LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gruodžio 19 d. Nr. VIII-46

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. 14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Seimo leidykla“ įrašyti žodžius „valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybės žinias“ leidžia valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“.

2. 14 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS