LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL aPLINKOS MINISTRO 2003 m. BIRŽELIO 11 d. ĮSAKYMO Nr. 294 „dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 21 d. Nr. D1-433

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2818; 2005, Nr. 139-5026):

1. Išdėstau antraštę taip:

Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“.

2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3017) 48 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 49 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 1919 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 118-5301) 2.1 ir 2.3 punktais:“.

3. Išdėstau 1.1 punktą taip:

1.1. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašą (pridedama);“.

4. Išdėstau 1.2 punktą taip:

1.2. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašą (pridedama);“.

5. Išdėstau 1.3 punktą taip:

1.3. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programą (pridedama);“.

6. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarką nauja redakcija (pridedama).

7. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarką nauja redakcija (pridedama).

8. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programą nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 21d. įsakymo Nr. D1-433

redakcija)

 

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas nustato neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir atsiskaitymą už ją, teikiamos informacijos registravimą, numato socialinių garantijų taikymo tvarką bei atsakomybę už suteiktų galių viršijimą.

2. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, aplinkos ministro įsakymais, šiuo tvarkos aprašu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

II. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindinis neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždavinys – nustatyta tvarka teikti pagalbą institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

4. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijos yra:

4.1. teikti informaciją apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

4.2. pagal savo kompetenciją tirti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

4.3. vykdyti visuomenės švietimą aplinkos apsaugos srityje;

4.4. įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones.

 

III. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ TEISĖS

 

5. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę:

5.1. tikrinti fizinių ir juridinių asmenų bei pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius;

5.2. aiškintis aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų asmenybes, pristatyti juos į policiją;

5.3. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, aktus, kitus pažeidimą fiksuojančius dokumentus ir dalyvauti nagrinėjant jų pagrindu iškeltas administracines bylas;

5.4. įstatymų nustatyta tvarka paimti iš aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius pažeidimo padarymo įrodymus, gauti paaiškinimus, dokumentų nuorašus;

5.5. kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais patekti į ūkinių objektų teritorijas ir atlikti jų užduotis aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams išaiškinti ar pasekmėms likviduoti.

 

IV. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ PAREIGOS

 

6. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kontroliuodami, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, privalo:

6.1. nustatę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją imtis priemonių užkirsti jam kelią, išsiaiškinti priežastis bei nustatyti asmenis, kaltus dėl pažeidimo padarymo. Kai neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai pagal savo kompetenciją negali imtis priemonių dėl aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų, jie privalo apie tokius pažeidimus pranešti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms ar pareigūnams;

6.2. pranešti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms ar pareigūnams apie pastebėtus avarinius ir kitus aplinkos užteršimo, gyvūnų žuvimo, žuvų dusimo, augalijos naikinimo bei ekologinių pokyčių atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą;

6.3. nustatę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, pateikti jį asmeniui, kuriam jis surašytas, su juo susipažinti ir jį pasirašyti. Antras surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo egzempliorius įteikiamas asmeniui, kuriam jis buvo surašytas;

6.4. pildydami administracinio teisės pažeidimo protokolą, išaiškinti asmenims jų teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, nurodyti jų padarytų pažeidimų esmę ir pareigą nutraukti pažeidimą;

6.5. išaiškinę aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas perduoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams arba įstatymų nustatyta tvarka kitiems pareigūnams ar institucijoms surašytus, pažeidimą fiksuojančius dokumentus, paimtus neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius ir dokumentinius įrodymus;

6.6. laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, patikėtas užduotis atlikti laiku ir tiksliai;

6.7. kreipdamiesi į asmenį, kurio veikla tikrinama, pasisveikinti, prisistatyti, parodyti galias patvirtinantį pažymėjimą, trumpai ir aiškiai išdėstyti kreipimosi priežastį ir tikslą. Rodant pažymėjimą, neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai jo neperduoda asmeniui į rankas, tačiau parodo taip, kad asmuo galėtų aiškiai perskaityti jame esamus įrašus;

6.8. elgtis taip, kad savo veiksmais ar elgesiu nežemintų ir nediskredituotų neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vardo;

6.9. būti teisingam, nešališkam, užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų ne tik teisėti, bet ir objektyvūs, be savanaudiškų paskatų;

