LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 m. GRUODŽIO 31 d. ĮSAKYMO Nr. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 17 d. Nr. A1-461

Vilnius

 

 

Pakeičiu Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372; 2009, Nr. 26-1042):

1. Išdėstau 30.2 punktą taip:

30.2. asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.“

2. Išdėstau 35.4.2 punktą taip:

35.4.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už apgyvendinimą sumoka pats asmuo.“

3. Išdėstau 35.5 punktą taip:

35.5. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį išlaidų už maitinimą sumoka pats asmuo.“

 

 

 

Laikinai einantis

socialinės apsaugos ir darbo

ministro pareigas                                                            Rimantas Jonas Dagys