VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. O3-6

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2007, Nr. 55-2124) 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintų (Žin., 2002, Nr. 109-4819; 2003, Nr. 84-3833; 2007, Nr. 23-877) Komisijos nuostatų 6.7 punktu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1304 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5379), 15 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.104-3713; 2006, Nr. 88-3463), 23 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2008, Nr. 121-4595), 20 punktu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

1. Patvirtinti Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. O3-99 „Dėl įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5316) ir 2006 m. sausio 20 d. nutarimą Nr. O3-1 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. O3-99 „Dėl Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 10-400).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                              VIRGILIJUS PODERYS

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d.

nutarimu Nr. O3-6

 

ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas įmonių, pateikusių Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) prašymus išduoti ar pakeisti licenciją (-as) veiklai gamtinių dujų elektros energetikos ar šilumos ūkio sektoriuose, bei įmonių, turinčių Komisijos išduotas licencijas, technologiniam, finansiniam ir vadybiniam pajėgumui, leidžiančiam vykdyti atitinkamą licencijuojamą veiklą įvertinti.

2. Įmonių turinčių Komisijos išduotas licencijas, technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas yra atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus, taip pat kiekvieną kartą keičiant jų turimas licencijas (išskyrus tuos atvejus, jei keičiami tik licencijoje nurodyti įmonės rekvizitai) bei prieš Komisijai priimant sprendimą įpareigoti atitinkamą dujų tiekimo įmonę vykdyti paskirtąjį tiekimą (šiuo atveju atliekamas tik įmonių turinčių dujų tiekimo licencijas, įvertinimas).

3. Įmonių technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas vertinamas pagal atitinkamo energetikos sektoriaus licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka Komisijai pateiktus dokumentus ir duomenis.

 

II. TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

4. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo, laikymo, elektros energijos perdavimo, skirstymo bei šilumos tiekimo įmonės privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti atitinkamus energetikos įrenginius (toliau – Įrenginiai), reikalingus licencijuojamai veiklai vykdyti.

5. Įmonės valdomi Įrenginiai turi būti sujungti su energijai išgauti, perdirbti ar gaminti skirtais įrenginiais arba kitais energijos perdavimo ar skirstymo įrenginiais, kurie užtikrintų vartotojų aprūpinimą energija.

6. Įmonė, teikianti prašymą išduoti elektros energijos rinkos operatoriaus licenciją privalo pateikti Komisijai dokumentus, patvirtinančius įmonės turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo tinklo operatoriaus informacinio komplekso, ir atitinkamą programinę įrangą kurios reikia licencijuojamai veiklai vykdyti.

7. Įmonė, teikianti prašymą išduoti gamtinių dujų tiekimo licenciją privalo pateikti Komisijai dokumentus, patvirtinančius įmonės turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų operatoriaus informacinio komplekso, ir atitinkamą programinę įrangą kurios reikia licencijuojamai veiklai vykdyti.

8. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo, laikymo, elektros energijos perdavimo, skirstymo bei šilumos tiekimo įmonės privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą suteikiantį teisę verstis atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimu.

9. Jei įmonė pati šių Įrenginių neeksploatuoja ir neprižiūri, ji privalo sudaryti ilgalaikę sutartį dėl minėtų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia atestatą suteikiantį teisę verstis šia veikla. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šios sutarties kopija turi būti pateikta Komisijai.

10. Įmonės technologinio pajėgumo įvertinimo lentelėje (1 lentelė) nurodomi Įrenginiai, jų valdymo forma (turimi nuosavybės teise ar naudojami kitais teisėtais būdais (nurodomas būdas), eksploatavimą ir priežiūrą vykdanti įmonė (skyrius, padalinys), buvimo vieta ir numatoma licencijuojamos veiklos teritorija:

10.1. Įrenginių valdymo forma nurodoma vadovaujantis VĮ Registrų centro išduotu nuosavybės teisę pagrindžiančiu pažymėjimu ar pažymą sutartimi dėl Įrenginių teisėto valdymo ar kitais dokumentais, įrodančiais Įrenginių teisėtą valdymą ar naudojimą

10.2. Įrenginių eksploatavimą ir priežiūrą vykdanti įmonė nurodoma vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotu atestatu, suteikiančiu teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, arba ilgalaike sutartimi dėl Įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą

10.3. Įrenginių buvimo vieta nurodoma vadovaujantis žemėlapiu ir (ar) kitais dokumentais. Nurodoma savivaldybė ir gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), kurioje yra Įrenginiai;

10.4. Licencijuojamos veiklos teritorija apibrėžiama vadovaujantis įmonės prašyme išduoti ar pakeisti licenciją nurodyta numatoma veiklos teritorija ir atsižvelgiant į įmonės valdomų Įrenginių buvimo vietą.

 

Įmonės _______________________technologinio pajėgumo įvertinimas

 

1 lentelė

Įmonės valdomi Įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Licencijuojamos veiklos teritorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo ar laikymo, elektros energijos perdavimo ar skirstymo bei šilumos tiekimo įmonės technologinis pajėgumas įvertinamas kaip pakankamas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, jeigu:

11.1. įmonė licencijuojamos veiklos teritorijoje nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo Įrenginius, reikalingus atitinkamai licencijuojamai veiklai vykdyti;

11.2. įmonės valdomi Įrenginiai yra sujungti su energijai išgauti, perdirbti ar gaminti skirtais įrenginiais arba kitais energijos perdavimo ar skirstymo (tik gamtinių dujų skirstymo ir šilumos tiekimo įmonės) įrenginiais, kurie užtikrintų vartotojų aprūpinimą energija;

11.3. įmonė turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą suteikiantį teisę verstis Įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, arba yra sudariusi ilgalaikę sutartį dėl Įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą

11.4. įmonės valdomi Įrenginiai, taip pat įmonės teisės į Įrenginius (įskaitant tokių teisių turinį, jų galiojimo laikotarpį ir kitus reikšmingus kriterijus) yra tinkami ir pakankami teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti atitinkamą licencijuojamą veiklą.

12. Įmonės, teikiančios prašymą elektros energijos rinkos operatoriaus licencijai gauti, technologinis pajėgumas įvertinamas kaip pakankamas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, jei įmonė turi:

12.1. technines priemones prisijungti prie perdavimo tinklo operatoriaus informacinio komplekso;

12.2. atitinkamą programinę įrangą kurios reikia elektros energijos prekybai vykdyti (įskaitant elektros energijos, kuria prekiauja, kiekio ir jo pasiskirstymo rinkos dalyviams skaičiavimus);

12.3. ryšio priemones pranešimams iš elektros rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti.

13. Dujų tiekimo įmonės technologinis pajėgumas įvertinamas kaip pakankamas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, jeigu ji turi technines priemones prisijungti prie dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų operatoriaus informacinio komplekso bei atitinkamą programinę įrangą kurios reikia dujų prekybai ir atsiskaitymui vykdyti.

14. Atliekant technologinio pajėgumo įvertinimą šio Aprašo 2 punkte nustatytais atvejais, įvertinama, ar įmonės, turinčios Komisijos išduotas licencijas, tenkina 11.1–11.4, ar 12.1–12.3, ar 13 punktuose nustatytas sąlygas. Aprašo 10 punkte nurodyta 1 lentelė pildoma ir pateikiami nurodyti dokumentai tik tais atvejais, kai yra išduodama nauja arba keičiama įmonės turima licencija. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims pasikeitus iš esmės, licencijuota įmonė privalo pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

15. Atliekant įmonių turinčių gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo, laikymo, elektros energijos perdavimo, skirstymo bei šilumos tiekimo licencijas, kasmetinį technologinio pajėgumo įvertinimą, esant reikalui, atsižvelgiama ir į kitų valstybinės priežiūros institucijų, pagal kompetenciją kontroliuojančių Komisijos licencijuotas įmones, pateiktą informaciją.

 

III. FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

16. Įmonės, pateikusios Komisijai prašymą išduoti atitinkamą licenciją, finansinis pajėgumas įvertinamas pagal jos dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis.

17. Įmonės, turinčios Komisijos išduotą licenciją, finansinio pajėgumo įvertinimas yra atliekamas kasmet pagal jos paskutinių ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis. Remiantis šių ataskaitų duomenimis yra užpildoma 1 priede pateikta lentelė „Finansinės atskaitomybės duomenys“. Šie duomenys naudojami 2 priede nurodytiems įmonės finansinės būklės santykiniams rodikliams apskaičiuoti.

18. Įmonės finansiniam pajėgumui įvertinti yra apskaičiuojami 9 finansiniai santykiniai rodikliai: 4 pajamų apsaugos, 4 finansinio sverto rodikliai ir 1 komercinio aktyvumo rodiklis.

19. Apskaičiuotos šių rodiklių reikšmės yra konvertuojamos į balus pagal 3 priede pateiktą finansinės būklės rodiklių konvertavimo matricą, kurie naudojami apskaičiuojant įmonės bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį.

20. Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra lyginamas su atitinkamo sektoriaus suminio normatyvinio vidutinio svertinio rodiklio (toliau – normatyvinis rodiklis) ribinėmis reikšmėmis (4 priedas).

21. Normatyvinio rodiklio ribines reikšmes (žemutines ribas), atskirai kiekvienam sektoriui, nustato ir paskelbia Komisija.

22. Įmonės finansinis pajėgumas yra įvertinamas kaip pakankamas licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti, jeigu jos bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

23. Jei įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra lygus arba mažesnis nei atitinkamo sektoriui normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, atliekamas išplėstinis (detalus) įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas, kurio išvados yra teikiamos svarstyti Komisijos posėdžiui.

24. Įmonė, kurios bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis netenkina šio Aprašo 22 punkte nustatytos sąlygos, turi teisę pateikti Komisijai papildomus dokumentus (banko ar kt. finansinių garantijų raštus, kitus dokumentus), galinčius turėti įtakos įmonės finansinio pajėgumo įvertinimui. Išnagrinėjusi minėtus dokumentus, Komisija pakartotinai vertina įmonės finansinį pajėgumą licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti.

 

IV. VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

25. Įmonė privalo turėti darbuotojus licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai licencijuojamos veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti bei skundams dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėti.

26. Vadovaujantis įmonės pateikta informacija apie padalinius, filialus ir valdymo organus, įmonės vadybinio pajėgumo įvertinimo lentelėje (2 lentelė) nurodomas šias funkcijas atliekantis įmonės padalinys (skyrius) ir darbuotojų skaičius.

 

Įmonės __________________vadybinio pajėgumo įvertinimas

 

2 lentelė

 

Licencijuojamos veiklos vykdymas

Licencijuojamos veiklos apskaitos tvarkymas

Vartotojų informavimas ir konsultavimas

Skundų dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėjimas

Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius

 

 

 

 

Darbuotojų skaičius

 

 

 

 

 

27. Jeigu įmonės valdymo struktūroje yra numatyti atitinkami padaliniai (skyriai) ar darbuotojai šio Aprašo 25 punkte išvardintoms funkcijoms vykdyti, jos vadybinis pajėgumas įvertinamas kaip pakankamas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

28. Atliekant vadybinio pajėgumo įvertinimą šio Aprašo 2 punkte numatytais atvejais, įvertinama, ar įmonė tenkina 25 punkte nustatytas sąlygas. Aprašo 26 punkte nurodyta 2 lentelė pildoma ir pateikiami nurodyti dokumentai tik tais atvejais, kai yra išduodama nauja arba keičiama įmonės turima licencija. Licencijos išdavimo ar pakeitimo metu pateiktiems duomenims (2 lentelė) pasikeitus iš esmės, licencijuota įmonė privalo pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą dėl atsiradusių pasikeitimų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Įmonės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas leidžia tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, jei kiekvienas iš minėtų pajėgumų šio Aprašo nustatyta tvarka įvertinamas kaip pakankamas licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti.