6.10. vengti veiksmų ar neveikimo, kurie kenktų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių autoritetui, juos kompromituotų;

6.11. gerbti kiekvieno asmens teises ir laisves, savo elgesiu, sprendimais ir veiksmais neapriboti ir nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių kitaip nei Lietuvos Respublikos įstatymais neetatiniui aplinkos apsaugos inspektoriui suteiktomis teisėmis;

6.12. su asmenimis bendrauti mandagiai ir dalykiškai, visose situacijose išlikti santūriam ir taktiškam, nevartoti necenzūrinės kalbos;

6.13. nevartoti alkoholinių gėrimų, nebūti apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

 

V. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

7. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai reido metu tikrina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

8. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių reidai registruojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos padalinių gyvosios gamtos apsaugos reidų registracijos žurnaluose, kurių forma nustatyta Gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-484. Žurnalas turi būti antspauduotas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos antspaudu ir patvirtintas vadovo parašu, jo lapai privalo būti susiūti ir sunumeruoti. Taip pat turi būti nurodytos žurnalo pildymo pradžios ir pabaigos datos.

9. Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, prieš savarankiškai vykdamas į reidą, apie tai privalo pranešti jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, nurodydamas reido tikslą, reide dalyvaujančių piliečių vardus ir pavardes, reido vietą, reido pradžią ir transporto priemonę, kuria bus vykdomas reidas. Informaciją apie reido pabaigą ir rezultatus neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius pateikia jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, pasibaigus reidui. Informaciją apie savarankiškai neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vykdomą reidą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas pažymi reidų registracijos žurnale, tai patvirtindamas savo parašu.

10. Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, savarankiško reido metu nustatęs aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, nedelsdamas informuoja jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūną.

11. Jeigu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius vykdo savo funkcijas kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnu, tai pažymi atsakingas už reidą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas 9 punkte nurodytame žurnale.

12. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija kaupia, analizuoja ir apibendrina visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos rezultatus ir teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams, organizuojant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą.

 

VI. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ TEIKIAMOS INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS

 

13. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių suteikta informacija registruojama aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoje, kuri suteikė neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus.

14. Kiekviename Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente ir Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje turi būti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teikiamos informacijos registravimo žurnalas. Žurnalas pildomas pagal nustatytą neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teikiamos informacijos registravimo žurnalo formą (1 priedas).

15. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teikiamos informacijos žurnalas turi būti antspauduotas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos antspaudu ir patvirtintas vadovo parašu. Žurnalo lapai privalo būti susiūti ir sunumeruoti. Taip pat turi būti nurodytos žurnalo pildymo pradžios ir pabaigos datos.

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas įsakymu paskiria asmenis, atsakingus už neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teikiamos informacijos žurnalo pildymą.

 

VII. ATSISKAITYMAS UŽ NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLĄ

 

17. Kiekvienais metais iki sausio 20 dienos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu pateikia Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai praėjusių metų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, įrašytų į jų įskaitą, veiklos duomenis, užpildydami nustatytos formos lentelę (2 priedas).

 

VIII. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

18. Valstybė išmoka vienkartinę pašalpą neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, jei, jam atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, buvo padarytas kūno sužalojimas, dėl kurio jis tapo:

18.1. I grupės invalidu – 50 MGL dydžio;

18.2. II grupės invalidu – 40 MGL dydžio;

18.3. III grupės invalidu – 30 MGL dydžio.

19. Prašymą išmokėti vienkartinę pašalpą neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti Aplinkos ministerijos Finansų skyriui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo invalidumo nustatymo (suteikimo) dienos.

20. Kūno sužalojimą patyręs neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (ar jo įgaliotas asmuo) prie prašymo išmokėti vienkartinę išmoką turi pateikti šio aprašo 26 punkte nurodyto sprendimo pripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas pareigas, kopiją ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą apie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus sveikatos pakitimus, sužalojimo laipsnį ir darbingumo sumažėjimą.

21. Jeigu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, atlikdamas neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, žuvo, jo šeimos nariams (sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), vaikams, gimusiems po žuvusiojo mirties) ir nedarbingiems asmenims, kurie buvo žuvusiojo išlaikomi ar jo žuvimo dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, išmokama lygiomis dalimis 100 MGL dydžio vienkartinė pašalpa.

22. Neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui žuvus, atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio aprašo 26 punkte nurodyto sprendimo gavimo dienos 21 punkte nurodytas asmuo Aplinkos ministerijos Finansų skyriui pateikia dokumentus: prašymą išmokėti vienkartinę pašalpą, šio aprašo 26 punkte nurodyto sprendimo kopiją, asmens tapatybę ir teisę gauti vienkartinę pašalpą įrodančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas.

23. Pašalpos nemokamos, jeigu:

23.1. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius žuvo ar susižalojo, darydamas tyčinį nusikaltimą;

23.2. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus žuvimo ar susižalojimo priežastis buvo apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų;

23.3. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius nusižudė, kėsinosi nusižudyti ar tyčia save sužalojo;

23.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus žuvimo ar susižalojimo priežastis buvo transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti arba perdavimas ją vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų arba neturinčiam teisės vairuoti;

23.5. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus sveikata sutriko ar jis mirė dėl ligos ar kitų veiksnių, nesusijusių su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijų vykdymu.

24. Atsitikus įvykiui, kurio pagrindu neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui ar įstatyminiam(-iams) įpėdiniui(-iams) ar asmeniui(-ims), turinčiam gauti vienkartinę pašalpą, gali būti mokamos šio tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose numatytos pašalpos, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų surašomas nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktas, siekiant nustatyti, ar nelaimingas atsitikimas įvyko dėl priežasčių, susijusių su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijų atlikimu. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktą surašo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kuri suteikė neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, vadovo sudaryta komisija. Komisija turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš trijų narių. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akte nurodoma:

24.1. nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo pagrindas, įvykio patikrinimą atliekančios komisijos narių pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės);

24.2. įvykio esmė ir padariniai;

24.3. surinktos įvykio faktinės aplinkybės;

24.4. įvykio priežastys ir sąlygos;

24.5. ar tarp įvykio, kuris buvo neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus kūno sužalojimo, žūties ar mirties priežastis, ir jo funkcijų atlikimo yra nustatytas priežastinis ryšys;

24.6. ar buvo nustatytos šio aprašo 23 punkte išvardytos aplinkybės;

24.7. motyvuotas siūlymas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui pripažinti arba nepripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas funkcijas.

25. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktas teikiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui.

26. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas, atsižvelgdamas į komisijos pateiktą nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktą, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo šio akto gavimo dienos priima atitinkamu teisės aktu įformintą motyvuotą sprendimą pripažinti arba nepripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas funkcijas.

27. Šio aprašo 26 punkte nurodyto aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui ar kitiems asmenims, turintiems teisę gauti vienkartinę pašalpą.

28. Jeigu dėl įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymas gali būti sustabdytas iki prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Sprendimą dėl nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo sustabdymo priima institucijos, suteikusios neetatiniui aplinkos apsaugos inspektoriui įgalinimus, vadovas, gavęs įvykį tiriančios komisijos motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl šio patikrinimo sustabdymo. Tokiu atveju nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo terminas toliau skaičiuojamas nuo prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

29. Sprendimą dėl vienkartinės pašalpos išmokėjimo Aplinkos ministerija priima per 1 mėnesį nuo visų 19, 20, 22, punktuose nurodytų dokumentų gavimo, jei jis teigiamas, – per 1 mėnesį pašalpa išmokama. Sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ATSAKOMYBĖ

 

30. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, viršiję jiems suteiktas galias, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Neetatinių aplinkos apsaugos

inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

____________________ neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teikiamos informacijos registravimo žurnalas

(Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija)

 

Eil. Nr.

Data

Informaciją teikiančio neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo numeris

Informacijos pobūdis (trumpas aprašas)

Suteiktos informacijos tikrinimo rezultatas

Informaciją priėmusio aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


Neetatinių aplinkos apsaugos

inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

_______________ ataskaita apie _________metų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą

(Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija)

 

Eil. Nr.

Miesto, rajono agentūra, inspekcija

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skaičius

 

Savarankiškai išaiškino pažeidimų

 

Savarankiškai išaiškino pažeidimų

Dalyvavo išaiškinant pažeidimus

Dalyvavo išaiškinant pažeidimus

atmosferos apsaugos

vandenų apsaugos

kraštovaizdžio, miškų apsaugos

gyvūnijos apsaugos

kitų aplinkos apsaugos įstatymų

iš viso

iš jų šiurkščių

medžioklės

žvejybos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

(Aplinkos ministerijos institucijos vadovo vardas, pavardė)

____________

(data)

____________

(parašas)

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-433 redakcija)

 

PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠAS

 

I. Benrosios nuostatos

 

1. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo, pratęsimo, panaikinimo, įskaitos tvarkymo, veiklos vertinimo ir atsiskaitymo už neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą tvarką.

2. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija kaupia ir tvarko informaciją apie neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

II. PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS KOMISIJOS

 

3. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du nariai. Komisijos priimti sprendimai yra galiojantys, jei už juos balsuoja daugiau nei pusė komisijos narių. Jeigu komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

4. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis skiriamas du kartus per metus.

5. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo visi dalyvaujantys komisijos nariai.

6. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos pirmininką ir narius įsakymu skiria Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas.

7. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijų pirmininkus ir narius įsakymu skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.

8. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijų sprendimai vieno mėnesio laikotarpiu gali būti skundžiami aplinkos ministrui.

 

III. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ SUTEIKIMAS

 

9. Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą.

10. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams išduodami jų galias patvirtinantys aplinkos ministro nustatyto pavyzdžio pažymėjimai. Juos išduoda Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.

11. Asmenys, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovui pateikia:

11.1. motyvuotą prašymą suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus (1 priedas);

11.2. asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją;

11.3. dvi nuotraukas (3x4 cm formato).

12. Piliečio prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus registruojamas Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente.

13. Gavus prašymą patikrinama, ar nėra aplinkybių, numatytų Tvarkos aprašo 9 punkte, dėl kurių pilietis negali tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi. Piliečio duomenys taip pat patikrinami naudojantis Medžiotojų sąvado, aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų informacinės sistemos ir kitomis duomenų bazėmis ir išrašai iš šių duomenų bazių pridedami prie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus bylos.

14. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai piliečiams suteikiami tik Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sudarytoms komisijoms patikrinus ir nustačius, kad kandidatas į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius atitinka 9 punkte nurodytus reikalavimus ir yra susipažinęs su įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą, ir gali vykdyti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas.

15. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovo įsakymu.

16. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius posėdžio metu pilietis, norintis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi ir atitinkantis 9 punkto reikalavimus, laiko egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą. Egzamino bilietai arba testas turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamento direktoriaus arba Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko įsakymu.

17. Laikoma, kad pilietis egzaminą išlaikė, jeigu atsakė į daugiau kaip pusę pateiktų klausimų, ir už tai, kad jam būtų suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai, balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių komisijos narių. Jeigu komisijos narių balsai pasiskirstė po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

18. Ne vėliau kaip per dešimt dienų po komisijos sprendimo, kad pilietis atitinka 9 punkte nurodytus reikalavimus ir yra susipažinęs su įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą, ir gali vykdyti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, jam išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas.

19. Pažymėjimas išduodamas einamiems metams ir galioja iki gruodžio 31 d.

20. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami ar pratęsiami vieneriems einamiesiems metams.

21. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdžio Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu pateikia Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai duomenis apie piliečius, kuriems suteikti, pratęsti ar panaikinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai, užpildydami nustatytos formos lentelę (2 priedas).

22. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai įgalinimus turi institucijos, išdavusios pažymėjimą, kontroliuojamoje teritorijoje. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kuriems pažymėjimą išdavė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas, turi įgalinimus veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

IV. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ PANAIKINIMAS

 

23. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai panaikinami įgalinimus suteikusios institucijos vadovo įsakymu:

23.1. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus prašymu;

23.2. dėl piktnaudžiavimo suteiktais įgalinimais;

23.3. dėl neetatinio inspektoriaus vardo diskreditavimo, netekus institucijos, kuriai jis atstovauja, pasitikėjimo ir gavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno motyvuotą siūlymą;

23.4. įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui ar esant priimtam nutarimui administracinėje teisės pažeidimo byloje už šio Tvarkos aprašo 9 punkte numatytas veikas;

23.5. kitais atvejais, kai neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla nesuderinama su nepriekaištinga reputacija.

24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu per tris dienas informuoja Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją apie panaikintus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimus.

25. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sprendimai dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų panaikinimo per vieną mėnesį gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.

 

V. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ PRATĘSIMAS

 

26. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, pasibaigus einamiesiems metams, per 10 darbo dienų grąžina jiems išduotą pažymėjimą ir atsiskaito už aplinkosauginę veiklą jiems įgalinimus suteikusiai institucijai. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai nepratęsiami dėl nepateisinamos priežasties laiku negražinus jiems išduoto pažymėjimo.

27. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai už aplinkosauginę veiklą atsiskaito užpildydami nustatytos formos neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitą (3 priedas). Pateiktos neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos ataskaitos registruojamos įgalinimus suteikusioje institucijoje.

28. Piliečiai, norintys, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai jiems būtų pratęsti, apie tai pažymi ataskaitoje.

29. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus ataskaitoje už aplinkosauginę veiklą turi būti įrašyta aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno išvada apie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus aplinkosauginę veiklą ir rekomendacija dėl įgalinimų patęsimo.

30. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisija, pasibaigus einamiesiems metams, per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl įgalinimų pratęsimo. Komisijos posėdis protokoluojamas.

31. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai pratęsiami, jeigu už tai balsuoja daugiau nei pusė komisijos narių. Jeigu komisijos narių balsai pasiskirstė po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

32. Jei piliečiui neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai nepratęsiami, pakartotinai kreiptis dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų suteikimo jis gali ne anksčiau kaip po metų, o įgalinimai suteikiami tik išlaikius egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą.

33. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, nedalyvaujantiems arba neaktyviai dalyvaujantiems aplinkosauginėje veikloje, suteikti įgalinimai nepratęsiami.

 

VI. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLOS VERTINIMAS

 

34. Komisijai svarstant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų pratęsimą, atliekamas neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos vertinimas.

35. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos vertinimo kriterijai yra:

35.1. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitos įvertinimas, kurį atliko įgalinimus suteikusios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos pareigūnas;

35.2. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus suteiktos informacijos kiekis;

35.3. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus suteiktos informacijos, pagal kurią aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai nustatė aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus ir išaiškino aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus, kiekis;

35.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus savarankiškai atliktų reidų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti skaičius;

35.5. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais atliktų reidų skaičius;

35.6. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nustatytų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų ir išaiškintų aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų skaičius;

35.7. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus dalyvavimas visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje;

35.8. kita neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus aplinkosauginė veikla.

36. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos sprendimas dėl įgalinimų pratęsimo įrašomas į neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitą.

 

VII. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮSKAITOS TVARKYMAS

 

37. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai tvarko neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įskaitą, paskiria atsakingus darbuotojus už įskaitos vedimą ir tvarkymą.

38. Piliečiams, pateikusiems prašymus tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, užvedamos asmens bylos.

39. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus asmens byloje kaupiami šie dokumentai:

39.1. nustatytos formos prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus;

39.2. asmenybę patvirtinančio dokumento kopija;

39.3. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitos;

39.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimai, kurių galiojimas yra pasibaigęs, jeigu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius juos grąžina;

39.5. duomenys apie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų pratęsimą, išduoto pažymėjimo numeris ir išdavimo data;

39.6. išrašai iš Medžiotojų sąvado, aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų informacinės sistemos ir kitų duomenų bazių;

39.7. kita medžiaga ar dokumentai, susiję su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla.

40. Atskirose bylose kaupiami komisijos posėdžių dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo arba pratęsimo protokolai bei medžiaga piliečių, kuriems neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai buvo nesuteikti, nepratęsti ar panaikinti.

 

_________________


Priėmimo į neetatinius aplinkos

apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

1 priedas

 

Pil. ____________________

(vardas)

_______________________

(pavardė)

_______________________

(asmens kodas)

_______________________

(gyv. vieta, tel. Nr.)

_______________________

_______________________

(darbovietė, pareigos)

Nuotraukos

 

vieta

_______________________

 

_______________________

(adresatas)

PRAŠYMAS

 

_________________

(data)

 

Prašau man suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus ir išduoti pažymėjimą veiklai _________________________________________________________________________ .

(nurodyti, kokio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje)

Mano prašymo motyvai yra šie ___________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .

Su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo reikalavimais esu susipažinęs ir įsipareigoju juos vykdyti.

