LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 11 d. Nr. D1-325/1B-333/B1-252

Vilnius

 

1. Pakeičiame Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097, Nr. 167-6158; 2007, Nr. 29-1068):

1.1. išdėstome 1 punktą taip:

1. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų bei negyvų Lietuvos Respublikos ar kitų šalių faunai priskiriamų laukinių gyvūnų (toliau – gyvūnai), lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjų, kiaušinių, žuvų ikrų, neapdorotų bei išdirbtų kailių, gyvūnų iškamšų, kitų zoologinių kolekcijų ar kolekcionavimo objektų, gaminių, produktų ir preparatų, kurių sudėtyje, remiantis lydinčiaisiais dokumentais, užrašais ant pakuotės ar etiketės ar sprendžiant iš kitų aplinkybių yra laukinių gyvūnų, jų dalių ar išvestinių produktų) (toliau – jų dalys ir gaminiai iš jų) pirkimą, pardavimą, keitimąsi jais, įvežimą į Lietuvos Respubliką (įskaitant ir įvežimą iš jūros), išvežimą iš jos (toliau – įvežimas (išvežimas), prekyba) ar gabenimą tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, šių objektų įvežimo (išvežimo) ir prekybos leidimų išdavimo bei kontrolės tvarką.

Prekyba gyvūnais šiose Taisyklėse laikoma gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš jos, laikymas ar transportavimas prekybai, taip pat jų pirkimas, pardavimas, supirkimas, nuoma, siūlymas parduoti arba kuris nors kitas veiksmas, kurį pagrįstai būtų galima tokiu vadinti, įskaitant reklamavimą arba skelbimą parduoti skatinantį veiksmą bei kvietimą tartis, bet kokie mainai ar keitimasis jais, taip pat gyvų gyvūnų laikymas nelaisvėje viešai eksponuojant (tarp jų ir negyvų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų), siekiant gauti pajamų ar papuošti viešas vietas.

Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje.“;

1.2. išdėstome 2 punktą taip:

2. Taisyklės netaikomos, jei įvežama (išvežama), prekiaujama šiais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų:

2.1. lašišomis (Salmo salar), išskyrus atvejus, kai jos yra sugautos Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse;

2.2. vynuoginėmis sraigėmis (Helix pomatia), jų išteklių naudojimą reglamentuoja Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-164 (Žin., 2007, Nr. 35-1290);

2.3. negyvais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jei tai yra asmeniniai ar namų ūkio daiktai, sudarantys arba skirti tam, kad sudarytų asmens kilnojamojo turto dalį. Ši išimtis taikoma tik įvežimo ar išvežimo atvejais ir netaikoma, jeigu Europos Sąjungos reglamentai bei Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sutartys ar konvencijos numato ką kita;

2.4. fosiliniais (iškastiniais) ir Žemėje išnykusių ne mažiau kaip prieš šimtą metų rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų;

2.5. šaldytomis, konservuotomis, džiovintomis, sūdytomis ar kitaip apdorotomis (t. y. negyvomis) žuvimis ir bet kokiais kitais gaminiais, pagamintais iš žuvies, moliuskų ir kitų bestuburių gyvūnų, skirtų žmonių maistui, medicinai, gyvūnų pašarui ar kitiems tikslams, išskyrus Taisyklių 6 ir 61.2 punktuose nurodytų rūšių gyvūnus;

2.6. naminiais gyvūnais (arkliais, karvėmis, jakais, avimis, ožkomis, kiaulėmis, šiauriniais elniais, katėmis, šunimis, asilais, kupranugariais, lamomis, alpakomis, triušiais, vištomis, antimis, žąsimis, kalakutais, patarškomis, uoliniais karveliais, kanarėlėmis, bitėmis, šilkverpiais ir kitais istoriškai domestikuotais gyvūnais ar jų hibridais);

2.7. kailiniais žvėreliais (kanadinėmis audinėmis (Mustela vison), rudosiomis lapėmis (Vulpes vulpes), poliarinėmis lapėmis (Alopex lagopus), usūriniais šunimis (mangutais) (Nyctereutes procyonoides), nutrijomis (Myocastor coypus) bei jų įvairiais hibridais), jų kailiais ar gaminiais iš jų (jei įvežama ar išvežama iš Europos Sąjungos šalių), kai šie žvėreliai buvo veisti bei išauginti specializuotuose ūkiuose (fermose) ar jų kailiai buvo įsigyti specializuotuose kailių aukcionuose ir įvežimo, išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami tai įrodantys dokumentai;

2.8. tvenkiniuose užaugintomis, taip pat akvariuminėmis žuvimis, nenurodytomis šių Taisyklių 6, 61.2, ir 62 punktuose;

2.9. medžioklės ir žūklės trofėjais, jei tai yra teisėtai sumedžiotų gyvūnų ar sugautų vandens telkiniuose žuvų, nenurodytų šių Taisyklių 6, 61.1 ir 61.2 punktuose, trofėjai;

2.10. numestais (be kaukolės ar jos dalies) briedžių, danielių, tauriųjų ir dėmėtųjų elnių, stirnų ragais;

2.11. gyvūnais, veistais ir išaugintais specializuotuose ūkiuose arba veislynuose, kurie pagal buvimo vietą bent kartą per metus teikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui informaciją raštu apie veisiamų ar auginamų gyvūnų rūšis, jų skaičių ir vietą, o išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami gyvūno kilmę įrodantys teisėto įgijimo dokumentai ir jei jie yra šių rūšių ar aukštesnių sistematinių taksonų (po taksono pavadinimo rašomas trumpinys „spp.“, čia ir toliau reiškia, kad vienodas reikalavimas taikomas visoms sistematinio taksono rūšims, po kurio jis parašytas): afrikiniai stručiai (Strutio camelus), putpelės (Coturnix spp.), taurieji elniai (Cervus elaphus), danieliai (Cervus dama), dėmėtieji elniai (Cervus nippon), Dovydo elniai (Elaphurus davidianus), medžiojamieji fazanai (Phasianus colchicus), šinšilos (Chinchilla spp.), banguotosios papūgėlės (Melopsittacus undulatus), nimfos (korelos) (Nyphicus hollandicus), povai (Pavo cristatus), didžiosios antys (Anas platyrhynchos);

2.12. pagamintais ar įgytais ne mažiau kaip prieš 50 metų ir išvežimo, įvežimo ar prekybos atvejais pateikiami tai įrodantys dokumentai.“;

1.3. išdėstome 6 punktą taip:

6. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencija) nuostatoms (Žin., 2001, Nr. 50-1741) bei papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (toliau – Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97) bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 reikalavimams arba prekyba jais keltų ekologinę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su kompetentingomis mokslinėmis institucijomis, nustato Aplinkos ministerija) ar užkrečiamųjų ligų išplitimo grėsmę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su Aplinkos ministerija, nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Be leidimų prekiauti draudžiama gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai yra gyvūnai, paimti iš laisvės ar bent vienas iš jų tėvų buvo gimęs ar išsiritęs iš kiaušinio laisvėje ir yra šių rūšių (išskyrus nurodytų Taisyklių 61 ir 62 punktuose):

6.1. nurodytų į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506);

6.2. nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A–D prieduose, kurie šio reglamento nustatyta tvarka keičiami ir papildomi Europos Komisijos.“;

1.4. papildome šiuo 61 punktu:

61. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų (išskyrus atvejus, kai jie yra gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki šio punkto įsigaliojimo dienos ir yra Taisyklių 3 punkte nurodyti jų teisėtą įgijimą patvirtinantys dokumentai), jei jie:

61.1. priskiriami bet kuriai Europos Sąjungos teritorijoje natūraliai paplitusiai paukščių rūšiai, išskyrus didžiąją antį (Anas platyrhynchos), žvyrę (Škotijos ir Airijos porūšiai) (Lagopus lagopus scoticus et hibericus), raudonkojį kekliką (Alectoris rufa), barzdotąjį kekliką (Alectoris barbara), kurapką (Perdix perdix), medžiojamąjį fazaną (Phasianus colchicus), keršulį (Columba palumbus), baltakaktę žąsį (Anser albifrons albifrons), rudagalvę antį (Aythya ferina), kuoduotąją antį (Aythya fuligula), laukį (Fulica atra), perkūno oželį (Gallinago gallinago), slanką (Scolopax rusticola);

61.2. pagauti ar kitaip paimti iš natūralių buveinių Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus teisėtai pagautus ar kitaip paimtus iš natūralių buveinių iki 2004 m. gegužės 1 d.) ir priskiriami bet kuriai rūšiai, įtrauktai į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 (Žin., 2004, Nr. 68-2374; 2007, Nr. 22-856);

61.3. priskiriami šiems sistematiniams taksonams (apribojimas taikomas tik gyviems gyvūnams):

61.3.1. primatams (Primates spp.);

61.3.2. kloakiniams (Monotremata spp.);

61.3.3. kaguaniniams (Dermoptera spp.);

61.3.4. nepilnadančiams (Edentata spp.);

61.3.5. skujuočiams (Pholidota spp.);

61.3.6. viveriniams (Viverridae spp.);

61.3.7. hieniniams (Hyaenidae spp.);

61.3.8. šuniniams (Canidae spp.), išskyrus pilkąjį vilką (Canis lupus), rudąją lapę (Vulpes vulpes), ir paprastąjį šakalą (Canis aureus);

61.3.9. katiniams (Felidae spp.), išskyrus vilpišį (miškinę katę) (Felis silvestris) ir paprastąją lūšį (Lynx lynx);

61.3.10. lokiniams (Ursidae spp.), išskyrus rudąją mešką (Ursus arctos);

61.3.11. mažajai pandai (Ailurus fulgens);

61.3.12. didžiajai pandai (Ailuropoda melanoleuca);

61.3.13. irklakojams (ruoniniams) (Pinnipedia spp.);

61.3.14. banginiams (Cetacea spp.);

61.3.15. vamzdžiadančiams (Tubulidentata spp.);

61.3.16. sirenoms (Sirenia spp.);

61.3.17. raganosiams (Rhinocerotidae spp.);

61.3.18. tapyriniams (Tapiridae spp.);

61.3.19. hipopotaminiaams (Hippopotamidae spp.);

61.3.20. žirafiniams (Giraffidae spp.);

61.3.21. straubliniams (Proboscidea spp.).“;

1.5. papildome šiuo 62 punktu:

62. Draudžiama prekiauti gyvais gyvūnais, galinčiais sukelti invazijų į natūralias ekosistemas ir jų pusiausvyros sutrikdymo grėsmę, tai yra:

62.1. usūriniais šunimis (mangutais) (Nyctereutes procyonoides), išskyrus atvejus, kai prekiaujama gyvūnais, skirtais sudaryti veislinę bandą specializuotuose kailinių žvėrelių auginimo ūkiuose;

62.2. kanadinėmis audinėmis (Mustela vison), išskyrus atvejus, kai prekiaujama gyvūnais, skirtais sudaryti veislinę bandą specializuotuose kailinių žvėrelių auginimo ūkiuose;

62.3. paprastaisiais meškėnais (Procyon lotor);

62.4. pilkosiomis (karolininėmis) voverėmis (Sciurus carolinensis);

62.5. baltaskruostėmis stačiauodegėmis antimis (Oxyura jamaicensis);

62.6. amerikiniais baliniais vėžliais (Chrysemys picta);

62.7. raštuotaisiais (raudonausiais) vėžliais (Trachemys scripta elegans);

62.8. jautinėmis varlėmis (Rana catesbeiana);

62.9. nuodėguliniais grundulais (Perccottus glenii);

62.10. grundalais rubuiliais (Neogobius melanostomus);

62.11. rainuotaisiais vėžiais (Orconectes limosus);

62.12. žymėtaisiais vėžiais (Pacifastacus leniusculus);

62.13. apželtkojais krabais (Eriocheir sinensis);

62.14. spygliuotosiomis vandens blusomis (Cercopagis pengoi);

62.15. ežerinėmis mizidėmis (Paramysis lacustris);

62.16. kietašarvėmis šoniplaukomis (Pontogammarus robustoides);

62.17. jūros gilėmis (Balanus improvisus).“;

1.6. išdėstome 9 punktą taip:

9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turėdami Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus bei vykdantys kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus gyvų gyvūnų gerovei užtikrinti, vidaus rinkoje gali laisvai prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, išskyrus nurodytus Taisyklių 6, 61, ir 62 punktuose, ir atvejus, kai prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų vykdoma specializuotose laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų parduotuvėse ar kitose tam tikslui skirtose (specializuotose) prekybos vietose.“;

1.7. išdėstome 11 punktą taip:

11. Jei įvežami (išvežami) gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra nenurodyti Taisyklių 2 ir 6.2 punktuose, būtina pateikti Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimą. Šių leidimų blankų gaminimą ir paskirstymą juos išduodančioms institucijoms organizuoja Aplinkos ministerija.“;

1.8. išdėstome 39 punktą taip:

„Išvežant iš Lietuvos Respublikos Taisyklių 2.7, 2.8, 2.9 ir 2.11 punktuose nurodytus laukinius gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių išvežimui įforminti, privaloma pateikti Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus.“

2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 1 d.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                          GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

L. E. MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE

FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO

DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                     RAMUTĖ LIUPKEVIČIENĖ

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                   KAZIMIERAS LUKAUSKAS