LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-3216 „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. vasario 17 d. Nr. ISAK-308

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 142-5669) ir išdėstau 2.1 punktą taip:

2.1. Mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) aukštesniojoje mokykloje įgyta kvalifikacinė kategorija (atitinkanti mokomąjį dalyką, pareigybę) įskaitoma ir atitinka: dėstytojo – vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo), vyresniojo dėstytojo – mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) metodininko, dėstytojo eksperto – mokytojo eksperto/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) eksperto kvalifikacinę kategoriją. Šiems mokytojams ar pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus) iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija turi išduoti Mokytojo atestacijos pažymėjimą ar Pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) atestacijos pažymėjimą. Mokytojams ar pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus) gali būti inicijuojamas veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas šiuo įsakymu patvirtintų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų nustatyta tvarka.“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS