LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.03:2009 „STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŠILUMINIŲ TECHNINIŲ DYDŽIŲ PROJEKTINĖS VERTĖS“ PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 29 d. Nr. D1-451

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.2 punktu:

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 372 „Dėl STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 80-3670).

 

 

aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1- 451

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 2.01.03:2009

„STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŠILUMINIŲ TECHNINIŲ DYDŽIŲ PROJEKTINĖS VERTĖS“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) taikomas termoizoliacinių medžiagų ir statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinėms vertėms nustatyti.

2. Statybinių medžiagų ir gaminių santykinės šiluminės talpos, vandens garų varžos faktoriaus, vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storio bei termoizoliacinių medžiagų grupei nepriskiriamų statybinių medžiagų ir gaminių šilumos laidumo koeficiento projektinės vertės prilyginamos deklaruojamosioms vertėms arba imamos iš Reglamento 7, 8 ir 9 lentelių.

3. Statybinių termoizoliacinių medžiagų ir gaminių šilumos laidumo koeficientų projektinės vertės nustatomos pagal šio Reglamento V skyriaus reikalavimus.

4. Šio Reglamento reikalavimai netaikomi langams, durims ir vartams.

5. Šis Reglamentas privalomas visiems statybos proceso dalyviams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [6.3].

 

II. nuorodos

 

6. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1. 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 9 tomas, p. 296);

6.2. 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 2 tomas, p. 168);

6.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.4. LST EN ISO 29053:2002. Akustika. Akustinės medžiagos. Orinės varžos nustatymas (ISO 9053:1991);

6.5. LST EN ISO 12572 Higroterminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Pralaidumo vandens garams savybių nustatymas (ISO 12572:2001);

6.6. LST EN 13162. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

6.7. LST EN 13163. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

6.8. LST EN 13164. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

6.9. LST EN 13165. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kietųjų poliuretano putų (PUR) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

6.10. LST EN 13166. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putplasčio gaminiai (PF). Techniniai reikalavimai;

6.11. LST EN 13167. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

6.12. LST EN 13168. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos vilnos gaminiai (WW). Techniniai reikalavimai;

6.13. LST EN 13169. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito gaminiai (EPB). Techniniai reikalavimai;

6.14. LST EN 13170. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstos kamštienos (ICB) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

6.15. LST EN 13171. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos plaušų gaminiai (WF). Techniniai reikalavimai.

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Projektinė vertė – statybinės medžiagos arba gaminio šiluminio techninio dydžio vertė, atitinkanti gaminio ar medžiagos savybes eksploatavimo sąlygose.

8. Statybinis termoizoliacinis gaminys – gaminys, atitinkantis darniųjų Europos standartų [6.5– 6.14] reikalavimus.

9. Statybinė termoizoliacinė medžiaga bet kokios formos ir matmenų statybinio termoizoliacinio gaminio dalis be dangų ir apdailų.

 

IV. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

 

10. Reglamente naudojami žymenys, jų reikšmės ir matavimo vienetai pateikti 1 lentelėje.

 

1 lentelė

 

ŽYMENYS, REIKŠMĖS IR MATAVIMO VIENETAI

 

Žymuo

Reikšmė

Matavimo vienetas

cp

savitoji šiluminė talpa

J/(kg×K)

lal

šilumos laidumo koeficientas

W/(m×K)

laDlD

deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas

W/(m×K)

ladslds

projektinis šilumos laidumo koeficientas

W/(m×K)

DDelawlw

šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl medžiagos papildomo įdrėkimo konstrukcijoje

W/(m×K)

DDelacvlcv

šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio

W/(m×K)

Kcv

šilumos konvekcijos poveikio koeficientas

l

medžiagos oro laidumo koeficientas

m3/(m×s×Pa)

K

vėjo izoliacijos sluoksnio orinis laidis

m3/(m2×s×Pa)

sd

medžiagos vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storis

m

 

V. TERMOIZOLIACINIŲ medžiagų ir gaminių šilumOS LAIDUMO KOEFICIENTO projektinĖS verTĖS

 

11. Projektinė termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertė ladslds, W/(m×K) apskaičiuojama pagal formulę:

 

lads = laD + Delaw + Delacv;                                                                                     (1)

 

čia: laDlD – deklaruojamoji termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertė, W/(m×K), imama iš gamintojų deklaracijų;

DelawDlw – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje, W/(m×K), imama iš 2, 3 ir 4 lentelių;

DelacvDlcv – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio, apskaičiuojama pagal 2 formulę.

PASTABA.

Pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio netaikoma termoizoliacinėms medžiagoms, kurios įrengiamos ant perdangų į vėdinamas pastoges. Tokiose konstrukcijose pastogės perimetru virš termoizoliacinės medžiagos turi būti uždengta 1,2 m pločio vėjo izoliacinės medžiagos juosta.

 

2 lentelė

 

PATAISA DelawDlw DĖL PAPILDOMO MEDŽIAGOS ĮDRĖKIMO VĖDINAMOSE IR NEVĖDINAMOSE ATITVAROSE

 

Eil. Nr.

Termoizoliacinės medžiagos ir gaminiai

Pataisa DelawDlw, W/(m×K)

vėdinama

nevėdinama

1.

Akytieji betonai ir silikatai, rro = 600 kg/m3

0,02

0,03

2.

Akytieji betonai ir silikatai, r ro = 400 kg/m3

0,015

0,02

3.

Mineralinė vata

0,001

0,002

4.

Birioji celiuliozės pluošto vata, r ro = 35–55 kg/m3

0,01

0,02

5.

Fenolio ir karbamido-formaldehidinio putplasčio plokštės

0,02

0,03

6.

Keramzito žvyras, r ro = 400–600 kg/m3

0,01

0,02

7.

Medienos plaušo ir medienos drožlių plokštės, r ro = 200 kg/m3

0,015

neleidžiama naudoti

8.

Medienos plaušo ir medienos drožlių plokštės, r ro = 1000 kg/m3

0,11

neleidžiama naudoti

9.

Polistireninio putplasčio plokštės (EPS)

0,001

0,002

10.

Ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštės (XPS)

0,000

0,000

11.

Putstiklis, r ro = 200 kg/m3

0,01

0,02

12.

Putstiklis, r ro = 400 kg/m3

0,02

0,03

13.

Poliuretaninio putplasčio plokštės

0,001

0,002

 

3 lentelė

 

PATAISA DelawDlw DĖL PAPILDOMO MEDŽIAGOS ĮDRĖKIMO GRUNTE ARBA PO GRINDIMIS ANT GRUNTO

 

Eil. Nr.

Termoizoliacinės medžiagos ir gaminiai

Pataisa DelawDlw, W/(m×K)

Po patalpų grindimis ant grunto, išskyrus rūsių grindis

Rūsių grindyse, pastatų išorėje – grunte

1.

Mineralinė vata

0,01

0,02

2.

Keramzito žvyras, r ro = 400–600 kg/m3

0,06

0,07

3.

Keramzito smėlis, r ro = 800 kg/m3

0,15

0,2

4.

Polistireninio putplasčio plokštės (EPS), r ro ³=> 20 kg/m3

0,006

0,01

5.

Ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštės (XPS)

0,003

0,004

 

4 lentelė

 

PATAISA DelawDlw DĖL PAPILDOMO MEDŽIAGOS ĮDRĖKIMO STOGUOSE, KAI ŠILUMOS IZOLIACIJA ĮRENGTA VIRŠ HIDROIZOLIACIJOS

 

Eil. Nr.

Atvirkštinių stogų konstrukcijos

Pataisa DelawDlw, W/(m×K)

1.

1 sluoksnis ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS) ir žvyro užpilas

0,001

2.

2 sluoksniai ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS) ir žvyro užpilas

0,003

3.

Virš ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS) įrengtas grindinys, stogo terasa su grunto užpilu arba išbetonuota mašinų stovėjimo aikštelė

0,008

 

12. Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl vidinės šilumos konvekcijos medžiagoje ir/arba termoizoliacinio sluoksnio plyšiuose tarp termoizoliacinių gaminių, taip pat tarp termoizoliacinių gaminių ir juos ribojančių paviršių apskaičiuojama pagal formulę:

 

DelacvDlcv = laDlD×Kcv , W/(m×K);                                                                                (2)

 

laDlDdeklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė, W/(m×K);

Kcv – šilumos konvekcijos poveikio koeficientas, imamas iš 5 lentelės, priklausomai nuo konstrukcijos vėdinimo intensyvumo, vėjo izoliacijos sluoksnio orinio laidžio K vertės, termoizoliacinio sluoksnio įrengimo būdo ir šio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficiento l, nustatyto pagal [6.4] (6 lentelė).

PASTABA. Termoizoliaciniams gaminiams, kurių oro laidumo koeficientas < 60 m3/(m×s×Pa), priskiriami ir nelaidūs orui gaminiai.

 

13. Vėdinamose ir nevėdinamose atitvarose naudojamų termoizoliacinių medžiagų ir gaminių šilumos laidumo koeficiento pataisa DelawDlw nustatoma iš 2 lentelėje pateiktų duomenų.

14. Grunte arba po grindimis ant grunto naudojamų termoizoliacinių medžiagų ir gaminių šilumos laidumo koeficiento pataisa DelawDlw nustatoma iš 3 lentelėje pateiktų duomenų.

15. Kai stogų termoizoliacinis sluoksnis iš ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS) plokščių įrengiamas virš hidroizoliacinio sluoksnio, pataisa DelawDlw nustatoma iš 4 lentelėje pateiktų duomenų.

16. Termoizoliacinių medžiagų ir gaminių projektinės šiluminės varžos apskaičiuojamos naudojant pagal šio skyriaus reikalavimus apskaičiuotas projektines šilumos laidumo koeficiento vertes.

17. Reglamento priede pateiktas termoizoliacinių medžiagų ir gaminių šilumos laidumo koeficiento projektinės vertės skaičiavimo pavyzdys.

 

VI. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŠILUMINIŲ TECHNINIŲ DYDŽIŲ projektinių verčių nustatymas

 

18. Termoizoliacinėms medžiagoms nepriskiriamų statybinių medžiagų ir gaminių projektinės šilumos laidumo koeficiento vertės prilyginamos gamintojo deklaruojamoms vertėms. Tuo atveju, kai gamintojo deklaracijos nėra, vertės imamos iš 7 lentelės.

19. Statybinių medžiagų ir gaminių savitosios šiluminės talpos ir vandens garų varžos faktoriaus vertės pateiktos 7 ir 8 lentelėse.

20. Plonųjų gaminių vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storiai pateikti 9 lentelėje.

 

 

 

5 lentelė

 

ŠILUMOS KONVEKCIJOS POVEIKIO KOEFICIENTO kCV VERTĖS

 

Termoizoliacinio gaminio montavimo

konstrukcijoje būdas

Termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas1

Termoizoliacinis sluoksnis nevėdinamas2

Termoizoliacinio sluoksnio medžiagos

oro laidumo koeficientas l, m3/(m×s×Pa)

Termoizoliacinio sluoksnio medžiagos

oro laidumo koeficientas l, m3/(m×s×Pa)

>190

190¸60

<60

>190

190¸60

<60

A

B

A

B

A

B

Termoizoliaciniai gaminiai priklijuoti arba mechaniškai pritvirtinti prie izoliuojamo paviršiaus3

0,1

N

0

N

0

0 (0,1)

0,15

0,05

0

Termoizoliaciniai gaminiai, nepritvirtinti prie izoliuojamo paviršiaus4

Termoizoliaciniai gaminiai užpildo visą erdvę5

0,1

N

0

N

0

0 (0,1)

0,1

0

0

Termoizoliaciniai gaminiai sujungti arba perdengti6

0,2

N

0,1

N

0,05

0,2

0,2

0,05

0,05

Termoizoliaciniai gaminiai nesujungti arba neperdengti7

0,3

N

0,15

N

0,05

0,3

0,3

0,3

0,3

Paaiškinimai:

A – termoizoliacinis sluoksnis su vėjo izoliaciniu sluoksniu, įrengtu pagal 8 lentelėje pateiktus reikalavimus.

B – termoizoliacinis sluoksnis be vėjo izoliacinio sluoksnio.

N – nurodyto oro laidumo koeficiento termoizoliacinė medžiaga šioje konstrukcijoje nenaudojama.

Skliaustuose pateikta vertė naudojama, kai vėdinimo angų plotas didesnis negu 300 cm2/m.

1 – Vėdinimo angų plotas didesnis kaip 5 cm2/m (vienam sienos arba stogo šlaito ilgio metrui).

2 – Vėdinimo angų plotas mažesnis kaip 5 cm2/m (vienam sienos arba stogo šlaito ilgio metrui).

3 – Termoizoliacinė medžiaga prie izoliuojamo paviršiaus pritvirtinta taip, kad eksploatacijos metu negali judėti, nėra galimybių susidaryti plyšiams tarp gaminių. Konstrukcijų pavyzdžiai: tinkuoti fasadai, vėdinamieji fasadai su mechaniškai pritvirtintu termoizoliaciniu sluoksniu, trisluoksnis mūras su oro tarpu arba be jo su mechaniškai pritvirtintu termoizoliaciniu sluoksniu, sutapdintieji stogai.

4 – Termoizoliacinė medžiaga nepritvirtinta prie izoliuojamo paviršiaus arba pritvirtinta taip, kad gali judėti bent viena kryptimi, dėl ko gali susidaryti plyšiai tarp gaminių.

5 – Termoizoliaciniai gaminiai įspaudžiami tarp juos ribojančių paviršių ir karkaso elementų naudojant papildomą jėgą arba uždengiami danga, prispaudžiančia prie izoliuojamo pagrindo. Konstrukcijų pavyzdžiai: karkasinės sienos ir šlaitiniai stogai su vėjo izoliacija iš standžių plokščių, grindys, perdangos su standžiu apsauginiu sluoksniu, birių termoizoliacinių medžiagų pripūsti uždari oro tarpai.

6 – Termoizoliaciniai gaminiai glaudžiai sujungti arba perdengti taip, kad nėra galimybių atsirasti plyšiams tarp gaminių. Konstrukcijų pavyzdžiai: karkasinės sienos ir šlaitiniai stogai su vėjo izoliacija iš plėvelių, perdangos į pastogę be standaus apsauginio sluoksnio. Konstrukcijos su standžiomis termoizoliacinėmis plokštėmis su suleidimo įpjovomis.

7 – Termoizoliaciniai gaminiai sudėti taip, kad yra galimybė atsirasti plyšiams tarp gaminių, taip pat tarp gaminių ir izoliuojamo paviršiaus. Konstrukcijų pavyzdžiai: vėdinami fasadai ir trisluoksnis mūras su oro tarpu, kai mechaniškai nepritvirtintas termoizoliacinis sluoksnis.

 

6 lentelė

 

PASTATŲ VĖDINAMŲ ATITVARŲ, APŠILTINTŲ TERMOIZOLIACINIAIS GAMINIAIS, VĖJĄ IZOLIUOJANČIŲ MEDŽIAGŲ ORINIO LAIDŽIO VERTĖS

 

Pastatų sienų oro tarpų sandarumas

Vėjo izoliacijos sluoksnio orinio laidžio K, m3/(m2×s×Pa) vertės, esant termoizoliacinio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficientui l, m3/(m×s×Pa)

l > 190 ×10–6

190×10–6 ³=> l > 60×10–6

l £<= 60×10–6

Uždari oro tarpai.

Oro tarpo vėdinimo angų plotas Av < 5 cm2/m

K < 850×10–6 m3/(m2×s×Pa)

K < 1200×10–6 m3/(m2×s×Pa)

Termoizoliacinės plokštės gali būti naudojamos be vėją izoliuojančio sluoksnio vėdinamose sienose. Šios plokštės turi būti tvirtinamos mechaniškai arba klijuojamos prie kitų atitvaros sluoksnių, siekiant panaikinti oro tarpelius tiek tarp pačių plokščių, tiek tarp plokščių ir kitų atitvaros sluoksnių.

Mažai vėdinami oro tarpai.

Oro tarpo vėdinimo angų plotas

5 mm2/m <=£ Av £<= 15 cm2/m

Vėdinami oro tarpai.

Oro tarpo vėdinimo angų plotas

15 cm2/m < Av £<= 300 cm2/m

Vėdinami oro tarpai.

Oro tarpo vėdinimo angų plotas

300 cm2/m < Av £<= 400 cm2/m

K < 850×10–6 m3/(m2×s×Pa)

 

Šios plokštės turi būti tvirtinamos mechaniškai arba klijuojamos

Intensyviai vėdinami oro tarpai ir pastato atitvarų sandūrų vietos.

Oro tarpo vėdinimo angų plotas

400 cm2/m < Av £<= 1000 cm2/m

 

K < 35,0×10–6 m3/(m2×s×Pa)

 

 

7 lentelė

 

TERMOIZOLIACINĖMS MEDŽIAGOMS NEPRISKIRIAMŲ STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PROJEKTINĖS ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO, SAVITOSIOS ŠILUMINĖS TALPOS IR VANDENS GARŲ VARŽOS FAKTORIAUS VERTĖS

 

Medžiagos ir gaminiai

Tankis

ror, kg/m3

Projektinis šilumos laidumo koeficientas ladslds, W/(m×K)

Savitoji šiluminė talpa

cp, J/(kg×K)

Vandens garų varžos faktorius

mmiu

 

sausas

drėgnas

 

Asfaltas

2100

0,70

1000

50000

50000

 

Bitumas grynas

1050

0,17

1000

50000

50000

 

Bitumuotas veltinis/ lakštai

1100

0,23

1000

50000

50000

 

Betonas a)

 

 

 

 

 

 

Vidutinio tankio

1800

1,15

1000

100

60

 

2000

1,35

1000

100

60

 

2200

1,65

1000

120

70

 

Didelio tankio

2400

2,00

1000

130

80

 

Armuotas (su 1 % plieno)

2300

2,3

1000

130

80

 

Armuotas (su 2 % plieno)

2400

2,5

1000

130

80

 

Grindų dangos

 

 

 

 

 

 

Guma

1200

0,17

1400

10000

10000

 

Plastikai

1700

0,25

1400

10000

10000

 

Pagrindas: akytoji guma arba plastikas

270

0,10

1400

10000

10000

 

Pagrindas: veltinis

120

0,05

1300

20

15

 

Pagrindas: vilna

200

0,06

1300

20

15

 

Pagrindas: kamštena

<200

0,05

1500

20

10

 

Paklotas: kamštena

>400

0,065

1500

40

20

 

Kilimas/tekstilės danga

200

0,06

1300

5

5

 

Linoleumas

1200

0,17

1400

1000

800

 

Dujos

 

 

 

 

 

 

Oras

1,23

0,025

1008

1

1

 

Anglies dioksidas

1,95

0,014

820

1

1

 

Argonas

1,70

0,017

519

1

1

 

Sieros heksafluoridas

6,36

0,013

614

1

1

 

Kriptonas

3,56

0,0090

245

1

1

 

Ksenonas

5,68

0,0054

160

1

1

 

Stiklas

 

 

 

 

 

 

Natrio-kalkių

2500

1,00

750

¥

¥

 

Kvarcinis

2200

1,40

750

¥

¥

 

Mozaikinis

2000

1,20

750

¥

¥

 

Vanduo

 

 

 

 

 

 

Ledas –10°C temperatūroje

920

2,30

2000

 

 

 

Ledas 0°C temperatūroje

900

2,20

2000

 

 

 

Sniegas, naujai iškritęs (<30 mm)

100

0,05

2000

 

 

 

Sniegas, minkštas (30 ... 70 mm)

200

0,12

2000

 

 

 

Sniegas, lengvai sutrintas (70 ...100 mm)

300

0,23

2000

 

 

 

Sniegas, sutankintas (<200 mm)

500

0,60

2000

 

 

 

Vanduo 10°C

1000

0,60

4190

 

 

 

Vanduo 40°C

990

0,63

4190

 

 

 

Vanduo 80°C

970

0,67

4190

 

 

 

Metalai

 

 

 

 

 

 

Aliuminio lydinys

2800

160

880

¥

¥

 

Bronza

8700

65

380

¥

¥

 

Žalvaris

8400

120

380

¥

¥

 

Varis

8900

380

380

¥

¥

 

Geležis, ketus

7500

50

450

¥

¥

 

Švinas

11300

35

130

¥

¥

 

Plienas

7800

50

450

¥

¥

 

Nerūdijantysis plienas

7900

17

500

¥

¥

 

Cinkas

7200

110

380

¥

¥

 

Plastikai

 

 

 

 

 

 

Akrilas

1050

0,20

1500

10000

10000

 

Polikarbonatas

1200

0,20

1200

5000

5000

 

Politetrafluoretilenas (PTFE)

2200

0,25

1000

10000

10000

 

Polivinilchloridas (PVC)

1390

0,17

900

50000

50000

 

Polimetilmetakrilas (PMMA)

1180

0,18

1500

50000

50000

 

Poliacetatas

1410

0,30

1400

100000

100000

 

Poliamidas

1150

0,25

1600

50000

50000

 

Poliamidas 6,6 su 25 % stiklo pl.

1450

0,30

1600

50000

50000

 

Polietilenas, didelio tankio

980

0,50

1800

100000

100000

 

Polietilenas, mažo tankio

920

0,33

2200

100000

100000

 

Polistirenas

1050

0,16

1300

100000

100000

 

Polipropilenas

910

0,22

1800

10000

10000

 

Polipropilenas su 25 % stiklo pl.

1200

0,25

1800

10000

10000

 

Poliuretanas (PU)

1200

0,25

1800

6000

6000

 

Epoksidinė derva

1200

0,20

1400

10000

10000

 

Fenolio derva

1300

0,30

1700

100000

100000

 

Poliesterio derva

1400

0,19

1200

10000

10000

 

Guma

 

 

 

 

 

 

Natūrali

910

0,13

1100

10000

10000

 

Neoprenas

1240

0,23

2140

10000

10000

 

Butilas, kietasis, karštai lydytas

1200

0,24

1400

200000

200000

 

Putgumė

60–80

0,06

1500

7000

7000

 

Kietoji guma (ebonitas)

1200

0,17

1400

¥

¥

 

EPDM (etileno propileno monomeras)

1150

0,25

1000

6000

6000

 

Poliizobutilenas

930

0,20

1100

10000

10000

 

Polisulfidas

1700

0,40

1000

10000

10000

 

Butadienas

980

0,25

1000

100000

100000

 

Sandarinimo medžiagos, hermetikai ir šiluminiai intarpai

 

 

 

 

 

 

Silikagelis

720

0,13

1000

¥

¥

 

Silikonas, grynasis

1200

0,35

1000

5000

5000

 

Silikonas su užpildu

1450

0,50

1000

5000

5000

 

Silikono putos

750

0,12

1000

10000

10000

 

Uretanas/poliuretanas (šiluminiai intarpai)

1300

0,21

1800

60

60

 

Polivinilchloridas (PVC), su 40 % minkštikliu

1200

0,14

1000

100000

100000

 

Elastomero putos

60–80

0,05

1500

10000

10000

 

Poliuretano (PU) putos

70

0,05

1500

60

60

 

Polietileno putos

70

0,05

2300

100

100

 

Gipsas

 

 

 

 

 

 

Gipsas

600

0,18

1000

10

4

 

Gipsas

900

0,30

1000

10

4

 

Gipsas

1200

0,43

1000

10

4

 

Gipsas

1500

0,56

1000

10

4

 

Gipso plokštė b)

700

0,21

1000

10

4

 

Gipso plokštė b)

900

0,25

1000

10

4

 

Tinkas

 

 

 

 

 

 

Izoliacinis gipso tinkas

600

0,18

1000

10

6

 

Gipso tinkas

1000

0,40

1000

10

6

 

Gipso tinkas

1300

0,57

1000

10

6

 

Gipso-smėlio tinkas

1600

0,80

1000

10

6

 

Kalkių-smėlio tinkas

1600

0,80

1000

10

6

 

Cemento-smėlio tinkas

1800

1,00

1000

10

6

 

Gruntas

 

 

 

 

 

 

Molis ir sąnašos

1200–1800

1,5

1670–2500

50

50

 

Smėlis ir žvyras

1700–2200

2,0

9101180

50

50

 

Akmuo

 

 

 

 

 

 

Natūrali, kristalinė uoliena

2800

3,5

1000

10000

10000

 

Natūrali, nuosėdinė uoliena

2600

2,3

1000

250

200

 

Natūrali, nuosėdinė uoliena, lengva

1500

0,85

1000

30

20

 

Natūrali, porėtoji uoliena, lava

1600

0,55

1000

20

15

 

Bazaltas

2700–3000

3,5

1000

10000

10000

 

Gneisas

2400–2700

3,5

1000

10000

10000

 

Granitas

2500–2700

2,8

1000

10000

10000

 

Marmuras

2800

3,5

1000

10000

10000

 

Skalūnas

2000–2800

2,2

1000

1000

800

 

Kalkakmenis, labai minkštas

1600

0,85

1000

30

20

 

Kalkakmenis, minkštas

1800

1,1

1000

40

25

 

Kalkakmenis, vid. kietumo

2000

1,4

1000

50

40

 

Kalkakmenis, kietas

2200

1,7

1000

200

150

 

Kalkakmenis, labai kietas

2600

2,3

1000

250

200

 

Smiltainis

2600

2,3

1000

40

30

 

Natūralioji pemza

400

0,12

1000

8

6

 

Dirbtiniai akmenys

1750

1,3

1000

50

40

 

Čerpės (stogo medžiagos)

 

 

 

 

 

 

Molio

2000

1,0

800

40

30

 

Betono

2100

1,5

1000

100

60

 

Kitokios čerpės

 

 

 

 

 

 

Keraminės/porcelianinės

2300

1,3

840

 

¥

 

Plastikinės

1000

0,20

1000

10000

10000

 

Mediena c)

450

0,12

1600

50

20

 

500

0,13

1600

50

20

 

700

0,18

1600

200

50

 

Medienos plokštės c)

 

 

 

 

 

 

Fanera d)

300

0,09

1600

150

50

 

Fanera

500

0,13

1600

200

70

 

Fanera

700

0,17

1600

220

90

 

Fanera

1000

0,24

1600

250

110

 

Plokštės su cemento rišikliu

1200

0,23

1500

50

30

 

Medžio pjuvenų plokštės

300

0,10

1700

50

10

 

Medžio pjuvenų plokštės

600

0,14

1700

50

15

 

Medžio pjuvenų plokštės

900

0,18

1700

50

20

 

Orientuotosios medžio skiedrų (OSB) plokštės

650

0,13

1700

50

30

 

Medžio plaušo plokštės MPPe)

250

0,07

1700

5

3

 

Medžio plaušo plokštės MPP

400

0,10

1700

10

5

 

Medžio plaušo plokštės MPP

600

0,14

1700

20

12

 

Medžio plaušo plokštės MPP

800

0,18

1700

30

20

 

Keramzitbetonis su keraminiu smėliu ir putų keramzitbetonis

1800

0,9

1000

 

20

 

1600

0,8

1000

 

15

 

1400

0,7

1000

 

15

 

1200

0,5

1000

 

12

 

1000

0,4

1000

 

10

 

800

0,3

1000

 

8

 

600

0,28

1000

 

6

 

500

0,24

1000

 

6

 

Mūras

 

 

 

 

 

 

Pilnavidurių keraminių plytų su cemento skiediniu

1800

0,8

1000

 

20

 

Pilnavidurių keraminių plytų su cemento ir perlito skiediniu

1600

0,7

1000

 

20

 

Pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, kai šių blokelių tankis ne didesnis kaip 1800 kg/m3

1800

1,2

1000

 

20

 

Pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, kai šių blokelių tankis ne didesnis kaip 1200 kg/m3

1260

0,6

1000

 

10

 

Pilnavidurių silikatinių plytų su cemento skiediniu

1800

1,0

1000

 

20

 

Skaldyto akmens (akmens tankis 2800 kg/m3) su 15 mm storio siūlėmis

2400

2,6

1000

 

20

 

Skylėtųjų keraminių plytų (1400 kg/m3) su cementiniu skiediniu

1600

0,7

1000

 

20

 

Skylėtųjų keraminių plytų (1300 kg/m3) su cemento skiediniu

1400

0,6

1000

 

20

 

Skylėtųjų keraminių plytų (1000 kg/m3) su cemento skiediniu

1200

0,5

1000

 

20

 

Skylėtųjų silikatinių plytų (1500 kg/m3) su cemento skiediniu

1600

0,9

1000

 

20

 

Tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 36 %, blokų tankis – 800 kg/m3)

950

0,27

1000

 

10

 

Tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 36 %, blokų tankis – 1300 kg/m3)

1400

0,47

1000

 

10

 

Tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 39 %, blokų tankis – 700 kg/m3)

760

0,23

1000

 

10

 

Tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 39 %, blokų tankis – 1050 kg/m3)

1100

0,4

1000

 

10

 

Tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 42 %, blokų tankis – 850 kg/m3)

1000

0,25

1000

 

10

 

Tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių (tuštymėtumas – 15–20 %), kai keramzitbetonio tankis – 2000 kg/m3

1700

0,8

1000

 

10

 

Tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių (tuštymėtumas – 15–20 %), kai keramzitbetonio tankis – 1400 kg/m3

1100

0,4

1000

 

15

 

PASTABOS:

1. Skaičiavimuose vertė „¥“ gali būti pakeista labai didele verte, pvz., 106.

2. Pateiktos vandens garų varžos faktoriaus vertės nustatytos naudojant „Sauso indo“ ir „Drėgno indo“ bandymo sąlygas pagal LST EN ISO 12572 [6.5].

 

a) Betono tankis pateiktas kaip sausos medžiagos tankis.

b) Šilumos laidumo koeficientas nustatytas įvertinus popierinio apmušalo poveikį.

c) Medienos ir medienos gaminių tankis nustatytas esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniam drėgniui.

d) Kaip laikina priemonė, kol bus gauti gana patikimi kietųjų medienos plokščių (KMP), laminuotų medienos plokščių (LMP) duomenys, naudoti faneros vertes.

e) MPP – vidutinio tankio medienos plaušo plokštė, sausas procesas.

 

8 lentelė

 

TERMOIZOLIACINIŲ IR MŪRO MEDŽIAGŲ TANKIO, VANDENS GARŲ VARŽOS FAKTORIAUS IR SAVITOSIOS ŠILUMINĖS TALPOS VERTĖS

 

Gaminys

Tankis

ror, kg/m3

Vandens garų varžos faktorius mmiu

Savitoji šiluminė talpa

cr

J/(kg×K)

sausas

drėgnas

Pūstasis polistireninis putplastis

10–15

30

30

1450

16–20

40

40

1450

21–25

45

45

1450

26–35

50

50

1450

36–50

60

60

1450

Ekstruzinis polistireninis putplastis

20–65

150

150

1450

Poliuretaninis putplastis (kietasis)

28–55

60

60

1400

Mineralinė vata

10–200

1

1

1030

Fenolinis putplastis

20–50

50

50

1400

Putstiklis

100–150

¥

¥

1000

Perlito plokštės

140–240

5

5

900

Putų kamštis

90–140

10

5

1560

Medienos vilnos plokštės

250–450

5

3

1470

Medienos plaušų plokštės

40–250

5

3

2000

Formaldehidinis putplastis

10–30

2

2

1400

Purškiamasis poliuretaninis putplastis

30–50

60

60

1400

Birioji mineralinė vata

15–60

1

1

1030

Birusis celiuliozės pluoštas

20–60

2

2

1600

Birusis pūstasis perlitas

30–150

2

2

900

Birusis vermikulitas

30–150

3

2

1080

Birusis keramzitas

200–400

2

2

1000

Biriosios polistireno granulės

10–30

2

2

1400

Degtasis molis

1000–2400

16

10

1000

Kalcio silikatas

900–2200

20

15

1000

Betonas su pemzos užpildu

500–1300

50

40

1000

Tankusis betonas ir dirbtinis akmuo

1600–2400

150

120

1000

Betonas su polistireno užpildu

500–800

120

60

1000

Betonas su keramzito užpildu

400–700

6

4

1000

Keramzitbetonis

800–1700

8

6

1000

Betonas su 70 % šlako užpildu

1100–1700

30

20

1000

Aeruotasis autoklavinis betonas

300–1000

10

6

1000

Betonas su kitais lengvaisiais užpildais

500–2000

15

10

1000

Mūrijimo ir tinkavimo skiediniai

250–2000

20

10

1000

 

9 lentelė

 

PLONŲJŲ GAMINIŲ VANDENS GARŲ VARŽAI LYGIAVERČIO ORO SLUOKSNIO STORIS

 

Gaminys

Vandens garų varžai lygiaverčio

oro sluoksnio storis

Sd, m

Polietileno plėvelė 0,15 mm

50

Polietileno plėvelė 0,25 mm

100

Poliesterio plėvelė 0,2 mm

50

Polivinilchlorido (PVC) plėvelė

30

Aliuminio folija 0,05 mm

1500

Polietileno folija (PE) 0,15 mm

8

Bitumuotasis popierius 0,1 mm

2

Aliuminiu dengtas popierius 0,4 mm

10

Difuzinės membranos

0,2

Emulsiniai dažai

0,1

Blizgantieji dažai

3

Viniliniai tapetai

2

Pastabos:

1. Vandens garų varžai lygiaverčio sluoksnio storis yra nejudančio oro sluoksnio storis, kurio vandens garų varža yra tokia pat kaip ir gaminio.

2. Lentelėje pateiktų gaminių storis paprastai nematuojamas, jie yra vertinami kaip labai ploni gaminiai, turintys garinę varžą. Lentelėje pateiktos nominalios gaminiams identifikuoti naudojamos storio vertės.

 

21. Kai lentelėje pateikta daugiau kaip viena tos pačios medžiagos šilumos laidumo koeficiento, savitosios šiluminės talpos arba vandens garų varžos faktoriaus vertė, kuri priklauso nuo medžiagos tankio, tarpinei vertei apskaičiuoti gali būti naudojama linijinė interpoliacija.

22. Sausomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos tada, kai medžiagos aplinkos santykinis oro drėgnis mažesnis kaip 70 %. Drėgnomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos tada, kai medžiagos aplinkos santykinis oro drėgnis lygus 70 % arba didesnis. Šildomiems pastatams sausomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos vidinėje termoizoliacinio sluoksnio pusėje esančioms medžiagos, o drėgnomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos išorinėje termoizoliacinio sluoksnio pusėje esančioms medžiagoms.

 

Vii. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Reglamentas yra suderintas ir atitinka Lietuvos standartais perimtų Europos standartų reikalavimus, 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, derinimo [6.1] ir 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo [6.2] reikalavimus.

24. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

25. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


STR 2.01.03:2009

priedas

 

TERMOIZOLIACINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO PROJEKTINĖS VERTĖS skaičiavimO PAVYZDYS

 

Šiame priede pateiktas statybinių termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento projektinės vertės skaičiavimo pagal turimus duomenis pavyzdys.

 

Akmens vatos plokštė, kurios deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė 0,036 W/m×K naudojama šlaitinio stogo konstrukcijai apšiltinti. Šios plokštės dedamos tarp gegnių ir uždengiamos difuzine plėvele. Akmens vatos oro laidumo koeficientas 1 = 146 × 10-6 m3/(m×s×Pa).

Pagal 5 lentelę ši akmens vata priskiriama gaminiams, kurių oro laidumo koeficientas tarp 60×10-6 m3/(m×s×Pa) ir 190×10-6 m3/(m×s×Pa). Pagal termoizoliacinio sluoksnio montavimo konstrukcijoje būdą priskiriama 6) grupei. Konstrukcija vėdinama, todėl šilumos konvekcijos poveikio koeficientas imamas 0,1. Pagal 2 lentelę DelawDlw =0,001 W/m×K. Pagal (1) formulę apskaičiuojama:

 

ladclds = laDlD + DelawDlw + laDlD×Kcv = 0,036 + 0,001 + 0,036×0,1 = 0,0406

 

Suapvalinus gaunama projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė ladslds =0,041 W/m×K.

 

_________________