LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 3 d. Nr. A1-77

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372; 2007, Nr. 59-2307):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintame Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų apraše:

1.1. išdėstau 15.7 punktą taip:

15.7. asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti profesinėje reabilitacijoje) ir darbinės veiklos motyvacijos.“

2. Nurodytu įsakymu patvirtintose Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėse:

2.1. įrašau 9.4 punkte vietoj žodžio „nukreiptiems“ žodį „nusiųstiems“;

2.2. išdėstau 20 punktą taip:

20. Teritorinė darbo birža prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir atlieka patikras profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.“;

2.3. išdėstau 21 punkto antrąją pastraipą taip:

„Siuntime nurodyta asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą data gali būti atidėta, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų, kai teritorinė darbo birža siunčia asmenį į mokymus įgyti valstybinės kalbos žinių, taip pat asmens pageidavimu – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų pagal asmens pageidaujamą profesinės reabilitacijos programą.“

2.4. išdėstau 22 punktą taip:

22. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, vadovaudamasi individualiu profesinės reabilitacijos planu, sudaro asmens individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam numatytas paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodydama jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas bei įgyvendinimo etapus.“;

2.5. įrašau 24 punkte vietoj žodžio „nukreiptu“ žodį „nusiųstu“;

2.6. išdėstau 27.2.2 punktą taip:

27.2.2. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą, įsidarbinimo rezultatus teikia atitinkamus įsidarbinimą patvirtinančius dokumentus po šios programos baigimo praėjus 3, 6 ir 12 mėnesių.“;

2.7. papildau nauju 27.2.6 punktu:

27.2.6. apie asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje.“;

2.8. išdėstau 29.1 punktą taip:

29.1. asmens laikinojo nedarbingumo atveju dėl ligos ar šeimos nario slaugos – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;“;

2.9. išdėstau 31.4 punktą taip:

31.4. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.“;

2.10. išdėstau 33 punktą taip:

33. Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos sudaro sutartis su šių Taisyklių 11 punkte nurodytomis įstaigomis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų metų išlaidų programos sąmata, kurioje nurodyta tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti 1,1 bazinės socialinės išmokos dydžio.

Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) paslaugų: profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, pagalbos įsidarbinant trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per dviejų savaičių laikotarpį, paslaugos profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas trukmė neturi viršyti 30 darbo dienų;“;

2.11. išdėstau 34 punktą taip:

34. Teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už kiekvieną asmenį, dalyvaujantį profesinės reabilitacijos programoje, už suteiktas paslaugas ir kitas išlaidas, išskyrus pagalbą įsidarbinant, kiekvieną mėnesį pagal pateiktus pateisinamus dokumentus per 20 darbo dienų po pateisinamų dokumentų pateikimo. Už pagalbą įsidarbinant atsiskaitoma per vieną mėnesį, pateikus informaciją apie asmens įsidarbinimą, numatomą įdarbinimą arba neįdarbinimo pateisinamas priežastis.“;

2.12. išdėstau 35 punktą taip:

35. Teritorinė darbo birža:

35.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važiuojančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidas, įskaitant ir važiavimo išlaidas miesto transportu.;

35.2. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra asmens gyvenamojoje vietovėje, asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važinėjančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, kompensuojamos nuvykimo ir grįžimo kelionės miesto transportu išlaidos;;

35.3. tais atvejais, kai asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto paslaugas mieste nuvykti į ir grįžti iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ne daugiau kaip 5 procentus bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už transporto paslaugas sumoka pats asmuo;

35.4. jei asmuo buvo apgyvendintas:

35.4.1. kompensuoja asmeniui atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo į namus ir grįžimo vieną kartą per savaitę kelionės išlaidas, įskaitant ir važiavimo išlaidas miesto transportu, Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka;

35.4.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 45 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už apgyvendinimą sumoka pats asmuo;

35.5. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už maitinimą sumoka pats asmuo.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS          RIMANTAS JONAS DAGYS