LIETUVOS RESPUBLIKOS
ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 2, 5, 6, 43, 44 IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. kovo 19 d. Nr. XI-198

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 16 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Normatyvinis pelnas – paslaugos teikėjo pelnas prieš apmokestinimą iš licencijuojamos veiklos, kuris užtikrinamas kainos viršutinės ribos nustatymu, kad būtų patikimai, saugiai, kokybiškai, efektyviai, atsižvelgiant į tinklų naudotojų poreikius, vykdoma licencijuojama veikla ir užtikrinta pakankama ir teisinga pridėtinė vertė (grąža) asmenų, vykdančių perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklą, dalyviams.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. 5 straipsnio 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Buvusius 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktus laikyti atitinkamai 4, 5, 6 ir 7 punktais.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies 6 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) skaidrumo ir konkurencijos laipsnį.“

 

4 straipsnis. 43 straipsnio 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. 43 straipsnio 3 dalies 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Buvusius 43 straipsnio 3 dalies 3, 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 2, 3 ir 4 punktais.

3. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) atsižvelgiama į paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, kurią įvertina ir patvirtina Komisija, remiantis Komisijos parengtais ir Vyriausybės patvirtintais paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principais;“.

4. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) normatyvinio pelno norma, skaičiuojama nuo paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės, kiekvienais reguliavimo periodo metais turi būti ne mažesnė kaip dešimties metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 36 kalendorinius mėnesius, metinės palūkanų normos procentais aritmetinis svertinis vidurkis, bet ne didesnis kaip 5 procentai.“

5. Pakeisti 43 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Komisijos nustatytos viršutinės perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribos perskaičiuojamos kas metai, jeigu pasikeitė parduotos ar persiųstos elektros energijos kiekio, nustatytų elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių, metinio infliacijos dydžio, Komisijos nustatyto veiklos efektyvumo, įmonių įgyvendintų ir su Komisija suderintų investicijų, paslaugų teikėjo mokėtinų mokesčių, kitų nuo paslaugos teikėjo nepriklausančių veiksnių, turinčių įtakos viršutinių kainų ribų skaičiavimui, prognozės ar duomenys, kuriais vadovaujantis buvo nustatytos šios viršutinės kainų ribos arba buvo viršytas Komisijos nustatytas normatyvinis pelnas.“

 

5 straipsnis. 44 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo prašymo gavimo dienos skelbia Komisija, prieš tai patikrinusi, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai. Komisija, nustačiusi, kad paslaugos teikėjo pateiktos paslaugų kainos ir tarifai nustatyti nesilaikant kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų arba yra diskriminuojami vartotojai, nurodo paslaugų teikėjui klaidas, kurias paslaugų teikėjas turi ištaisyti ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Komisijos pastabų gavimo pateikti Komisijai pataisytas paslaugų kainas ir tarifus. Komisija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pataisytų paslaugų kainų ir tarifų pateikimo juos paskelbia arba, paslaugų teikėjui per nustatytą terminą neištaisius nurodytų klaidų, paslaugų kainas ir tarifus nustato vienašališkai ir juos paskelbia.“

 

6 straipsnis. 48 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komisija nustato elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, įmonių veiklos efektyvumo kriterijus ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi.“

 

7 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. birželio 1 d., išskyrus šio straipsnio 2 dalį.

2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2009 m. birželio 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS