LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ, DĖL KURIŲ PADARYTA ŽALA KOMPENSUOJAMA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 20 d. Nr. 1R-88

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 85-3140; 2008, Nr. 137-5387) 2 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį“ (Žin., 2009, Nr. 22-855):

1. Tvirtinu Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašas, priimant sprendimus dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo, taikomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą smurtinio nusikaltimo sąvoką.

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                               REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. 1R-88

 

SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ, DĖL KURIŲ PADARYTA ŽALA KOMPENSUOJAMA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis

Nusikalstama veika

1.

99 straipsnis

Genocidas

2.

100 straipsnis

Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis

3.

101 straipsnis

Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas

4.

102 straipsnis

Okupuotos valstybės civilių trėmimas ar okupavusios valstybės civilių gyventojų perkėlimas

5.

103 straipsnis

Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais

6.

104 straipsnis

Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas

7.

105 straipsnis

Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose

8.

110 straipsnis

Agresija

9.

111 straipsnis

Draudžiama karo ataka

10.

112 straipsnis

Uždraustų karo priemonių naudojimas

11.

114 straipsnio 2 dalis

Valstybės perversmas

12.

115 straipsnis

Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę

13.

116 straipsnis

Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę

14.

120 straipsnis

Kolaboravimas

15.

123 straipsnis

Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais

16.

129 straipsnis

Nužudymas

17.

130 straipsnis

Nužudymas labai susijaudinus

18.

131 straipsnis

Naujagimio nužudymas

19.

133 straipsnis

Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės

20.

134 straipsnis

Padėjimas nusižudyti

21.

135 straipsnis

Sunkus sveikatos sutrikdymas

22.

136 straipsnis

Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus

23.

138 straipsnis

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

24.

146 straipsnio 2 ir 3 dalys

Neteisėtas laisvės atėmimas

25.

147 straipsnis

Prekyba žmonėmis

26.

1471 straipsnis

Išnaudojimas priverstiniam darbui

27.

149 straipsnis

Išžaginimas

28.

150 straipsnis

Seksualinis prievartavimas

29.

151 straipsnio 2 dalis

Privertimas lytiškai santykiauti

30.

1511 straipsnio 2 dalis

Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą

31.

156 straipsnio 1 dalis

Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas

32.

157 straipsnis

Vaiko pirkimas arba pardavimas

33.

162 straipsnis

Vaiko išnaudojimas pornografijai

34.

163 straipsnis

Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis

35.

180 straipsnis

Plėšimas

36.

181 straipsnio 2 ir 3 dalys

Turto prievartavimas

37.

228 straipsnis

Piktnaudžiavimas

38.

231 straipsnio 2 dalis

Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai

39.

233 straipsnio 3 dalis

Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui

40.

234 straipsnis

Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku

41.

239 straipsnis

Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas

42.

240 straipsnis

Kalinio išlaisvinimas

43.

241 straipsnio 2 dalis

Kalinio pabėgimas

44.

250 straipsnio 2 ir 4 dalys

Teroro aktas

45.

251 straipsnis

Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas

46.

252 straipsnis

Žmogaus pagrobimas įkaitu

47.

256 straipsnio 2 dalis

Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

48.

263 straipsnio 2 ir 3 dalys

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba kitoks neteisėtas užvaldymas

49.

264 straipsnis

Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas

50.

283 straipsnis

Riaušės

51.

286 straipsnis

Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

52.

287 straipsnio 2 dalis

Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

53.

294 straipsnio 2 dalis

Savavaldžiavimas

54.

308 straipsnio 2 dalis

Įtraukimas į prostituciją

55.

318 straipsnio 3 dalis

Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį

56.

319 straipsnio 2 dalis

Smurto veiksmai prieš pavaldinį

57.

320 straipsnio 2 ir 3 dalys

Kario terorizavimas

 

_________________