Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. 518

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Pavilnių regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Kalnų gamtinis rezervatas, Ancučių, Iškartų, Markučių, Pūčkorių, Ribiškių ir Antakalnio kraštovaizdžio draustiniai, Belmonto botaninis-zoologinis draustinis, Tuputiškių botaninis draustinis, Lyglaukių ir Tuputiškių geomorfologiniai draustiniai, kurių tikslai yra šie:

2.1. Kalnų gamtinio rezervato – išsaugoti tam tikru požiūriu natūraliausią Pavilnių regioninio parko gamtinę ekosistemą, apimančią raiškią šaltiniuotų erozinių vėduoklių ir atragių zoną su eglynų bei ąžuolynų bendrijomis, gausia smulkiųjų žinduolių ir drugių fauna;

2.2. Ancučių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti stačiašlaičio giliai išraižyto raguvyno ir didžiausio Vilnios erozinio šlaito ekosistemas su eglynų bendrijomis ir retų bei nykstančių rūšių augalais;

2.3. Iškartų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti didžiąsias erozines vėduokles, pasižyminčias ypač raiškiu reljefu, tradicine raguvų dugnuose išsidėsčiusių agrarinių naudmenų ir sodybų mozaika, miškingomis atragių juostomis;

2.4. Markučių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti raiškius erozinius latakus su eglynų bei baltalksnynų bendrijomis ir Markučių dvaro sodybos fragmentus (vila, paminklas, koplyčia, parkas);

2.5. Pūčkorių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti stačiašlaičio giliai išraižyto raguvyno masyvo ir didžiausio Vilnios erozinio šlaito ekosistemą su liepynų bei ąžuolynų bendrijomis ir saugotinais augalais, Pūčkorių atodangą;

2.6. Ribiškių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti didžiąsias erozines vėduokles, pasižyminčias ypač raiškiu reljefu, tradicine raguvų dugnuose išsidėsčiusių agrarinių naudmenų ir sodybų mozaika, miškingomis atragių juostomis, botaniniu požiūriu vertingais brandžių ąžuolynų fragmentais, šaltiniuotomis pievomis su retaisiais augalais, baltišką mitologiją menančiu Kaukysos upeliu;

2.7. Antakalnio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Sapiegynės atragį su eglynų ir plačialapių miškų bendrijų kompleksais, jiems būdinga žolių danga ir miško lelijų populiacija;

2.8. Belmonto botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti Belmonto miško masyvą stačiašlaitėje erozinėje plynaukštėje su pušynų bendrijomis, pasižyminčiomis gausia ir įvairia gyvūnija, retaisiais augalais;

2.9. Tuputiškių botaninio draustinio – išsaugoti šlaituose išlikusius ąžuolynų fragmentus su miškapievėmis jų retmėse, liepynų fragmentus, baltalksnynų bendrijos su įvairiažole danga ir šaltiniuotų upelių augmenijos kompleksą;

2.10. Lyglaukių geomorfologinio draustinio – išsaugoti ilgus erozinius atragius, sudarančius sudėtingą atragių sistemą;

2.11. Tuputiškių geomorfologinio draustinio – išsaugoti būdingą šlaitinę raguvų sistemą.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimą Nr. 1416 „Dėl Biržų, Krekenavos, Pavilnių, Sirvėtos, Verkių regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 110-3035; 2008, Nr. 142-5640):

4.1. Išbraukti nutarimo antraštėje, 1 ir 2 punktuose žodį „Pavilnių“.

4.2. Pripažinti netekusiomis galios Pavilnių regioninio parko zonavimo pagrindines nuostatas, kurioms pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


 

 

67-2702

_________________