LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. 339 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 20 d. Nr. 1V-386

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 339 „Dėl valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3310; 2006, Nr. 60-2144) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 45 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus (pridedama).“

2. Nustatau, kad pagal valstybės tarnautojų mokymo programas, patvirtintas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir neatitinkančias Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų, valstybės tarnautojai gali būti mokomi ne ilgiau kaip iki 2010 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. E. P. Vidaus reikalų ministras                                    Raimundas Palaitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339

(2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-190 redakcija)

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-386 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai (toliau – reikalavimai) nustato valstybės tarnautojų mokymo programų turinį ir valstybės tarnautojų mokymo programų įforminimą.

2. Reikalavimais siekiama užtikrinti rengiamų valstybės tarnautojų mokymo programų atitiktį valstybės tarnybos poreikiams.

3. Yra šios valstybės tarnautojų mokymo programų rūšys: įvadinio mokymo programos, kvalifikacijos tobulinimo programos (tarp jų 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų ir žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos).

4. Valstybės tarnautojų mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalis.

 

II. ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

5. Įvadinio mokymo programų turinio bendraisiais reikalavimais siekiama valstybės tarnautojus supažindinti su:

5.1. viešojo administravimo subjektų sistema;

5.2. viešosios politikos sprendimų priėmimo procesu;

5.3. teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklėmis;

5.4. valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijomis;

5.5. Europos Sąjungos institucine sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindais;

5.6. valstybės tarnautojų veiklos etikos principais ir korupcijos prevencijos būdais bei priemonėmis;

5.7. asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

5.8. viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumais.

6. Atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijų pobūdį, į įvadinio mokymo programą gali būti papildomai įtraukiami mokymo moduliai, skirti valstybės tarnautojų profesinėms žinioms plėsti.

7. Įvadinio mokymo programos, atitinkančios reikalavimų 5.1–5.8 punktus, trukmė negali būti mažesnė kaip 36 akademinės valandos.

 

III. ŽEMESNĖS NEI 18 KATEGORIJOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MOKYMO PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMAI

 

8. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programa turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

8.1. tobulinant strateginį valdymą;

8.2. įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

8.3. taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas;

8.4. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

8.5. užtikrinant lygias galimybes;

8.6. dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

8.7. vykdant funkcijas, susijusias su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu.

9. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos trukmė negali būti mažesnė kaip 72 akademinės valandos.

 

IV. 18–20 KATEGORIJŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMAI

 

10. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programa turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

10.1. tobulinant strateginį valdymą;

10.2. įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

10.3. taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas;

10.4. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

10.5. užtikrinant lygias galimybes;

10.6. dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

10.7. įgyvendinant pagrindines nacionalinio saugumo užtikrinimo nuostatas.

11. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programos trukmė negali būti mažesnė kaip 100 akademinių valandų.

 

V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

12. Kvalifikacijos tobulinimo programos turi ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus:

12.1. kad būtų pasiekti Valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1163 (Žin., 2006, Nr. 127-4845), nustatyti valstybės tarnautojų prioritetiniai mokymo tikslai;

12.2. rengiant ir įgyvendinant teisės aktus;

12.3. atliekant teisės aktų projektų poveikio vertinimą;

12.4. bendradarbiaujant ir dirbant komandoje;

12.5. sprendžiant konfliktus ir valdant stresines situacijas.

13. Kvalifikacijos tobulinimo programos turi ugdyti ir kitus valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus einant konkrečias valstybės tarnautojo pareigas.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMOS ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

14. Teikiamoje tvirtinti valstybės tarnautojų mokymo programoje turi būti:

14.1. nurodyta mokymo programos pavadinimas, jos trukmė akademinėmis valandomis, tikslas ir uždaviniai, mokymo modulių sąrašas ir jų trukmė akademinėmis valandomis, naudojami mokymo metodai ir praktinių užduočių trukmė akademinėmis valandomis;

14.2. mokymo programos dėstytojų duomenys: išsilavinimas, buvusios ir esamos darbovietės bei eitos ir einamos pareigos, patirtis su mokymo programos turiniu susijusiose srityse.

15. Kartu su teikiama tvirtinti valstybės tarnautojų mokymo programa elektroninėje laikmenoje pateikiama valstybės tarnautojų mokymo programos metodinė medžiaga.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Valstybės tarnautojų mokymo programos tvirtinamos pagal Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 77-3311; 2005, Nr. 69-2487), nustatytas procedūras.

17. Valstybės tarnautojų mokymo programos, neteikiant jų iš naujo tvirtinti, turi būti atnaujinamos, atsižvelgiant į teisės aktų, nagrinėjamų pagal valstybės tarnautojų mokymo programas, pakeitimus. Pasikeitus valstybės tarnautojų mokymo programos pavadinimui ar trukmei, mokymo programos mokymo modulių pavadinimui ar trukmei, valstybės tarnautojų mokymo programa turi būti teikiama tvirtinti iš naujo.

18. Įvadinio mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą įvadinio mokymo programą ir išlaikyti žinių patikrinimo testą. Žinių patikrinimo testo atlikimo laikas neįtraukiamas į bendrą įvadinio mokymo programos trukmę.

19. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programą ir atlikti praktinę užduotį. Praktinės užduoties atlikimo trukmė neįtraukiama į bendrą 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programos trukmę.

20. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programą ir atlikti praktinę užduotį. Praktinės užduoties atlikimo trukmė neįtraukiama į bendrą žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos trukmę.

_________________