LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ TVARKYBOS MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-309

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL 2008 L 264, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1254/2008 (OL 2008 L 337, p. 80), atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2008, Nr. 46-1732), 7.1.12 punktą, ir į Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2009, Nr. 6-178),

tvirtinu Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. gegužės 4 d.

įsakymu Nr. 3D-309

 

EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ TVARKYBOS MAITINIMO ĮMONĖSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL 2008 L 264, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1254/2008 (OL 2008 L 337, p. 80), ir atsižvelgiant į Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2009, Nr. 6-178).

2. Ekologiški maisto produktai tvarkomi ir ženklinami vadovaujantis reglamentu (EB) Nr. 834/2007, reglamentu (EB) Nr. 889/2008, Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis ir šių taisyklių nuostatomis.

3. Šios taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkantiems ekologiškus maisto produktus maitinimo įmonėse, ir sertifikavimo įstaigoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – sertifikavimo įstaiga), atliekančioms ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės darbus.

 

II. SĄVOKOS

 

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Maisto tvarkybos subjektas (toliau – subjektas) – fizinis ar juridinis asmuo, kuris užsiima maisto tvarkymu. Maistą tvarkančio juridinio asmens struktūrinis padalinys prilyginamas atskiram maisto tvarkybos subjektui.

Maistas – apdorotas, pusiau apdorotas ar neapdorotas produktas ar medžiaga, skirti žmogaus mitybai. Maistui taip pat priskiriamas geriamasis vanduo, gėrimai, kramtomoji guma ir kitos medžiagos bei produktai, skirti žmogui vartoti, išskyrus vaistus ir kitus medicinos gaminius, narkotines bei psichotropines medžiagas, tabako gaminius.

Maisto tvarkyba – bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudedamosiomis dalimis (įskaitant gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

Patiekalas – pagal Ekologiškų maisto produktų tvarkybos taisykles maitinimo įmonėse paruoštas valgis.

Ženklinimas – žodžių, duomenų, prekių ženklų, prekių rūšių pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos arba simbolių pateikimas ant bet kokios rūšies pakuotės ir (arba) fasuotės, taip pat dokumentuose, pranešimuose, etiketėse, lentelėse ar apvaduose, valgiaraščiuose ir subjektų interneto tinklalapiuose.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (EB) Nr. 834/2007, reglamente (EB) Nr. 889/2008, Ekologinio žemės ūkio taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

III. EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SUBJEKTŲ SERTIFIKAVIMAS IR KONTROLĖ

 

5. Subjektai, norintys užsiimti ekologiškų maisto produktų tvarkyba, privalo:

5.1. sertifikavimo įstaigai, kuri atliks ekologiškų maisto produktų tvarkybos technologinių procesų kontrolę ir patiekalų sertifikavimą, pateikti raštišką prašymą;

5.2. būti susipažinę su reglamentu (EB) Nr. 834/2007, reglamentu (EB) Nr. 889/2008 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis arba paskirti asmenį (-is), atsakingą už ekologiškų maisto produktų tvarkybą, kuris (-ie) taip pat turi būti susipažinęs su reglamentu (EB) Nr. 834/2007, reglamentu (EB) Nr. 889/2008 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis.

6. Prašymus dėl ekologiškų maisto produktų tvarkybos subjektai gali teikti sertifikavimo įstaigai ištisus metus.

7. Sprendimą dėl ekologiškų maisto produktų tvarkybos sertifikavimo įstaiga priima vadovaudamasi Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis bei sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka.

8. Subjektų kasmetinį ir atsitiktinį tikrinimą sertifikavimo įstaiga atlieka vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatomis, taip pat šiomis taisyklėmis.

9. Sertifikavimo įstaiga, atlikusi subjektų tikrinimą, surašo tikrinimo protokolą bei įvertinusi patikros rezultatus priima sprendimą dėl sertifikato išdavimo ar panaikinimo ir raštu informuoja subjektą apie priimtą sprendimą bei jo apskundimą.

 

IV. EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ TVARKYBOS REIKALAVIMAI

 

10. Subjektai visuose maisto tvarkymo etapuose privalo užtikrinti, kad naudojami ekologiški maisto produktai ir/ar jų sudedamosios dalys būtų atskirtos nuo neekologiškų maisto produktų ir /ar jų sudedamųjų dalių, ir vengti bet kokio jų maišymosi.

11. Sandėliuojant ekologiškus maisto produktus turi būti užtikrintas tinkamas jų identifikavimas ir atskyrimas nuo neekologiškų produktų (pvz.: skirtingos ekologiškų ir neekologiškų produktų laikymo taros, paženklintos ekologiškų produktų taros, produktai sudėti skirtingose lentynose ir pan.).

12. Ekologiškų maisto produktų, sudedamųjų dalių ir/ar kitų medžiagų, naudojamų tvarkybos procese, įsigijimo dokumentuose turi būti nurodyta jų kilmė, pateikta informacija apie ekologiškų maisto produktų tiekėją ir produkcijos pavadinimą su nuoroda „ekologiškas“.

13. Jeigu ekologiški ir neekologiški maisto produktai perdirbami tais pačiais įrenginiais, šių produktų grupių technologinės operacijos turi būti atliekamos skirtingu laiku, o prieš pradedant perdirbti ekologiškus produktus būtina kruopščiai išvalyti įrenginius bei gamybos

priemones ir apie tai pažymėti Gamybinių ir pagalbinių patalpų, įrangos bei taros valymo ir dezinfekavimo žurnale (4 priedas).

14. Subjektai turi imtis visų priemonių, kad apsaugotų ekologiškus maisto produktus nuo teršalų, kurie gali patekti įrenginių, patalpų valymo ar dezinfekavimo metu.

15. Subjektas ar jo paskirtas atsakingas asmuo turi pildyti žurnalus, kurių formos pateiktos šių taisyklių 1–5 prieduose, kurie turi būti saugomi 3 metus ir pateikiami kontroliuojančių pareigūnų prašymu.

16. Subjektų veiklos buhalterinė apskaita turi būti tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka, o visų perkamų ir parduodamų ekologiškų maisto produktų, sudedamųjų dalių bei medžiagų finansiniai dokumentai saugomi 3 metus. Prireikus šie dokumentai pateikiami kontrolę atliekantiems pareigūnams.

 

V. EKOLOGIŠKŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ IR PATIEKALŲ BEI JŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

 

17. Ekologiški maisto produktai ir sudedamosios dalys, naudojami ekologiškų patiekalų gamybai, turi būti užauginti/pagaminti laikantis šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų.

18. Draudžiama vienam patiekalui naudoti tas pačias ekologiškas ir neekologiškas sudedamąsias dalis.

19. Tos pačios sudėties ekologiški ir neekologiški patiekalai vienu metu (dienos valgiaraštyje) yra draudžiami.

20. Vartotojui patiekalai gali būti siūlomi kaip ekologiški, jei patiekalų sudėtyje yra ne mažiau kaip 95 proc. ekologiškų sudedamųjų dalių (įskaitant prieskonius), pagamintų laikantis šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų.

21. Geriamasis vanduo ir/ar valgomoji druska, kaip sudedamosios dalys, į ekologiškų patiekalų sudėtį neįskaičiuojami.

22. Maisto produktų tvarkybos proceso metu turi būti išsaugoma ekologiškų maisto produktų bei sudedamųjų dalių maistinė vertė ir kokybė.

23. Maisto priedai, perdirbimo pagalbinės medžiagos, kvapiosios medžiagos, mikroorganizmų ir fermentų preparatai, mineralai, mikroelementai, vitaminai, taip pat amino rūgštys ir kitos maisto medžiagos gali būti naudojamos, tik jei jos leidžiamos pagal reglamento (EB) 889/2008 27 straipsnį:

23.1. norint išsaugoti produkto maistinę vertę;

23.2. pagerinti produkto laikymo kokybę ar trukmę;

23.3. dėl technologinių tikslų.