Anksčiau neetatiniu (visuomeniniu) aplinkos apsaugos inspektoriumi

buvau: ___________________________________________________________________ .

(nurodyti laiką bei vietą)

Nesu (esu) teistas už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus, baustas administracine tvarka už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Nėra (yra) įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus ar nusikaltimus aplinkai          

_________________________________________________________________________

(nurodyti, ar esate teistas, ar esate baustas administracine nuobauda, ar yra įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis, jei taip, tai už kokius teisės aktų pažeidimus ir kada)

_________________________________________________________________________ .

Pateikti duomenys ir informacija yra teisingi, patvirtinu tai savo parašu, sutinku, kad jie būtų tikrinami:

 

____________

(parašas)

_____________

(data)

 

Rekomenduoju _____________________ suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus

įgalinimus ________________________________________________________________ .

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimą

Nr. __________ išdaviau: ____________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

_________________________________________________________________________ .

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimą Nr. ________________ gavau:

_________________________________________________________________________ .

(vardas, pavardė, parašas, data)

 

_________________

 

 

Priėmimo į neetatinius aplinkos

apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

2 priedas

 

__________________ duomenys apie piliečius, kuriems suteikti arba pratęsti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių

(Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias suteikusi institucija)

įgalinimai ___________ metais

 

Eil. Nr.

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamoji vieta, telefono Nr.

Darbovietė, pareigos

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo Nr.

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikti/pratęsti

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

(Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias suteikusios institucijos vadovo vardas, pavardė)

______________

(parašas)

_______________

(data)

 

_________________

 

 

 

Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

 

3 priedas

 

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaita

 

Aš, ______________________, _______________________________

(vardas, pavardė)        (Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias suteikusi institucija)

neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, __________ metais atlikau šią aplinkosauginę veiklą:

1. Savarankiškai atliktų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti reidų skaičius - ___.

2. Kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais atliktų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti reidų skaičius - ___.

3. Surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų skaičius - ___.

4. Valstybinėms aplinkos apsaugos kontrolės institucijoms suteiktos informacijos apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skaičius ___.

5. Savarankiškai išaiškinau ar dalyvavau išaiškinant:

5.1. atmosferos apsaugos ___ pažeidimus;

5.2. vandenų apsaugos ___ pažeidimus;

5.3. kraštovaizdžio, miškų apsaugos ___ pažeidimus;

5.4. gyvūnijos apsaugos ___ pažeidimus ( ___ medžioklės taisyklių pažeidimus, ___ žvejybos taisyklių pažeidimus);

5.5. kitus ___ aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus.

6. Dalyvavau visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje:

_______________________________________________________.

(jei taip, tai kokioje, trumpai aprašyti)

 

7. Kita aplinkosauginė veikla: _____________________________.

(nurodyti, kokia veikla)

 

Prašau pratęsti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus ________ metams.

 

____________

(parašas)

_________

(data)

 

Ataskaitą vertinu, ____________________________________________________

(parašyti išvadą dėl įgalinimų pratęsimo)

 

__________________________

(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_________

(data)

 

Komisijos išvada dėl įgalinimų pratęsimo _________________________________

 

__________________________

(komisijos pirmininko pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_________

(data)

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimą Nr. ________ išdaviau:

 

_________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimą Nr. __________ gavau:

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 (Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2009 m. liepos 21 d.

įsakymo Nr. D1-433

redakcija)

 

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

 

1. Konstitucinės nuostatos, susijusios su aplinkos apsauga.

2. Administracinio teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės samprata.

3. Administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas.

4. Administracinio teisės pažeidimo protokolas.

5. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos pagrindai.

6. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai.

7. Aplinkos apsaugos samprata ir principai.

8. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, jos samprata, principai, turinys.

9. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir pareigūnai.

10. Pagrindinės medžioklės taisyklių nuostatos (teisės medžioti suteikimas, medžioklės įrankiai, būdai ir terminai, medžioklės dokumentai, su medžiokle susijusi draudžiama veikla).

11. Pagrindinės mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių nuostatos (leidimų išdavimo tvarka, leidžiami bei draudžiami žvejybos įrankiai ir būdai, žvejybos režimas ir draudimai).

12. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas.

13. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas.

14. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

15. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.

16. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

17. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.

18. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai.

19. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

_________________