Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PAKEITIMO IR PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2009 m. birželio 10 d. Nr. 595

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810; 2004, Nr. 104-3841; 2005, Nr. 25-803; 2007, Nr. 15-537; 2008, Nr. 82-3245; 2009, Nr. 11-405):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 11.8 punktą.

1.2. Papildyti šiuo 18.271 punktu:

18.271. nuoroda į Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003) 3 straipsnio 2 dalį, kad kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma gali būti tik kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);“.

1.3. Išdėstyti 23.2 punktą taip:

23.2. apie kooperatines bendroves (kooperatyvus):

23.2.1. duomenys apie stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba sudaroma pagal įstatymus;

23.2.2. duomenys apie paskolų komiteto narius, jeigu komitetas sudaromas pagal įstatymus;

23.2.3. duomenys apie revizijos komisijos narius (revizorių), jeigu ši komisija sudaroma ar revizorius skiriamas pagal įstatymus.“

1.4. Pripažinti netekusiu galios 23.6 punktą.

1.5. Išdėstyti 39 punktą taip:

39. Notaras, gavęs juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentus, įrašydamas prašyme, kuris pateikiamas Registro tvarkytojui, tvirtinamąjį įrašą, patvirtina surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir nurodo, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės. Notaras netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus šių Nuostatų 741 ir 742 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui. Pakeistų juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams notaras tvirtina įrašydamas prašyme tvirtinamąjį įrašą.“

1.6. Išdėstyti 40 punktą taip:

40. Teisingumo ministerijai pateikiami politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų filialo ar atstovybės dokumentai ir duomenys ir visi jų pakeitimai, įskaitant pateikiamus kartu su prašymu išregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę. Teisingumo ministerija netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus šių Nuostatų 741 ir 742 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui.“

1.7. Išbraukti 41.2 punkte žodžius „išskyrus juridinio asmens ar filialo ar atstovybės pavadinimo atitiktį įstatymų reikalavimams“ ir žodžius „išskyrus juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimą“.

1.8. Išbraukti 41.3 punkte žodžius „išskyrus politinės partijos, jos filialo ar atstovybės pavadinimą“ ir žodžius „išskyrus juridinio asmens ar filialo ar atstovybės pavadinimo atitiktį įstatymų reikalavimams“.

1.9. Išdėstyti 74 punktą taip:

74. Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinime ketinama vartoti žodį „katalikų“, turi būti pateikti rašytiniai Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimo dokumentai.“

1.10. Papildyti šiuo 741 punktu:

741. Oficialusis valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“ gali būti vartojamas, jeigu juridinis asmuo steigiamas arba įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą ar, jeigu įstatymuose numatyta, kitą teisės aktą, taip pat kai valstybės institucija priima atitinkamą teisės aktą dėl viešojo juridinio asmens steigimo.“

1.11. Papildyti šiuo 742 punktu:

742. Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinime ketinama vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“, steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

742.1. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į kito jo steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, kurio vienintelis steigėjas ar dalyvis yra šis juridinis asmuo, pavadinimą;

742.2. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į šio juridinio asmens steigiamo arba įsteigto filialo arba atstovybės pavadinimą;

742.3. juridinis asmuo, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia pavadinimą;

742.4. juridinis asmuo ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų yra įsteigęs filialus ar atstovybes;

742.5. juridinio asmens filialą, atstovybę steigia ar yra įsteigęs užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija;

742.6. užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija steigia ar yra įsteigusi juridinį asmenį ir jo pavadinime Lietuvos vardą vartoja kartu su steigėjo ar dalyvio pavadinimu;

742.7. juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 3 Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys;

742.8. juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų;

742.9. steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo pavadinime Lietuvos vardą vartoja norėdamas nurodyti geografinę Lietuvos teritorijos dalį, kurioje jis veiks ar veikia, ir tai yra įtvirtinęs savo steigimo dokumentuose;

742.10. juridinis asmuo yra tradicinė Lietuvos religinė bendruomenė, bendrija ar centras, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtas juridinis asmuo ar kita valstybės pripažinta religinė bendrija.“

1.12. Išdėstyti 78 punktą taip:

78. Notaras ar Teisingumo ministerija netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus šių Nuostatų 741 ir 742 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui. Tiesiogiai teikiant duomenis Registro tvarkytojui, Registro tvarkytojas tikrina tik šių Nuostatų 741, 742, 75 ir 77 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui.“

2. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas juridinių asmenų, kurių teisinė forma buvo „kredito unija“, duomenį „kredito unija“ pakeičia į duomenį „kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)“.

3. Šio nutarimo nuostatos dėl reikalavimų juridinio asmens pavadinimui taikomos tik juridinio asmens pavadinimui, sudaromam įsigaliojus šiam nutarimui, ir procedūroms, pradėtoms nuo šio nutarimo įsigaliojimo.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285), 4.462 punktą;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl Leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinime suteikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2004, Nr. 82-2944) 1 ir 2 punktus;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3002) 4 punktą;

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1340 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl Leidimo vartoti Lietuvos vardą juridinio asmens, juridinio asmens filialo arba jo atstovybės pavadinime suteikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5484);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1285) 1.4.80 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS