LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL REIKALAVIMŲ PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATAI IR PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 19 d. Nr. V-196/1R-80

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2008, Nr. 81-3186) 531 straipsniu:

1. Tvirtiname Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatome, kad teisėjai, kurių sveikata buvo tikrinama iki Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 551, 57, 61, 63, 64, 691, 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 101, 103 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 89, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 531, 532 straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymo (Žin., 2008, Nr. 81-3186) įsigaliojimo, šio įstatymo 46 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka privalo pasitikrinti sveikatą ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažįstame netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą Nr. 345/196 „Dėl Teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 71-2993);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. V-150/66 „Dėl 2002 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo Nr. 345/196 „Dėl Teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2003, Nr. 27-1106).

4. Pavedame įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijų sekretoriams pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos teisingumo ministro

2009 m. kovo 19 d.

įsakymu Nr. V-196/1R-80

 

REIKALAVIMŲ PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATAI IR PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jų privalomo sveikatos tikrinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre (toliau – Medicinos centras) reikalavimus ir tvarką.

2. Sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai.

3. Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus sveikatos tikrinimas turi būti atliktas prieš laikant pretendentų į teisėjus egzaminą, o asmenų, nesančių teisėjais ir siekiančių tapti aukštesnės pakopos teismo teisėjais, – prieš įrašant juos į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą.

4. Kiekvieno teisėjo sveikata privalo būti patikrinta ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.

5. Darbo metu pastebėjus teisėjo sveikatos problemą, trukdančią atlikti pareigas, Teisėjų tarybos reglamente nustatyta tvarka turi būti priimtas sprendimas dėl neatidėliotino teisėjo siuntimo tikrinti sveikatą šio Aprašo nustatyta tvarka, nesuėjus 4 punkte nustatytam terminui.

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMŲ TVARKA

 

6. Sveikatos tikrinimą, apimantį ir psichologinį įvertinimą, atlieka Medicinos centro gydytojai specialistai ir psichologai.

7. Pretendentas į teisėjus ar teisėjas Medicinos centrui pateikia:

7.1. Teisėjų tarybos reglamente nustatyta tvarka išduotą siuntimą tikrintis sveikatą;

7.2. asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

7.3. medicinos dokumentų išrašą (toliau – F Nr. 027/a), nurodytą Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), išduotą šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio pirminės sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – SPĮ), kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje prisirašęs, nurodant nustatytas ligas ir sveikatos problemas, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, atlikto vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365), rezultatus;

7.4. F Nr. 027/a, išduotą gydytojo psichiatro, kurioje nurodoma, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pretendentui į teisėjus ar teisėjui nėra įregistruotas, arba – nurodomos suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientų sveikatą tikrina SPĮ, prie kurios jie prisirašę, aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras. Gydytojas psichiatras, tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas pacientas dėl medicininių priežasčių negali pretenduoti ar toliau dirbti teisėju, tikrinimo netęsia ir tikrinimo duomenis ir išvadas įrašo į Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (toliau – F Nr. 025/a), nurodytą Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

8. Pretendentas į teisėjus ar teisėjas Medicinos centre:

8.1. prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo Pretendento į teisėjus ar teisėjo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną, priedas);

8.2. užpildo klausimynus, atlieka testus, skirtus jo psichologiniam vertinimui, kuris atliekamas asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybėms nustatyti;

8.3. suteikia informaciją ir pagalbą, kuri pagrįstai yra reikalinga sveikatos tikrinimui atlikti.

9. Medicinos centre:

9.1. Į F Nr. 025/a įrašomi visi sveikatos patikrinimo duomenys, įdedamas Pretendento į teisėjus ar teisėjo sveikatos patikrinimo klausimynas, psichologinių tyrimų protokolai, kiti pretendento į teisėjus ar teisėjo Medicinos centrui pateikti medicininės apskaitos dokumentai.

9.2. Nustačius medicininių indikacijų, pacientui išrašomas Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti (toliau – F Nr. 028-1/a), nurodytas Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše.

9.3. Sveikatos patikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, ar pacientas atitinka reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai, ar jų neatitinka, ir rekomendacijas, jei tokių yra, tikrinantys gydytojai įrašo į F Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

9.4. Galutinę išvadą apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju, priima Gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK), įvertinusi tyrimus bei visų specialistų išvadas ir vadovaudamasi šio Aprašo III dalyje nurodytais reikalavimais pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai. Ji įrašoma į Medicininį pažymėjimą (toliau – F Nr. 046/a), pasirašoma GKK pirmininko ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu ir GKK antspaudu.

9.5. Užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a atiduodama pretendentui į teisėjus ar teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai.

9.6. Pacientas, nesutinkantis su GKK sprendimu per 5 darbo dienas gali apskųsti jį Medicinos centro vadovui, o Medicinos centro vadovo sprendimą – teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. REIKALAVIMAI PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATAI

 

10. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių pretendentai į teisėjus ir teisėjai negali būti pripažinti atitinkantys reikalavimus jų sveikatai:

10.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F 00–F 04, F 05.1–F 05.9, F 06, F 09;

10.2. psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas: F 1x.2–F 1x.9* (išskyrus F 17);

10.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F 20–F 29;

10.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F 30–F 39;

10.5. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F 60–F 69;

10.6. psichikos sutrikimai, kurių gydymui naudotini (reikalingi) neuroleptikai, antidepresantai, nuotaikos stabilizatoriai (t. y. vaistai, veikiantys gebėjimą mąstyti, kontroliuoti savo emocijas ir elgesį);

10.7. Huntingtono liga (G 10);

10.8. Alzheimerio liga (G 30);

10.9. išsėtinė (dauginė) sklerozė (G 35) esant išreikštų asmenybės sutrikimų;

10.10. kitos degeneracinės nervų sistemos ligos (G 31);

10.11. abiakio matymo nebuvimas; regos aštrumas geriau matančia akimi su korekcija mažesnis kaip 0,05;

10.12. kurčnebylumas;

10.13. stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB.

Pastaba. * x – reiškia bet kurį antro ženklo poskyrį nuo 0 iki 9.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Pretendentui į teisėjus išduota F 046/a galioja 3 metus.

12. Teisėjui išduota F 046/a galioja 5 metus, išskyrus aprašo 5 punkte nustatytus atvejus.

13. Teisėjų F 046/a saugomos jų asmens bylose teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir

teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus

ir teisėjų sveikatos patikrinimo tvarkos

aprašo

priedas

 

PRETENDENTO Į TEISĖJUS, TEISĖJO GARBĖS DEKLARACIJA

(SVEIKATOS TIKRINIMO KLAUSIMYNAS)

 

____________________

(data)

____________________________

(užpildymo vieta)

 

Eil. Nr.

Klausimai ir vieta įrašyti atsakymą

Atsakymas (įrašoma: taip / ne)

1.

Ar šeimoje ir pirmos eilės giminėje yra (buvo) sergančių psichikos liga? Jei taip, pateikti tikslinančios informacijos. _________________________

 

 

2.

Ar šeimoje ir pirmos eilės giminėje buvo asmenų, baigusių gyvenimą savižudybe? Jei taip, pateikti tikslinančios informacijos. _________________________

 

 

3.

Ar šeimoje yra (buvo) asmenų (tėvai, globėjai, broliai, seserys), turinčių alkoholio vartojimo problemų (sveikatos, socialinių, teisėtvarkos ar kt.)?

 

4.

Ar yra buvusių galvos smegenų traumų netenkant sąmonės?

Jei taip, kiek, kuriais metais (įrašyti). _________________________

 

 

5.

Ar yra buvę epilepsijos, kitokių priepuolių netenkant sąmonės?

Jei taip, pateikti tikslinančios informacijos. _________________________

 

 

6.

Ar siekiant turimo išsilavinimo teko kursą kartoti antrus metus, turėti akademines atostogas ar kokių nors mokymosi sutrikimų?

Jei taip, pateikite priežastis tikslinančios informacijos. _________________________

 

 

7.

Ar esate baustas už teisės pažeidimą (pažeidimus)?

 

8.

Ar esate įsigijęs ginklą savigynai?

 

9.

Ar esate šiuo metu gydomas vaistais nuo kokios nors ligos?

Jei taip, nuo kokios (kokių) (įrašyti). _________________________

 

 

10.

Ar turite nusiskundimų savo psichikos sveikata?

 

11.

Ar per pastaruosius 5 metus turėjote psichikos sutrikimų, sirgote psichikos liga ir dėl to buvote gydomas vaistais, psichoterapija ar kt.?

Jei taip, įrašykite. _________________________

 

 

12.

Ar šiuo metu vartojate gydytojo paskirtus raminamuosius ar kitaip psichiką veikiančius vaistus?

Jei taip, kokius (išvardykite). _________________________

 

 

13.

Ar teko praeityje vartoti gydytojo nepaskirtų raminamųjų, nuskausminančių ar kitokių psichiką veikiančių vaistų?

 

14.

Ar turite darbingumo apribojimų dėl ligos ar kitos sveikatos problemos?

 

15.

Ar turite miego sutrikimų?

 

16.

Ar jaučiate nerimą pabudęs ryte, ar kyla nerimas be priežasties dienos metu?

 

17.

Ar pasitaiko, kad pastebėtumėte savo nuotaikos svyravimų?

 

18.

Ar manote, kad jūsų ateitis beviltiška ir niekas negali pagerėti?

 

19.

Ar, Jūsų manymu, Jums reikalingos psichologo, gydytojo psichiatro ar psichoterapeuto konsultacijos?

 

 

Pateiktus klausimus supratau ir atsakiau į juos sąžiningai ir laisva valia.

Visi čia mano nurodyti duomenys yra teisingi.

 

______________________                               _____________________________

(parašas)                                                               (vardas, pavardė)

 

Pastaba. Įdedamas į Asmens sveikatos istoriją – F Nr. 025/a.