LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 22 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. birželio 18 d. Nr. XI-307

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2005, Nr. 144-5236)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Fondo valdyba gautas nedarbo socialinio draudimo įmokas, taip pat papildomai išieškotas nedarbo socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka perveda į Užimtumo fondo sąskaitą.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

33 straipsnis. Lietuvos darbo biržos funkcijos socialinio draudimo sistemoje

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstatymų nustatyta tvarka apskaičiuoja ir skiria nedarbo socialinio draudimo išmokas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

4 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytos nedarbo socialinio draudimo įmokos pervedamos už laikotarpį iki 2012 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________