LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 23 d. Nr. XI-398

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802; 2007, Nr. 132-5358; 2008, Nr. 149-6005)

 

1 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies pakeitimas

35 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „1140“ įrašyti skaičių „947“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Gazoliams taikomas 947 litų už 1000 litrų produkto akcizo tarifas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________