LIETUVOS RESPUBLIKOS
INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO 4, 6, 7, 9, 11 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 15 d. Nr. XI-350

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 112-4991)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. 4 straipsnio 2 dalies 7 punkte vietoj žodžių „finansinę atskaitomybę“ įrašyti žodžius „finansinių ataskaitų rinkinius“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) ar individuali įmonė sudaro finansinių ataskaitų rinkinį;“.

2. Papildyti 4 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Individualios įmonės nuostatai gali būti sudaromi vadovaujantis individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais. Individualios įmonės pavyzdinius nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

3. Buvusias 4 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 6, 7 ir 8 dalimis.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas yra nustatytas individualios įmonės nuostatuose ir individualios įmonės vadovu yra paskirtas kitas asmuo;“.

 

3 straipsnis. 7 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 5 dalį ir ją dalį išdėstyti taip:

5. Individualios įmonės vadovas vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu, jeigu individualios įmonės nuostatai nenustato kitaip, ir atsako už individualios įmonės veiklos organizavimą, dokumentų ir kitos informacijos apie individualios įmonės turtą bei veiklą saugojimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, jeigu individualios įmonės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas nustatytas individualios įmonės nuostatuose, individualios įmonės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui. Individualios įmonės vadovas taip pat turi ir kitas Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, individualios įmonės nuostatuose nustatytas teises ir pareigas.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pavadinimo ir 2 dalies pakeitimas

1. 9 straipsnio pavadinime vietoj žodžių „finansinė atskaitomybė“ įrašyti žodžius „finansinių ataskaitų rinkinys“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

9 straipsnis. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Individuali įmonė įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai yra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Pasibaigus individualios įmonės finansiniams metams, individualios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti patvirtintas individualios įmonės savininko, išskyrus atvejus, kai savininkas vykdo individualios įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas, ir pateiktas juridinių asmenų registrui.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Individuali įmonė pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis dėl kitos teisinės formos juridinio asmens pertvarkymo į bendrovę.“

 

6 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija patvirtina individualios įmonės pavyzdinius nuostatus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