Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 20 d. Nr. 445

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-794; 2008, Nr. 46-1722):

1.1. Papildyti šiuo 10.8 punktu:

10.8. išduoda arba atsisako išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (toliau vadinama – ETBG) veikloje, kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG atitiktį 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

1.2. Įrašyti 22.12 punkte vietoj žodžių „ministerijos valstybės sekretoriui ir ministerijos sekretoriams“ žodžius „viceministrams ir ministerijos kancleriui“.

1.3. Įrašyti 22.13 punkte vietoj žodžių „atlikti ministerijos valstybės sekretoriui“ žodžius „vykdyti ministerijos kancleriui“.

1.4. Išdėstyti 22.15 punktą taip:

22.15. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;“.

1.5. Įrašyti 23 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžio „viceministras“ žodį „viceministrai“.

1.6. Papildyti šiuo 231 punktu:

231. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau negu 4 viceministrai.“

1.7. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse:

24.1. kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

24.2. kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir tai, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas;

24.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

24.4. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.“

1.8. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

24.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

24.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

24.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

24.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

24.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.“

1.9. Išdėstyti 25 punkto pirmąją pastraipą taip:

25. Vidaus reikalų ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.

1.10. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:

26.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

26.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

26.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

26.4. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

26.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

26.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

26.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.“

1.11. Išdėstyti 27 punktą taip:

27. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovų.

1.12. Papildyti šiuo 271 punktu:

271. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra – ministro paskirtas ministerijos administracijos struktūrinio padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.“

1.13. Pripažinti netekusiais galios 28 ir 29 punktus.

1.14. Išdėstyti 30 punkto pirmąją pastraipą taip:

30. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija kaip ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas, išskyrus 1.1, 1.5–1.7 punktus, įsigalioja 2009 m. liepos 1 dieną.

2.2. Šio nutarimo 1.7 punktas galioja iki 2009 m. birželio 30 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS