biržą;

1.4. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti trejus metus nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos ir teikti per šiuos trejus metus kiekvieną metų ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. darbo biržai ketvirtinę ataskaitą apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis;

1.5. skirti savo lėšų projektui įgyvendinti ___________________________________ Lt.

(suma žodžiais)

(Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų) darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų);

1.6. grąžinti visą nepanaudotą paramą į darbo biržos atsiskaitomąją sąskaitą iki 200_m. gruodžio 10 d.;

1.7. naudoti projektui įgyvendinti skirtas lėšas pagal patvirtintą projekto sąmatą;

1.8. projektui įgyvendinti valstybės ir projekto vykdytojo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.9. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis:

1.9.1. Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), jei paramos gavėjas yra perkančioji organizacija;

1.9.2. Lietuvos darbo biržos patvirtintomis Paramos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis, jei paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija;

1.10. teikti darbo biržai šiame Apraše nustatytos formos ir sąlygomis veiklos ir finansines ataskaitas bei raštu kas mėnesį ją informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą, paramos ir nuosavų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti bei kitą, darbo biržai pareikalavus, su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.11. sudaryti sąlygas darbo biržai patikrinti projekto įgyvendinimą vietoje;

1.12. nedelsdamas informuoti darbo biržą ir projekto partnerius apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projektui;

1.13. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirastų dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.14. projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.15. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatytos tvarkos;

1.16. įgyvendinti projektą profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už projekto vykdymo kokybę;

1.17. panaikinęs įsteigtą darbo vietą arba atsisakęs per 30 darbo dienų laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos įdarbinti darbo biržos siunčiamus bedarbius, kurie atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, privalo darbo biržai grąžinti suteiktą paramą tai darbo vietai įsteigti:

1.17.1. visą – pirmais metais po jos įsteigimo;

1.17.2. 80 procentų – antrais metais po jos įsteigimo;

1.17.3. 50 procentų – trečiais metais po jos įsteigimo;

1.18. laiku negrąžinus paramos lėšų šioje Sutartyje ir šiame Apraše nurodytais atvejais, mokėti 0,2 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius;

1.19. neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti, taip pat neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, neįkeisti ar kitaip nesuvaržyti teisių į ilgalaikį materialųjį turtą, kurį paramos gavėjas įsigijo, pasinaudojęs parama, be darbo biržos leidimo ne mažiau kaip trejus metus nuo jo įsigijimo;

1.20. nesudarius sąlygų darbo biržai atlikti projekto įgyvendinimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, nesuteikus su sutarties vykdymu susijusios informacijos, per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo minėtų paramos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo dienos turi sumokėti 5 procentų dydžio projektui įgyvendinti skirtų paramos lėšų sumos baudą.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti paramos gavėjui _______________________________________________  Lt

(suma žodžiais)

projektui vykdyti;

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 punkte, pervesti į paramos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke;

2.3. nagrinėti raštu pateiktus paramos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti metodinę pagalbą ir informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti;

2.4. siūlyti paramos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

2.5. organizuoti (pagal darbo biržos įgyvendinamas mokymo programas) paramos gavėjo prašymu asmenų, numatomų įdarbinti į įsteigtas darbo vietas, profesinį mokymą;

2.6. vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą.

 

III. PROJEKTO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

3. Projektas įgyvendinamas, finansuojamas, atsiskaitoma ir numatytais atvejais lėšos grąžinamos vadovaujantis šiame Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Darbo biržai nustačius, kad lėšos, skirtos projektui vykdyti, naudojamos ne pagal paskirtį, paramos gavėjas privalo šias lėšas grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą.

6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šios Sutarties Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Visus juridinius veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, atlieka šios Sutarties Šalys.

8. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

9. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

11. Projekto paraiška kartu su jos priedais yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

PRIDEDAMA. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto __________________________

(projekto pavadinimas)

paraiška paramai gauti ir jos priedai, _____ lapų.

 

Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

 

Darbo birža

 

 

Paramos gavėjas

 

(adresas, kodas, telefonas)

 

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

A. V.

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

23 priedas

 

(Veiklos finansinės ataskaitos forma)

 

___________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjo pavadinimas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

_____________________darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

Veiklos finansinė ataskaita

 

___________________ Nr. ____________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: ______________________________________ mėnuo.

 

Veiklos įgyvendinimo ar VUI projekto __________ sutartis Nr. ___________________

(data)

 

I. VEIKLOS DARBO VIETAI ĮSTEIGTI (PRITAIKYTI) VYKDYMAS

 

___________________________________________________________________________

(nurodyti, kokia veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti) įgyvendinta, kokie darbai,

___________________________________________________________________________ .

pirkimai atlikti bei kaip tai atitinka priemonės įgyvendinimo sąmatos eilutes)

 

II. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

___________________________________________________________________________ .

(nurodyti planuotas išlaidas, faktines išlaidas ir gautą paramą*)

 

 

PRIDEDAMA:

1.____ Užpildyta Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos – finansinės atskaitomybės forma Nr. 2 (VUI projektų vykdytojams).

2.____ Išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos. **

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

* Finansinė ataskaita pateikiama pagal projekto paraiškos 11 punktą „Projekto įgyvendinimo sąmata“.

** Rangovo (paslaugų ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos, perdavimo– priėmimo aktai, kelionių dokumentai ar kiti dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas) bei išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš sąskaitos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijos.

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

24 priedas

 

(Projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo reikalavimams įvertinimo forma)

 

Projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos APRAŠO reikalavimams įvertinimas

 

__________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo įmonės kodas ir adresas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

1.

Projekto teikėjas atitinka šiuos reikalavimus (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau vadinama – šis Aprašas) 117 punktas):

 

 

1.1.

yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

 

 

1.2.

yra viešoji įstaiga, kurioje mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucija ar įstaiga arba savivaldybės institucija ar įstaiga, arba valstybės ar savivaldybių įmonė

 

 

1.3.

nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos

 

 

1.4.

neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

 

 

1.5.

turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti

 

 

1.6.

įmonės bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas, padalytas iš trumpalaikių įsipareigojimų) yra ne mažesnis kaip vienetas (reikalavimas netaikomas paslaugų įmonėms ir juridiniams asmenims, nevykdžiusiems ūkinės veiklos arba pradėjusiems vykdyti veiklą einamaisiais metais)

 

 

2.

Prašoma parama neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (šio Aprašo 5 punktas)

 

 

3.

Prašoma parama vienai darbo vietai neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (šio Aprašo 5 punktas)

 

 

4.

Paraiškos teikėjas numato savo lėšomis padengti ne mažiau kaip 35 procentus visų projekto išlaidų (šio Aprašo 118 punktas)

 

 

5.

Paraiška atitinka šio Aprašo 12–15 punktuose nustatytas sąlygas

 

 

6.

Pateikta dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos, kopija (šio Aprašo 120 punktas)

 

 

7.

Pateikta dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopija (Aprašo 119.4 punktas)

 

 

8.

Pateiktos metinės finansinės atskaitomybės ankstesnių metų dokumentų ir praėjusių metų finansinių dokumentų kopijos su vadovo ir vyr. finansininko parašais (šio Aprašo 119.5 punktas)

 

 

9.

Pateikta už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas) kopija (šio Aprašo 119.6 punktas)

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

Nariai

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

(vardas ir pavardė)

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(data)

 

 

 

 

 

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

25 priedas

 

(Paraiškos kokybės vertinimo forma)

 

Paraiškos kokybės vertinimas

 

________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo įmonės kodas ir adresas)

Projektų atrankos komisijos prie _________________________________________________

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

narys ______________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius

Komisijos nario skirtas balų skaičius

 

1. Projekto atitiktis Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslams

60

 

 

1.1. Projektas atitinka teritorijos darbo rinkos poreikius (projekto vykdytojas įdarbins bedarbius, kuriuos, neįgyvendinus projekto, būtų sunku įdarbinti savivaldybės / seniūnijos darbo rinkoje)

20

 

 

1.2. Projekto teikėjas numato bedarbių profesinį mokymą (teritorinės darbo biržos organizuojamuose kursuose, darbo vietoje), įdarbinus bus sudarytos sąlygos bendriesiems profesiniams įgūdžiams įgyti

5

 

 

1.3. Numatoma įdarbinti bedarbius, teritorinės darbo biržos priskirtus tikslinėms bedarbių grupėms

5

 

 

1.4. Pagrįsti kvalifikaciniai reikalavimai įdarbinamiems bedarbiams ir jų užimtumas įsteigtose darbo vietose

5

 

 

1.5. Pagrįstas projekto tęstinumas pasibaigus jo finansavimui

10

 

 

1.6. Pagrįstas projekto rezultatų poveikis savivaldybės socialinei ekonominei plėtrai ir aiški nauda vietos gyventojams

5

 

 

1.7. Projektas atitinka vietos savivaldos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros prioritetus

5

 

 

1.8. Projekto įgyvendinimą remia savivaldybė (raštu pritaria, skiria lėšų, suteikia patalpas, nustato mokesčių lengvatas)

5

 

 

2. Projekto veiklų ir projekto finansinis pagrindimas bei projekto teikėjo administravimo gebėjimai

40

 

2.1. Pagrįstos nurodytos veiklos (būtinos ir pakankamos darbo vietoms sukurti, susijusios tarpusavyje ir su planuojamais projekto rezultatais, aprašytos konkrečiai ir išsamiai, yra realios, optimalios bei nuoseklios)

5

 

2.2. Pagrįstas darbo priemonių, įrengimų pasirinkimas bei patalpų remonto ir kitų darbų vykdymas

10

 

2.3. Projekto sąmata aiški ir pagrįsta

5

 

2.4. Projekto teikėjo ir partnerių, jiems esant, gebėjimai įgyvendinti projekte numatytas veiklas (tinkamos profesinės žinios, organizaciniai gebėjimai ir patirtis versle bei įgyvendinant projektus)

20

 

Paraiškos kokybės įvertinimas

100

 

 

Komisijos narys

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(data)

 

 

 

 

 

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

26 priedas

 

Galutinio paraiškų įvertinimo metodika

 

1. Privačios dalies bendrame finansavime vertinimas.

Privačios dalies (projekto vykdytojo ir kitų rėmėjų lėšos) bendrame finansavime įvertinimas sudaro 10 proc. galutinio įvertinimo. Šimtas balų skiriama paraiškai su didžiausia privačia dalimi bendrame finansavime. Vertinamai paraiškai už privačią dalį bendrame finansavime balai apskaičiuojami pagal šią formulę:

 

Sp = paraiška A/paraiška DD * 100, kur:

 

Sp – balai, skiriami už privačią bendro finansavimo dalį;

paraiška A – vertinamos paraiškos privati procentinė dalis visos projekto vertės bendrame finansavime, procentais;

paraiška DD – paraiškos su didžiausia privataus finansavimo dalimi privati procentinė dalis visos projekto vertės bendrame finansavime, procentais

 

 

2. Santykinės vienos darbo vietos kainos vertinimas.

Santykinės vienos darbo vietos kainos įvertinimas sudaro 30 proc. galutinio įvertinimo. Šimtas balų skiriama paraiškai su mažiausia vienos darbo vietos kaina. Vertinamai paraiškai už santykinę vienos darbo vietos kainą balai apskaičiuojami pagal šią formulę:

 

Sk = paraiška MK/paraiška A * 100, kur:

 

Sk – balai, skiriami už santykinę vienos darbo vietos kainą;

paraiška MK – vidutinės išlaidos vienai darbo vietai įsteigti, nurodytos paraiškoje, kurioje jos yra mažiausios, litais;

paraiška A – vertinamos paraiškos vidutinės išlaidos vienai darbo vietai įsteigti, litais

 

 

3. Galutinis paraiškos įvertinimas balais.

Galutinis paraiškos įvertinimas balais apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

S = Sb* 0,5 + Sp*0,1 + Sk *0,4, kur:

 

S – galutinis paraiškos įvertinimas balais;

Sb – komisijos skirti balai vertinamai paraiškai;

Sp – balai, skiriami už privačią bendro finansavimo dalį;

Sk – balai, skiriami už santykinę vienos darbo vietos kainą

 

 

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

27 priedas

 

