LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KALBŲ MOKĖJIMO LYGIŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 6 d. Nr. ISAK-687

Vilnius

 

Vadovaudamasis Švietimo ir mokslo klasifikatorių kūrimo koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1844 (Žin., 2006, Nr. 101-3930), 32.1 punktu:

1. Tvirtinu Kalbų mokėjimo lygių klasifikatorių (pridedama).

2. Nustatau Kalbų mokėjimo lygių klasifikatorių naudoti švietimo įstaigose bei mokslo ir studijų institucijose, Švietimo ir mokslo ministerijos administracijos padaliniuose, kitose Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose įstaigose, kurios kuria ir naudoja integralias švietimo ir mokslo informacines sistemas ir registrus.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2009 m. balandžio 6 d.

įsakymu Nr. ISAK-687

 

KALBŲ MOKĖJIMO LYGIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Klasifikatoriaus pavadinimas lietuvių kalba

Kalbų mokėjimo lygiai

Klasifikatoriaus pavadinimas anglų kalba

Levels of language skills

Klasifikatoriaus pavadinimo lietuvių kalba abėcėlinė santrumpa

KL_KALBMOK_LYG

Klasifikatoriaus paskirtis

Klasifikuoti asmens užsienio kalbos mokėjimą lygiais pagal Europos Tarybos Bendruosius Europos kalbų metmenis (supratimą, kalbėjimą, rašymą)

Klasifikatoriaus tipas

Žinybinis

Klasifikatoriaus rengėjo pavadinimas

Švietimo informacinių technologijų centras

 

Klasifikatoriaus duomenys:

 

Eil. Nr.

Kodas

Pavadinimas lietuvių kalba

Pavadinimas anglų kalba

Aprašymas

1

11

Gero vartotojo lygmuo – C(2)

Proficient user level – C(2)

Geba lengvai suprasti ir apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją, nuosekliai atpasakodamas diskusijas ar nuomones, spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose

2

12

Gero vartotojo lygmuo – C(1)

Proficient user level – C(1)

Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę, spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras, lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniams, akademiniams ir profesiniams tikslams, kurti aiškų, gerai išdėstytą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones

3

21

Savarankiško vartotojo lygmuo – B(2)

Independent user level – B(2)

Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis, gana spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinktų priemonių pranašumus ir trūkumus

4

22

Savarankiško vartotojo lygmuo – B(1)

Independent user level – B(1)

Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria gyvenime, svarbiausias mintis, susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus

5

31

Pradedančio vartotojo lygmuo – A(2)

Basic user level – A(2)

Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis, komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius

6

32

Pradedančio vartotojo lygmuo – A(1)

Basic user level – A(1)

Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius, paklausti ir atsakyti į klausimus apie save bei kitus asmenis. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti

7

99

Vartotojo lygmuo nenustatytas

User level undefined

Kalbos mokėjimo lygmuo nenustatytas arba nustatytas tik pagal dalį aspektų, numatytų Europos Tarybos Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (supratimą, kalbėjimą, rašymą)

_________________