LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NUOLATINĖS IR IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 15 d. Nr. ISAK-1026

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 47 straipsnio 2 dalimi ir 95 straipsnio 2 dalimi,

1. Tvirtinu Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašas taikomas naujai rengiamoms studijų programoms ir studijų programoms, į kurias studentai priimami studijuoti nuo 2009 rugsėjo 1 d.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2009 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. ISAK-1026

 

NUOLATINĖS IR IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMŲ APRAŠAS

 

1. Studijų formos pagal studijų intensyvumą gali būti nuolatinė ir ištęstinė:

1.1. nuolatinė studijų forma yra pagrindinė, organizuojant studijas pagal visų pakopų laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas (toliau – studijų programa, studijų programos), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip;

1.2. studijų nuolatine forma apimtis turi būti ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 40 studijų kreditų per metus;

1.3. studijų ištęstine forma apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 ir ne didesnė kaip 30 studijų kreditų per metus; tokių studijų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už studijų nuolatine forma trukmę, šioms taikant 40 kreditų normą.

2. Baigus studijų programą įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija yra lygiavertė nepriklausomai nuo studijų formos.

3. Reikalavimai studijų programai (studijų programos sandara, studijų turinys ir rezultatai, apimtis (studijų kreditais) ir kt.) yra tokie patys nepriklausomai nuo studijų formos.

4. Kontaktinis darbas (paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, konsultacijos ir kt.), praktika, studento savarankiškas darbas ir kt. yra mokymo (mokymosi) būdai, kuriais naudojasi aukštoji mokykla, įgyvendindama studijų programą. Kontaktinis darbas gali būti ir nuotolinis. Studijų tvarkaraštį ir mokymo (mokymosi) būdų taikymą studijų programoje nustato aukštoji mokykla.

5. Kontaktinio darbo apimtį nustato aukštoji mokykla, vadovaudamasi šiuo aprašu ir studijų krypčių aprašais (studijų krypčių reglamentais). Kontaktinio darbo apimtis turi būti:

5.1. ne mažesnė kaip 20 procentų pirmosios pakopos studijų programos apimties ir vientisųjų studijų programos dalies, atitinkančios pirmąją studijų pakopą, apimties, o tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams (ne nuotolinis kontaktinis darbas) – ne mažiau kaip 10 procentų;

5.2. ne mažesnė kaip 10 procentų kitų studijų programų apimties ir vientisųjų studijų programos likusios dalies, o tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams (ne nuotolinis kontaktinis darbas) – ne mažiau kaip 5 procentai.

 

_________________