Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 185 „DĖL geresnio reglamentavimo programos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 8 d. Nr. 741

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Geresnio reglamentavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185 „Dėl Geresnio reglamentavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 29-1024), ir išdėstyti 30 punktą taip:

30. Atsakingi šios Programos vykdytojai koordinuojančiajai institucijai jos nustatytais terminais kasmet pateikia informaciją apie šios Programos įgyvendinimą. Koordinuojančioji institucija iki einamųjų metų kovo 1 d. parengia ir savo interneto svetainėje viešai paskelbia šios Programos įgyvendinimo praėjusių metų priemonių plano vykdymo ataskaitą.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS