LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 29, 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. vasario 17 d. Nr. XI-171

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 149-6019)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už 2008 metus savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos iki 2009 m. sausio 1 d. galiojusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatų nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas už ūkininkus ir jų partnerius, kurių žemės ūkio valdos, įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 europinio dydžio vienetams arba didesnis, ir už kitus savarankiškai dirbančius asmenis 2009 metais sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytą dalį nuo viso dydžio savarankiškai dirbančio asmens pensijų socialinio draudimo bei ligos ir motinystės socialinio draudimo, kai draudžiama motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti, įmokų tarifų bendros sumos.“

3. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. 2009 ir 2010 metais asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo šių asmenų iš sporto veiklos gautų pajamų, neviršijančių keturių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos per mėnesį. Už 2009 ir 2010 metus individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių ir asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus ūkininkus ir jų partnerius, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų šių asmenų gautų pajamų metinės sumos, neviršijančios keturių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos per mėnesį.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nuostatos taikomos nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________