LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. RUGPJŪČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-367 „DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. vasario 24 d. Nr. ĮV-95

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 (Žin., 2005, Nr. 105-3890), 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Tarybą sudaro 11 narių, iš kurių po vieną narį deleguoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Švietimo ir mokslo ministerija, 2 narius – Lietuvos bibliotekininkų draugija, 2 narius, iš kurių 1 – valstybinės reikšmės bibliotekų atstovą, skiria kultūros ministras.“

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                REMIGIJUS VILKAITIS