LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PREKYVIEČIŲ, PREKIAUJANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS, DARBO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-355

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 282 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 45-1746) 2.1 punktu:

1. Tvirtinu Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                             KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2009-03-30 raštu

Nr. 10-(11.3-193)-1845

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2009-05-14 raštu

Nr. B6-(1.19)-784

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. 3D-355

 

PREKYVIEČIŲ, PREKIAUJANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS, DARBO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1019/2008 (OL 2008 L 277, p. 7), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1020/2008 (2008 L 277, p. 8), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 113-3285) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto saugą ir kokybę.

2. Taisyklių tikslas – užtikrinti prekyvietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą, saugą ir kokybę, parduodamų produktų kiekinę apskaitą, sudaryti sąlygas savo ūkyje išaugintiems žemės ūkio produktams ir iš jų pagamintiems produktams parduoti galutiniam vartotojui.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsakingas prekyvietės asmuo – prekyvietės savininkas arba kitais pagrindais prekyvietę valdantis arba jų įgaliotas asmuo, atsakingas už prekyvietės darbo organizavimą.

Žemės ūkio ir maisto produktų atsekamumas – galimybė pagal lydimuosius dokumentus ir parduodamų produktų kiekinę apskaitą atsekti žemės ūkio ir maisto produktų kokybinę sudėtį, gamintoją, tiekėją, kilmę.

Maisto produktai – apdoroti, pagaminti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai bei natūraliai užaugę arba užauginti miško uogos, arbatžolės, prieskoniai, vaistažolės, grybai, grybų konservai, uogienės, skirti žmonių mitybai ir/ar paruošti žmonėms vartoti.

Žemės ūkio produktai – augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai.

Lydimieji dokumentai – produkto kilmę, saugą, kokybę ir (ar) įsigijimą teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinantys dokumentai (važtaraščiai, sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, atitikties deklaracijos ir kt.).

Prekyvietė – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (įskaitant laikinus), kurioje reguliariai arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję prekyvietę administruojančio asmens nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus ir kitas ne maisto, taip pat naudotas prekes.

Prekiautojas žemės ūkio ir maisto produktais – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs veiklą fizinis ar juridinis asmuo, parduodantis žemės ūkio ir (ar) maisto produktus atsakingo prekyvietės asmens paskirtoje prekyvietės prekybos vietoje.

Maisto tvarkymo subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo maisto tvarkymą. Sąvoka „Maisto tvarkymo subjektas“ atitinka sąvoką „Maisto verslo operatorius“, vartojamą 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 202/2008 (OL 2008 L 60, p. 17). Juridinio asmens, tvarkančio maistą, struktūrinis padalinys prilyginamas atskiram maisto tvarkymo subjektui.

Maisto tvarkymas bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmis dalimis (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą, parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema (toliau – RVASVT) – rizikos veiksnių nustatymo, įvertinimo ir valdymo sistema, taikoma maisto ar pašarų tvarkymo vietose savikontrolės tikslais.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia teisės aktai.

 

II. PREKYVIETĖS TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRANGOS IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI

 

5. Prekyvietė privalo turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Žin., 2008, Nr. 123-4693).

6. Prekyvietė privalo atitikti higienos reikalavimus teritorijai, patalpoms, įrengimams, atliekų tvarkymui, vandens tiekimui, asmens higienai, maisto produktams, maisto produktų vyniojimui, pakavimui ir kitus reikalavimus, nustatytus teisės aktuose.

7. Prekybos vietos prekyvietėje privalo būti pažymėtos pagal atsakingo prekyvietės asmens nustatytą schemą. Prekyvietės schemoje turi būti nurodyti prekybos vietų numeriai.

8. Prekyvietės patalpų, įrangos (inventoriaus) dezinfekcijai turi būti naudojamos tik Lietuvos Respublikoje registruotos, leidžiamos naudoti maisto įmonėse dezinfekcinės medžiagos.

9. Prekyvietėje galima prekiauti tik tokiomis žemės ūkio ir maisto produktų grupėmis, kurių prekybai paskirtos zonos ir sudarytos sąlygos produktams laikyti pagal gamintojo nurodytus reikalavimus tik higieniškomis sąlygomis.

10. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami žemės ūkio ir (ar) maisto produktų masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu metrologinės patikros žymeniu.

11. Prekyvietėje parduodami žemės ūkio ir maisto produktai turi būti atgabenti tokiomis transporto priemonėmis, kurios užtikrina tinkamą temperatūros režimą ir atitinka higienos reikalavimus.

 

III. REIKALAVIMAI PREKYBAI

 

12. Į prekyvietę žemės ūkio ir maisto produktai turi būti pristatomi tik su lydimaisiais dokumentais (važtaraščiai, sąskaitos faktūros, atitikties deklaracijos ir kt.). Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama savo ūkyje išauginta ir pagaminta produkcija. Savo ūkyje išauginta ir pagaminta produkcija į prekyvietę pristatoma su laisvos formos krovinio važtaraščiu, kuriame turi būti:

12.1. važtaraščio surašymo vieta ir data;

12.2. juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas;

12.3. krovinio pakrovimo ir iškrovimo vietos adresas, krovinio išgabenimo data ir laikas;

12.4. žinios apie krovinį (krovinio pavadinimas, mato vienetas, krovinio kiekis ar svoris, pakuotės rūšis, pakuočių kiekis);

12.5. transporto priemonės vairuotojo vardas ir pavardė, parašas;

12.6. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

12.7. ir kitos nuostatos neprieštaraujančios teisės aktams.

13. Asmenys, savo ūkyje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, jų prekybai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbų tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127), ir atitinkamai 13.1, 13.2, 13.3 punktuose išvardintų dokumentų originalus ar jų kopijas:

13.1. asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla – ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ir einamųjų metų išrašą iš Ūkininkų ūkių registro ir/ar Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir/ar žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas. Išrašą teisės aktų nustatyta tvarka išduoda registrų tvarkymo įstaigos: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, savivaldybių administracijos;

13.2. sodininkai – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.3. bitininkai – bityno pasą, išduotą vadovaujantis Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266), arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre.

14. Individualia veikla besiverčiantys asmenys privalo turėti individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, prekių lydimuosius dokumentus ir asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a).

15. Juridiniai asmenys privalo turėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, prekių lydimuosius dokumentus.

16. Tuo atveju, kai asmenys, savo ūkinėje veikloje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, prekyvietėje prekiauja ne patys, bet jų šeimos nariai, pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas dėl leidimo prekiauti žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, o jeigu samdyti darbuotojai, pateikiama darbo sutarties kopija.

17. Prekyvietės prekiautojams, prekiaujantiems jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais, lydimųjų dokumentų pateikti nereikia, išskyrus sertifikuotus laukinės augalijos rinkėjus, kurie turi pateikti sertifikatą, išduotą vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL 2008 L 264, p. 1).

18. Produktai, kuriems reikalingas temperatūrinis režimas, turi būti laikomi tik šaldymo įrenginiuose.

19. Kiaušiniai turi būti parduodami tik supakuoti į gamintojo pakuotę, išskyrus kiaušinius, parduodamus pirminių produktų gamintojų, laikančių ne daugiau kaip 50 dedeklių, kurie turi laikytis 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 183/2009 (OL 2009 L 63, p. 9), reikalavimų.

20. Prekyvietėje draudžiama prekiauti:

20.1. jeigu maisto produktai pagaminti maisto saugos kompetentingos institucijos nepatvirtintų ar neregistruotų maisto tvarkymo subjektų:

20.1.1. šviežia mėsa, taip pat ir smulkinta (malta) mėsa;

20.1.2. perdirbtos mėsos produktais (mėsos pusgaminiais ir gaminiais – rūkytais, sūdytais, vytintais, kepta mėsa ir paukštiena ir kt.) ir žuvininkystės produktais;

20.1.3. konservais;

20.1.4. konditerijos gaminiais;

20.1.5. sūdytais, raugintais, sumaišytais ne pagal rūšį džiovintais grybais;

20.2. kelių rūšių sumaišytais šviežiais grybais;

20.3. kelių rūšių sumaišytomis arbatžolėmis, prieskoniais, vaistažolėmis, išskyrus, jeigu šie produktai yra ekologiški ir sertifikuoti;

20.4. neskrosta paukštiena;

20.5. kiaušinių duženomis, ančių ir žąsų kiaušiniais;

20.6. maisto papildais, kurie yra neregistruoti ir nenotifikuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

20.7. specialiosios paskirties maisto produktais (mišiniai kūdikiams, perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams, maisto produktai, skirti besilaikantiesiems svorį mažinančių sumažinto energijos kiekio dietų specialios medicininės paskirties maisto produktai, maisto produktai sportininkams);

20.8. atitinkamai paženklintais žemės ūkio ir maisto produktais, neskirtais pardavinėti ir teikiamais kaip Europos Sąjungos pagalba.

21. Maisto produktai, skirti vartoti be šiluminio apdorojimo ar plovimo, turi būti parduoti supakuoti. Nepakuotam maistui turi būti skirti pakavimo maišeliai ir įrankiai.

22. Nepakuoti maisto produktai, skirti vartoti be plovimo ar šiluminio apdorojimo, gali būti liečiami tik tam skirtais įrankiais arba mūvint apsauginėmis pirštinėmis.

23. Žemės ūkio produktų ir (arba) maisto produktų grupės turi būti veiksmingai atskirtos:

23.1. maisto produktai nuo gyvūnų pašarų (pašarams turi būti atskira arba aiškiai paženklinta prekybos vieta);

23.2. neįpakuoti maisto produktai nuo ne maisto prekių;

23.3 šviežia mėsa, paukštiena, žuvys ir žuvininkystės produktai, pieno produktai, kiaušiniai turi būti atskirti tarpusavyje;

23.4. supakuota šviežia mėsa ir mėsos produktai nuo nesupakuotos šviežios mėsos ir mėsos produktų;

23.5. maisto produktai neskirti vartoti tiesiogiai be jų papildomo terminio apdorojimo nuo paruoštų vartoti be papildomo apdorojimo nefasuotų maisto produktų (pvz., pusgaminiai (marinuota mėsa) nuo mėsos gaminių (šaltai rūkytos dešros).

 

IV. REIKALAVIMAI ATSAKINGIEMS PREKYVIETĖS ASMENIMS

 

24. Atsakingi prekyvietės asmenys privalo:

24.1. suantspauduoti prekyvietės prekiautojų, nurodytų šių taisyklių 14, 15 punktuose, turimus mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, bulvių, obuolių, braškių, pomidorų, agurkų lydinčiuosius dokumentus – važtaraščius, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, atitikties deklaracijas ir kt., išskyrus, kai lydimųjų dokumentų patikra vykdoma pagal prekyviečių įdiegtą RVASVT arba Geros higienos praktikos taisykles (GHPT). Tokiu atveju lydimųjų dokumentų patikra vykdoma pagal RVASVT arba GHPT sistemas;

24.2. užtikrinti, kad asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, sodininkams, bitininkams, turintiems atitinkamai 13.1–13.3 punktuose nurodytus dokumentus ir prekiaujantiems savo užaugintais (pagamintais) ir (arba) perdirbtais žemės ūkio ir maisto produktais arba prekiaujantiems iš 13.1–13.3 punktuose nurodytų asmenų įsigytais žemės ūkio ir maisto produktais, būtų atskirtos ir aiškiai pažymėtos prekybos zonos;

24.3. pildyti Prekyvietėje parduodamų skerdenų (kiaulienos, jautienos, veršienos, avienos) apskaitos žurnalą (1 priedas), išskyrus atvejus, kai prekyvietės pildo žurnalus pagal turimą įdiegtą RVASVT arba GHPT, kuriuose pateikiami duomenys atitinka Prekyvietėje parduodamų skerdenų (kiaulienos, jautienos, veršienos, avienos) apskaitos žurnalo (1 priedas) duomenis. Tokiu atveju pildomi žurnalai pagal prekyvietės įdiegtas RVASVT arba GHPT sistemas;

24.4. atspausdinti, surišti, suantspauduoti ir pateikti šių taisyklių 14, 15 punktuose nurodytiems prekiautojams Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalą (2 priedas);

24.5. iki einamojo mėn. 5 d. surinkti duomenis iš prekyvietės prekiautojų, nurodytų šių taisyklių 14, 15 punktuose, apie praėjusį mėnesį parduotų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) kiekius, išskyrus atvejus, kai prekyvietės pildo žurnalus pagal turimą įdiegtą toliau RVASVT arba GHPT, kuriuose pateikiami duomenys atitinka Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo (3 priedas) duomenis. Tokiu atveju pildomi žurnalai pagal prekyvietės įdiegtas RVASVT arba GHPT sistemas;

24.6. pildyti Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) žurnalą (3 priedas), kuriame surašomi 14, 15 punktuose nurodytų prekiautojų per mėnesį prekyvietėje parduotų mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų kiekiai, išskyrus atvejus, kai prekyvietės pildo žurnalus pagal turimą įdiegtą RVASVT arba GHPT, kuriuose pateikiami duomenys atitinka Prekyvietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo (3 priedas) duomenis. Tokiu atveju pildomi žurnalai pagal prekyvietės įdiegtas RVASVT arba GHPT sistemas;

24.7. užtikrinti, kad esant poreikiui 13 punkte išvardintiems asmenims būtų suteikta ne mažiau kaip 25 proc. visų prekybos vietų savo ūkyje užaugintiems žemės ūkio ir iš jų pagamintiems maisto produktams parduoti;

24.8. saugoti Prekyvietėje parduodamų skerdenų (kiaulienos, jautienos, veršienos, avienos) apskaitos žurnalą (1 priedas), Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalą (3 priedas) 12 mėn. arba atitinkamus žurnalus pagal prekyvietės įdiegtą RVASVT arba GHPT sistemas;

24.9. užtikrinti, kad būtų laikomasi geros higienos praktikos reikalavimų;

24.10. užtikrinti prekyvietes teritorijos, patalpų, įrenginių švarą, tvarką, remontą, valymą dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją, šiukšlių išvežimą;

24.11. užtikrinti, kad prekyvietėje būtų paskelbta informacija apie prekyvietės atsakingo asmens darbo laiką, vidaus darbo taisyklės, mokesčių už prekybos vietas dydžius, mokėjimo tvarką, prekyvietės schema;

24.12. suteikti galimybę prekiautojams susipažinti su prekybą žemės ūkio ir maisto produktais reglamentuojančiais teisės aktais ir sudaryti sąlygas jų laikytis;

24.13. užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas sanitarijos ir higienos normų bei patvirtintų prekyvietės darbo taisyklių laikymasis;

24.14. įrengti kontrolines svarstykles nusipirktų maisto produktų svoriui pasitikrinti;

24.15. nedelsiant informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą apie pastebėtus maisto saugos, o Valstybinę augalų apsaugos tarnybą – apie fitosanitarinių reikalavimų pažeidimus;

24.16. užtikrinti, kad atsakingi prekyvietės darbuotojai, darbo metu liečiantys maisto produktus, atitiktų teisės aktų nustatytus sveikatos reikalavimus ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įgytų privalomųjų higienos žinių, turėtų Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

24.17. užtikrinti, kad Prekyvietėje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.

 

V. REIKALAVIMAI PREKYVIETĖS PREKIAUTOJUI

 

25. Prekyvietės prekiautojai privalo:

25.1. per 2 val. nuo prekybos pradžios arba vadovaujantis prekyvietės savikontrolės sistemos nustatytais reikalavimais prekyvietės atsakingam asmeniui pateikti:

25.1.1. parduoti pristatytos mėsos lydimuosius 13, 14, 15 punktuose nurodytus dokumentus, reikalingus prekyvietės atsakingo asmens tvarkomai šviežios mėsos apskaitai vykdyti;

25.1.2. šių taisyklių 14, 15 punktuose nurodyti prekiautojai, prekiaujantys mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais, obuoliais, braškėmis, bulvėmis, pomidorais, agurkais, prekyvietės atsakingo asmens pateiktame Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnale (2 priedas) įrašyti prekiautos dienos duomenis;

25.1.3. iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti prekyvietės atsakingam asmeniui užpildytą Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalą (2 priedas), kad pagal šiuos duomenis prekyvietės atsakingas asmuo užpildytų Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų, (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalą (3 priedas), įrašant duomenis apie kiekvieno šių taisyklių 14, 15 punktuose nurodyto prekiautojo per mėnesį parduotų produktų kiekius;

25.2. prekiaujant segėti kortelę, kurioje aiškiai ir įskaitomai užrašytas prekiautojo vardas, pavardė, atitinkamo 14 punkte nurodyto dokumento Nr., prekybos vietos Nr.;

25.3. pirkėjams pageidaujant, išduoti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus arba kitus vietoj jų naudojamus apskaitos dokumentus (toliau – kvitai), laikantis teisės aktų, reglamentuojančių kvitų išdavimo tvarką, reikalavimų;

25.4. pateikti pirkėjui tik saugius žemės ūkio ir maisto produktus;

25.5. užtikrinti parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams ir pateikti teisingą informaciją apie parduodamą žemės ūkio ir maisto produktą;

25.6. parduodant nefasuotus maisto produktus (neturinčius gamintojo ženklinimo etiketės) pardavimo etiketėje aiškiai nurodyti produkto pavadinimą, gamintojo pavadinimą, jei gaminiai pagaminti ne Lietuvoje, nurodyti šalį, kurioje jie buvo pagaminti, bei platintoją, pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą, prekiaujant sertifikuotais (ekologiškais ar išskirtinės kokybės) produktais;

25.7. laikytis asmens higienos taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką prekybos vietoje;

25.8. teisės aktų nustatyta tvarka, kol nesibaigė prekės tinkamumo vartoti terminas, pakeisti, atitinkamai sumažinti kainą, grąžinti pinigus už sumokėtą prekę, jeigu pirkėjui buvo parduotas netinkamos kokybės žemės ūkio ar maisto produktas;

25.9. neprekiauti, jei serga ar įtaria, kad serga, ir turi bent vieną iš šių požymių: viduriavimas, vėmimas, karščiavimas, užkrėsta ar atvira žaizda, odos liga arba yra ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą, nešiotojas.

26. Asmenys, naudojantys kasos aparatus, teisės aktų nustatyta tvarka gali nepildyti atitinkamų žurnalų formų.

 

VI. ATSAKOMYBĖ

 

27. Už prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produkto saugą ir atsekamumą atsakingi jų tvarkytojai – prekyvietės atsakingas asmuo ir prekyvietės prekiautojas.

28. Už prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų saugos ir atsekamumo kontrolę atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

29. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių

1 priedas

 

(Prekyvietėje parduodamų skerdenų (kiaulienos, jautienos, veršienos, avienos apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

______________________ PREKYVIETĖJE PARDUODAMŲ SKERDENŲ (KIAULIENOS, JAUTIENOS, VERŠIENOS, AVIENOS)

(prekyvietės pavadinimas)

APSKAITOS ŽURNALAS NR. _____________

 

Registravimo data

Prekybos vietos Nr.

Prekiautojo vardas, pavardė

Lydimojo dokumento išdavimo Nr.

Skerdykla

Atvežtos skerdenos temperatūra

Kilmės šalis

Kiauliena

Jautiena veršiena

Aviena

Pastabos

Parašai

vnt.

kg

vnt.

kg

vnt.

kg

atsakingas prekyvietės asmuo

prekiautojas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių

2 priedas

 

(Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

______________________ PREKYVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ) (MĖSOS PRODUKTŲ,

(prekyvietės pavadinimas)

PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ)

APSKAITOS ŽURNALAS NR.

 

__________________________________________________________________________________________

(prekiautojo vardas ir pavardė; prekiautojo veiklą pagrindžiančio dokumento pavadinimas, Nr.)

 

____________________

(prekiavimo vietos Nr.)

 

Eil. Nr.

Data

Produkto pavadinimas

Gauta (šalis)

Parduota kg

Produkto lydimųjų dokumentų pavadinimas, Nr. ir data

Prekiautojo parašas

Lietuva kg

įvežtinė kg

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


 

Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto

produktais, darbo taisyklių

3 priedas

 

(Prekyvietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

______________________ PREKYVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS PRODUKTŲ,

(prekyvietės pavadinimas)

PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ)

APSKAITOS ŽURNALAS NR.

_____________________________

(prekiavimo vietos Nr.)

_____________________________                                                                           ___________________________________________________

(prekiautojo vardas, pavardė)                                                                            (prekiautojo veiklą pagrindžiančio dokumento Nr.)

 

Data

Produktas

Gauta (šalis)

Parduota kg

Pastabos

Parašai

Lietuva kg

įvežtinė kg

atsakingas prekyvietės asmuo

prekiautojas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________