Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VeNTOS regioninio parko ir jo zonų BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS ribų plano patvirtinimo

 

2009 m. balandžio 29 d. Nr. 370

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ventos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Ventos regioniniame parke konservacinio prioriteto zoną sudaro Purvių gamtinis rezervatas, Ventos, Virvytės ir Uogio kraštovaizdžių draustiniai, Purvėnų geomorfologinis draustinis, Avižlio ir Dabikinės hidrografiniai draustiniai, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis ir Viekšnių urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Purvių gamtinio rezervato – išsaugoti unikalų gamtinį kompleksą, susidedantį iš natūralios Uogio upelio slėnio atkarpos, brandžių eglynų ir drebulynų su saugomų augalų augavietėmis, saugomų paukščių – mažųjų erelių rėksnių, žaliųjų meletų, juodųjų gandrų perimvietėmis ir maitinimosi plotais, gausia entomofauna;

2.2. Ventos kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdžio etaloną su raiškiu gilinamosios ir šoninės erozijos suformuotu Ventos slėniu, unikalia Papilės juros periodo atodanga, Papilės 15-kamiene liepa, kitais gamtos ir kultūros paveldo objektais, Papilės miestelio senosios dalies urbanistine struktūra;

2.3. Virvytės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti natūralaus Virvytės žemupio slėnio kraštovaizdį su griežlių ir tulžių buveinėmis, Gyvolių piliakalniu, Skleipių akmeniu, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis;

2.4. Uogio kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti didele gamtinių sąlygų, augalijos ir gyvūnijos įvairove pasižymintį Uogio upelio ir aplinkinių miškų kompleksą su itin gausiomis mažųjų, vyriškųjų ir šalmuotųjų gegužraibių populiacijomis, saugomų paukščių – mažųjų erelių rėksnių ir juodųjų gandrų buveinėmis;

2.5. Purvėnų geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškią Ventos slėnio atkarpą su Purvių atragiu ir Purvių atodanga;

2.6. Avižlio hidrografinio draustinio – išsaugoti natūralų Avižlio žemupį kaip nedidelių Ventos intakų etaloną;

2.7. Dabikinės hidrografinio draustinio – išsaugoti natūralų pelkėtą Dabikinės žemupio slėnį;

2.8. Užpelkių botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti biologiniu požiūriu itin vertingą natūralaus Avižlio upelio slėnio ir aplinkinių miškų kompleksą su etaloninėmis upių slėnių augalų bendrijomis, gausia entomofauna, saugomų augalų augavietėmis, saugomų vandens ir pelkių paukščių buveinėmis;

2.9. Viekšnių urbanistinio draustinio – išsaugoti Viekšnių miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę statinių architektūrinę išraišką, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksą, kitus jame esančius kultūros paveldo objektus ir jų aplinką.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Ventos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 247 „Dėl Kurtuvėnų, Veisiejų, Ventos regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1995, Nr. 16-377; 2001, Nr. 95-3352, Nr. 95-3353, Nr. 95-3354, Nr. 95-3355; 2005, Nr. 138-4974; 2006, Nr. 82-3267; 2008, Nr. 139-5497):

4.1. Išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Ventos“.

4.2. Pripažinti netekusiais galios Ventos regioninio parko zonavimo schemos pagrindinius teiginius, kuriems pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 12 d. nutarimą Nr._337 „Dėl Ventos regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 25-624; 2001, Nr. 95-3352, Nr. 95-3354, Nr. 95-3355; 2005, Nr. 138-4974; 2008, Nr. 139-5497).

6. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Ventos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS