LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 13, 24, 27, 39, 40, 44, 441, 45, 46 STRAIPSNIŲ IR DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-319

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2001, Nr. 66-2407; 2002, Nr. 41-1527; 2006, Nr. 17-596; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442, Nr. 131-5030, Nr. 149-6044; 2009, Nr. 29-1139, Nr. 46-1796)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. 13 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarija“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Atlyginimą Vyriausybės nariams moka Ministro Pirmininko tarnyba. Vyriausybės nariai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.“

2. 13 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijai“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko tarnybai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Vyriausybės atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti Vyriausybės nutarimu gali būti sudaromas Ministro Pirmininko fondas, kuriam, nedidinant Ministro Pirmininko tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų bendrų reprezentacijos lėšų, kiekvieną mėnesį skiriama iki vieno Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma. Konkrečius dydžius ir šių lėšų naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.“

3. 13 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijai“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko tarnybai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Ministras Pirmininkas gali turėti rezidenciją, išlaikomą iš Ministro Pirmininko tarnybai valstybės biudžete numatytų lėšų.“

 

2 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

24 straipsnio 2 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „Vyriausybės kanclerį“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, Vyriausybės įstaigų (departamentų, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančių tarnybų, agentūrų, inspekcijų ir kitų įstaigų) vadovus, kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus;“.

 

3 straipsnis. 27 straipsnio 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. 27 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kanclerio“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko kanclerio arba Ministro Pirmininko kanclerio pirmojo pavaduotojo“, išbraukti žodžius „Ministro Pirmininko vyriausiojo patarėjo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Vyriausybės komitetai sudaromi iš Vyriausybės narių, Ministro Pirmininko kanclerio arba Ministro Pirmininko kanclerio pirmojo pavaduotojo. Sudarydama Vyriausybės komitetus, Vyriausybė nustato jų uždavinius, funkcijas, sudėtį, skiria pirmininką. Vyriausybės komitetų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas.“

2. 27 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kancleriui“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko kancleriui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Vyriausybės komisijos gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus ir kitų asmenų. Savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai į Vyriausybės komisijas deleguojami savivaldybių tarybų, Seimo nariai – Seimo statuto, o Seimo kanceliarijos darbuotojai – teisės aktų nustatyta tvarka. Sudarydama Vyriausybės komisijas, Vyriausybė nustato jų užduotis, personalinę sudėtį. Vyriausybė gali pavesti Ministrui Pirmininkui, ministrui, Ministro Pirmininko kancleriui ar Vyriausybės įstaigos vadovui patvirtinti Vyriausybės komisijos personalinę sudėtį. Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas.“

 

4 straipsnis. 39 straipsnio 3 dalies pakeitimas

39 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kancleris“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko kancleris“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą prireikus organizuoja Ministro Pirmininko kancleris Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 40 straipsnio 2 dalies pakeitimas

40 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kancleris“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko kancleris“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Ministro Pirmininko kancleris teikia Ministrui Pirmininkui siūlymus dėl Vyriausybės posėdžio darbotvarkės sudarymo.“

 

6 straipsnis. Dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Dešimtojo skirsnio pavadinime vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarija“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko tarnyba“ ir šio skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

MINISTRO PIRMININKO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI IR MINISTRO PIRMININKO TARNYBA“.

 

7 straipsnis. 44 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 44 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – Ministro Pirmininko kancleris, Ministro Pirmininko kanclerio pirmasis pavaduotojas, Ministro Pirmininko tarnybos departamentų direktoriai, Ministro Pirmininko patarėjai, Ministro Pirmininko atstovas spaudai ir kiti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai padeda Ministrui Pirmininkui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti ir įgyvendinti sprendimus.“

2. Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ministro Pirmininko kanclerio pirmasis pavaduotojas, Ministro Pirmininko tarnybos departamentų direktoriai, Ministro Pirmininko patarėjai, Ministro Pirmininko atstovas spaudai ir kiti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai yra pavaldūs Ministrui Pirmininkui ir atskaitingi Ministro Pirmininko kancleriui.“

 

8 straipsnis. 441 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 441 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

441 straipsnis. Ministro Pirmininko tarnyba

1. Ministro Pirmininko tarnyba yra Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės funkcijas. Ministro Pirmininko tarnybai vadovauja Ministro Pirmininko kancleris.

2. Ministro Pirmininko tarnybos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Ministro Pirmininko kancleris turi du pavaduotojus: Ministro Pirmininko kanclerio pirmasis pavaduotojas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas; Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojas yra pavaldus Ministro Pirmininko kancleriui ir atskaitingas Ministrui Pirmininkui.“

 

9 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

45 straipsnis. Ministro Pirmininko kancleris

1. Ministro Pirmininko kancleris yra Ministro Pirmininko tarnybos vadovas, pavaldus Ministrui Pirmininkui. Ministro Pirmininko kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministras Pirmininkas.

2. Ministro Pirmininko kancleris:

1) kartu su Ministro Pirmininko kanclerio pirmuoju pavaduotoju, Ministro Pirmininko tarnybos departamentų direktoriais, Ministro Pirmininko patarėjais ir kitais Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Ministro Pirmininko politines nuostatas ir prioritetus, sprendimus;

2) vykdo Ministro Pirmininko pavedimus, įgyvendinant Vyriausybės vykdomas viešojo valdymo reformas;

3) padeda Vyriausybei koordinuoti ministerijų ir kitų valstybės institucijų veiklą įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones ir sprendžiant kitus krašto reikalus;

4) padeda Ministrui Pirmininkui koordinuoti strateginių Europos Sąjungos politikos klausimų įgyvendinimą;

5) kartu su Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotoju organizuoja Vyriausybės posėdžių rengimą, dalyvauja juose ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, priimami ir įstatymų nustatyta tvarka skelbiami Vyriausybės nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos;

6) Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka prireikus organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą;

7) užtikrina Europos Sąjungos dokumentų (taip pat ir siunčiamų elektroniniu paštu) gavimą, registravimą, kaupimą ir paskirstymą atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

8) pritarus Ministrui Pirmininkui tvirtina Ministro Pirmininko tarnybos struktūrą ir šios tarnybos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Ministro Pirmininko tarnybai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

9) įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministro Pirmininko tarnybos karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, tvirtina jų pareigybių aprašymus, Ministro Pirmininko pavedimu priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

10) saugo Vyriausybės antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

11) Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka gali organizuoti ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimus;

12) atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko pavestas funkcijas.“

 

10 straipsnis. 46 straipsnio 1 dalies pakeitimas

46 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės kanceliarijoje“ įrašyti žodžius „Ministro Pirmininko tarnyboje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Ministro Pirmininko tarnyboje saugomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Seimo nutarimai, Respublikos Prezidento dekretai, Konstitucinio Teismo nutarimai, sprendimai ir išvados, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų ir Ministro Pirmininko potvarkių projektai ir originalai, taip pat Vyriausybės posėdžių ir Vyriausybės pasitarimų protokolai.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 d.

2. Vyriausybė iki 2009 m. rugsėjo 15 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________