LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-92 „DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 17 d. Nr. A1-413

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1569; 2007, Nr. 53-2065; 2008, Nr. 134-5219; 2009, Nr. 12-472):

1. Papildau šiuo 5 punktu:

5. Nustatau, kad socialiniam darbuotojui, dirbančiam su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, į kvalifikacijos kėlimą yra įskaitomi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojami bendros įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programos (PRIDE) mokymai.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos apraše:

2.1. įrašau 10 punkte po žodžio „pagal“ žodžius „socialinio darbo mokymo įstaigų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas,“, vietoj žodžio „šių“ žodžius „Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus tvirtinamų“;

2.2. įrašau 16 punkte vietoj žodžių „Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje“ žodį „užsienyje“;

2.3. įrašau 32 punkte vietoj žodžių „Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje“ žodį „užsienyje“;

2.4. išdėstau 43 punktą taip:

43. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa yra rengiama užpildant Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos formą (3 priedas) 3 egzemplioriais ir teikiama atrankai LDRMT.“;

2.5. pripažįstu netekusiu galios 45.6 punktą;

2.6. įrašau 47 punkte vietoj skaičiaus „30“ skaičių „45“.

3. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo 4 punkto septintąją pastraipą taip:

„Profesinės kvalifikacijos kėlimo programa – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa, socialinio darbo mokymo įstaigos socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa.“

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                 Rimantas Jonas Dagys