30. Įvertinusi įmonės technologinį finansinį ar vadybinį pajėgumą kaip nepakankamą licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti, Komisija raštu įspėja apie tai įmonę ir nurodo terminą nustatytiems trūkumams pašalinti.

31. Įmonė turi teisę susipažinti su atlikto technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo procedūromis ir rezultatais. Įmonė, nesutinkanti su įvertinimo rezultatais, turi teisę per 10 darbų dienų nuo įspėjimo gavimo pateikti Komisijai motyvuotą paaiškinimą ir su tuo susijusius papildomus dokumentus.

32. Išaiškėjus naujoms aplinkybėms arba įmonei pateikus papildomus ar patikslintus duomenis, atliekamas pakartotinis įmonės pajėgumo įvertinimas.

33. Įmonės pakartotinio (ar išplėstinio) technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo išvados teikiamos svarstyti Komisijos posėdžiui ir įforminama protokoliniu sprendimu Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

34. Įmonei nepašalinus nustatytų trūkumų arba Komisijos protokoliniu sprendimu nustačius, kad įmonės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas neleidžia vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygų Komisija gali atsisakyti išduoti ar pakeisti licenciją arba atitinkamo energetikos sektoriaus licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka sustabdyti licencijos galiojimą.

_________________


1 priedas

 

__________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Finansinės atskaitomybės

duomenys

200_

200_

 

Veiklos rezultato duomenys

 

 

1.

Pardavimai ir paslaugos

 

 

2.

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina

 

 

3.

Bendrasis pelnas (nuostolis)

 

 

4.

Veiklos sąnaudos

 

 

5.

Veiklos pelnas (nuostolis)

 

 

6.

Kita veikla

 

 

7.

Finansinė ir investicinė veikla

 

 

8.

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)

 

 

9.

Pagautė (ypatingas pelnas)

 

 

10.

Netekimai (ypatingieji praradimai)

 

 

11.

Grynasis pelnas (nuostolis)

 

 

 

Balansiniai duomenys

 

 

1.

Turtas iš viso:

 

 

1.1

Ilgalaikis turtas:

 

 

1.1.1

Formavimo savikaina

 

 

1.1.2

Nematerialusis turtas

 

 

1.1.3

Materialusis turtas

 

 

1.1.4

Ilgalaikis finansinis turtas

 

 

1.1.5

Po vienerių metų gautinos sumos

 

 

1.2

Trumpalaikis turtas:

 

 

1.2.1

Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys:

 

 

 

iš jų: atsargos

 

 

1.2.2

Per vienerius metus gautinos sumos:

 

 

 

iš jų: pirkėjų įsiskolinimas

 

 

1.2.3

Investicijos ir terminuoti indėliai

 

 

1.2.4

Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje

 

 

2.

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso:

 

 

2.1

Savininkų nuosavybė:

 

 

2.1.1

Kapitalas ir rezervai:

 

 

 

iš jų: kapitalas

 

 

2.1.2

Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)

 

 

2.1.3

Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai

 

 

2.2

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:

 

 

2.2.1

Ilgalaikiai įsipareigojimai:

 

 

 

iš jų: finansinės skolos kreditinėms institucijoms

 

 

2.2.2

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

 

 

 

iš jų: finansinės skolos kreditinėms institucijoms

 

 

 

____________________                     ___________                      _________________

(Pareigų pavadinimas)                                (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

_________________


2 priedas

____________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

200_

200_

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

1.

Bendrasis pelningumas (R1)

(bendrasis pelnas/ pardavimai ir paslaugos) x 100)

 

 

2.

Grynasis pelningumas (R2)

(grynasis pelnas / pardavimai ir paslaugos) x 100

 

 

3.

Turto grąža (R3)

(grynasis pelnas/turtas) x 100

 

 

4.

Nuosavybės (kapitalo) grąža (R4)

(grynasis pelnas / kapitalas ir rezervai) x 100

 

 

II.

Finansinio sverto rodikliai

5.

Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas (R5)

(ilgalaikiai įsipareigojimai / turtas) x 100

 

 

6.

Skolos ir nuosavybės santykio (sverto) koeficientas (R6)

(visi įsipareigojimai / savininkų nuosavybė) x 100

 

 

7.

Einamojo likvidumo koeficientas (R7)

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

8.

Kritinio likvidumo koeficientas (R8)

(trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

9.

Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.) (R9)

(pirkėjų įsiskolinimas / pardavimai ir paslaugos) x 360

 

 

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

10.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)


(SUM(i=1,...,4)[Ki x 7,5] + SUM(i=5,...,9)[Ki x 14]) / 100

 

 

 

____________________                     ___________                      _________________

(Pareigų pavadinimas)                                (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

_________________


3 priedas

 

Apskaičiuotų finansinės būklės rodiklių konvertavimo į balus lentelė

 

 

Finansinės būklės rodiklių konvertavimo matrica

Bendrasis pelningumas (R1)

R115

10R1<15

7R1<10

5R1<7

1R1<5

0R1<1

R1<0

Balų dydis (K1)

16

12

10

5

4

2

1

 

 

Grynasis pelningumas (R2)

R215

10R2<15

7R2<10

5R2<7

1R2 <5

0R2<1

R2<0

Balų dydis (K2)

16

12

10

5

4

2

1

 

 

Turto grąža (R3)

R315

10R3<15

7R3<10

5R3<7

1R3 <5

0R3<1

R3<0

Balų dydis (K3)

16

12

10

5

4

2

1

 

 

Nuosavo kapitalo grąža (R4)

R415

10R4<15

7R4<10

5R4<7

1R4 <5

0R4<1

R4<0

Balų dydis (K4)

15

10

9

8

5

2

1

 

 

Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas (R5)

R570

50R5<70

40R5<50

25R5<40

10R5<25

1R5 <10

1>R5> 0

Balų dydis (K5)

2

5

22

10

6

4

1

 

 

Finansinio sverto (R6)

R6170

150R6<170

125R6<150

100R6<125

30R6<100

20R6<30

R6<20

Balų dydis (K6)

1

2

4

22

11

5

5

 

 

Einamojo likvidumo (R7)

R71,5

1,4R7<1,5

1,3R7<1,4

1,2R7<1,3

1,1R7<1,2

1,0R7<1,1

1,0>R7>0

Balų dydis (K7)

7

5

4

6

20

6

2

 

 

Kritinio likvidumo (R8)

R81,2

1,0R8<1,1

0,9R8<1,0

0,8R8<0,9

0,7R8<0,8

0,6R8<0,7

0,6>R8>0

Balų dydis (K8)

6

7

8

10

15

3

1

 

 

Pirkėjų įsiskolinimo laikas (dienomis) (R9)

R990

70R9<90

60R9<70

50R9<60

40R9<50

30R9<40

R9<30

Balų dydis (K9)

1

2

3

5

7

10

22

 

_________________


4 priedas

 

Suminio normatyvinio vidutinio svertinio rodiklio ribinės reikšmės, taikomos licencijuotų energetikos įmonių finansiniam pajėgumui įvertinti

 

Eil. Nr.

Sektoriaus pavadinimas

Nustatyta ribinė (žemutinė) reikšmė*

1.

Gamtinių dujų sektorius

3,55

2.

Elektros energetikos sektorius

3,88

3.

Šilumos ūkio sektorius

2,54

 

* – nustatyta pagal Komisijos reguliuojamų įmonių pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus

 

_________________