LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. balandžio 17 d. Nr. A1-263

Vilnius

 

 

Pakeičiu Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163; 2009, Nr. 26-1042), ir išdėstau 33 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) kiekvienos iš šių paslaugų: profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, pagalbos įsidarbinant trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per dviejų savaičių laikotarpį. Paslaugos profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, išskyrus profesinį mokymą, trukmė neturi viršyti 30 darbo dienų.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS          RIMANTAS JONAS DAGYS