Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖs 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos Taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2009 m. balandžio 15 d. Nr. 282

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778; 2005, Nr. 87-3263):

1.1. Pripažinti netekusiais galios 5 ir 6 punktus.

1.2. Papildyti 7 punktą nauja šeštąja pastraipa (ankstesniąją šeštąją pastraipą laikant septintąja pastraipa):

Prekyvietė – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kurioje reguliariai arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję prekyvietę administruojančio asmens nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus ir kitas ne maisto, taip pat naudotas prekes.“

1.3. Įrašyti 23 punkte vietoj žodžio „salėje“ žodžius „vietose (parduotuvėse, kioskuose, prekyvietėse ir kitur)“.

2. Pavesti Žemės ūkio ministerijai per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo:

2.1. suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, parengti ir patvirtinti Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisykles;

2.2. suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, parengti ir patvirtinti teisės aktus, reikalingus prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais, kuriais viešosiose vietose prekiauja ūkininkai, bitininkai ir kiti šių produktų gamintojai, reikalavimams supaprastinti ir šiai prekybai plėsti.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS