LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-5 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO IV DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOS PARENGIMAS, TECHNINĖ KONTROLĖ, PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS TKDP-02“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. balandžio 17 d. Nr. V-107

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 133-5041), 13.4 punktu,

pakeičiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymu V-5 „Dėl Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-02“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-694) patvirtintą Kelių priežiūros vadovo IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-02“ ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                           VIRGAUDAS PUODŽIUKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos generalinio

direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d.

įsakymu Nr. V-107

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

IV DALIS

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOS PARENGIMAS, TECHNINĖ KONTROLĖ, PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

KPV TKDP-08

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros vadovo IV dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“ (toliau – KPV TKDP-08) keičia 2002 metų Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-02“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-5 (Žin., 2003, Nr. 16-694). KPV TKDP-08 atnaujinta, t. y. parengta šios vadovo dalies antra redakcija, vadovaujantis pakeistais arba naujais normatyviniais dokumentais, taip pat atsakingų už automobilių kelių techninę ir naudojimo priežiūrą (įstatymas [9.1], statybos taisyklės [9.7]) asmenų pastabomis ir pasiūlymais.

2. KPV TKDP-08 taikomas:

2.1. LAKD – rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programas, sudarant kelių techninės priežiūros (toliau – KP) privalomų darbų metines finansavimo užduotis ir sudarant sutartis su Susisiekimo ministerijos įsteigtomis valstybės įmonėmis (toliau – VĮ), kontroliuojant KP kokybę pagal vadovų [9.11] ir [9.15] nurodymus, priimant ir apmokant už atliktus KP privalomus darbus;

2.2. VĮ, kurios atsakingos už kelių techninę priežiūrą (nutarimas [9.3], statybos taisyklės [9.7]) – planuojant bei apskaičiuojant lėšų poreikį privalomiems darbams (įsakymas [9.5]) atlikti ir atsiskaityti už atliktus darbus.

3. KP privalomiems darbams metinis lėšų poreikio projektas rengiamas pagal vadovą [9.11], numačius priežiūros lygius ir atsižvelgus į kelio elementų kiekių pokyčius valstybinės reikšmės keliuose bei taikant vadove [0] nurodytus ekonominius normatyvus.

4. KP privalomų darbų nustatytas bendras finansavimas skirstomas pagal darbų rūšis, t. y. į nuolatinių ir periodinių darbų (taisyklės [9.10]) finansavimą.

4.1. Nuolatiniams (anksčiau – vertės nekeičiantys) KP privalomiems darbams taikomas finansavimo ir apmokėjimo principas pagal galutinį rezultatą: visoms prižiūrimų kelių rūšims nustatomi tam tikri priežiūros lygiai, pagal kuriuos vadove [9.11] yra nurodyti minimalūs reikalavimai kelio elementų priežiūrai ir jeigu įvykdomi šie reikalavimai, tuomet už nuolatinius KP privalomus darbus apmokamos sutartyse pagal vadovą [0] nustatytos fiksuotos sumos, nepriklausomai nuo faktinių darbų kiekių ir išlaidų.

4.2. Periodiniams (anksčiau – nusidėvėjimą mažinantys) KP privalomiems darbams taikomas finansavimo ir apmokėjimo principas už atliktus darbus, pagrįstus sąmatomis. Periodinių KP privalomų darbų kiekiai nustatomi pagal kelio elementų defektavimo aktus ir finansavimo sumos apskaičiuojamos pagal reglamento [9.4] 6 priedo nurodymus, taikant sąnaudų normatyvus, pvz., rinkinį [9.16], ir skaičiuojamąsias rinkos kainas sąmatoms sudaryti.

5. KP privalomi darbai atliekami, laikantis vadovo [9.12] ir sutartyse nurodytų kitų normatyvinių dokumentų1) reikalavimų. KP atitiktis nustatytiems lygiams kontroliuojama pagal vadovus [9.11, 9.15], o atliktų darbų kokybė – pagal KPV TKDP-08 ir (arba) sutartyse nurodytus kitus normatyvinius dokumentus.

5.1. Periodiniai KP privalomi darbai, kurių sąrašas pateiktas įsakyme [9.5], taisyklėse [9.10], savo funkcija (kelio eksploatacinių savybių blogėjimo stabdymas) atitinka įstatymo [9.1] 2 straipsnyje nurodyto statinio paprastojo remonto darbų paskirtį. Šiems darbams atlikti nereikia rengti projekto ir gauti statybos leidimo (įstatymo [9.1] 23 straipsnis).

6. Nuolatiniai KP privalomi darbai priimami pagal vadove [9.15] nurodytų eilinių apžiūrų rezultatus, neatsižvelgiant į atliktų darbų kiekius.

7. Periodiniai KP privalomi darbai priimami pagal faktiškai atliktus darbus, nurodytus sąmatose.

8. KP privalomi darbai apmokami pateikus tinkamai įformintus valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros kokybės įvertinimo ir darbų priėmimo aktus bei atitinkamas pažymas sutartyse nurodytais terminais.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

9. KPV TKDP-08 pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus:

9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

9.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);

9.3. Kelių priežiūros tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771) ir 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 284 (Žin., 2007, Nr. 37-1357);

9.4. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 (Žin., 2005, Nr. 85-3185);

9.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 483 „Dėl privalomų darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-132);

9.6. statybos taisykles ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-303 (Žin., 2004, Nr. 185-6885);

9.7. statybos taisykles ST 8871063.09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-62 (Žin., 2004, Nr. 103-3815);

9.8. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2009, Nr. 8-308);

9.9. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2007, Nr. 16-624);

9.10. Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos kitimo skaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-134 (Žin., 2007, Nr. 69-2771);

9.11. Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-103 (Žin., 2006, Nr. 55-1994; 2008, Nr. 53-1995);

9.12. Kelių priežiūros vadovo II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija DT-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 (Žin., 2007, Nr. 57-2222; 2008, Nr. 53-1996);

9.13. Kelių priežiūros vadovo III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai KPV EN-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-76 (Žin., 2007, Nr. 57-2223; 2008, Nr. 53-1997);

9.14. Kelių priežiūros vadovo V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita KPV DA-02“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 14 (Žin., 2003, Nr. 35-1525);

9.15. Kelių priežiūros vadovo VI dalį „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-32 (Žin., 2009, Nr. 14-568);

9.16. Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį DMMS-KP 06, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-77 (Žin., 2007, Nr. 57-2224);

9.17. ataskaitą „Valstybinės reikšmės kelių optimalių priežiūros lygių pagrindimas ir optimalaus kelių priežiūros finansavimo nustatymas“, 2007 m., VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

10. KPV TKDP-08 vartojamos pagrindinės sąvokos: „kelias“, „kelio savininkas“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“, nurodytos įstatyme [9.2]; „kelio techninė priežiūra“ – nutarime [9.3], statybos taisyklėse [9.7], vadove [9.11]; „kelio elementas“, „kelių techninės priežiūros darbai“, „valstybinės reikšmės keliai“ – statybos taisyklėse [9.7], vadove [9.11].

11. Kitos KPV TKDP-08 vartojamos sąvokos:

11.1. Optimali (tinkamiausia) kelių priežiūra – tai tokia kelių techninė priežiūra, kai keliai prižiūrimi pagal ekonomiškai optimalius priežiūros lygius ir visuomenės išlaidos tampa minimaliomis.

11.2. Ekonomiškai optimalus (tinkamiausias) priežiūros lygis – toks kelių techninės priežiūros lygis, kurio reikalavimus įvykdant visuomenės išlaidos (kelių priežiūros ir eismo dalyvių keliuose išlaidų suma) yra mažiausios.

11.3. Eismo dalyvių išlaidos – išlaidos, kurias sudaro darbo tikslams naudojamų transporto priemonių eksploatacinės išlaidos (kuras, tepalai, išlaidos remontui ir pan.), kelionės gaišties, autoavarijų nuostoliai ir nuostoliai dėl aplinkos teršimo.

11.4. Kelių techninis prižiūrėtojas – Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės, kurios turto patikėjimo teise, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybinės reikšmės kelius.

11.5. KP darbų užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kuri nustato valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms kelių techninės priežiūros privalomus darbus (užduotis), vykdo priežiūros darbų organizavimo ir šių darbų užsakovo funkcijas, kontroliuoja, kad valstybinės reikšmės kelius prižiūrėtų tik asmenys, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus.

11.6. KP darbų rangovai – valstybės įmonės ar kiti juridiniai asmenys, pagal sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atliekantys kelių techninės priežiūros privalomus darbus. Susisiekimo ministerijos įsteigtoms valstybės įmonėms kelių techninės priežiūros darbai yra privalomi.

 

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

 

12. KPV TKDP-08 vartojamos šios santrumpos:

12.1. LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

12.2. KP – kelių techninė priežiūra;

12.3. KPV – Kelių priežiūros vadovas;

12.4. SMV – sustambintas mato vienetas;

12.5. SP – Susisiekimo ministerijos įsteigtų valstybės įmonių struktūriniai padaliniai (kelių tarnybos, meistrijos ir pan.);

12.6. VĮ – Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės – kelių techniniai prižiūrėtojai.

 

V SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ PROGRAMOS PARENGIMAS

 

I skirsnis. Optimali kelių priežiūra

 

13. Rengiant KP darbų programą, pirmiausia atsižvelgiama į lėšų poreikį optimaliai priežiūrai. Optimaliai tam tikrų kelio elementų priežiūrai užtikrinti, vadovaujantis mažiausių visuomenės išlaidų principu, kaip pagrindiniu kriterijumi, pagal ataskaitą [9.17] yra nustatyti ekonomiškai optimalūs priežiūros lygiai ([11.2] sąvoka), skirtingi tam tikroms kelių rūšims.

14. Ekonomiškai optimalus priežiūros lygis pagrįstas šiais rodikliais:

14.1. priežiūros darbų kainomis, nustatytomis pagal vadovą [0], esant įvairiems priežiūros lygiams;

14.2. priežiūros darbų įtaka eismo dalyviams kelyje (kelionės gaišties ar avarijų nuostoliams ir kt.);

14.3. eismo dalyvių kelyje išlaidų apimtimis, esant skirtingiems tam tikro kelio priežiūros lygiams.

15. Pagal ataskaitą [9.17] nustatyti optimalūs KP lygiai ir kelių ilgis pateikti 1 lentelėje. Nustatytieji optimalūs priežiūros lygiai pagrindžiami naujai, jeigu iš esmės pasikeičia eismo intensyvumas, transporto srautų sudėtys, priežiūros darbų resursų vertės, tačiau ne rečiau kaip kas penkeri metai.

15.1. Optimaliai priežiūrai reikalingos priežiūros darbų resursų vertės gali būti perskaičiuojamos, taikant kainų indeksą pagal ataskaitoje [9.17] nustatytą metodiką.

 

1 lentelė. Optimalūs priežiūros lygiai ir keliu ilgis

 

Keliai

Kelių ilgis, km

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI), aut./parą

Rūšis

Priežiūros lygis

Magistraliniai

I

741,95

?>= 10000

II

1008,10

< 10000

Krašto

I

346,14

?>= 4000

II

4601,76

< 4000

Rajoniniai

I

3272,50

?>= 500

II

11354,40

< 500

 

16. 2002 metais nustatytai optimaliai kelių priežiūrai užtikrinti reikėjo 509,45 mln. Lt, o 2008 metais – 716,904 mln. Lt (žr. 2 lentelę). Įvertinant jungiamiesiems keliams, kurių ilgis į bendrą kelių tinklą neįskaičiuojamas ir kurie prižiūrimi rajoninių kelių I lygiu, reikalingas lėšas (3,218 mln. Lt), optimaliai priežiūrai užtikrinti 2008 metais suma sudarė 720,122 mln. Lt (ataskaita [9.17]).

 

 

2 lentelė. Kelių techninės priežiūros privalomų darbų išlaidos pagal nustatytus optimalius priežiūros lygius

 

Priežiūros darbų grupės

Priežiūros išlaidos, tūkst. Lt (pagal EN-06 normatyvus, 2006 m. kainomis su PVM)

Iš viso valstybinės reikšmės keliams (21324,85 km) 2008 m.

Iš jų:

Nr.

Pavadinimas

Magistraliniams keliams

Krašto keliams

Rajoniniams keliams

Iš viso (1750,05 km)

Iš jų :

Iš viso (4947,9 km)

Iš jų:

Iš viso (14626,9 km)

Iš jų :

I lygiui (741,95 km)

II lygiui (1008,10 km)

I lygiui (346,14 km)

II lygiui (4601,76 km)

I lygiui (3272,5 km)

III lygiui (11354,4 km)

1

Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)

91164

31817

20912

10905

34318

3366

30952

25030

11214

13816

2

Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)

197902

64024

43639

20385

65607

7860

57747

68272

22085

46187

3

Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas

2690

785

379

406

1265

154

1111

641

313

328

4

Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas

6048

2758

1677

1081

2972

325

2647

318

189

129

5

Pakelės statinių ir želdinių priežiūra

3394

1696

1126

570

1086

217

869

611

368

243

6

KOSIS, eismo apskaitos apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra

6829

3432

2733

699

3372

543

2829

25

25

0

7

Kelių ženklinimo atnaujinimas

28865

12704

7227

5477

14073

1489

12584

2088

1960

128

8

Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas

1890

1175

927

248

496

72

424

219

93

126

9

Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra

2499

1126

864

262

714

83

631

658

290

368

10

Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas

14602

5141

3373

1768

5650

512

5138

3810

1533

2277

11

Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas

39840

14726

9024

5702

18274

1785

16489

6849

4308

2531

12

Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas

43848

1766

742

1024

3927

344

3583

38155

2048

36107

13

Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

6168

1779

854

925

2903

353

2550

1486

725

761

14

Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

8974

7035

5254

1781

1759

314

1445

180

117

63

15

Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas

3519

1541

1010

531

1480

151

1329

498

258

240

16

Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra

338

192

152

40

145

22

122

1

1

0

17

Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas

8213

3933

2895

1038

2799

331

2468

1481

595

886

Iš viso:

466783

155630

102788

52842

160839

17921

142918

150313

46122

104191

Įvertinus K1 ir K2:

716904

239023

157866

81157

247023

27524

219499

230858

70837

160021

 

K1 = 1,16 (kainų indeksas 2007 m.)

K2 = 1,324 (kainų indeksas 2008 m.)

 

PASTABA. Kainų indeksus žr. ataskaitoje [9.17].

 

 

 

II skirsnis. Metinės kelių techninės priežiūros darbų programos (užduoties) parengimas

 

17. Kitų metų KP lėšų poreikiui apskaičiuoti, vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos direktyvomis, dokumentai rengiami 3 lentelėje nurodytais etapais.

 

3 lentelė. Kelių priežiūros metinės darbų programos (užduoties) parengimo dokumentai

 

Dokumentų rengimo etapai

Dokumentai (PRIEDŲ I dalis)

Orientaciniai terminai

Atsakingas

Pavadinimas

Pavyzdys

Duomenų šaltinis

1. Preliminarusis finansavimo nustatymas

Susisiekimo ministerijos strateginis planas, Kelių priežiūros ir plėtros programos duomenys ir VĮ strateginiai planai

Iki einamųjų metų spalio 1 d.

KP darbų užsakovas (LAKD)

2. Numatomi kelių priežiūros lygiai

Valstybinės reikšmės kelių 20... metų numatomų priežiūros lygių pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ lentelė

1 priedas

Kelių duomenų bankas, vadovas [9.11]

Iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

KP darbų užsakovas (LAKD)

3. Pirminio lėšų poreikio KP darbams projektas

Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų pirminis lėšų poreikis 20... metams (projektas)

2 priedas

Kelių duomenų bankas, ekonominių normatyvų vertės pagal vadovą [0] ir lėšų skaičiavimo programa

Iki einamųjų metų lapkričio 25 d.

KP darbų užsakovas (LAKD)

4. KP darbų finansavimo apimtys metams ir jų paskirstymas

Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20... m. apimčių pagal darbų grupes žiniaraštis

3 priedas

Pirminio lėšų poreikio KP privalomiems darbams projektas pagal atitinkamą valstybės biudžeto straipsnį

Patvirtinus valstybės biudžetą

KP darbų užsakovas (LAKD)

5. Informacija kiekvienai VĮ apie metinį finansavimą ir

Numatomų kelių techninės priežiūros lygių ir privalomų darbų lėšų poreikio per 20... metus lentelės

4 priedas

Informacija pagal lėšų poreikio KP privalomiems darbams paskirstymo projektą

Atlikus tikslinančius skaičiavimus po valstybės biudžeto patvirtinimo

KP darbų užsakovas (LAKD) KP darbų rangovas

pastabos bei pasiūlymai dėl kitų metų lėšų poreikio KP darbams

Numatomų kelių techninės priežiūros lygių ir privalomų darbų lėšų poreikio per 20... metus lentelės

4 priedo tęsinys

Informacija iš KP darbų užsakovo ir VĮ vidinė lėšų poreikio analizė

Per 10 dienų nuo KP darbų užsakovo informacijos pateikimo apie finansavimo paskirstymą

(VĮ)

 

18. LAKD (atliekanti KP darbų organizavimo ir jų užsakovo funkcijas) iki einamųjų metų spalio 1 d., atsižvelgdama į Susisiekimo ministerijos, VĮ (atliekančių KP darbų rangovų funkcijas) strateginius planus ir Kelių priežiūros ir plėtros programą, parengia preliminarų finansavimo planą; iki einamųjų metų lapkričio 1 d. patikslina valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygius pagal preliminarų finansavimą, eismo intensyvumo, techninių parametrų pokyčius ir sudaro lentelę (lentelės formos ir užpildymo pavyzdžius žr. PRIEDŲ I dalies 1 priede).

19. Pagal kelių suskirstymą pagal reikšmę, kitus kriterijus ir nustatytus priežiūros lygius bei patikslintus pagal naudojamą kelių duomenų banką kelio elementų, pateikiamų sustambintais mato vienetais (SMV), kiekius, taikant vadove [0] nurodytus ekonominius normatyvus, specialia programa apskaičiuojamas pirminis lėšų poreikis KP darbams (projektas). Apskaičiavimo pavyzdys pateiktas PRIEDŲ I dalies 2 priede.

Skaičiuojant pirminį lėšų poreikį KP darbams, naudojami vadove [0] nurodyti ekonominiai normatyvai, nustatyti 2006 m. kainomis, todėl darbų vertės kiekvienais metais gali būti indeksuojamos, pagal ataskaitoje [9.17] nurodytą metodiką nustatant kainų indeksus nuo 2006 m. iki einamųjų metų.

20. Metų pabaigoje, patvirtinus valstybės biudžetą LAKD, atsižvelgdama į patvirtintas lėšas ir į defektyvumo lygį (procentais), kelio elementų priežiūros ypatumus, kurie neturi tiesioginės įtakos eismo dalyviams keliuose, tikslina pirminį lėšų poreikį KP darbams.

Bedefektės priežiūros procentas nustatomas, vadovaujantis daugiamečiais apžiūrų rezultatais (vadovas [9.15]) ir KP darbų finansavimo patirtimi.

20.1. Įvertinant nustatytą leidžiamą defektų procentą prižiūrimuose keliuose, pirminis KP lėšų poreikis (projektas) redukuojamas proporcingai defektyvumo lygiui. Toliau, analizuojant kiekvienos VĮ prižiūrimus kelius, jų elementus, KP darbų įtaką eismo dalyviams, gali būti taikomi individualūs lėšų poreikio redukavimo kriterijai kiekvienai VĮ. Pirminis lėšų poreikis nustatomas visoms KP darbų grupėms (17 darbų grupių), nors kai kuriuos KP darbus, kaip, pvz., 17 grupės „Kelių ženklinimo atnaujinimas“, atlieka ne VĮ, o samdomi rangovai.

Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų metinių finansavimo apimčių žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdys pateiktas PRIEDŲ I dalies 3 priede.

20.2. Finansavimo apimčių redukavimo kriterijai gali būti daugiau ar mažiau keičiantys tam tikros VĮ KP darbų finansavimą pvz., atsižvelgus į visuomenės poreikius socialiniu aspektu, įvedant KP darbų finansavimą didinančius koeficientus didžiųjų miestų priemiesčio zonų keliams prižiūrėti arba tik tam tikrų darbų grupių (darbų grupių pavadinimai ir jų skaičius LAKD nurodymu gali būti keičiami) finansavimą mažinančius koeficientus, pvz., atsižvelgus į atliktus asfalto dangos dėvimojo sluoksnio atnaujinimo darbus.

21. Kiekvienai VĮ pagal jos valdomus kelius LAKD pateikia numatomus kelių priežiūros lygius ir KP darbų numatomas finansavimo apimtis (16 darbų grupių), apskaičiuotas atsižvelgiant į pirminį lėšų poreikį ir redukavimo rezultatus bei kiekvienos VĮ kelio elementų kiekius, kad įmonės per 10 dienų pateiktų savo pastabas ir pasiūlymus. Numatomų kelių techninės priežiūros lygių ir privalomų darbų lėšų poreikio per metus lentelių formos ir užpildymo pavyzdžiai pateikti PRIEDŲ I dalies 4 priede.

22. Atsižvelgdama į patikslintas KP privalomų darbų finansavimo apimtis ir VĮ pateiktas pagrįstas pastabas, LAKD parengia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos projekto „Kelių priežiūros“ skyrių.

23. Jeigu KP darbams skiriamas didesnis lėšų kiekis, atitinkamai mažinamas defektyvumo lygis arba nustatomi aukštesni priežiūros lygiai.

 

III skirsnis. Kelių priežiūros programos (užduoties) tvirtinimas ir sutarčių parengimas

 

24. Vyriausybei patvirtinus metinę Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą KP darbų programai (užduočiai) tvirtinti, o po to sutartims sudaryti parengiami 4 lentelėje nurodyti dokumentai.

 

4 lentelė. Keliu priežiūros programos (užduoties) tvirtinimo ir sutarčių sudarymo dokumentai

 

Dokumentų rengimo etapai

Dokumentai (PRIEDŲ II dalis)

Orientaciniai terminai

Atsakingas

Pavadinimas

Pavyzdys

Duomenų šaltinis

Patvirtinami priežiūros lygiai pagal kelių rūšis

Valstybinės reikšmės kelių 20... metų priežiūros lygių pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ lentelė

5 priedas

KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų užsakovas (LAKD)

Patvirtinamas KP darbų finansavimas

Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20... metų apimčių pagal darbų grupes ir valstybės įmones žiniaraštis

6 priedas

KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų užsakovas (LAKD)

Patvirtinamos KP privalomų darbų pagal darbų grupes finansavimo apimtys

Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20... metų apimčių pagal darbų grupes žiniaraštis

7 priedas

KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų užsakovas (LAKD)

Patvirtinamos KP privalomų darbų pagal VĮ finansavimo apimtys

Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių atliekančių kelių techninę priežiūrą, privalomų darbų finansavimo 20 metų apimčių žiniaraštis

8 priedas

KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų užsakovas (LAKD)

Parengiamas ir patvirtinamas rekonstruojamų (taisomų) kelių ruožų sąrašas

Rekonstruojamų (taisomų) valstybinės reikšmės kelių ruožų kuriuose 20... metais nuolatinę kelių priežiūrą atliks kelių rekonstrukcijos darbų rangovai, sąrašas

9 priedas

Kelių priežiūros ir plėtros programa

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų užsakovas (LAKD)

Parengiamos ir patvirtinamos sutartys

Sutartis dėl valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų 20.... metais

Civilinis kodeksas

LAKD patvirtinus KP darbų programą (užduotį)

KP darbų užsakovas (LAKD)

Sudaromi sutarčių priedai:
priedas Nr. 1.

Sutarties Nr. .... priedas Nr. 1 Valstybės įmonės „................“ valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20 metų apimtys pagal darbų grupes

10 priedas

Patvirtinta KP darbų programa (užduotis) ir programos rengimo duomenys

Sudarant sutartis metų pradžioje

KP darbų užsakovas (LAKD)

priedas Nr. 2

Sutarties Nr. .... priedas Nr. 2 Papildomos sutarties sąlygos

10 priedo tęsinys

Patvirtinta KP darbų programa (užduotis) ir programos rengimo duomenys

Sudarant sutartis metų pradžioje

KP darbų užsakovas (LAKD)

 

25. Po KP darbų finansavimo apimčių galutinio koregavimo LAKD tvirtina parengtas KP privalomų darbų užduotis ir papildomus dokumentus, t. y.:

1) valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygių lentelę pagal kiekvienai įmonei priklausančių prižiūrėti kelių rūšis ir kilometrus (lentelės formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 5 priede);

2) valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo apimčių pagal darbų grupes ir valstybės įmones žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 6 priede);

3) valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo metinių apimčių pagal darbų grupes žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 7 priede);

4) valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių, atliekančių kelių techninę priežiūrą, privalomų darbų finansavimo metinių apimčių žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 8 priede);

5) rekonstruojamų (taisomų) valstybinės reikšmės kelių ruožų, kuriuose nuolatinę kelių priežiūrą atliks kelių rekonstrukcijos darbų rangovai, sąrašą (sąrašo formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 9 priede).

25.1. Po to, kai KP darbų programa patvirtinta, einamųjų metų pradžioje LAKD (KP darbų užsakovas) parengia Civilinio kodekso reikalavimus atitinkančias sutartis ir sutarčių priedus su kiekviena VĮ – KP darbų rangovais (sutarčių priedų formas ir užpildymo pavyzdžius žr. PRIEDŲ II dalies 10 priede).

26. KP darbų finansavimo programos parengimo ir sutarčių sudarymo procesas pavaizduotas schemoje.

27. Sutarčių prieduose, vadovaujantis metinio lėšų poreikio KP darbams skaičiavimais bei patvirtintais KP darbų programos dokumentais, nurodomos kiekvieno KP darbų rangovo metinės KP privalomų darbų finansavimo apimtys pagal darbų rūšis ir grupes.

Papildomose sutarties sąlygose nurodomi bedefektės KP procentai ir kiek kilometrų, kokios rūšies kelių turi būti prižiūrimi pagal patvirtintus lygius, priežiūros kontrolės būdai ir kt.

28. Po sutarčių pasirašymo KP darbų rangovai KP darbų užsakovui pristato periodinių KP privalomų darbų sąmatų projektus, kurie sudaromi laikantis reglamento [9.4], rinkinio [9.16] arba kitų galiojančių normatyvinių dokumentų nurodymų. Darbų kiekiai sąmatoms sudaryti nustatomi ir apskaičiuojami pagal defektavimo aktus, kuriuos, atsižvelgdamas į vidinės kontrolės (specialiųjų ir patrulinių apžiūrų) aktus, daugiausia defektų turintiems keliams su aprašytais defektų dydžiais parengia KP darbų rangovas. Sąmatos turi būti sudarytos ir patvirtintos prieš darbų pradžią.

29. Kiekvienas KP darbų rangovas metinę finansavimo apimtį, atsižvelgdamas į kelių ilgį ir kelių rūšis, paskirsto SP.

30. Tam tikri nuolatiniai KP privalomi darbai, pvz., 17 grupės „Kelių ženklinimo atnaujinimas“ ir pan., pavedami atlikti kitoms įmonėms, konkurso būdu nustačius rangovus ir sudarius sutartis įstatymų nustatyta tvarka.

 

KP programos (užduoties) parengimo ir sutarčių sudarymo schema

 

(pav.)

 


 

VI SKYRIUS. TECHNINĖ KONTROLĖ

 

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

 

31. KP privalomų darbų techninė kontrolė – tai faktinių kokybės ir kiekybės rodiklių, pasiektų atliekant KP darbus, nustatymas.

32. KP privalomų darbų techninę kontrolę sudaro KP darbų rangovo (VĮ) atliekami vidinės kontrolės ir KP darbų užsakovo (LAKD) atliekami kontroliniai tikrinimai.

32.1. KP privalomų darbų rangovo, kaip kelių techninio prižiūrėtojo, vidinės kontrolės tikrinimus vykdo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai (statybos taisyklės [9.7]), atlikdami patrulines ir specialiąsias vidinės kontrolės apžiūras (vadovas [9.15]), atitinkamus kontrolinius matavimus pagal statybos taisyklių [9.6, 9.8] ir taisyklių [9.9] reikalavimus.

32.2. KP privalomų darbų užsakovo kontrolinius tikrinimus atlieka LAKD, kaip kelių naudojimo priežiūrą įgaliotos vykdyti institucijos, specialistai ir Civilinio kodekso bei įstatymų nustatyta tvarka samdomi kelių techninės priežiūros inspektoriai, turintys reikalingą kvalifikaciją bei patirtį. Kelių techninės priežiūros inspektoriai vadovaujasi šio KPV TKDP-08 ir vadovo [9.15] nurodymais.

33. Darbai kontroliuojami nuolat tikrinant kelio elementų būklės, atliekamų darbų technologijos, naudojamų medžiagų, gaminių atitiktį, reikalaujamą pagal vadovus [9.11, 9.12] ir sutartyse nurodytus kitus normatyvinius dokumentus.

34. KP privalomų darbų techninės kontrolės dokumentacija saugoma įmonėse ne trumpiau kaip penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

 

II skirsnis. Nuolatinių kelių techninės priežiūros

privalomų darbų techninė kontrolė

 

35. Nuolatinių KP privalomų darbų techninei kontrolei galioja vadovai [9.11, 9.12, 9.15].

Vidinė kontrolė

36. Nuolatinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę vykdo KP darbų rangovo SP vadovai ir meistrai, atlikdami patrulines apžiūras (vadovas [9.15]), o direktoriaus pavaduotojas ir (ar) techninės tarnybos inžinieriai (toliau – KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai) – atlikdami specialiąsias vidinės kontrolės apžiūras bet kuriuo metu.

36.1. KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai, atlikdami nuolatinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę vasarą, tikrina, ar:

– visų kelio elementų priežiūra atitinka pagal vadovą [9.11] nustatytus priežiūros lygius;

– visų darbų, kurie pagal įsakymą [9.5], taisykles [9.10] priskirti nuolatiniams KP privalomiems darbams, periodiškumas, technologija ir kokybė atitinka vadovų [9.11, 9.12] reikalavimus;

– patrulinės apžiūros atliekamos nustatytu periodiškumu, ar pažaidos laiku pašalinamos pagal nurodytus terminus.

36.2. KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai, atlikdami nuolatinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę žiemą, tikrina, ar:

– visų kelio elementų priežiūra žiemą atitinka pagal vadovą [9.11] nustatytus priežiūros lygius;

– laiku nuvalytas sniegas nuo kelių, tiltų važiuojamosios dalies, pabarstyta, mažinant slidumą pašiurkštintos dangos (padarytos prorėžos);

– barstymui naudojamos medžiagos atitinka vadovo [9.12] reikalavimus;

– esant apledėjimui, sningant ir (arba) pustant, SP darbo laiko trukmė atitinka vadovo [9.11] nurodymus;

– esant normalioms oro sąlygoms:

– dangų būklė atitinka vadove [9.11] nurodytą

– skubos tvarka laikinai užtaisomos pavojingos pažaidos (išdaužos, plyšiai),

– nuvalytas sniegas nuo ženklų skydų, atšvaitų ir dviračių takų, kitų kelio statinių, šalitilčių, nuovažų į sodybas ir laukus,

– laiku pašalinti sniego volai, per polaidį – patvankos,

– patrulinės apžiūros žiemą atliekamos nustatytu periodiškumu.

36.3. Apie nustatytus pažeidimus ir trūkumus KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai įrašo pastabas į kiekvieno SP Nuolatinių KP privalomų darbų registracijos žurnalą (vadovas [9.14]) ir nurodo jų pašalinimo terminus, pažymi apie ankstesnių nurodymų įvykdymą.

 

Kontroliniai tikrinimai

 

37. Nuolatinių KP privalomų darbų kontrolinius tikrinimus atlieka kelių techninės priežiūros inspektoriai. Kiekvieną mėnesį kelių techninės priežiūros inspektoriai eilinių apžiūrų (vadovas [9.15]) metu tikrina, ar kelių techninė priežiūra atitinka sutarčių priede (papildomos sutarčių sąlygos) nurodytą priežiūros lygį, fiksuodami defektus ir apskaičiuodami bedefektės priežiūros procentą pagal vadove [9.15] nurodytą metodiką

37.1. Kiekvienoje VĮ, atlikdamas nuolatinių KP privalomų darbų kontrolinius tikrinimus, išskyrus eilines apžiūras, kelių techninės priežiūros inspektorius per kiekvieną tikrinimą turi surašyti Kelių techninės priežiūros privalomų darbų kokybės patikrinimo aktą (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 10 priede). Akte turi būti išvardyti visi patikrinti keliai. Turi būti tikrinama bet kuriuo paros metu, poilsio ir švenčių dienomis bei esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Patikrinimų metu turi būti nustatoma, ar KP darbų rangovas (kelių techninis prižiūrėtojas) tinkamai vykdo kelių techninės priežiūros sutartyje nustatytus reikalavimus, ar užduotis atlieka laiku ir kokybiškai. Apie nustatytus trūkumus ir blogą kelių būklę techninės priežiūros inspektorius nedelsdamas telefonu turi informuoti KP darbų užsakovą.

37.2. Kontrolinius tikrinimus kelių techninės priežiūros inspektorius turi atlikti:

vasaros metu magistralinius kelius turi patikrinti ne mažiau kaip vieną kartą per dvi savaites; krašto kelius – vieną kartą per mėnesį; rajoninius kelius, kurie prižiūrimi pagal rajoninių kelių I priežiūros lygį, -vieną kartą per mėnesį; kitus rajoninius kelius – ne mažiau kaip 15 % jų ilgio – kiekvieną mėnesį, tačiau per vasaros sezoną kiekvieną iš šių rajoninių kelių turi patikrinti ne mažiau kaip vieną kartą.

Kelių techninės priežiūros inspektorius turi atlikti ne mažiau kaip 10 % tikrinimų per poilsio ir švenčių dienas;

žiemos metu magistralinius kelius turi patikrinti ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę; krašto kelius – du kartus per mėnesį rajoninius kelius, kurie prižiūrimi pagal rajoninių kelių I priežiūros lygį, – du kartus per mėnesį; kitus rajoninius kelius – ne mažiau kaip 30 % jų ilgio – kiekvieną mėnesį, tačiau per žiemos sezoną kiekvieną šių kelių turi patikrinti ne mažiau kaip du kartus.

Kelių techninės priežiūros inspektorius turi atlikti ne mažiau kaip 10 % patikrinimų nuo 600 iki 900 val. ir ne mažiau kaip 10 % patikrinimų nuo 1700 iki 2200 val., o magistraliniuose keliuose, prižiūrimuose I lygiu, – ne mažiau kaip 10 % patikrinimų nuo 2200 iki 600 val. (naktį). Taip pat ne mažiau kaip 10 % patikrinimų turi būti atliekami per poilsio ir švenčių dienas. Būtinai turi būti tikrinama esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Apie kelių priežiūros žiemą tvarkos pažeidimus (pagal grafikų reikalavimus laiku nenuvalyti ir nepabarstyti keliai), blogą kelių būklę, pavojingas eismo sąlygas kelių techninės priežiūros inspektorius privalo nedelsdamas informuoti KP darbų rangovą (VĮ) ir užsakovą (žiemą budintį LAKD Kelių priežiūros skyrių ar kitą nurodytą padalinį).

37.3. Jei kelių techninės priežiūros inspektorius, priimdamas nuolatinius KP privalomus darbus, nustato vadovų [9.11, 9.12], sutarčių priedo (papildomos sutarčių sąlygos) reikalavimų pažeidimus, neleistinus defektus, jis privalo surašyti valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktą (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 11 priede). Akte turi būti nurodytas terminas, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti, su aktu supažindinti KP darbų rangovą. Jeigu KP darbų rangovas iki nustatyto termino nepašalino trūkumų ir neištaisė defektų, kelių techninės priežiūros inspektorius turi surašyti pakartotinį aktą ir inicijuoti piniginių išskaitų (žr. VII skyriaus IV skirsnį) taikymą.

37.4. Už pakartotinius pažeidimus ir didelius defektus, keliančius pavojų saugiam eismui, kelių techninės priežiūros inspektorius siūlo taikyti didesnes pinigines išskaitas (žr. VII skyrių).

37.5. Kelių techninės priežiūros inspektorius tikrina, kaip atliekama nuolatinių KP privalomų darbų vidinė kontrolė, t. y. KP darbų rangovo atsakingų už kelių techninę priežiūrą darbuotojų žymas Nuolatinių KP privalomų darbų registracijos žurnale (vadovas [9.14]). Kiekvieną mėnesį kelių techninės priežiūros inspektorius eilinių apžiūrų metu patikrina kelių techninės priežiūros žurnalus (statybos taisyklės [9.7]) ir padaro žymas juose.

38. Jeigu KP darbų rangovas tris mėnesius iš eilės neįvykdo bedefektės KP užduoties arba nuolat pažeidžia KP normatyvų reikalavimus, KP darbų užsakovas gali nutraukti sutartį.

 

III skirsnis. Periodinių kelių techninės priežiūros

privalomų darbų techninė kontrolė

 

39. Periodinių KP privalomų darbų techninei kontrolei taikomi statybos taisyklių [9.6], taisyklių [9.8, 9.9], vadovų [9.11, 9.12, 9.15] ir sutartyse nurodytų kitų normatyvinių dokumentų reikalavimai.

40. Periodinių KP privalomų darbų kokybė kontroliuojama:

– tikrinant, ar darbai vykdomi pagal jų atlikimo technologiją, ar laikomasi normatyvinių statybos techninių dokumentų ir darbų saugos reikalavimų,

– nustatant atliktų darbų kiekių atitiktį.

– atliekant reikalingus matavimus, bandymus ir tyrimus.

 

Vidinė kontrolė

 

41. Periodinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę atlieka KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai, reikalingais matavimais, bandymais ir tyrimais tikrindami darbų atlikimo kokybę. Periodinių KP darbų vidinė kontrolė vykdoma šio punkto papunkčiuose nurodyta tvarka.

41.1. Užtaisant asfalto arba betono dangų išdaužas, plyšius, – kokybė tikrinama ne rečiau kaip kas 100 m, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai taisomo ruožo pradiniame pikete. Jeigu tikrinimui priklausančiame taške (kas 100 m) nėra lopo ar plyšio, pasirenkamas nuo šio taško į abi puses po 10 m zonoje esantis lopas ar plyšys, o jei ir šioje zonoje nėra lopų ar plyšių, žiniaraštyje ties šiuo piketu braukiamas brūkšnys. Jeigu visame ruože ties piketais neaptinkama lopų ar plyšių, tuomet kiekviename kilometre matuojama bet kuriose trijose vietose, parenkant vietas su didžiausiais lopais. Paaukštėjimo/pažemėjimo dydis, tikrinant lopo sujungimo su esama danga lygumą, matuojamas, dedant 3 metrų ilgio liniuotę ant lopo lygiagrečiai su kelio ašimi (leistinos prošvaisos dydis priklauso nuo kelio rūšies ir nustatyto priežiūros lygio (taikomi vadovo [9.11] 6 lentelės 2.1.3 punkte nurodyti dydžiai).

Užtaisant išdaužas, asfaltbetonio mišinio pavyzdžiai kokybei tikrinti imami iš kiekvieno 1000 m2 lopų ploto (vienas pavyzdys), tačiau ne mažiau kaip vienas pavyzdys 10 km kelio, jei lopų plotai labai maži. Asfaltbetonio mišinio pavyzdžių bandymai atliekami pagal taisyklių [9.8] nurodymus.

Atnaujinamo dėvimojo dangos sluoksnio pločiai, skersiniai nuolydžiai, sluoksnio storiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m. Atlikti matavimus tikslinga tada, kai dėvimasis dangos sluoksnis yra paklotas ištisai ne trumpesniame kaip 200 m ilgio kelio ruože. Matavimai atliekami pagal taisyklių [9.8] nurodymus.

Dėvimajam sluoksniui naudojamo asfaltbetonio mišinio pavyzdžiai imami ir bandymai atliekami pagal taisyklių [9.8] nurodymus.

Matavimų, tikrinimų ir bandymų rezultatai pateikiami žiniaraštyje (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

41.2. Užtaisant išdaužas ir provėžas žvyro dangose, skersiniai nuolydžiai, lygumas tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai taisomo ruožo pradiniame pikete. Skersiniai nuolydžiai patikrinami nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis ±0,5 % (absoliut.), lygumas tikrinamas apžiūrint, ar yra pasilikę išdaužų, bangų provėžų. Matavimų rezultatai pateikiami žiniaraštyje (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

Jeigu atnaujinamas žvyro dangos profiliuojamasis sluoksnis, skersiniai nuolydžiai, lygumas, pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m pagal taisyklių [9.9] nurodymus.

Skersiniai nuolydžiai tikrinami nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis – ±0,5 % (absoliut.), lygumas tikrinamas 3 m ilgio liniuote (leistina prošvaisa po ja – ne didesnė kaip 2,0 cm).

Plotis tikrinamas matavimo juosta (leistini nuokrypiai – ne didesni kaip ±10,0 cm).

Įrengto profiliuojamojo sluoksnio storis nustatomas pagal viso atnaujinamo ruožo išmatuotų storio reikšmių aritmetinį vidurkį. Matuojama ne rečiau kaip kas 100 m, kiekviename skersiniame pjūvyje trijose vietose (dangos ašyje ir atidedant po trečdalį dangos pločio nuo ašies į abi puses). Aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas, neimant 1,5 cm storesnių už darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytą storį reikšmių. Leistinas minimalus išmatuotos sluoksnio storio reikšmės nuokrypis – ne didesnis kaip minus 20 %, o vidutinio storio (vidurkio) – ne didesnis kaip minus 15 % nuo darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyto storio.

Naudoto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pavyzdžiai atitikčiai tikrinti imami iš kiekvienų 7000 m2–9000 m2 ir bandymai atliekami pagal taisyklių [9.9] nurodymus.

Matavimų, tikrinimų ir bandymų rezultatai pateikiami žiniaraštyje (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. 12 priede).

41.3. Atnaujinant kelkraščius iš biriųjų medžiagų, – nuolydžiai, lygumas, sujungimas su asfalto danga tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m abiejose kelio pusėse, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai atnaujinamo ruožo pradiniame pikete. Skersiniai nuolydžiai tikrinami apžiūrint, ar jie tenkina vandens nuotėkio sąlygą: ar nėra nulinių arba atvirkštinių nuolydžių. Lygumas tikrinamas apžiūrint, ar nėra išdaužų, provėžų. Sujungimas su danga (paaukštėjimai/pažemėjimai) tikrinamas, dedant matuoklę ant sujungimo statmenai dangos ašiai ir išmatuojant prošvaisą po ja (leistini nuokrypiai nurodyti vadove [9.11] pagal atitinkamą priežiūros lygį). Kokybei tikrinti imami ne mažiau kaip trys naudoto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pavyzdžiai iš kiekvieno 4000 m2 kelkraščių ploto. Bandymai atliekami pagal taisyklių [9.9] nurodymus taip, kaip profiliuojamojo sluoksnio atnaujinimui.

Tikrinimų, matavimų ir bandymų rezultatai surašomi į žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

41.4. Atstatant kelio griovius, – gylis, šlaitų statumas, dugno plotis ir išilginis nuolydis tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m (žr. statybos taisykles [9.6]). Gylis tikrinamas niveliuojant (leistinas nuokrypis +5 cm, tačiau turi būti užtikrinama vandens nuotėkio sąlyga), šlaitų statumas matuojamas nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis ±10 % (santykinai), dugno plotis matuojamas matavimo juosta (leistinas nuokrypis ±5 cm), išilginis nuolydis matuojamas niveliuojant ir būtinai niveliuojami lūžio taškai. Leistinas išilginio nuolydžio nuokrypis ±10 % (santykinai) ir pagal vadovą [9.11] išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 %, išimties atveju – 0,3 %. Matavimų rezultatai surašomi į žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

41.5. Atliekant kitų kelio elementų periodinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę, surašomi kokybės patikros aktai (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 13 priede), kuriuose įrašomi atitinkamais matavimais nustatyti neleistini nuokrypiai pagal vadovą [9.11], pastabos apie naudotų medžiagų, gaminių atitiktį.

Atlikdami vidinę kontrolę, KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai pagal vadovo [9.11] reikalavimus tikrina:

1) atstatant kelio ženklus, – atramų nuokrypius nuo kelkraščio briaunos, nuokrypius nuo vertikalės; ženklų skydų pritvirtinimo aukščio nuokrypius, atramų reikalaujamą atitiktį;

2) atstatant atitvarus, – kiekvienos atstatytos atitvarų sekcijos: ašies plane, sijų aukščio ir skersinio profilio nuokrypius; gaminių ir vertikaliojo ženklinimo ant jų reikalaujamą atitiktį;

3) atstatant signalinius stulpelius, – vietas plane, aukščių, vertikalumo nuokrypius, stulpelių reikalaujamą atitiktį;

4) remontuojant kelio pastatus ir inžinerinę įrangą, – naudotų remontui medžiagų ir gaminių reikalaujamą atitiktį, bordiūrų nudažymą pagal vertikaliojo ženklinimo reikalavimus, perdažytų paviršių padengimo dažais vientisumą ir kt. sąmatose nurodytus darbus;

5) ištaisant tiltų ir vandens pralaidų defektus, – naudotų gaminių, medžiagų reikalaujamą atitiktį, atliktų darbų kokybę.

 

Kontroliniai tikrinimai

 

42. Periodinių KP darbų kontrolinius tikrinimus kelių techninės priežiūros inspektorius gali atlikti bet kuriuo metu, kai numatomas jų reikalingumas, ir būtinai – kiekvieną mėnesį priimdamas darbus.

Tikrindamas atliktų darbų kokybę, kelių techninės priežiūros inspektorius gali pareikalauti iš KP darbų rangovo atsakingų už kelių techninę priežiūrą darbuotojų kelio elementų parametrų vidinės kontrolės matavimų (atlikus darbus) žiniaraščių ir pats asmeniškai atlikti kontrolinius matavimus.

42.1. Jeigu kelių techninės priežiūros inspektorius dalyvauja atliekant vidinės kontrolės tikrinimus, tai, priimant periodinius KP privalomus darbus, kartu atlikti matavimai įskaitomi kaip kontroliniai matavimai.

Kelių techninės priežiūros inspektoriai kontrolinius matavimus atlieka du kartus mažesne apimtimi nei vidinės kontrolės (žr. 41 punktą).

Kelių techninės priežiūros inspektoriaus matavimai turi lemiamą reikšmę priimant atliktus periodinius KP privalomus darbus.

42.2. Jeigu kelių techninės priežiūros inspektorius nustato didesnius nuokrypius nei leistinieji, kurie nurodyti 41 punkte arba sutartyse, arba kituose normatyviniuose dokumentuose, jis gali nepriimti visų darbų arba tam tikros jų dalies ir inicijuoja piniginių išskaitų (žr. VII skyriaus IV skirsnį) taikymą.

Techninės kontrolės dokumentų suvestinė pateikta 5 lentelėje.

 

5 lentelė. Techninės kontrolės dokumentai

 

Dokumentas (PRIEDŲ III dalis)

Periodiškumas

Atsakingas

Pavadinimas

Pavyzdys

Duomenų šaltinis

Kelių techninės priežiūros nuolatinių privalomų darbų kokybės patikrinimo aktas

11 priedas

KP privalomų darbų kontroliniai tikrinimai, vidinės kontrolės aktai

Pagal VI skyriaus II ir III skirsnio nurodymus

Kelių techninės priežiūros inspektorius

Valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktas

12 priedas

KP darbų apžiūrų rezultatai

Priimant darbus, kai pažaidos viršija normatyvų leistinuosius nuokrypius

Kelių techninės priežiūros inspektorius

Kelio parametrų, atlikus darbus, matavimų žiniaraščiai, kelio elementų kokybės patikros aktas

13 priedas,

14 priedas

Matavimo rezultatai, atlikus periodinius KP darbus

Atliekant periodinius KP darbus ir juos priimant

KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai ir (arba) kelių techninės priežiūros inspektorius

 

VII SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ PRIĖMIMAS

 

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

 

43. Atliktus KP darbus rangovas priduoda KP darbų užsakovui, o užsakovas priima juos pagal techninės kontrolės, eilinių apžiūrų rezultatus ir darbų kiekių patikrą, pasirašydamas tinkamai įformintus dokumentus.

Priimant darbus pildomi 6 lentelėje nurodyti dokumentai (dokumentų formų ir užpildymo pavyzdžiai pateikti PRIEDŲ IV dalies 15-19 prieduose).

44. Darbų priėmimo dokumentai (tiek KP darbų rangovo SP, tiek bendrieji) saugomi įmonėje ne trumpiau kaip penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

 

6 lentelė. Darbų priėmimo dokumentai

 

Dokumentas (PRIEDŲ IV dalis)

Periodiškumas

Atsakingas

Pavadinimas

Pavyzdys

Duomenų šaltinis

KP darbų rangovo SP kelių techninės priežiūros nuolatinių privalomų darbų priėmimo aktas F2 (įmonės vidinė darbų apskaita)

15 priedas

Darbų sąrašai pagal nuolatinių KP darbų registracijos žurnalus (žr. [9.14])

Kiekvieną mėnesį

KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą asmenys

Rangovo SP kelių techninės priežiūros periodinių privalomų darbų priėmimo aktas F2 (įmonės vidinė darbų apskaita)

16 priedas

Sudarytos sąmatos periodiniams KP darbams, techninės kontrolės rezultatai

Kiekvieną mėnesį

KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą asmenys

Kelių techninės priežiūros periodinių privalomų darbų aktas F2 (atsiskaityti su KP darbų užsakovu (LAKD)

17 priedas

KP rangovo visų SP atliktų darbų aktų suvestinės F2

Kiekvieną mėnesį

KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą asmenys, kelių techninės priežiūros inspektorius

Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros kokybės įvertinimo ir nuolatinių privalomų darbų priėmimo aktas

18 priedas

Eilinių apžiūrų rezultatai, nuolatiniams KP privalomiems darbams skirtos finansavimo apimtys, normatyvų pažeidimo aktai

Kiekvieną mėnesį

KP darbų užsakovo atstovas ir KP darbų rangovo atstovai

Atliktų kelių techninės priežiūros privalomų darbų apmokėjimo pažyma F3

19 priedas

Atliktų KP privalomų darbų priėmimo aktai

Kiekvieną mėnesį

KP darbų užsakovas

 

II skirsnis. Kelių techninės priežiūros privalomų darbų priėmimas valstybės įmonėje (įmonės vidinė darbų apskaita)

 

45. Atliktų KP privalomų darbų vertes KP darbų rangovas apskaičiuoja atskirai nuolatinių ir periodinių KP privalomų darbų.

46. Atliktų nuolatinių KP privalomų darbų vertėms nustatyti kiekvieną mėnesį SP techniniams darbuotojams meistrai pateikia atliktų nuolatinių KP privalomų darbų sąrašus.

Sąrašus meistrai užpildo pagal nuolatinių KP privalomų darbų apskaitos žurnalus (vadovas [9.14]). Vadovaudamiesi atliktų nuolatinių KP privalomų darbų sąrašais, kiekvieno SP techniniai darbuotojai parengia padalinio atliktų nuolatinių KP privalomų darbų pagal darbų grupes priėmimo aktus įmonės vidaus apskaitai (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 15 priede).

47. Atliktų periodinių KP privalomų darbų vertę meistrai arba darbų vykdytojai apskaičiuoja pagal faktinius atliktų darbų kiekius sąmatinėmis kainomis. Kiekvienas SP surašo atliktų per einamąjį mėnesį periodinių KP privalomų darbų aktą F2 (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 16 priede).

48. KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai patikrina atliktus darbų kiekius ir, vadovaudamiesi vidinės kontrolės matavimų rezultatais, priima iš visų SP parengtus atliktų periodinių KP darbų aktus pagal darbų grupes, parengia įmonės suvestinius aktus F2 (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 17 priede) atsiskaityti su KP darbų užsakovu.

 

III skirsnis. Darbų priėmimas ir apmokėjimas

 

49. Kiekvieną mėnesį kelių techninės priežiūros inspektorius, priimdamas iš KP darbų rangovo (VĮ) nuolatinius KP privalomus darbus, atlieka eilinę apžiūrą pagal vadovą [9.15]. Vadovaudamasis apžiūrų ir techninės kontrolės (žr. VI skyriaus II skirsnį) rezultatais, jis užpildo valstybinės reikšmės kelių priežiūros kokybės įvertinimo ir darbų priėmimo aktą (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 18 priede).

49.1. Kelių techninės priežiūros inspektorius, pildydamas šį aktą, įrašo apžiūrų metu nustatytą defektyvių kilometrų skaičių pagal kelio elementus ir apskaičiuotą bedefektės priežiūros procentą, kuris palyginamas su sutarties priede (papildomose sutarties sąlygose) nurodytuoju. Taip pat įrašoma nuolatiniams KP privalomiems darbams mėnesiui skirta suma, o dėl:

1) neįvykdytos bedefektės priežiūros užduoties,

2) KP normatyvų pažeidimų,

3) rekonstruojamų (taisomų), t. y. neprižiūrimų kelių ruožų, akte nurodoma atimama suma.

Rekonstruojami (neprižiūrimi) kelių ruožai yra tokie ruožai, kuriuose nuolatinius priežiūros darbus atlieka ne KP darbų rangovas, o rekonstrukciją (taisymą) atliekantys samdomi rangovai pagal VĮ išduotas sąlygas.

49.2. Jei bedefektės priežiūros užduotis įvykdyta, kelių techninės priežiūros inspektorius pasirašo šį aktą, patvirtindamas kelių būklės ir priežiūros lygio atitiktį sutartyje nurodytai. Po to visą akte nurodytą sumą, kuri neturi viršyti kiekvienai darbų grupei sutartyje nurodytos finansavimo apimties (nepriklausomai nuo atliktų darbų kiekių), KP darbų rangovas, dalyvaujant kelių techninės priežiūros inspektoriui, įrašo į atliktų darbų pažymą F3 (pažymos formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 19 priede).

50. Kelių techninės priežiūros inspektorius, priimdamas iš rangovo periodinius KP privalomus darbus, patikrina:

– faktinę darbų kiekių ir kiekių, KP darbų rangovo pateiktų periodinių KP privalomų darbų priėmimo aktuose F2, atitiktį;

– vidinės kontrolės žiniaraščius arba pats matuoja per einamąjį mėnesį sutvarkytų kelio elementų parametrus.

50.1. Jei darbai atlikti nekokybiškai (kelio elementų parametrų nuokrypiai viršija leistinuosius pagal vadovą [9.11] arba pagal sutartyse nurodytus kitus normatyvinius dokumentus), tokie darbai nepriimami.

51. Po to, kai kelių techninės priežiūros inspektorius pasirašo periodinių KP privalomų darbų aktus, rangovas, dalyvaujant kelių techninės priežiūros inspektoriui, pagal pasirašytus aktus užpildo atliktų darbų apmokėjimo pažymą F3, kurią kelių techninės priežiūros inspektorius vizuoja, kad ją būtų galima pateikti pasirašyti KP darbų užsakovui ir po to pateikti apmokėti.

52. KP atliktų darbų apmokėjimo pažymoje F3 nurodytas sumas KP darbų užsakovas sumoka rangovams sutartyse nurodytais terminais.

53. Darbų priėmimo tvarka gali būti pakeista Susisiekimo ministerijos įgaliotos institucijos arba KP darbų užsakovo nurodymu.

 

IV skirsnis. Piniginės išskaitos už kelių priežiūros darbų

trūkumus ir kelio elementų defektus

 

54. Jei nuolatinių KP darbų bedefektės priežiūros užduotis neįvykdyta, už kiekvieną nepasiektą bedefektės priežiūros 0,1 % išskaitoma 0,5 % tam mėnesiui nuolatiniams KP privalomiems darbams skirtos sumos.

55. Jei surašytas Valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktas (žr. PRIEDŲ III dalies 12 priedą), už kiekvieno akte nurodyto punkto reikalavimų nevykdymą išskaitoma iki 1 % tam mėnesiui nuolatiniams KP privalomiems darbams skirtos sumos.

Jei tą patį mėnesį surašomas pakartotinis Valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktas, išskaitoma nuo 1 % iki 5 % nuolatiniams KP darbams skirtos sumos.

Jeigu KP darbų rangovas tris mėnesius iš eilės neįvykdo bedefektės KP užduoties arba nuolat pažeidžia KP normatyvinių dokumentų reikalavimus, KP darbų užsakovas gali nutraukti su juo sutartį.

56. KP darbų užsakovui suderinus su rangovu, išskaitytos lėšos gali būti panaudotos papildomiems nuolatiniams KP privalomiems darbams atlikti.

57. Jei periodiniai KP privalomi darbai atlikti nekokybiškai, techninės kontrolės metu nustatyti neleistini nuokrypiai (žr. 41, 42 punktus), naudotų medžiagų kokybės trūkumai, tokie darbai nepriimami, o jų kiekis apskaičiuojamas pagal kontrolinių tikrinimų matavimus arba bandymus, kuriais nustatomas brokui priklausantis ilgis ir (arba) plotas, pvz., jeigu kas 100 m buvo tikrinta išdaužų užtaisymo kokybė ir vienoje vietoje buvo nustatytas neleistinas defektas, tuomet iš darbų kiekio išbraukiamas lopų plotas, esantis zonoje po 50 m į abi puses nuo tikrinimo vietos.

58. Nekokybiškai atliktų darbų kiekis išbraukiamas iš atliktų per mėnesį darbų kiekio. Piniginių išskaitų dydis nustatomas, apskaičiuojant defektuotų darbų kiekio vertę. Jeigu nustatomi keli kontroliuojami parametrai su leistinų nuokrypių viršijimais, už kuriuos išskaitomi pinigai, tai išskaitos sudedamos.

58.1. Jeigu rangovas ištaiso defektus, kitą mėnesį šis darbų kiekis priimamas.

_________________


PRIEDAI

 

I dalis. Kelių priežiūros metinės darbų programos (užduoties) parengimo dokumentai

 

 

 

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“

1 priedas (informacinis)

 

(Valstybinės reikšmės kelių 20......metų numatomų priežiūros lygių pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį

„Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ lentelės forma ir užpildymo pavyzdys)

 

(lentelės formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 20.... METŲ NUMATOMŲ PRIEŽIŪROS LYGIŲ PAGAL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALĮ „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI PN-05“ LENTELĖ (KILOMETRAIS)

 

Valstybės įmonė

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

Iš viso

I priežiūros lygis

II priežiūros lygis

III priežiūros lygis

I priežiūros lygis

II priežiūros lygis

III priežiūros lygis

I priežiūros lygis

II priežiūros lygis

III priežiūros lygis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Esant būtinybei:

– gali būti numatomi tam tikros kelių rūšies arba tos pačios rūšies kelių grupių (pvz., pagal dangos tipą arba eismo intensyvumą ir pan.) visi priežiūros lygiai;

– lentelė papildoma stulpeliais, kuriuose nurodomi rekonstruojami kelių ruožai.

 

 

(lentelės formos užpildymo pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 2008 METŲ NUMATOMŲ PRIEŽIŪROS LYGIŲ PAGAL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALĮ „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI PN-05“ LENTELĖ (KILOMETRAIS)

 

kilometrai

 

Valstybės įmonė

Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

Iš viso

I priežiūros lygis

II priežiūros lygis

II priežiūros lygis

I priežiūros lygis

III priežiūros lygis

keliai su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas ?>= 500 aut./parą

keliai, sutampantys su miestų, gyvenamųjų vietovių gatvėmis

jungiamieji keliai skirtingų lygių sankryžose

„A regiono keliai“

 

95,02

389,97

298,31

9,15

 

679,23

1471,68

„B regiono keliai“

90,56

96,51

620,05

334,96

107,61

16,45*

1427

2676,69

„C regiono keliai“

 

76,85

489,1

318,05

25,04

 

1171,43

2080,47

„D regiono keliai“

60,43

60,45

364,83

241,78

23,77

6,42*

818,8

1570,06

„E regiono keliai“

104,56

30,47

509,76

253,14

13,05

8,7*

1531,67

2442,65

„F regiono keliai“

 

219,18

603,33

232,73

21,84

5,09*

1705,24

2782,32

„G regiono keliai“

 

66,09

337,21

142,93

16,51

1,21*

673,87

1236,61

„H regiono keliai“

 

67,23

344,7

194,44

27,14

 

678,52

1312,03

„I regiono keliai“

 

157,78

572,21

231,78

20,29

 

1517,21

2499,27

„J regiono keliai“

 

206,62

716,74

431,32

10,43

7,96*

1469,66

2834,77

„K“

296,3

120,8

 

 

 

103,6*

 

417,1

Iš viso:

551,85

1197

4947,9

2679,44

274,83

149,43*

11672,63

21323,65

* – jungiamieji keliai į bendrą kelių ilgį neįskaičiuoti

 

_________________


 

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“

2 priedas (informacinis)

 

(Kelių techninės priežiūros privalomų darbų pirminio lėšų poreikio 20...... metams apskaičiavimo lentelės pavyzdys)

 

PROJEKTAS

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ PIRMINIS LĖŠŲ POREIKIS 2007 METAIS, tūkst. Lt (su PVM)

 

551,900 KM –                                                MAGISTRALINIAMS KELIAMS (priežiūra žiemą magistralinių kelių I lygiu, kiti priežiūros darbai magistralinių kelių II lygiu)

1196,950 KM –                                              KITIEMS MAGISTRALINIAMS KELIAMS (priežiūra magistralinių kelių II lygiu)

4947,910 KM –                                              KRAŠTO KELIAMS (priežiūra krašto kelių II lygiu)

296,650 KM –                                                RAJONINIAMS KELIAMS SU ASFALTO DANGA KURIUOSE EISMO INTENSYVUMAS ?>= 500 aut./parą (priežiūra žiemą rajoninių kelių I lygiu kiti priežiūros darbai rajoninių III lygiu)

2744,810 KM –                                              RAJONINIAMS KELIAMS, SUTAMPANTIEMS SU MIESTŲ IR MIESTELIŲ GATVĖMIS (priežiūra žiemą rajoninių kelių I lygiu kiti priežiūros darbai rajoninių III lygiu)

11585,480 KM –                                            KITIEMS RAJONINIAMS KELIAMS (priežiūra rajoninių kelių III lygiu)

142,730 KM –                                                JUNGIAMIESIEMS KELIAMS SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽOSE (priežiūra rajoninių kelių I lygiu)

 

Kelio elementai

Elemento sudėtinės dalys

Keliai

SMV (sustambintais mato vienetas)

SMV kiekis

PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

1. Nuolatinė kelių priežiūra

2. Nuolatinė kelių prieži8ra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)

3. Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas

4. Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas

5. Pakelės statinių ir želdinių priežiūra

6. KOSIS, eismo apskaitos apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra

17. Kelių ženklinimo atnaujinimas

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

1. Žemės sankasa

1.1. Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja

MAG.I

tūkst. m2

2668,09

0,73426

1959,07

0,36150

964,51

MAG.II

tūkst. m2

1876,70

0,73426

1377,99

0,36150

678,43

KR.II

tūkst. m2

693,817

0,32223

223,57

0,30958

214,79

RAJ.KR.

tūkst. m2

21,995

0,21058

4,63

0,16096

3,54

RAJ.G.

tūkst. m2

26,69

0,21058

5,62

0,16096

4,30

RAJ.III

tūkst. m2

430,473

0,21058

90,65

0,16096

69,29

JUNG.

tūkst. m2

71,5

0,45997

32,89

0,35014

25,04

1.2. Šlaitai

MAG.I

1 km kelio

551,90

0,54223

299,26

MAG.II

1 km kelio

1196,95

0,54223

649,02

KR.II

1 km kelio

4947,90

0,46647

2308,05

RAJ.KR.

1 km kelio

2744,81

0,21054

577,89

RAJ.G.

1 km kelio

296,65

0,21054

62,46

RAJ.III

1 km kelio

11585,48

0,21054

2439,21

JUNG.

1 km kelio

142,73

0,29487

42,09

1.3. Sausinimo įrengimai

MAGI

1 km kelio

551,90

0,50368

277,98

0,06590

36,37

MAG.II

1 km kelio

1196,95

0,50368

602,88

0,06590

78,88

KR.II

1 km kelio

4947,90

0,38620

1910,88

0,06481

320,67

RAJ.KR.

1 km kelio

2744,81

0,15060

413,37

0,06222

170,78

RAJ.G.

1 km kelio

296,65

0,15060

44,68

0,06222

18,46

RAJ.III

1 km kelio

11585,48

0,15060

1744,77

0,06222

720,85

JUNG.

1 km kelio

142,73

0,29089

41,52

0,12444

17,76

...

..........

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 

...

..........

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Nuovažos

11.1. Nuovažos į sodybas, laukus

MAG.I

100 vnt.

11,70

0,35228

4,12

0,11160

1,31

MAG.II

100 vnt.

32,80

0,35228

11,55

0,11160

3,66

KR.II

100 vnt.

295,43

0,26421

78,06

0,08680

25,64

RAJ.KR.

100 vnt.

132,66

0,08807

11,68

0,01240

1,64

RAJ.G.

100 vnt.

86,84

0,08807

7,65

0,01240

1,08

RAJ.III

100 vnt.

950,97

0,08807

83,75

0,01240

11,79

JUNG.

100 vnt.

2,45

0,26421

0,65

0,03720

0,09

11. Nuovažos

 

Iš to sk.

Iš viso:

 

197,46

45,21

MAGI

 

4,12

1,31

MAG.II

 

11,55

3,66

KR.II

 

78,06

25,64

RAJ.KR.

 

11,68

1,64

RAJ.G.

 

7,65

1,08

RAJ.III

 

83,75

11,79

JUNG.

 

0,65

0,09

Tiesioginės išlaidos (1–17 stulpeliai)

 

Iš to sk.:

Iš viso:

 

51772,09

110000,82

1614,98

3254,25

1598,78

1346,67

18203,95

MAGI

 

7729,70

15615,04

142,08

596,73

215,14

606,50

2070,29

MAG.II

 

10264,24

18273,60

316,59

953,79

472,03

175,25

6172,77

KR.II

 

22096,56

41233,82

819,81

1565,88

662,84

404,33

9177,92

RAJ.KR.

 

2164,01

5143,79

49,23

37,88

46,59

0,00

445,79

RAJ.G.

 

344,99

1378,97

22,67

2,95

9,46

26,06

86,05

RAJ.III

 

8864,74

27853,87

250,00

97,04

183,15

0,00

251,13

JUNG.

 

307,86

501,73

14,60

0,00

9,57

134,53

0,00

Lėšų poreikis kelių priežiūrai su k1*) k2**)

 

Iš to sk.:

Iš viso:

 

89131,87

189379,61

2780,38

5602,59

2752,50

2318,45

31340,29

MAGI

 

13307,60

26883,16

244,61

1027,34

370,39

1044,16

3564,25

MAG.II

 

17671,12

31460,20

545,06

1642,06

812,65

301,72

10627,16

KR.II

 

38041,87

70988,98

1411,40

2695,84

1141,16

696,11

15800,90

RAJ.KR.

 

3725,61

8855,66

84,75

65,22

80,21

0,00

767,48

RAJ.G.

 

593,93

2374,06

39,02

5,08

16,29

44,86

148,15

RAJ.III

 

15261,71

47953,78

430,40

167,06

315,32

0,00

432,35

JUNG.

 

530,02

863,78

25,14

0,00

16,47

231,60

0,00

*) k1 = 1,459 tiesiogines išlaidas didinantis koeficientas, įvertinantis pridėtines išlaidas, pelną, PVM

**) k2 = 1,18 prognozuojamas 2007 metų kainų indeksas

 


Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių

priežiūros darbų programos parengimas, techninė

kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“

2 priedo (informacinio) tęsinys

 

Elemento sudėtinės dalys

Keliai

PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

7. Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saug.

8. Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra

9. Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas

10. Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas

11. Nusidėvėjimo žvyrkelių ir kelkraščių atstatymas

12. Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

13. Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

14. Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas

15. Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra

16. Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

1.1.

MAGI

0,27146

724,28

0,00844

22,52

MAG.II

0,27146

509,45

0,00844

15,84

KR.II

0,05693

39,50

0,00633

4,39

RAJ.KR.

0,01556

0,34

0,00132

0,03

RAJ.G.

0,01556

0,42

0,00132

0,04

RAJ.III

0,01556

6,70

0,00132

0,57

JUNG.

0,03112

2,23

0,00264

0,19

1.2.

MAGI

0,20660

114,02

MAG.II

0,20660

247,29

KR.II

0,15495

766,68

RAJ.KR.

0,03228

88,60

RAJ.G.

0,03228

9,58

RAJ.III

0,03228

373,98

JUNG.

0,05399

7,71

1.3.

MAGI

0,64824

357,76

MAG.II

0,64824

775,91

KR.II

0,48618

2405,57

RAJ.KR.

0,08470

232,49

RAJ.G.

0,08470

25,13

RAJ.III

0,08470

981,29

JUNG.

0,20254

28,91

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.1.

MAG.I

0,33507

3,92

MAGU

0,33507

10,99

KR.II

0,25130

74,24

RAJ.KR.

0,05236

6,95

RAJ.G.

0,05236

4,55

RAJ.III

0,05236

49,79

JUNG.

0,10471

0,26

 

Iš viso:

150,69

MAG.I

3,92

MAG.II

10,99

KR.II

74,24

RAJ.KR.

6,95

RAJ.G.

4,55

RAJ.III

49,79

JUNG.

0,26

 

Iš viso:

1346,18

8529,47

24527,09

23897,97

3703,35

4850,76

1853,27

4870,18

MAG.I

259,47

1225,60

3494,90

308,07

323,52

2123,09

157,48

1093,06

MAG.II

251,72

1599,20

5176,10

834,60

715,97

1649,31

455,24

1002,01

KR.II

483,82

3457,75

12072,81

2674,06

1882,89

963,31

994,50

1917,92

RAJ.KR.

37,23

348,08

808,13

333,30

113,95

21,35

44,34

98,35

RAJ.G.

12,08

41,85

218,27

99,79

52,58

2,87

10,89

34,86

RAJ.III

291,45

1615,22

2654,98

19623,95

580,52

41,09

188,15

707,16

JUNG.

10,40

241,78

101,89

24,20

33,92

49,74

2,67

16,83

k1*), k2**)

Iš viso:

1270,00

2317,61

14684,51

42226,33

41143,23

6375,76

8351,17

3190,63

258,00

8384,60

MAG.I

446,71

2110,01

6016,89

530,38

556,97

3655,16

271,13