LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl NUOTEKŲ tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2009 m. liepos 3 d. Nr. D1-386

Vilnius

 

1. Pakeičiu Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522) (toliau – Reglamentas):

1.1. įrašau 4.2 punkte vietoj žodžių „1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyvoje 76/464/EEB“ žodžius „2006 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvoje 2006/11/EB“ ir po žodžio „taršos’“ – žodžius „(kodifikuota redakcija)“;

1.2. įrašau 4.3 punkte vietoj numerio „76/464/EEB“ numerį „2006/11/EB“;

1.3. įrašau 4.9 punkte vietoj žodžio „lapkričio“ žodį „balandžio“;

1.4. išbraukiu 5.5 punkte žodžius „ūkinės ir (arba)“ ir po žodžių „viešųjų tualetų“ įrašau žodžius „, prekybos centrų“;

1.5. išbraukiu 5.11 punkto žodžius „arba iki 2004 m. gegužės 1 d. išduotas gamtos išteklių naudojimo leidimas;“;

1.6. išdėstau 5.18 punktą taip:

5.18. pavojingos medžiagostoksiškos, patvarios ir linkusios biologiškai kauptis medžiagos ar medžiagų grupės, taip pat kitos panašių savybių ir/arba panašaus poveikio medžiagos ar medžiagų grupės. Pavojingoms medžiagoms priskiriamos Reglamento 1 ir 2 priede nurodytos medžiagos ar jų grupės, taip pat medžiagos ar preparatai, kurių saugos duomenų lapuose nurodomas pavojingumas (kenksmingumas) aplinkai ir žmogui;“;

1.7. papildau nauju 5.19 punktu (buvusius 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 ir 5.24 punktus atitinkamai laikau 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 ir 5.25 punktais) ir išdėstau taip:

5.19. prioritetinės medžiagos – 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytos pavojingos medžiagos ar medžiagų grupės;“;

1.8. išdėstau 5.20 punktą taip:

5.20. prioritetinės pavojingos medžiagosReglamento 1 priede nurodytos pavojingos medžiagos ar medžiagų grupės;“;

1.9. išdėstau 5.25 punktą taip:

5.25. sąvokos: „vandens naudotojai“ atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 6 straipsnį (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) ir „abonentai“ atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnyje apibrėžtą sąvoką (Žin., 2006, Nr. 82-3260).“;

1.10. išdėstau 6 punktą taip:

6. Prieš išleidžiant į gamtinę aplinką nuotekos turi būti tvarkomos reikalavimus atitinkančiose centralizuotose, atskirose arba grupinėse nuotekų tvarkymo sistemose. Draudžiama bet kokias nuotekas tiesiogiai išleisti į požeminį vandenį ar skleisti ant žemės paviršiaus, išskyrus kituose teisės aktuose numatytas išimtis.“;

1.11. papildau 9 punktą sakiniu „Išvalytos nuotekos, jei tik įmanoma, turi būti panaudojamos pakartotinai.“;

1.12. įrašau 10 punkte vietoje žodžių „filtracijos į gruntą įrenginiai“ žodžius „infiltracija į gruntą“;

1.13. išbraukiu 11 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „(vandens naudotojas)“ ir antrojo sakinio pirmąjį žodį „Esamiems“, o po žodžių „veiklos vykdytojams, gavusiems/turėjusiems leidimą nuotekų išleidimui“ įrašau žodžius „arba taršos šaltinio projektavimo sąlygas“;

1.14. išbraukiu 11 punkto antrojoje pastraipoje žodžius „(tais atvejais, kai priimtuvo būklė yra bloga dėl per didelių tam tikrų N ir P junginių koncentracijų, RAAD nurodymu būtina įvertinti ir minėtų junginių poveikį)“;

1.15. įrašau 11.2 punkte po Tn formule žodžius „Q upės – vidutinis daugiametis priimtuvo nuotėkis nuotekų išleidimo vietoje, tūkst. m3/metus. Vidutinį daugiametį priimtuvo nuotėkį gali nustatyti asmenys, turintys teisę vykdyti hidrologinius matavimus/skaičiavimus.“;