(Ataskaitos apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis forma)

 

______________________________________________________________________________________________

(Darbo vietą įsteigusios įmonės / viešosios įstaigos pavadinimas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas)

 

ATASKAITA

APIE ĮSTEIGTOSE DARBO VIETOSE DIRBANČIUS ASMENIS

 

___________________Nr. ____________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Sutarties data ir Nr. ___________________________________________

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 200___ m. _____ ketvirtis

 

Dirbančiųjų skaičius įmonėje teikiant paraišką (pagal neterminuotas sutartis)

Įsteigta naujų darbo vietų

Dirbančiųjų skaičius ketvirčio pabaigoje

Apskaičiuotas darbo užmokestis, Lt

Per ketvirtį atleista asmenų iš projekto įsteigtų darbo vietų

Per ketvirtį priimti bedarbiai į įsteigtas vietas

Per ketvirtį sukurtų naujų darbo vietų skaičius

iš viso

iš jų įsteigtose darbo vietose

data

skaičius

data

skaičius

profesija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

28 priedas

 

(Prašymo dėl kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo pagal bedarbių teritorinio judrumo priemonę forma)

 

_________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

__________________________________________________________________

(deklaruota gyvenamoji vieta)

 

_________________________

darbo biržos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL KELIONĖS IR APGYVENDINIMO IŠLAIDŲ kompensaVIMO PAGAL BEDARBIŲ TERITORINIO JUDrUMO PRIEMONĘ

 

20__ m. _________________ _____ d.

_____________________________

(vieta)

 

20___ m. _______________ d. įsidarbinau ________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

___________________________________________ pagal darbo sutartį. Į darbo vietą vykstu

(įmonės, įstaigos organizacijos adresas)

___________________________________________________________________ transportu

(reikalinga įrašyti: priemiestiniu, tarpmiestiniu, asmeniniu)

___________________________________________________ . Prašau kompensuoti _______

(reikalinga įrašyti: kiekvieną dieną, kartą per darbo savaitę)

_____________________________________ išlaidas už 20 __ m. _________________ mėn.:

(reikalinga įrašyti: kelionės, apgyvendinimo)

 

1. Kelionės išlaidos __________________ (suma).

2. Apgyvendinimo išlaidos ____________ (suma).

Iš viso išlaidų ____________ (suma) ____________________________ (suma žodžiais).

Išlaidas patvirtinantys dokumentai pridedami. Kompensaciją (-as) prašau pervesti į asmeninę sąskaitą Nr.   , esančią ________________ banke.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo sutarties kopija (pridedama teikiant prašymą pirmą kartą), _____ lapų.

2. Kelionės bilietai (degalų įsigijimo kvitai), _________ lapų.

3. Apgyvendinimo išlaidas pateisinantys dokumentai (nurodyti):

3.1. ________________________________________, ________ lapų;

3.2. ________________________________________, ________ lapų.

4. Pažyma apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas, ____ lapų.

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

29 priedas

 

(Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas forma)

 

___________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

____________________________________________________________

(adresas)

 

_________________________

darbo biržai

 

PažYMA

Apie Apskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas

 

20__ m. _________________ _______ d.

_____________________________

(sudarymo vieta)

 

Pažymime, kad __________________________________________________________

(darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas)

dirba _______________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

nuo 20___ m. ______________ ____ d. pagal darbo sutartį Nr. ___________________ , dirba

___________________________________________________________________________ .

(penkių, šešių darbo dienų savaitę, pagal suminę darbo laiko apskaitą)

20___ m. _______________ dirbo _____ darbo dienas, nedirbo dėl ligos ar kitų svarbių

priežasčių nuo ______________ iki _____________, darbo sutartis nutraukta nuo

____________________.

Už 20___ m. ______________ mėn. priskaičiuota darbo užmokesčio _______________

(suma)

___________________________________________________________________________ .

(suma žodžiais)

 

PRIDEDAMA:

1.         Darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopija, _____ lapų.

2.         Įmonės vadovo įsakymo dėl suminės darbo laiko apskaitos kopija (darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą), ______ lapų;

 

 

 

 

(vadovo parašas)

A. V.

(vardas, pavardė)

 

_________________