Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. balandžio 15 d. Nr. 312

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2006, Nr. 115-4376):

1.1. Papildyti šiuo 4 punktu:

4. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pranešti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (elektroninio pašto adresas – [email protected]) įstatymų ir kitų skelbiamų norminių teisės aktų projektų sąrašų interneto svetainių adresus.“

1.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše:

1.2.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau vadinama – šis Aprašas) tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (toliau vadinama – įstaigos) ir jų funkcijas, rengiamus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus (toliau vadinama – įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai, teisės aktų projektai) ir su jais susijusią teisinę informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.“

1.2.2. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) vartojamas sąvokas.“

1.2.3. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią šiame Apraše nurodytus reikalavimus.

Įstaiga, turinti teritorinius padalinius, gali turėti bendrą interneto svetainę, apimančią informaciją, nustatytą šiame Apraše, apie teritorinius padalinius.

Įmonėms ir įstaigoms, teikiančioms asmenims viešąsias paslaugas, netaikomi šio Aprašo 10.2, 10.3.2 ir 10.7 punktai. Kitoms valstybės ir savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomas tik šio Aprašo 10.3.4 punktas.“

1.2.4. Papildyti šiuo 10.2.3 punktu:

10.2.3. tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo.“

1.2.5. Išdėstyti 10.3 punktą taip:

10.3. veikla:

10.3.1. nuostatai;

10.3.2. planavimo dokumentai;

10.3.3. veiklos kryptys;

10.3.4. informacija apie darbo užmokestį;“.

1.2.6. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka ir gyvenimo aprašymas; įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); įstaigos priimamojo darbo grafikas; įstaigos priimamojo telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas; informacija apie įstaigos administracijos padalinius; informacija apie įstaigai pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas; informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.“

1.2.7. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Įstaigos interneto svetainės skyrius „Teisinė informacija“ susideda iš sričių „Teisės aktai“, „Teisės aktų projektai“, „Tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo“.

Interneto svetainės srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, įstaigos norminiai teisės aktai, kiti šios įstaigos teisės aktai, kurių skelbimą interneto tinkle nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Šioje interneto svetainės srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti tarpžinybiniai susitarimai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos svetainėje skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 71-2236; 2003, Nr. 28-1144; 2005, Nr. 146-5328) nustatyta tvarka.

Interneto svetainės srityje „Teisės aktų projektai“ turi būti skelbiami įstaigos rengiami įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai, taip pat jai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskiriamų kitų įstaigų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai. Šie teisės aktų projektai su visa teisės aktų projektų lydimąja medžiaga įstaigos interneto svetainėje skelbiami šio Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. Skelbiami įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai turi būti grupuojami pagal temą (reguliavimo sritį). Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti informaciją apie įstaigos interneto svetainėje paskelbtus naujus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus elektroniniu paštu. Interneto svetainės srityje „Teisės aktų projektai“ sudaromas įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų archyvas (toliau vadinama – teisės aktų projektų archyvas), kuriame šio Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka turi būti skelbiami teisės aktų projektai kartu su visa teisės akto projekto lydimąja medžiaga ir šio Aprašo 14 punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodyta informacija, susijusi su įtraukiamu į teisės aktų projektų archyvą projektu, jeigu ji yra. Įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai teisės aktų projektų archyve turi būti grupuojami pagal temą (reguliavimo sritį). Interneto svetainės srityje „Teisės aktų projektai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priklausantys Europos Sąjungos teisės aktų projektai ir (ar) kita susijusi medžiaga, jeigu šių teisės aktų projektų ir kitos informacijos skelbimas neprieštarauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950) nustatyta tvarka.

Interneto svetainės srityje „Tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo“ šio Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka turi būti skelbiamos teisės aktų nustatyta tvarka užsakytų ir finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų ar pačių įstaigų atliktų tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatai (ataskaitos, išvados, studijos ar panašiai), rezultatų įvertinimai (recenzijos, atsiliepimai ar panašiai), jeigu jų yra, šiuos tyrimus ir analizes atlikę asmenys, taip pat tyrimų ir analizių atlikimo kaina, išskyrus tuos atvejus, kai pagal teisės aktus ar sutartis kaina negali būti skelbiama. Jeigu šių tyrimų ir analizių rezultatai išleidžiami atskiru leidiniu (ataskaita, monografija, straipsnis ar panašiai), skelbiama tyrimų ir analizių rezultatų santrauka, šiuos tyrimus ir analizes atlikę asmenys, tyrimų ir analizių atlikimo kaina.“

1.2.8. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, trumpa įstaigos istorija, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie įstaigos valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai), darbo užmokestį.

Interneto svetainės srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigos nuostatai arba įstatai.

Interneto svetainės srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami programiniai, strateginiai ar metiniai dokumentai (planai), kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje taip pat skelbiami pavaldžių įstaigų strateginiai ar metiniai veiklos planai, jeigu pavaldžių įstaigų interneto tinklalapiuose minėti planai neskelbiami.

Interneto svetainės srityje „Veiklos kryptys“ skelbiama įstaigos veikla pagal skirtingas veiklos šakas. Informacija pateikiama sugrupuota pagal pagrindines įstaigos veiklos kryptis.

Atskiros veiklos kryptys, atsižvelgiant į poreikį, gali būti pateikiamos atskiruose puslapiuose, atitinkančiuose šio Aprašo nuostatas.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Informacija apie darbo užmokestį“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių (užimančių) vienodas (t. y. to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas (pareigybes), šių pareigų (pareigybių) pavadinimai ir šias pareigas einančių (pareigybes užimančių) darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.“

1.2.9. Papildyti nauju IV skyriumi (ankstesniuosius IV ir V skyrius laikant V ir VI skyriais, o ankstesniuosius 25–27 punktus – 33–35 punktais):

IV. ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR KITOS TEISINĖS INFORMACIJOS SKELBIMAS ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE

25. Įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai tą pačią dieną, kurią teikiami derinti suinteresuotoms ir kitoms įstaigoms, turi būti paskelbti įstaigos interneto svetainėje su visa teisės akto projekto lydimąja medžiaga (raštu, kuriuo teisės akto projektas teikiamas derinti, aiškinamuoju raštu, sprendimų projektų poveikio bazinio ar išplėstinio vertinimo pažyma, informacija apie konsultavimosi būdus, jų dalyvius (juridinių asmenų pavadinimai ir (ar) fizinių asmenų skaičius) (toliau vadinama – lydimoji medžiaga) ir rezultatus, kita susijusia su numatomu teisiniu reguliavimu medžiaga). Jeigu dėl numatomo teisinio reguliavimo buvo atliekami tyrimai ir analizės, skelbiant teisės aktų projektus, nurodoma, kad visa informacija apie atliktus tyrimus ir analizes paskelbta įstaigos interneto svetainės srityje „Tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo“. Jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo, šių tyrimų ir analizių rezultatai, rezultatų recenzijos ir atsiliepimai apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimai), jeigu jų yra, ir kita šio Aprašo 14 punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodyta informacija paskelbiama nedelsiant, kai tik ši informacija įstaigoje gaunama.

26. Pagal derinimo metu gautas pastabas ir pasiūlymus patobulintas teisės akto projektas su visa teisės akto projekto lydimąja medžiaga ir, jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo, šių tyrimų ir analizių rezultatais, rezultatų recenzijomis ir atsiliepimais apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimais), jeigu jų yra, pakartotinai skelbiamas įstaigos interneto svetainėje. Įstaigų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną turi būti paskelbti įstaigos interneto svetainėje kartu su visa projekto lydimąja medžiaga.

27. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą ir patobulintą teisės akto projekto lydimąją medžiagą, įstaigos interneto svetainėje paliekami prieš tai buvę atitinkamo teisės akto projekto variantai. Turi būti aiškiai nurodyta teisės akto tobulinimo seka (pirmasis teisės akto projektas vadinamas projektu, antrasis teisės akto projekto variantas – projektu-2 ir t. t.).

28. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje jų pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną. Jeigu dėl pateiktų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai ar kitos institucijos parengia pažymas ar kitus papildomus dokumentus, šie dokumentai kartu su įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektais taip pat skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje skelbia ministerijų, Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų ir savivaldybių tarybų sąrašą su nuorodomis į kiekvienos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, apskrities viršininko ir savivaldybės tarybos įstatymų ir kitų skelbiamų norminių teisės aktų projektų sąrašą.

29. Įstaigos sudaro savo interneto svetainėse teisės aktų projektų sąrašą su nuorodomis į konkrečius projektus ir nurodydamos sąrašo internetinį adresą praneša apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (elektroninio pašto adresas – [email protected]). Šalia kiekvieno projekto nurodomas atsakingo už teisės akto projekto parengimą asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, terminas, per kurį asmenys turi teisę pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto teisės akto projekto, pastabų ir pasiūlymų pateikimo būdas (raštu, elektroniniu būdu).

30. Pasikeitus įstaigų interneto svetainės adresui, per vieną darbo dieną apie tai pranešama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

31. Jeigu teisės akto projektas grąžinamas rengėjams patikslinti ar papildomai suderinti, patikslintas teisės akto projektas su visa lydimąja medžiaga skelbiamas atitinkamos įstaigos interneto svetainėje iš naujo, kaip nurodyta šiame Apraše.

32. Įstaigai priėmus atitinkamą sprendimą dėl teisės akto projekto (įstaiga priima teisės aktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria teisės akto projektui ir nutaria jį pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir panašiai), visi teisės akto projekto variantai pagal šio Aprašo 26 punkte nurodytą seką kartu su visa teisės akto projekto lydimąja medžiaga ir šio Aprašo 14 punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodyta informacija, kuri susijusi su projektu, perkeliami į šio Aprašo 14 punkto trečiojoje pastraipoje nurodytą teisės aktų projektų archyvą.“

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 118 „Dėl įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų skelbimo „Interneto“ tinkle“ (Žin., 1999, Nr. 15-389);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 118 „Dėl įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų skelbimo „Interneto“ tinkle“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 38-1230);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 14 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 118 „Dėl įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų skelbimo „Interneto“ tinkle“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-160).

3. Pavesti Teisingumo ministerijai išanalizuoti galimybę sukurti teisės aktų ir jų projektų interneto paieškos sistemą, kuri leistų bendrai skelbti teisės aktus ir teisės aktų projektus ir visuomenei patogiai naudotis paskelbtais teisės aktais ir teisės aktų projektais, o prireikus parengti teisės aktų, kurių reikia minėtai teisės aktų ir jų projektų interneto paieškos sistemai įdiegti, projektus.

4. Šis nutarimas išskyrus 1.2.3, 1.2.5 ir 1.2.8 punktus, įsigalioja 2009 m. birželio 15 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS