LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-147 „DĖL KELEIVIŲ, BAGAŽO, PAŠTO IR KROVINIŲ VEŽIMO ORLAIVIAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 1 d. Nr. 3-236

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3-147 „Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 45-1640):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi (Žin., 2000, Nr. 94-2918) ir įgyvendindamas 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 24 straipsnį (OL 2008 L 293, p. 15):“.

2. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Pavedu Civilinės aviacijos administracijai:

3.1. iki 2006 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti informacijos apie atšauktus ir atidėtus skrydžius teikimo tvarką;

3.2. kontroliuoti, kaip oro vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių IV skyriuje nustatytų informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas bei tarifus ir šių kainų bei tarifų taikymo sąlygų.“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklėse:

3.1. Papildau 9 punktą šia ketvirtąja pastraipa:

„Oro vežėjas, bilietų pardavėjas arba kelionių organizatorius privalo informuoti apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir šias kainas taikyti 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių IV skyriuje nustatytomis sąlygomis. Civilinės aviacijos administracija kontroliuoja, kaip laikomasi šių sąlygų.“

3.2. Papildau 16 punktą šia antrąja pastraipa:

„Vežėjas privalo informuoti apie krovinių vežimo oro transportu paslaugų tarifus ir šiuos tarifus taikyti 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių IV skyriuje nustatytomis sąlygomis. Civilinės aviacijos administracija kontroliuoja, kaip laikomasi šių sąlygų.“

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS