LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 11 d. Nr. D1-267

Vilnius

 

Įgyvendindamas Asbesto šalinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 (Žin., 2008, Nr. 48-1777), priedo „Asbesto šalinimo programos įgyvendinimo 2008–2013 metų priemonės“ 1.1 priemonę:

1. Tvirtinu Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad gyvenamųjų pastatų (namų) ir negyvenamųjų pastatų (viešbučių paskirties pastatų, administracinės paskirties pastatų, prekybos paskirties pastatų, paslaugų paskirties pastatų, maitinimo paskirties pastatų, transporto paskirties pastatų, garažų paskirties pastatų, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, sandėliavimo paskirties pastatų, kultūros paskirties pastatų, mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, poilsio paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, kitos (fermų) paskirties pastatų, kitos (ūkio) paskirties pastatų, skirtų žemės ūkiui tvarkyti, kitos (šiltnamių) paskirties pastatų, kitos (sodų) paskirties pastatų, kitos paskirties pastatų), taip pat inžinerinių tinklų, kurių konstrukcijose yra asbesto turinčių gaminių, naudotojai arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti asbesto turinčių gaminių pirminę inventorizaciją ir teikti inventorizacijos ataskaitas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos apraše nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki 2011 m. sausio 31 d.

3. Pavedu Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai iki 2009 m. gruodžio 31 d. organizuoti asbesto turinčių gaminių inventorizacijos duomenų bazės sukūrimą ir duomenų apdorojimui būtinos programinės įrangos parengimą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr. D1-267

 

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asbesto turinčių gaminių pirminės ir pakartotinės inventorizacijos atlikimo ir ataskaitų teikimo procedūras, pranešimų apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos teikimo tvarką.

2. Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tikslas – nustatyti, kiek viešojo naudojimo pastatuose, gyvenamuosiuose namuose ir kituose namų valdų ūkiniuose pastatuose yra jiems statyti panaudotų asbesto turinčių gaminių bei įvertinti, kokia šių gaminių būklė, siekiant parengti asbesto turinčių gaminių pašalinimo iš aplinkos valstybės paramos programas.

3. Šis Tvarkos aprašas taikomas statinių naudotojams, sutarties pagrindu paskirtiems statinių techniniams prižiūrėtojams, apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijoms, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai.

4. Duomenis apie asbesto turinčius gaminius, esančius pastatuose, įtrauktuose į Ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo apskrities viršininko administracija, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-301 (Žin., 2004, Nr. 90-3333), kaupia apskrities viršininko administracijos.

5. Duomenis apie asbesto turinčius gaminius, esančius gyvenamuosiuose namuose ir kituose namų valdų ūkiniuose pastatuose, kurių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnį vykdo savivaldybių administracijos, kaupia savivaldybių administracijos.

6. Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaro Asbesto turinčių gaminių sąrašus ir iki kiekvienų metų kovo 31 d. juos teikia Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, kuri administruoja asbesto turinčių gaminių inventorizacijos duomenų bazę.

7. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

pastatas, viešojo naudojimo pastatas, statinio naudojimas, statinio naudotojas, statinio priežiūra, statinio techninė priežiūra, statinio naudojimo priežiūra, statinio techninis prižiūrėtojas atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) vartojamas sąvokas.

 

II. ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ PIRMINĖS INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO IR ATASKAITOS TEIKIMO TVARKA

 

8. Statinio naudotojas arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, imasi būtinų priemonių nustatyti gaminius, kurie gali turėti asbesto.

9. Jeigu statinio naudotojas arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas nustato, kad pastato konstrukcijose yra asbesto turinčių gaminių, tada turi būti atliekama asbesto turinčių gaminių pirminė inventorizacija pagal šio Tvarkos aprašo reikalavimus.

10. Statinio naudotojas arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas, inventorizuodamas asbesto turinčius gaminius, užpildo šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos formos Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitą (toliau – Ataskaita) pagal šio Tvarkos aprašo 2 priede išdėstytus reikalavimus.

11. Ši Ataskaita pildoma kiekvienam inventorizuotam pastatui atskirai.

12. Šioje Ataskaitoje pateikiami duomenys:

12.1. inventorizuoto pastato pavadinimas, paskirtis, dydis, adresas, unikalus numeris, pastatymo metai;

12.2. inventorizuoto statinio naudotojas(-ai);

12.3. asbesto turinčio gaminio pavadinimas (tipas), kiekis;

12.4. asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis;

12.5. ataskaitą pildžiusio asmens duomenys.

13. Asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis vertinami pagal šiuos kriterijus:

13.1. asbesto turinčių gaminių tipą;

13.2. asbesto turinčių gaminių paviršiaus tipą;

13.3. asbesto turinčių gaminių paviršiaus pažeidimo lygį;

13.4. galimybę pažeisti asbesto turinčių gaminių paviršių;

13.5. žmonių naudojimosi pastatu, kuriame yra asbesto turinčių gaminių, dažnumą;

13.6. asbesto turinčių gaminių buvimo vietą pastate.

14. Statinio naudotojas arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas pildo du Ataskaitos egzempliorius, kurių vieną egzempliorių pateikia atitinkamai šio Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytai statinio naudojimo priežiūrą vykdančiai institucijai, kurios administruojamoje teritorijoje yra inventorizuotas pastatas, antrą Ataskaitos egzempliorių saugo pats.

15. Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos pagal Ataskaitoje pateiktus duomenis įtraukia asbesto turinčius gaminius į šio Tvarkos aprašo 3 priede nurodytos formos Asbesto turinčių gaminių sąrašą.

16. Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos gali pareikalauti iš Ataskaitą pateikusio statinio naudotojo arba sutarties pagrindu paskirto statinio techninio prižiūrėtojo patikslinti ir (ar) paaiškinti Ataskaitoje pateiktus duomenis bei pateikti nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą duomenų patikrinimui.

 

III. ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ PAKARTOTINĖS INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO IR ATASKAITOS TEIKIMO TVARKA

 

17. Jeigu asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustatoma, kad asbesto turinčių gaminių būklė yra patenkinama (II pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis), statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto turinčių gaminių, naudotojai arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją po 5 metų ir teikti Ataskaitas šio Tvarkos aprašo 10–14 punktuose nustatyta tvarka.

18. Jeigu asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustatoma, kad asbesto turinčių gaminių būklė yra gera (III pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis), statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto turinčių gaminių, naudotojai arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją po 10 metų ir teikti Ataskaitas šio Tvarkos aprašo 10–14 punktuose nustatyta tvarka.

19. Jeigu nepatenkinamos būklės asbesto turintys gaminiai yra sutaisomi (sumažinama aplinkos tarša asbestu, pagerinama asbesto turinčių gaminių būklė), statinių naudotojai arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją ir teikti Ataskaitas šio Tvarkos aprašo 10–14 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 31 d.

20. Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos pagal Ataskaitoje pateiktus duomenis patikslina Asbesto turinčių gaminių sąrašą.

21. Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos gali pareikalauti iš Ataskaitą pateikusio statinio naudotojo arba sutarties pagrindu paskirto statinio techninio prižiūrėtojo patikslinti ir (ar) paaiškinti Ataskaitoje pateiktus duomenis bei pateikti nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą duomenų patikrinimui.

 

IV. PRANEŠIMO APIE ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ PAŠALINIMĄ IŠ APLINKOS TEIKIMO TVARKA

 

22. Asbesto turinčius gaminius saugiai pašalinus iš aplinkos pastato remonto, rekonstrukcijos ar griovimo metu, statinio naudotojas arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas per 3 mėnesius nuo darbų pabaigos užpildo pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos formą (toliau – Pranešimas), pateiktą šio Tvarkos aprašo 4 priede.

23. Statinio naudotojas arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas pildo du Pranešimo egzempliorius, kurių vieną egzempliorių pateikia atitinkamai šio Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytai statinio naudojimo priežiūrą vykdančiai institucijai, kurios administruojamoje teritorijoje yra inventorizuotas pastatas, antrą Pranešimo egzempliorių saugo pats.

24. Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos pagal Pranešime pateiktus duomenis atnaujina Asbesto turinčių gaminių sąrašą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos asbesto turinčių gaminių inventorizacijos dokumentus saugo Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

_________________


Asbesto turinčių gaminių

inventorizacijos tvarkos aprašas

1 priedas

 

(Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos forma)

 

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

 

____________________________

(pildymo data)

 

1.

 

savivaldybei/ apskričiai (pabraukti)

 

2.

 

Pirminė inventorizacija

 

Pakartotinė inventorizacija

 

3. Inventorizuoto pastato pavadinimas, paskirtis, dydis

 

 

 

4. Inventorizuoto pastato adresas

5. Inventorizuoto pastato unikalus numeris

6. Inventorizuoto pastato pastatymo metai

 

 

 

 

7. Inventorizuoto statinio (pastato) naudotojas(-ai)

 

7.1. Juridinis asmuo: pavadinimas, įmonės kodas, adresas

 

 

7.2. Fizinis asmuo: vardas, pavardė ir adresas

 

 

8. Asbesto turinčio gaminio pavadinimas/ tipas

 

9. Asbesto turinčio gaminio kiekis

 

kg

m2

vnt.

8.1. Asbestinis šiferis

£[]

 

 

 

8.2. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

£[]

 

 

 

8.3. Vamzdžiai

£[]

 

 

 

8.4. Kiti asbesto turintys gaminiai

____________________ (išvardyti)

£[]

 

 

 

 

10. Asbesto turinčių gaminių būklės ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnio įvertinimas (grupėje reikia pasirinkti tik vieną poziciją; jei yra keletas, reikia pasirinkti poziciją, turinčią daugiausia balų; susumavus visus balus nustatoma asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis)

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius

Įvertinimas

10.1. Asbesto turinčių gaminių tipas

1. Asbestinis šiferis

20

 

2. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

20

 

3. Vamzdžiai

15

 

4. Kiti asbesto turintys gaminiai

10

 

10.2. Asbesto turinčių gaminių paviršius

5. Palaida (pažeista) plaušų struktūra arba trapios asbesto turinčios medžiagos

25

 

6. Tvirta plaušų struktūra, tačiau be/arba su nepakankamai tankia išorinių dažų danga

5

 

7. Dažyta, tanki išorinė danga

0

 

10.3. Asbesto turinčių gaminių išorinė būklė

8. Dideli pažeidimai (matomi įtrūkimai arba prarasta daugiau nei 3 proc. gaminio paviršiaus ploto)

25

 

9. Maži pažeidimai (įtrūkimų nesimato arba prarasta mažiau nei 3 proc. gaminio paviršiaus ploto)

10

 

10. Nėra pažeidimų

0

 

10.4. Galimybė pažeisti asbesto turinčių gaminių paviršių

11. Su gaminiu atliekami kažkokie darbai

15

 

12. Gaminys gali būti pažeidžiamas, nes yra pasiekiamas (iki 2 m aukščio)

10

 

13. Gaminys gali būti pažeidžiamas mechaniškai

10

 

14. Gaminį veikia atmosferos veiksniai (objekto išorėje)

10

 

15. Gaminio neveikia išoriniai veiksniai

0

 

10.5. Patalpos/ pastato naudojimo dažnumas

16. Nuolatos arba reguliariai naudoja vaikai, jaunimas, ligoniai

30

 

17. Nuolatos arba dažnai patalpose būna kiti asmenys

25

 

18. Kartais žmonių naudojama patalpa

10

 

19. Retai žmonių naudojama patalpa

0

 

10.6. Asbesto turinčių gaminių vieta

20. Tiesiogiai patalpoje

15

 

21. Virš (už) nesandarių pakabinamų lubų arba kitokios dangos

15

 

22. Patalpų vėdinimo sistemoje (ventiliacijos kanalai)

10

 

23. Virš (už) pakabinamų lubų arba kitos dangos, virš (už) dulkių nepraleidžiančios dangos arba nesandariame ventiliacijos kanale

0

 

10.7. Iš viso balų:

 

 

11. Asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis

 

£[]

Būklė nepatenkinama (I pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis) – 80 ir daugiau balų

£[]

Būklė patenkinama (II pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis; po 5 metų reikia atlikti pakartotinį vertinimą) – nuo 60 iki 75 balų

£[]

Būklė gera (III pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis; po 10 metų reikia atlikti pakartotinį vertinimą) – nuo 10 iki 55 balų

 

12. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.

 

 

 

13. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

14. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

15. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

_________________


Asbesto turinčių gaminių

inventorizacijos tvarkos aprašas

2 priedas

 

(Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos pildymo tvarkos aprašas)

 

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Skiltis

Pavadinimas

Paaiškinimas

1.

Savivaldybei / apskričiai

Nurodoma, kuriai Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytai statinio naudojimo priežiūrų vykdančiai institucijai (savivaldybei ar apskrities viršininko administracijai) yra teikiama Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita, pvz., Širvintų r. savivaldybei.

2.

Pirminė inventorizacija/ Pakartotinė inventorizacija

Jei Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita teikiama pirmų kartą, tuomet pažymima „Pirminė inventorizacija“, jei pakartotinai, tuomet pažymima „Pakartotinė inventorizacija“.

3.

Inventorizuoto pastato pavadinimas, paskirtis, dydis

Nurodomas inventorizuoto pastato pavadinimas ir numeris (žymėjimas) iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, paskirtis, dydis (bendrasis plotas), pvz., Gyvenamasis namas 3A3p, paskirtis – gyvenamoji, bendras pl. – 2347,72 kv. m, 24 butai.

4.

Inventorizuoto pastato adresas

Pateikiamas inventorizuoto pastato adresas, nurodant savivaldybę, vietovę (miesto arba kaimo pavadinimą), gatvės pavadinimą, gatvės tipą, namo numerį, korpusų.

5.

Inventorizuoto pastato unikalus numeris

Nurodomas inventorizuoto pastato unikalus numeris xxxx-xxxx-xxxx.

6.

Inventorizuoto pastato pastatymo metai

Nurodomi inventorizuoto pastato pastatymo metai, pvz., 1988.

7.

Inventorizuoto statinio (pastato) naudotojas (-ai)

Nurodomas inventorizuoto statinio (pastato) naudotojas (-ai) – pastato savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja pastatų (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu. Daugiabučių namų inventorizavimo atveju nurodoma daugiabučio namo savininkų bendrija arba namo administratorius juridinių asmenų laukelyje (7.1).

7.1.

Juridinis asmuo: pavadinimas, įmonės kodas, adresas

Pildoma tuo atveju, jei statinio naudotojas yra juridinis asmuo; nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (savivaldybė, vietovė (miesto arba kaimo pavadinimas), gatvės pavadinimas, gatvės tipas, namo numeris, korpusas, buto numeris).

7.2.

Fizinis asmuo: vardas, pavardė ir adresas

Pildoma tuo atveju, jei statinio naudotojas yra fizinis asmuo; nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas (savivaldybė, vietovė (miesto arba kaimo pavadinimas), gatvės pavadinimas, gatvės tipas, namo numeris, korpusas, buto numeris).

8.

Asbesto turinčio gaminio pavadinimas/ tipas

Pažymimas asbesto turinčio gaminio pavadinimas/ tipas, t. y. asbesto turinčio gaminio pavadinimas/ tipas išrenkamas iš pateikto sąrašo, pvz., varnele pažymimas „Asbestinis šiferis“.

9.

Asbesto turinčio gaminio kiekis

Įvertinamas asbesto turinčio gaminio kiekis, kurį rekomenduojama pateikti kilogramais. Asbesto turinčio gaminio kiekis (pvz., asbestinio šiferio plotas) turi būti įvertintas pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenis, matavimo arba skaičiavimo būdu. Apskaičiuojant asbesto turinčio gaminio kiekį kilogramais, jei nėra žinomas tikslus gaminių svoris, rekomenduojama naudotis šiais kriterijais:

 

Asbestinis šiferis

11 kg/m2

 

 

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

300 kg/m3

 

 

Vamzdžiai

40 kg/m

 

 

Kiti asbesto turintys gaminiai:

 

 

 

– asbesto turintis popierius, kartonas;

1,5 kg/m2

 

 

– PVC dangos plokštės (plytelės), kuriose yra asbesto;

5 kg/m2

 

 

– ugniai atsparios plytos, kuriose yra asbesto;

20 kg/m2

 

 

– asbestcemenčio sujungimai (pvz., ventiliacijos kanalų), palangės.

15 kg/m2

 

 

 

Jei nėra galimybių ar trūksta žinių apskaičiuoti asbesto turinčių gaminių kiekį kilogramais, tuomet kiekis pateikiamas m2 ar vnt.

10.

Asbesto turinčių gaminių būklės ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnio įvertinimas

Atliekant vertinimą, grupėje reikia pasirinkti tik vienų poziciją; jei yra keletas, reikia pasirinkti poziciją, turinčių daugiausiai balų; atlikus vertinimą, susumuojami visi balai.

11.

Asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis

Varnele pažymima asbesto turinčių gaminių būklė (pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis) pagal balų skaičių, gautų susumavus visus vertinimo balus, t. y. pagal 10.7 punkte gautų balų sumų. Pvz., jei atlikus Asbesto turinčių gaminių būklės įvertinimų gauta balų suma 10.7 laukelyje lygi 85, tuomet pažymima „Būklė nepatenkinama (I pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis)“.

12.

Ataskaitų pildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.

Nurodomas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų pildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr. (jeigu Ataskaitų pildęs asmuo jį turi).

13.

Ataskaitų pildžiusio asmens telefonas

Nurodomas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų pildžiusio asmens telefonas.

14.

Ataskaitų pildžiusio asmens faksas

Nurodomas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų pildžiusio asmens faksas.

15.

Ataskaitų pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

Nurodomas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas.

 

_________________

 

 

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Asbesto turinčių gaminių sąrašo forma)

 

________________________________________________

(institucijos, sudariusios sąrašą, pavadinimas)

 

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ

 

SĄRAŠAS

 

______________ Nr. ______________

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Pastato pavadinimas, paskirtis, dydis

Pastato adresas

Pastato unikalus numeris

Pastato pastatymo metai

Statinio naudotojas (-ai) (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

Asbesto turinčio gaminio pavadinimas, tipas

(Š – asbestinis šiferis;

I – izoliacinės medžiagos;

V – vamzdžiai;

Kt – kitos medžiagos)

Asbesto turinčio gaminio kiekis, kg

Asbesto turinčių gaminių pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis

(I, II arba III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

(pareigą pavadinimas)

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Asbesto turinčių gaminių

inventorizacijos tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos forma)

 

PRANEŠIMAS APIE ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ PAŠALINIMĄ IŠ APLINKOS

 

______________________________

(pildymo data)

 

1.

 

savivaldybei/ apskričiai (pabraukti)

 

2. Pastato pavadinimas, paskirtis, dydis

 

 

 

3. Pastato adresas

4. Pastato unikalus numeris

5. Pastato pastatymo metai

 

 

 

 

 

6. Statinio naudotojas (-ai)

 

6.1. Juridinis asmuo: pavadinimas, įmonės kodas, adresas

 

 

6.2. Fizinis asmuo: vardas, pavardė ir adresas

 

 

IŠ ŠIAME PRANEŠIME NURODYTO PASTATO PAŠALINTI ŠIE ASBESTO TURINTYS GAMINIAI:

 

7. Pašalinto asbesto turinčio gaminio pavadinimas/ tipas

8. Pašalinto asbesto turinčio gaminio kiekis

 

t

m2

vnt.

7.1. Asbestinis šiferis

£[]

 

 

 

7.2. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

£[]

 

 

 

7.3. Vamzdžiai

£[]

 

 

 

7.4. Kiti asbesto turintys gaminiai

_____________________ (išvardyti)

£[]

 

 

 

 

9. Pranešimų pildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.

 

 

 

10. Pranešimų pildžiusio asmens telefonas

11. Pranešimų pildžiusio asmens faksas

12. Pranešimų pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

_________________