LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. XI-395

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 15, 19 ir 21 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 15 dalyje išbraukti žodžius „kuriuos atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

15. Mažos vertės pirkimai – pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).“

2. 2 straipsnio 19 dalyje po žodžio „dokumentų“ įrašyti žodžius „ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

19. Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 4 straipsnį 5 dalimi:

5. Perkančioji organizacija registruojasi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir pateikia Juridinių asmenų registre kaupiamus ir saugomus duomenis: pavadinimą, kodą, taip pat nurodo savo, kaip perkančiosios organizacijos, tipo kodą, nustatytą pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintą Perkančiųjų organizacijų tipų kodų sąrašą. Pasikeitus pateiktiems duomenims, perkančioji organizacija atitinkamus duomenis atnaujina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos informacijos atsiradimo.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 7 straipsnio pavadinimą, šį straipsnį papildyti nauja 1 dalimi, buvusias 1–3 dalis laikyti atitinkamai 2–4 dalimis, 2 dalyje po žodžio „pasiūlymą“ įrašyti žodį „(pasiūlymus)“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

7 straipsnis. Pirkimų planavimas. Pirkimo pradžia ir pabaiga

1. Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi, – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jei toks yra, skelbia tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir nurodo perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą ir ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę.

2. Pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą arba perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pateiktą išankstinį skelbimą apie numatomą pirkimą, kuriuo jau kviečiama varžytis dėl pirkimo sutarties; kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu – pateikus kandidatui (kandidatams) kvietimą dalyvauti derybose; atliekant šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamą pirkimą, apie kurį neskelbiama, – kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).

3. Pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai:

1) sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas;

2) atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;

3) nutraukiamos pirkimo procedūros;

4) per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;

5) pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

6) visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

4. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, įstaiga prie Ūkio ministerijos, veikianti pagal šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, tarptautinius įsipareigojimus, savo nuostatus ir finansuojama iš valstybės biudžeto. Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatus tvirtina Ūkio ministerija. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorių priima ir atleidžia ūkio ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Viešųjų pirkimų tarnybos teisės:

1) savarankiškai pasirinkti tikrinamas perkančiąsias organizacijas, tikrinimo būdą, mastą ir laiką;

2) gauti iš perkančiosios organizacijos su pirkimais susijusią informaciją ir dokumentus;

3) gauti perkančiosios organizacijos, Viešojo pirkimo komisijos ar jos narių ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų veiksmų ir sprendimų, susijusių su pirkimu, paaiškinimus;

4) pirkimo dokumentus ir tiekėjų pasiūlymus pateikti papildomai ekspertizei;

5) vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras ar nesudaryti pirkimo sutarties tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba nepateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimo;

6) nustačius Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimus, įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, panaikinti ar pakeisti šio įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus;

7) šiame įstatyme nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras ar nestabdyti pirkimo procedūrų, kai nagrinėjamos tiekėjų pretenzijos;

8) šį įstatymą pažeidusius asmenis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukti administracinėn atsakomybėn;

9) nustačius šio įstatymo pažeidimus ar galimas korupcijos apraiškas, medžiagą tolesniam tyrimui perduoti teisėsaugos institucijoms.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Viešųjų pirkimų tarnyba priima sprendimus savarankiškai ir nešališkai. Viešųjų pirkimų tarnyba atsako už savo neteisėtus sprendimus.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies 6 punkto pakeitimas, 10 straipsnio 3 dalies 3, 4 punktų ir 4 dalies pripažinimas netekusiais galios ir 5 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) atliekamiems energetikos srityje veikiančių perkančiųjų organizacijų ir skirtiems energijai ar kurui, reikalingam energijai gaminti, įsigyti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato šių pirkimų tvarką, kurios įgyvendinimą ir taikymo kontrolę užtikrina Vyriausybės įgaliota institucija.“

2. Pripažinti 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą netekusiu galios.

3. Pripažinti 10 straipsnio 3 dalies 4 punktą netekusiu galios.

4. Pripažinti 10 straipsnio 4 dalį netekusia galios.

5. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Perkančioji organizacija Europos Bendrijų Komisijos prašymu turi pranešti jai apie bet kokias veiklos ar produktų kategorijas, kurioms taikomos šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų nuostatos.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas

11 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tarptautinio pirkimo vertės ribas ir informaciją apie patikslintas tarptautinio pirkimo vertės ribas Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti įstatymą 151 straipsniu:

 

151 straipsnis. Pirkimų atlikimas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis

Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas

16 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „ir pirkimams, kuriuos atlieka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija šio įstatymo 85 straipsnio nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo (mažos vertės pirkimams – gali) sudaryti Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Jeigu perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir jiems atlikti įgalioja kitą perkančiąją organizaciją, šiuos veiksmus atlieka įgaliotoji organizacija. Komisija dirba pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas jos užduotis ir įpareigojimus. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.“

 

9 straipsnis. 18 straipsnio 10 dalies pakeitimas ir 11 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 18 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Perkančioji organizacija, tvirtindama šio įstatymo 85 straipsnyje nurodytas taisykles, jose gali nustatyti, kad pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt.“

2. 18 straipsnio 11 dalį pripažinti netekusia galios.

 

10 straipsnis. 19 straipsnio 1, 3, 4, 5, 9 dalių pakeitimas ir 7, 8 dalių pripažinimas netekusiomis galios

1. Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvieno pirkimo, reglamentuojamo šio įstatymo II, III ar IV skyriuose, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, procedūrų ataskaitą. Ši ataskaita neteikiama, kai pirkimas atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį arba atliekamas mažos vertės pirkimas. Ataskaitoje nurodoma:

1) perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos objektas ir kaina;

2) derybų atveju – šio pirkimo būdo pasirinkimo priežastys;

3) konkurencinio dialogo atveju – šio pirkimo būdo pasirinkimo priežastys;

4) atrinktų kandidatų ir laimėjusių dalyvių pavadinimai ir jų pasirinkimo priežastys;

5) kandidatų ir dalyvių, kurių paraiškos ir pasiūlymai atmesti, pavadinimai, paraiškų ir pasiūlymų atmetimo priežastys;

6) pasiūlymų, kuriuose nurodytos neįprastai mažos kainos, atmetimo priežastys;

7) laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus;

8) jeigu nebuvo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis arba nebuvo sukurta dinaminė pirkimo sistema, – to priežastys;

9) kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija.“

2. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pirkimo procedūrų ataskaita pildoma dalimis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui.“

3. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą. Šioje ataskaitoje perkančioji organizacija taip pat privalo pateikti duomenis apie visus per kalendorinius metus atliktus pirkimus pagal šio įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.“

4. Pakeisti 19 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą, sudarytą atliekant mažos vertės pirkimus ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminariąją sutartį, ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį).“

5. Pripažinti 19 straipsnio 7 dalį netekusia galios.

6. Pripažinti 19 straipsnio 8 dalį netekusia galios.

7. Pakeisti 19 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Šios ataskaitos, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje, jei toks yra.“

 

11 straipsnis. 22 straipsnio 3 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nesudarytą pirkimo sutartį, pasibaigus pirkimui šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2–6 punktuose nurodytais atvejais, ne vėliau kaip per 48 dienas po sprendimo nesudaryti pirkimo sutarties priėmimo. Šis reikalavimas netaikomas, kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu.“

 

12 straipsnis. 23 straipsnio 1, 3, 8 ir 9 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Skelbimai (išankstiniai skelbimai apie numatomus pirkimus, skelbimai apie pirkimus, skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą, skelbimai apie projekto konkurso rezultatus) skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimas apie iš anksto numatomus pirkimus gali būti skelbiamas perkančiosios organizacijos tinklalapyje specialiai tam skirtoje skiltyje, prieš tai išsiuntus Europos Bendrijų Komisijai pranešimą apie ketinimą jį skelbti tokia forma. Šiame skelbime turi būti nurodyta pranešimo išsiuntimo Europos Bendrijų Komisijai data.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Visus skelbimus, skirtus skelbti šio straipsnio 1 dalyje nurodytame leidinyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai. Viešųjų pirkimų tarnyba šio įstatymo reikalavimus atitinkančius skelbimus privalo per 3 darbo dienas išsiųsti Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui paskelbti šio straipsnio 1 dalyje nurodytame leidinyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos diena yra pirkimo išankstinio paskelbimo ar pirkimo paskelbimo data.“

3. Pakeisti 23 straipsnio 8 dalį ir ją dalį išdėstyti taip:             

8. Skelbimas skelbiamas perkančiosios organizacijos pasirinkta kuria nors oficialiąja Europos Sąjungos kalba ir tik šis tekstas laikomas autentišku. Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras taip pat parengia ir paskelbia kiekvieno skelbimo svarbių elementų santrauką kitomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Skelbimų, kuriuos skelbia Europos Bendrijų Komisija, išlaidas padengia Bendrija.“

4. Pakeisti 23 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Perkančioji organizacija šio straipsnio nustatyta tvarka gali skelbti apie supaprastintus pirkimus ir apie pirkimus, kuriems šiame įstatyme nustatytas paskelbimo reikalavimas netaikomas.“

 

13 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies 5, 14 ir 22 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus.“

2. 24 straipsnio 2 dalies 14 punkte po žodžio „būdas“ įrašyti žodžius „įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

14) pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;“.

3. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22) nuorodos į išankstinį numatomo pirkimo paskelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto.“

 

14 straipsnis. 27 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 9 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis.“

2. Pripažinti 27 straipsnio 9 dalį netekusia galios.

 

15 straipsnis. 28 straipsnio 2 ir 5 dalių pakeitimas

1. 28 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „išspausdinti“ įrašyti žodį „paskelbti“, išbraukti žodžius „Valstybės žinių“ priedui „Informaciniai pranešimai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo nustatyti mažiausi paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai skaičiuojami (išskyrus šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamus pirkimus) nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo paskelbti iš Viešųjų pirkimų tarnybos Europos Sąjungos oficialiajam leidiniui ar nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo kandidatams dienos.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad paraiška ir pasiūlymas turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Jeigu perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai. Reikalavimai pasiūlymą ar jo dalis pateikti vokuose, pasiūlymą sunumeruoti, susiūti, paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiūti ir sunumeruoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopiją netaikomi, jeigu perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus.“

 

16 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas, ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Perkančioji organizacija, atlikdama viešąjį pirkimą elektroninėmis priemonėmis, gali nustatyti, kad pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas elektroniniu būdu.“

 

17 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 4 punkto ir 5 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.“

2. Pakeisti 33 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;“.

3. Pakeisti 33 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu tiekėjas negali pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2 ar 3 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu atveju – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.“

 

18 straipsnis. 39 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios ir 7 dalies 1 punkto pakeitimas

1. Pripažinti 39 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

2. Pakeisti 39 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Preliminari pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Tais atvejais, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.“

 

19 straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką.“

 

20 straipsnis. 43 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

Pripažinti 43 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

 

21 straipsnis. 45 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

Pripažinti 45 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

 

22 straipsnis. 49 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai pirkimo dokumentus turi ne perkančioji, o įgaliotoji organizacija, kvietime nurodomas adresas, kuriuo galima kreiptis tų dokumentų, ir atitinkamais atvejais – galutinis terminas, kada tokių dokumentų galima prašyti. Be to, kvietime pateikti pasiūlymus turi būti ši informacija:

1) nuoroda į paskelbtą skelbimą apie pirkimą;

2) adresas, kuriuo galima kreiptis norint gauti visus likusius pirkimo dokumentus, jei reikia, – paskutinė data, iki kurios galima kreiptis norint gauti tuos dokumentus;

3) pasiūlymų pateikimo terminas, adresas, kuriuo pateikiami pasiūlymai, ir kalba (kalbos), kuria (kuriomis) pasiūlymai turi būti parengti;

4) kokius perkančiosios organizacijos nustatytus dokumentus turi pateikti tiekėjai apie savo kvalifikaciją;

5) pasiūlymų vertinimo tvarka, vertinimo kriterijai, vertinimo kriterijų lyginamasis svoris ir, jei reikia, – šių kriterijų reikšmingumas mažėjančia tvarka, jei jie nebuvo pateikti skelbime apie pirkimą arba kituose pirkimo dokumentuose;

6) kita, perkančiosios organizacijos nuomone, reikalinga informacija.“

 

23 straipsnis. 57 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

Pripažinti 57 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

 

24 straipsnis. 62 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. 62 straipsnio 2 dalies 2 punkte išbraukti žodžius „taip pat užmokesčio už dokumentus (jei nustatytas) dydis ir mokėjimo tvarka“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) adresas, kuriuo galima kreiptis norint gauti visus likusius pirkimo dokumentus, jei reikia, – paskutinė data, iki kurios galima kreiptis norint gauti tuos dokumentus;“.

2. 62 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „už tokių dokumentų gavimą mokėtina suma ir mokėjimo procedūros“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kai pirkimo dokumentus turi ne perkančioji organizacija, o įgaliotoji organizacija, kvietime nurodomas adresas, kuriuo galima kreiptis tų dokumentų, ir atitinkamais atvejais – galutinis terminas, kada tokių dokumentų galima prašyti.“

 

25 straipsnis. 74 straipsnio 11 dalies pakeitimas

Pakeisti 74 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Perkančioji organizacija apie nesudarytą pirkimo sutartį pasibaigus pirkimui šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2–6 punktuose nurodytais atvejais paskelbia per 48 dienas po sprendimo nesudaryti pirkimo sutarties priėmimo. Šis reikalavimas netaikomas, kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu.“

 

26 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 85 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

85 straipsnis. Supaprastintų pirkimų atlikimo tvarka

1. Perkančioji organizacija, išskyrus nurodytas šio straipsnio 5 dalyje, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 27 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis šio įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 27 straipsnio 1 dalies reikalavimais).

2. Perkančioji organizacija, išskyrus nurodytas šio straipsnio 5 dalyje, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jei toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis.

3. Supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus) atlieka Komisija. Mažos vertės pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai, kurie turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse.

4. Perkančioji organizacija turi turėti dokumentus, pagrindžiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams.

5. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė, supaprastintų pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

27 straipsnis. 86 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 86 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija skelbimą apie supaprastintą pirkimą ir šio įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje nurodytą informacinį pranešimą, kuriuos pagal šį įstatymą ir (ar) pasitvirtintas taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimai ir informaciniai pranešimai gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data.“

2. Pakeisti 86 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamus skelbimus perkančiosios organizacijos privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai, o ši per 3 darbo dienas juos privalo paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimas perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis negali būti paskelbtas anksčiau negu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. To paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.“

 

28 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

89 straipsnyje po žodžio „pakankamą“ įrašyti žodžius „paraiškų ar“, vietoj žodžių „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ įrašyti žodžius „Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

89 straipsnis. Supaprastinto pirkimo pasiūlymų pateikimo terminai

Perkančioji organizacija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos.“

 

29 straipsnis. 92 straipsnio pakeitimas

1. 92 straipsnio pavadinime išbraukti žodžius „Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytos perkančiosios organizacijos atliekamų“ ir šio straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

92 straipsnis. Supaprastintų pirkimų ypatumai“.

2. 92 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka privalo paskelbti apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.“

 

30 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Perkančioji organizacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte, teikdama 2009 kalendoriniais metais atliktų pirkimų ataskaitą, nurodo informaciją apie visus supaprastintus pirkimus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, iki jo įsigaliojimo pradėtų pirkimų procedūros tęsiamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) nuostatas.

 

31 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos iki 2009 m. rugsėjo 1 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus, išskyrus nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

2. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodytiems straipsniams, dalims ir nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos priima iki 2010 m. sausio 1 d.

 

32 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus įstatymo straipsnius, dalis ir nuostatas, įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 6 straipsnis, 12 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 13 straipsnio 3 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 1 dalies nuostata dėl nuorodos į „Valstybės žinių“ priedą „Informaciniai pranešimai“ panaikinimo, 2 dalis ir 29 straipsnis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________