LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL INSTITUCIJŲ, NUSTAČIUSIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ PADARYTŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ, KEITIMOSI INFORMACIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 29 d. Nr. 3D-397

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2008, Nr. 46-1732), 7.1.12 punktu,

tvirtinu Institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų padarytų teisės aktų pažeidimų, keitimosi informacija tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                         KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2009-05-14 raštu Nr. B6-(1.19)-775

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. gegužės 29 d.

įsakymu Nr. 3D-397

 

INSTITUCIJŲ, NUSTAČIUSIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ PADARYTŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ, KEITIMOSI INFORMACIJA TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų padarytų teisės aktų pažeidimų, keitimosi informacija tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL 2008 L 264, p.1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1254/2008 (OL 2008 L 337, p. 80), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1029/2008 (OL 2008 L 278 p. 6), ir nustato institucijų, nustačiusių ekologinės gamybos ūkio subjektų (toliau – ūkio subjektai) padarytus teisės aktų pažeidimus, keitimosi informacija tvarką.

2. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT), Valstybinei augalų apsaugos tarnybai (toliau – VAAT) ir ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojančioms žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintoms sertifikavimo įstaigoms (toliau – sertifikavimo įstaigos).

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio aprašo 1 punkte nurodytuose Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktuose.

 

II. KONTROLĖS SISTEMA

 

4. Siekdamos, kad būtų atliekama ūkio subjektų veiklos kontrolė, sertifikavimo įstaigos kasmet savo tinklalapyje pateikia šiuos ūkio subjektų duomenis:

4.1. iki balandžio 30 d. – einamaisiais metais pageidaujančiųjų sertifikuotis ūkio subjektų sąrašą, kuriame nurodomas vardas, pavardė (fizinių asmenų) arba pavadinimas (juridinių asmenų), adresas ir žemės ūkio kaimo valdos identifikavimo kodas (jei yra);

4.2. iki sausio 15 d. – praėjusiais metais sertifikuotų ūkio subjektų sąrašą, remiantis praėjusių metų gruodžio 31 d. duomenimis, kuriame nurodomas eilės numeris, sertifikato numeris, vardas ir pavardė (fizinių asmenų) arba pavadinimas (juridinių asmenų), ūkio (įmonės) adresas ir gamybos (sklypo) kadastrinė vietovė, telefonas, veiklos rūšis, metai, kuriais pradėta ekologiškai ūkininkauti, sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas, taip pat pateikiamas ekologiško produkto aprašymas (grupė).

5. VAAT valstybiniai augalų apsaugos inspektoriai, vykdydami planinius tikrinimus nustatę, kad ūkio subjektai, nurodyti šio aprašo 4.1–4.2 punktuose, naudoja augalų apsaugos produktus, apie tai informuoja VAAT Augalų apsaugos skyrių, kuris raštu arba el. paštu per 10 dienų pateikia informaciją ūkio subjektą sertifikavusiai sertifikavimo įstaigai.

6. Sertifikavimo įstaiga, gavusi iš VAAT raštu arba el. paštu šio aprašo 5 punkte nurodytą informaciją, įvertina ją ir nedelsdama patikrina ūkio subjektą. Radusi ekologinės gamybos teisės aktų pažeidimų, ūkio subjektui taiko atitinkamas poveikio priemones Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Jeigu apskričių, miestų, rajonų VMVT inspektoriai, remdamiesi sertifikavimo įstaigų tinklalapyje pateikta šio aprašo 4 punkte nurodyta informacija teisės aktų nustatyta tvarka atlikę ūkio subjektų valstybinę kontrolę nustato, kad ūkio subjektai pažeidė reglamento (EB) Nr. 882/2004 reikalavimus ar kitus su šiuo reglamentu susijusių ES ar nacionalinių teisės aktų reikalavimus, jie pateikia ūkio subjektą sertifikavusiai sertifikavimo įstaigai per 5 darbo dienas raštu arba el. paštu informaciją apie pažeidimą (ūkio subjekto pavadinimą, sertifikato Nr. , pažeidimo pobūdį ir teisės aktus, pažeidimo aplinkybes, taikomas poveikio priemones ar kitą svarbią informaciją).

8. Sertifikavimo įstaiga, gavusi iš apskričių, miestų, rajonų VMVT raštu arba el. paštu šio aprašo 7 punkte nurodytą informaciją, įvertina ją ir nedelsdama patikrina ūkio subjektą. Radusi ekologinės gamybos teisės aktų pažeidimų, ūkio subjektui taiko atitinkamas poveikio priemones Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

9. Aprašas gali būti keičiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Pasikeitus šiame apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

_________________