LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. vasario 19 d. Nr. XI-177

Vilnius

 

(Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2006, Nr. 119-4549; 2008, Nr. 45-1681)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies 11 punkto pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje, gauti (uždirbti);“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 procentų pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 281 dalyje, nekilnojamasis turtas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS