VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 22 d. Nr. VA-46

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) 2.1 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą pavyzdinę Verslo liudijimo formą GPM307 (toliau – GPM307 forma).

2. Nustatau, kad:

2.1. pildant GPM307 formą turi būti nurodyti šie rekvizitai:

2.1.1. verslo liudijimo numeris ir versijos numeris,

2.1.2. mokestiniai metai (nurodomi mokestiniai metai, kuriais vykdoma veikla) ir verslo liudijimo išdavimo data,

2.1.3. asmens, kuriam išduodamas verslo liudijimas, vardas, pavardė ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris,

2.1.4. veiklos rūšis (veiklos grupė (paslaugų, gamybos ar prekybos), veiklos rūšies (porūšio) kodas, veiklos rūšies (porūšio) pavadinimas, stacionarios vietos (ST) žymėjimas, EVRK klasė (nurodoma pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu patvirtintą individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių (toliau – klasifikatorius), pasirinkta veiklos vykdymo teritorija (neribojant veiklos teritorijos, visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas, konkrečios savivaldybės teritorijoje),

2.1.5. veiklos vietos adresas (privalo būti nurodytas, jei veiklos rūšis pažymėta ženklu (ST),

2.1.6. veiklos vykdymo laikotarpiai (kai nurodoma paslaugų ar gamybos veiklos grupė, tai veiklos laikotarpiai nurodomi mėnesiais, kai prekybos – dienomis (jei prekyba vykdoma ne visas laikotarpio dienas),

2.1.7. verslo liudijimą išdavusios apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) teritorinio skyriaus pavadinimas, verslo liudijimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, AVMI teritorinio skyriaus antspaudas,

2.1.8. kiti duomenys (veiklos objektų skaičius, šeimos narių, kurie dalyvauja gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, vardai, pavardės bei jų identifikaciniai numeriai, veiklos ypatumai ir kita informacija);

2.2. forma GPM307 turi būti naudojama gyventojams išduodant verslo liudijimus 2010 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114-5114) 1.1 punktą nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2009 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. VA-46

 

(Verslo liudijimo formos GPM307 pavyzdys)

 

VERSLO LIUDIJIMAS Nr. (VL numeris)-(versijos numeris)

Mokestiniai metai: (metai), išduotas (išdavimo data)

 

VARDAS, PAVARDĖ, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris:

Išdavė:

(AVMI teritorinis skyrius)

(pareigų pavadinimas)

 

Veiklos rūšis:

(parašas)

(veiklos grupė, veiklos kodas, (ST), veiklos pavadinimas, EVRK klasė, veiklos teritorija)

 

(Vardas, pavardė)

 

Veiklos vietos adresas:

(veiklos vietos adresas)

Kiti duomenys:

(veiklos objektai, šeimos nariai, veiklos ypatumai, kita informacija)

Veiklos vykdymo laikotarpiai:

 

 

_________________