24. Sertifikuoti ekologiški patiekalai ir sudedamosios dalys ženklinami sertifikuotų ekologiškų produktų ženklu:

24.1. jei patiekalas ekologiškas, ženklas dedamas šalia jo pavadinimo valgiaraštyje, lankstinuke ir kt.;

24.2. jei sudedamoji dalis ar kelios sudedamosios dalys ekologiškos, ženklas bei papildoma informacija (pvz.: restorane naudojamos tik ekologiškos bulvės; nuo rugpjūčio iki lapkričio mėn. maistui ruošti naudojamos ekologiškos daržovės ir pan.) pateikiama valgiaraštyje, lankstinuke ir kt.

25. Vartotojams privaloma suteikti tikslią informaciją apie patiekalų sudėtį, ekologiškas sudedamąsias dalis. Bet koks vartotojų klaidinimas patiekalus ženklinant ar reklamuojant yra draudžiamas.

26. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Ekologiškų maisto produktų tvarkybos

maitinimo įmonėse taisyklių

1 priedas

 

(Ekologiškų maisto produktų, sudedamųjų dalių ir/ar kitų medžiagų, naudojamų tvarkybos procese, pirkimo apskaitos žurnalo forma)

 

_______________________________________________________________

(Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonės pavadinimas)

 

EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ, SUDEDAMŲJŲ DALIŲ IR/AR KITŲ MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ TVARKYBOS PROCESE, PIRKIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Data ir dokumento Nr.

Prekės pavadinimas

Kiekis, mato vnt.

Gamintojas ir pardavėjas

Naudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

(atsakingo darbuotojo pareigos)

_______________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Ekologiškų maisto produktų tvarkybos

maitinimo įmonėse taisyklių

2 priedas

 

(Ekologiškų maisto produktų ir sudedamųjų dalių, naudojamų tvarkybos procese, perdirbimo apskaitos žurnalo forma)

 

___________________________________________________________

(Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonės pavadinimas)

 

EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ IR SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, NAUDOJAMŲ TVARKYBOS PROCESE, PERDIRBIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Produkto pavadinimas

Perdirbimo būdas

Perdirbimo data

Mato vnt.

Produkto kiekis iki perdirbimo

Produkto kiekis po perdirbimo

Nuostoliai, brokas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

(atsakingo darbuotojo pareigos)

_______________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Ekologiškų maisto produktų tvarkybos

maitinimo įmonėse taisyklių

3 priedas

 

(Ekologiškos produkcijos realizavimo apskaitos žurnalo forma)

 

_______________________________________________________________

(Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonės pavadinimas)

 

EKOLOGIŠKOS PRODUKCIJOS REALIZAVIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Data

Ekologiškos produkcijos pavadinimas ir statusas

Mato vnt.

Kiekis

Realizacijos vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

(atsakingo darbuotojo pareigos)

_______________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Ekologiškų maisto produktų tvarkybos

maitinimo įmonėse taisyklių

4 priedas

 

(Gamybinių ir pagalbinių patalpų, įrangos bei taros valymo ir dezinfekavimo žurnalo forma)

 

__________________________________________________________________

(Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonės pavadinimas)

 

GAMYBINIŲ IR PAGALBINIŲ PATALPŲ, ĮRANGOS BEI TAROS VALYMO IR DEZINFEKAVIMO ŽURNALAS

 

Objekto pavadinimas

Valymas/Dezinfekavimas

būdas

data

naudojamos priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

(atsakingo darbuotojo pareigos)

_______________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Ekologiškų maisto produktų tvarkybos

maitinimo įmonėse taisyklių

5 priedas

 

(Apsaugos nuo kenksmingųjų organizmų maitinimo įmonės gamybinėse ir pagalbinėse patalpose žurnalo forma)

 

_________________________________________________________________

(Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonės pavadinimas)

 

APSAUGOS NUO KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ MAITINIMO ĮMONĖS GAMYBINĖSE IR PAGALBINĖSE PATALPOSE ŽURNALAS

 

Data

Patalpa

Naudotos apsaugos medžiagos bei priemonės ir jų panaudojimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

(atsakingo darbuotojo pareigos)

_______________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________