LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. birželio 11 d. Nr. XI-287

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431; 2001, Nr. 35-1165; 2001, Nr. 71-2517; 2003, Nr. 38-1683, Nr. 111-4929; 2006, Nr. 77-2968; 2008, Nr. 81-3177)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „pagal įstatymus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, profesinės karo tarnybos kariai, vykdantys operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________