Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Asvejos regioninio parko ir jo zonų BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS ribų plano patvirtinimo

 

2009 m. gegužės 6 d. Nr. 375

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Asvejos regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Šakymo gamtinis rezervatas, Asvejos, Baluošų, Beržos ir Žalktynės kraštovaizdžio draustiniai, Vyriogalos botaninis-zoologinis draustinis, Nikajo ir Pravalo botaniniai draustiniai, Žvernos hidrografinis draustinis, Purviniškių telmologinis draustinis, Dubingių urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Šakymo gamtinio rezervato – išsaugoti Asvejos ežero ir Žalktynės įlankos suformuoto pusiasalio gamtinę ekosistemą, kaip vertingiausių natūralių Lietuvos ekosistemų etaloną su brandžiais ąžuolynais, saugomų paukščių (erelio žuvininko ir juodojo peslio) perimvietėmis;

2.2. Asvejos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti unikalų Asvejos dubaklonio kraštovaizdį su viena ilgiausių Lietuvoje rininių ežerų sistema, gausiais gamtos ir kultūros paveldo objektais, vertingomis buveinėmis, retų rūšių augalija ir gyvūnija;

2.3. Baluošų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Baluošų, Jagomanto, Velniuko ir Išrūginės ežerų ir apyežerių kraštovaizdį – ežeringo miškingo kraštovaizdžio etaloną su brandžiais pušynais, vandens ir plėšriesiems paukščiams vertingais biotopais, Jutonių ir Purviniškių pilkapynų kompleksu, Baluošų piliakalniu, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis;

2.4. Beržos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti ežeringo pelkėto dubaklonio kraštovaizdžio etaloną su didele retų ir nykstančių augalų augaviečių įvairove, sodybų etnografiniais elementais ir kultūros paveldo vertybėmis;

2.5. Žalktynės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti ežeringo miškingo kraštovaizdžio etaloną – Žalktynės įlankos ir ją supančių miškų kraštovaizdį su Ešerinės aukštapelke;

2.6. Vyriogalos botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti biologiniu požiūriu itin vertingas Vyriogalos įlankos, Dubingos ištakų, Šakymo ir Blužnėnų miškų buveines su retų rūšių augalija ir gyvūnija;

2.7. Nikajo botaninio draustinio – išsaugoti botaniniu požiūriu itin vertingą Nikajės pelkės ekosistemą su retų ir nykstančių augalų bendrijomis;

2.8. Pravalo botaninio draustinio – išsaugoti botaniniu požiūriu itin vertingas Pravalo ežero pakrančių ir pelkėtų vietų augalų bendrijas, retų rūšių augalų augavietes;

2.9. Žvernos hidrografinio draustinio – išsaugoti Žvernos upelio hidrografinę struktūrą, slėnį, kaip natūralaus ežeringų ir miškingų aukštumų upelio etaloną su brandžiais ąžuolynais paslėnio zonoje;

2.10. Purviniškių telmologinio draustinio – išsaugoti didžiausią Asvejos regioniniame parke Purviniškių aukštapelkinį kompleksą su retų saugomų augalų augavietėmis, paukščių perimvietėmis;

2.11. Dubingių urbanistinio draustinio – išsaugoti Dubingių miestelio istorinės dalies urbanistinę (planinę erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę statinių architektūrinę išraišką, unikalią, ypatingos istorinės, memorialinės ir archeologinės vertės Dubingių piliavietę, kitus jame esančius kultūros paveldo objektus ir jų aplinką.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms ir per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

4. Pakeisti valstybinių botaninių draustinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9; 2008, Nr. 139-5497), – išbraukti iš jo Pravalo botaninį draustinį.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1308 „Dėl Asvejos regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3351).

6. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

 

 

 

_________________