LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 2, 4, 5, 8, 10, 11, 21, 26, 34, 35, 43, 45, 51, 53, 62, 63, 64, 80, 81, 93, 101, 102, 106, 125 IR 1401 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 1411 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. XI-392

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199; 2008, Nr. 22-803)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 111 dalimi

Papildyti 2 straipsnį 111 dalimi:

111. Kvietimas – dokumentas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos fizinio arba juridinio asmens įsipareigojimą pasirūpinti, kad į Lietuvos Respubliką atvykstantis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikotarpiu ir kad prireikus būtų padengtos užsieniečio grįžimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 straipsnis. Užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje kontrolė

Užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje kontroliuoja policija, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas

5 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu užsienietis pateikia prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, sprendimą dėl užsieniečio neįleidimo arba įleidimo į Lietuvos Respubliką priima Migracijos departamentas.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 8 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba)“, įrašyti žodžius „išskyrus šio Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Sprendimą neįleisti užsieniečio į Lietuvos Respubliką priima Valstybės sienos apsaugos tarnyba, išskyrus šio Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį.“

2. 8 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atvyksta į Lietuvos Respubliką, nors jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą arba dėl jo į centrinę Šengeno informacinę sistemą yra įtrauktas įspėjimas dėl neįsileidimo, išskyrus Šengeno sienų kodekse nustatytas išimtis;“.

2. 10 straipsnio 2 punkte po žodžio „Respubliką“ įrašyti žodžius „kirsdamas Europos Sąjungos išorės sieną, kaip tai apibrėžta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 2 punkte“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) atvyksta į Lietuvos Respubliką, kirsdamas Europos Sąjungos išorės sieną, kaip tai apibrėžta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 2 punkte, ne per pasienio kontrolės punktą;“.

 

6 straipsnis. 11 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukusių laivų įgulų nariams, taip pat jūrininkams, atvykusiems į laivą vizos galiojimo laiku ir įtrauktiems į laivo įgulos sąrašą, leidžiama be vizos išlipti į krantą Lietuvos Respublikoje ir būti savivaldybės, į kurią įplaukia jų laivas, teritorijoje, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius.“

 

7 straipsnis. 21 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 21 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Užsienietis dokumentus vizai gauti gali pateikti pats, per įgaliotą atstovą, taip pat per kelionių organizatorius ar kelionių agentūras, akredituotas pagal Bendrųjų konsulinių instrukcijų reikalavimus.“

2. Buvusią 21 straipsnio 8 dalį laikyti 9 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

9. Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo ir vizos išdavimo, taip pat kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo, vizos išdavimo pasienio kontrolės punktuose, vizos panaikinimo tvarkai taikomos Bendrosios konsulinės instrukcijos ir vidaus reikalų ministro kartu su užsienio reikalų ministru nustatyta tvarka tiek, kiek ji neprieštarauja Bendrosioms konsulinėms instrukcijoms.“

 

8 straipsnis. 26 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

26 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

9 straipsnis. 34 straipsnio 3 dalies pakeitimas

34 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Migracijos departamentui“ įrašyti žodžius „vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Ligos atveju ar esant kitų svarbių nuo užsieniečio nepriklausančių priežasčių, apie kurių buvimą užsienietis turi raštu pranešti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, gali būti pratęstas sprendimo, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, galiojimas, bet ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių.“

 

10 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 35 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dėl jo kita Šengeno valstybė į centrinę Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi įspėjimą dėl neįsileidimo ir nėra pagrindo išduoti leidimą gyventi dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų arba jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą;“.

2. 35 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

11 straipsnis. 43 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 1 dalies 2, 5 ir 6 punktuose nurodytas užsienietis, kurio šeimos nariai atvyksta šeimos susijungimo tikslu, turi būti pragyvenęs Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus, turėti ne mažiau kaip vienus metus galiojantį leidimą laikinai gyventi ir turėti pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, reglamentuojamas pagal šio Įstatymo 51 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarką. Šis reikalavimas netaikomas, kai šeimos nariai atvyksta pas užsienietį:

1) kuriam suteiktas pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statusas;

2) kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatytu pagrindu;

3) kuris atlieka aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, už kurį leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu gaunamas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis kaip 3 paskutiniai paskelbti šalies ūkio vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai;

4) kuris yra atvykęs dėstyti ar stažuoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas;

5) kuris tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą.“

 

12 straipsnis. 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip savininkas arba bendraturtis, kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė turi sudaryti ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų ir vykdant veiklą;“.

 

13 straipsnis. 51 straipsnio 3 dalies pakeitimas

51 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Migracijos departamentas“ įrašyti žodį „ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiui keitimo priima ir leidimą laikinai gyventi užsieniečiams keičia vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos.“

 

14 straipsnis. 53 straipsnio 1 dalies 9 punkto pakeitimas

53 straipsnio 1 dalies 9 punkte vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „2“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnyje numatytu atveju.“

 

15 straipsnis. 62 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Darbdavys gali sudaryti darbo sutartį tik su užsieniečiu, turinčiu leidimą dirbti, išskyrus šio Įstatymo 58 straipsnyje nurodytus atvejus. Darbo sutartis turi būti sudaryta ir jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinei darbo biržai registruoti darbdavys turi pateikti per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti išdavimo dienos.“

 

16 straipsnis. 63 straipsnio papildymas 5 ir 6 punktais

1. Papildyti 63 straipsnį 5 punktu:

5) per šio Įstatymo 62 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą neužregistruota darbo sutartis;“.

2. Papildyti 63 straipsnį 6 punktu:

6) nustatoma, kad užsienietis neatitinka būtinų leidimo dirbti išdavimo sąlygų.“

 

17 straipsnis. 64 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

64 straipsnis. Neteisėtas darbas arba neteisėtas užsiėmimas kita veikla Lietuvos Respublikoje

Užsieniečio darbas arba užsiėmimas kita veikla Lietuvos Respublikoje laikomi neteisėtais, neatsižvelgiant į tai, ar gaunama pajamų, ar ne, jeigu jis:

1) dirba be leidimo dirbti ir (arba) darbo sutarties ir leidimo laikinai gyventi ar vizos, kai juos būtina turėti;

2) užsiima kita veikla, kuriai neturi leidimo, jei būtina jį turėti, ir neturi leidimo laikinai gyventi ar vizos;

3) studijuoja, mokosi švietimo įstaigoje, stažuoja, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ar profesiniuose mokymuose be leidimo laikinai gyventi ar vizos, išskyrus atvejus, nurodytus šio Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir 71 straipsnio 2 dalyje.“

 

18 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

80 straipsnyje vietoj skaičiaus „89“ įrašyti skaičių „88“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

80 straipsnis. Prieglobsčio prašytojo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimas iš esmės

Prašymą suteikti prieglobstį iš esmės nagrinėja Migracijos departamentas, atlikdamas tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, ar prieglobsčio prašytojas atitinka šio Įstatymo 86 ar 87 straipsnyje nustatytus kriterijus, taip pat ar nėra priežasčių, nurodytų šio Įstatymo 88 straipsnyje.“

 

19 straipsnis. 81 straipsnio 1 dalies pakeitimas

81 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „77“ įrašyti skaičių „76“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Prašymas suteikti prieglobstį turi būti išnagrinėtas iš esmės ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Migracijos departamento sprendimo dėl laikino teritorinio prieglobsčio suteikimo priėmimo dienos arba sprendimo dėl laikino teritorinio prieglobsčio pratęsimo dienos šio Įstatymo 76 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.“

 

20 straipsnis. 93 straipsnio 1 dalies pakeitimas

93 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, einančius po 3 punkto, laikyti atitinkamai 4 ir 5 punktais.

 

21 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 101 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariai, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, turi teisę gauti Europos Sąjungos leidimą gyventi, kai atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų kartu su Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, turinčiu teisę gyventi Lietuvos Respublikoje pagal šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktus, arba pas jį.“

2. Buvusią 101 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

22 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas

102 straipsnyje vietoj žodžio „įforminamas“ įrašyti žodžius „išduodamas ir pratęsiamas“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

102 straipsnis. Europos Sąjungos leidimo gyventi galiojimas

Europos Sąjungos leidimas gyventi išduodamas ir pratęsiamas 5 metams arba numatomam Europos Sąjungos valstybės narės piliečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, jei šis laikotarpis yra trumpesnis negu 5 metai.“

 

23 straipsnis. 106 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 106 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ir (ar) jo šeimos narių teisė gyventi Lietuvos Respublikoje gali būti panaikinta, jeigu šio piliečio ir (ar) jo šeimos narių buvimas Lietuvos Respublikoje keltų grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. Nepilnamečio Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, jeigu tai atitinka geriausius jo interesus, arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, pragyvenusio Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 10 metų, teisė gyventi Lietuvos Respublikoje gali būti panaikinama tik grėsmės valstybės saugumui atveju.“

 

24 straipsnis. 125 straipsnio papildymas

Papildyti 125 straipsnį 7 punktu:

7) į Lietuvos Respubliką jis atvyko turėdamas kitos Šengeno valstybės išduotą vizą, kuri nesuteikia jam teisės būti Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

 

25 straipsnis. 1401 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 1401 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Dėl šio Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 90 straipsnio 1 dalies 8 punkte ir 2 dalies 4 punkte, 106 straipsnio 1 dalyje ir 126 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos užsieniečio grėsmės viešajai tvarkai į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu priimti sprendimą panaikinti užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir (ar) išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos kreipiasi Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar Lietuvos policijos generalinio komisaro pavedimu – teritorinė policijos įstaiga arba Valstybės sienos apsaugos tarnyba ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavedimu – Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinė.“

 

26 straipsnis. Įstatymo papildymas 1411 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1411 straipsniu:

 

1411 straipsnis. Atlyginimas už teikiamas pagal šį Įstatymą paslaugas

Išskyrus Rinkliavų įstatyme nustatytas išimtis, Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava imama už:

1) kvietimo patvirtinimą;

2) prašymų išduoti vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos išdavimo ar atsisakymo išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje;

3) buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą;

4) dokumentų išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi, Europos Sąjungos leidimą gyventi tvarkymą;

5) dokumentų išduoti leidimą dirbti tvarkymą, leidimo dirbti išdavimą, leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą ir dublikato išdavimą;

6) asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento, užsieniečio paso, leidimo laikinai gyventi, leidimo nuolat gyventi išdavimą ir keitimą, Europos Sąjungos leidimo gyventi išdavimą ir pratęsimą, užsieniečio paso galiojimo laiko pratęsimą;

7) pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimą.“

 

27 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________