1.16. išbraukiu 11.3 punkte žodžius „Q upės – vidutinis daugiametis priimtuvo nuotėkis nuotekų išleidimo vietoje, tūkst. m3/metus. Vidutinį daugiametį priimtuvo nuotėkį gali nustatyti asmenys, turintys teisę projektuoti hidrotechnikos statinius ir/arba vykdyti hidrologinius matavimus/skaičiavimus:“;

1.17. įrašau 11.6 punkte po žodžių „teršalo koncentracija nuotekose yra mažesnė už“ žodžius „2 lentelėje nurodytą vidutinę metinę“;

1.18. išbraukiu 14 punkte po žodžių „Vandens naudotojai ar“ žodžius „vandens naudotojai“, vietoje žodžių „prioritetinių pavojingų ir/ar pavojingų medžiagų“ įrašau žodžius „prioritetinių medžiagų“ ir vietoje žodžių „Reglamento 1 ir/ar 2 prieduose“ žodžius „Reglamento 1 priede ir/ar 2 priedo A dalyje“;

1.19. išdėstau 15 punkto 2 ir 3 sakinius taip:

„Pradėti naują veiklą (arba keisti esamą), dėl kurios su nuotekomis būtų išleidžiamos (į gamtinę aplinką arba nuotakyną) prioritetinės medžiagos, draudžiama. Esamas 2 priedo A dalyje nurodytų pavojingų medžiagų išleidimas su nuotekomis turi būti mažinamas, o 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimas palaipsniui nutrauktas.“;

1.20. įrašau 16 punkte po žodžių „5 laboratoriniai tyrimai“ žodžius „(bent vienas iš jų valstybės laboratorinės kontrolės)“;

1.21. įrašau 17 punkte vietoje žodžių „prioritetinės pavojingos ir/ar pavojingos medžiagos“ žodžius „pavojingos medžiagos“;

1.22. įrašau 19 punkte vietoje žodžių „prioritetines pavojingas medžiagas, nurodytas šio Reglamento 1 priede, ir/ar pavojingas medžiagas, nurodytas šio Reglamento 2 priedo A dalyje“ žodžius „prioritetines medžiagas“;

1.23. išbraukiu 2 lentelės pirmajame stulpelyje esančius žodžius „be nitrifikacijos“, ketvirtajame, penktajame ir šeštajame stulpelyje esančius žodžius „(didžiausias išvalymo laipsnis)“ pažymiu indeksu „9“ ir papildau 2 lentelę pastaba „9 Mažiausia galima LK vertė, t. y. LK buitinių/komunalinių nuotekų išleidimui negali būti griežtesnė už skliausteliuose nurodytą vertę.“;

1.24. išdėstau 30 punktą taip:

30. Išimtiniais atvejais esamoms aglomeracijoms, kai nėra techninių galimybių atitikti 29 punkte nurodytų reikalavimų ir aglomeracijos nuotekų tvarkymo sistemą eksploatuojantis asmuo pateikia taršos mažinimo planą, leidimuose nustatyta tvarka gali būti nustatoma faktines galimybes atitinkanti LLK ir LLT normatyvai, bet ne ilgesniam kaip plane numatytam priemonių įgyvendinimo laikotarpiui. Aglomeracijoms didesnėms kaip 2000 GE LLK ir LLT gali būti nustatomi ne ilgesniam laikui kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d.“;

1.25. įrašau 32 punkte po skaičiaus „14“ skaičių „15“;

1.26. išdėstau 33 punktą taip:

33. Asmenys (veiklos vykdytojai), ketinantys išleisti arba išleidžiantys gamybines nuotekas į kitų asmenų valdomą nuotakyną, privalo informuoti nuotakyną eksploatuojantį asmenį, kiek ir kokių (nurodyti koncentraciją ir kiekį) prioritetinių pavojingų ir/ar pavojingų medžiagų su nuotekomis bus išleidžiama. Jei su nuotekomis išleidžiamų pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir/ar kuriose yra 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, veiklos vykdytojai privalo užtikrinti šių medžiagų kontrolę ir apskaitą bei nustatyta tvarka teikti informaciją nuotakyno valdytojui.“;

1.27. įrašau 36 punkte po žodžių „Išleidžiant į gamtinę aplinką gamybines nuotekas, užterštas“ žodžius „prioritetinėmis medžiagomis (“ ir išbraukiu „(„ prieš žodį „kai“;

1.28. įrašau 37.1 ir 37.2 punktuose vietoje žodžių „pavojingų ir/ar prioritetinių pavojingų medžiagų“ žodžius „prioritetinių medžiagų“;

1.29. įrašau 37.3 papunktyje vietoje žodžių „pavojingomis ir/ar prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis“ žodžius „prioritetinėmis medžiagomis“ ir po žodžių „(pavojingų medžiagų“ žodžius „nurodytų Reglamento 2 priedo A dalyje“;

1.30. išdėstau nauja redakcija Reglamento 1 priedą (pridedama);

1.31. išdėstau nauja redakcija Reglamento 2 priedą (pridedama).

2. Reglamento 1 priedo ir 2 priedo nauja redakcija įsigalioja nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 


 

Nuotekų tvarkymo reglamento

1 priedas

 

Prioritetinių pavojingų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK)1

 

Medžiagos pavadinimas

CAS Nr.2

DLK, mg/l į nuotekų surinkimo sistemą

DLK, mg/l į gamtinę aplinką

DLK, µg/l vandens telkinyje-priimtuve

Gyvsidabris ir jo junginiai

CAS 7439-97-6

0,01

0,002

13

Kadmis ir jo junginiai

CAS 7440-43-9

0,1

0,04

53

Heksachlorcikloheksanas (HCH)*

CAS 608-73-1

CAS 58-89-9

0,04

0,002

0,13

Tetrachlormetanas (CCl4, anglies tetrachloridas)

CAS 56-23-5

1,5

0,24

12

DDT

CAS 50-29-3

10

Pentachlorfenolis (PCP)

CAS 87-86-5

0,8

0,04

2

Aldrinas

CAS 309-00-2

0,01

Dieldrinas

CAS 60-57-1

0,01

Endrinas

CAS 72-20-8

0,005

Izodrinas

CAS 465-73-6

0,005

Heksachlorbenzenas (HCB)

CAS 118-74-1

0,012

0,0006

0,03

Heksachlorbutadienas (HCBD)

CAS 87-68-3

0,04

0,002

0,1

Trichlormetanas (chloroformas)

CAS 67-66-3

1

0,2

12

1,2-dichloretanas (EDC)

CAS 107-06-2

0,2

0,2

10

Trichloretilenas (TRI)

CAS 79-01-6

0,2

10

Perchloretilenas (PER)

CAS 127-18-4

0,2

10

Trichlorbenzenai (TCB)**

CAS 12002-48-1,

CAS 120-82-1,

CAS 87-61-1,

CAS 180-70-3

0,1

0,008

0,4

Pentabrombifenilo eteriai

CAS 32534-81-9

0,1

Tributilalavo junginiai (Tributilalavo katijonai)

CAS 688-73-3

(CAS 36643-28-4)

0,0004

0,00002

0,001

Benz(a)pirenas

CAS 50-32-8

0,02

0,001

0,05

Benz(b)fluoroantenas

CAS 205-99-2

0,016

0,0008

0,04

Benz (g, h, i) perilinas

CAS 191-24-2

0,012

0,0006

0,03

Benz (k) fluorantenas

CAS 207-08-9

0,016

0,0008

0,04

Inden (1,2,3-cd) pirenas

CAS 193-39-5

0,016

0,0008

0,04

Simazinas

CAS 122-34-9

1

Trifuralinas

CAS 1582-09-8

0,04

0,002

0,1

Nonilfenoliai

(4-(para)-nonilfenolis)

CAS 25154-52-3

(CAS 104-40-5)

0,4

0,02

1

Oktilfenoliai

(Para-tert-oktylfenolis)

CAS 1806-26-4

(CAS 140-66-9)

0,4

0,02

1

 

Pastabos:

1 Iš tam tikrų pramonės sektorių su gamybinėmis nuotekomis išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų ribinės vertės bei prioritetinių pavojingų medžiagų matavimo metodai pateikti Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklėse, patvirtintose 2001 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522).

2 CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

3 Bendra medžiagos koncentracija (DLK) vidaus paviršiniuose vandenyse.

* HCH reiškia 1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksano izomerus (CAS 608-73-1); produktas, kuriame yra bent 99 procentai 1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksano g-izomero, vadinamas lindanu (CAS 58-89-9).

** TCB gali pasitaikyti kaip vienas iš trijų izomerų: 1,2,3-TCB (turintis numerį CAS 87-61-6); 1,2,4-TCB (turintis numerį CAS 120-82-1); 1,3,5-TCB (turintis numerį CAS 180-70-3).

_________________

 

 

Nuotekų tvarkymo reglamento

2 priedas

 

Pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK)

 

Šio priedo A dalyje pateikiamas sąrašas pavojingų medžiagų, kurias Europos Bendrijų Komisija pasiūlė laikyti prioritetinėmis medžiagomis (Lietuvos norminiuose dokumentuose šios medžiagos vadinamos pavojingomis medžiagomis), įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, ir atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijos 2006/283/EC nuostatas.

Šio priedo B dalyje (B1 ir B2 dalys) pateikiamas kitų Lietuvoje kontroliuojamų medžiagų sąrašas.

 

Medžiagų grupės pavadinimas

Medžiagos pavadinimas

CAS Nr. 1

Matavimo vienetas

DLK į nuotekų surinkimo sistemą

DLK į gamtinę aplinką

DLK vandens telkinyje-priimtuve

Ribinė koncentracija2 į nuotekų surinkimo sistemą

Ribinė koncentracija2 į gamtinę aplinką

 

A dalis

Aromatiniai angliavandeniliai

Benzenas

CAS 71-43-2

mg/l

0,8

0,04

0,002

0,16

0,008

 

Halogeninti angliavandeniliai

C10-13-chloralkanai 3

CAS 85535-84-8

µg/l

40

0,2

0,01

8

0,1

 

 

Metilenchloridas (Dichlormetanas)

CAS 75-09-2

mg/l

4

0,2

0,01

0,8

0,04

 

 

Monochloracto rūgštis

CAS 79-11-8

 

-

-

-

-

-

 

Halogeninti aromatiniai angliavandeniliai

Brominti difenileteriai3

 

 

-

-

-

-

-

 

 

Pentachlorbenzenas

CAS 608-93-5

µg/l

12

0,6

0,03

2,4

0,12

 

 

3,4-dichloranilinas

CAS 95-76-1

 

-

-

-

-

-

 

Metalo junginiai

Švinas ir jo junginiai***

CAS 7439-92-1

mg/l

0,5

0,1

0,005

0,1

0,02

 

 

Nikelis ir jo junginiai

CAS 7440-02-0

mg/l

0,5

0,2

0,01

0,1

0,04

 

Poliaromatiniai angliavandeniliai

Antracenas***

CAS 120-12-7

µg/l

4

0,2

0,01

0,8

0,04

 

 

Fluoroantenas

CAS 206-44-0

µg/l

120

6

0,3

24

1,2

 

 

Naftalenas***

CAS 91-20-3

mg/l

0,4

0,02

0,001

0,08

0,004

 

Pesticidai 5

Alachloras

CAS 15972-60-8

µg/l

-

-

0,01

-

-

 

 

Atrazinas***

CAS 1912-24-9

mg/l

-

-

0,001

-

-

 

 

Chlorfenvinfosas

CAS 470-90-6

µg/l

-

-

0,01

-

-

 

 

Chlorpyrifosas***

CAS 2921-88-2

µg/l

-

-

0,0001

-

-

 

 

Diuronas***

CAS 330-54-1

µg/l

-

-

0,1

-

-

 

 

Endosulfanas***

CAS 115-29-7

µg/l

-

-

0,001

-

-

 

 

Endosulfanas (alfa-)***

CAS 959-98-8

µg/l

-

-

0,001

-

-

 

 

Izoproturonas***

CAS 34123-59-6

µg/l

-

-

0,32

-

-

 

Fenoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ftalatų esteriai

Di(2-etilheksil)ftalatas***

CAS 117-81-7

µg/l

40

2

0,1

8

0,4

 

 

Dibutilftalatas

CAS 84-74-2

 

-

-

-

-

-

 

Organinės rūgštys ir jų druskos

Etilendiamintetraacetatas

CAS 60-00-4

 

-

-

-

-

-

 

 

Tetranatrio etilendiamintetraacetatas

CAS 64-02-8

 

-

-

-

-

-

 

B dalis

Sąrašas B1

Metalai

Chromas-bendras

CAS 7440-47-3

mg/l

2

0,5

0,01

0,4

0,1

 

 

Chromas-šešiavalentis

 

mg/l

0,2

0,1

0,001

0,04

0,04

 

 

Varis

CAS 7440-50-8

mg/l

2

0,5

0,01

0,4

0,1

 

 

Alavas

CAS 2406-52-2

mg/l

5

1

-

1

0,4

 

 

Cinkas

CAS 7440-66-6

mg/l

3

0,4

0,1

0,6

0,16

 

 

Vanadis

CAS 7440-62-2

mg/l

10

2

-

2

0,8

 

 

Aliuminis

CAS 7429-90-5

mg/l

-2

0,5

-

0.4

0,2

 

 

Arsenas

CAS 7440-38-2

mg/l

0,15

0,05

-

0,03

0,02

 

Kitos medžiagos

Naftos angliavandeniliai (iš viso)

 

mg/l

25

5

0,2

5

1

 

 

Fenoliai

 

mg/l

3

0,2

0,001

0,6

0,08

 

 

 

 

 

 

Sulfidai (mineraliniai)6

 

mg/l

2

0,5

-

0,4

0,2

 

 

Chloras (aktyvusis)

 

mg/l

0,6

0,1

-

0,12

0,04

 

 

Cianidai

 

mg/l

0,5

0,1

-

0,1

0,04

 

Sąrašas B2

Kitos medžiagos

Bendras azotas

 

mg/l

100

30

2,5

50

12

 

 

Nitritai (NO2-N)/NO2

 

mg/l

-

0,45/1,5

0,03/0,1

-

0,09/0,3

 

 

Nitratai (NO3-N)/NO3

 

mg/l

-

23/100

2,26/10

-

9/39

 

 

Amonio jonai (NH4-N)/NH4

 

mg/l

-

5/6,43

0,78/1

-

2/2,57

 

 

Bendras fosforas

 

mg/l

20

4

0,1

10

1,6

 

 

Fosfatai (PO4-P)/PO4

 

mg/l

-

-

0,065/0,2

-

-

 

 

Chloridai

 

mg/l

2000

1000

300

1000

500

 

 

Fluoridai

 

mg/l

10

8

-

2

3,2

 

 

Sulfatai

 

mg/l

1000

300

100

300

200

 

 

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

 

mg/l

10

1,5

-

2

0,6

 

 

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos

(ne joninės)

 

mg/l

15

2

-

3

0,8

 

 

Riebalai

 

mg/l

100

10

-

50

5

 

 

Pastabos:

1 CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

2 Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

3 Medžiagų grupė.

4 Ribinės vertės dar nenustatytos dėl duomenų apie toksiškumą trūkumo. Preliminari ribinė vertė (DLK) į nuotekų surinkimo sistemą – 0,04 mg/l.

5 Pesticidai paprastai patenka į vandenį iš išsklaidytų taršos šaltinių, dėl to ribinės vertės nuotekose nenustatomos.

6 Orientacinės vertės, taikomos po mineralinių sulfidų nustatymo metodikos patvirtinimo.

*** šią medžiagą gali apsvarstyti Europos Komisija iš naujo ir ji gali būti pripažinta kaip prioritetinė pavojinga medžiaga

_________________