LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „DĖL PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMOS, PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMOS IR PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. liepos 10 d. Nr. V-578

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 645 (Žin., 2008, 76-3014), 2.12 priemonę:

1. Papildau Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490), šiuo 2 skilties „Mokymo temos“ 1.8 punktu:

1.8. Savo ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas.“

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                ALGIS ČAPLIKAS