LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 13 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gruodžio 5 d. Nr. VIII-25

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1996, Nr. 115-2667)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti Vyriausybės įstatymo13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Pasibaigus Ministro Pirmininko ar ministrų kadencijai, jiems atsistatydinus arba atleidus juos iš pareigų dėl ministerijų panaikinimo ar reorganizavimo, taikomos šios socialinės garantijos:

1) esant galimybei, suteikiamas iki darbo Vyriausybėje dirbtas ar tolygus darbas arba pareigos valstybės įstaigoje, organizacijoje, valstybės ar savivaldybės įmonėje, išskyrus renkamas pareigas arba pareigas, į kurias skiriama konkurso būdu. Jei buvusios pareigos panaikintos arba įmonė, įstaiga, organizacija likviduota, asmens sutikimu esant galimybei jam suteikiamas tolygus darbas arba pareigos kitoje valstybės įstaigoje, organizacijoje, valstybės ar savivaldybės įmonėje;

2) pasibaigus pareigų perdavimui, Ministrui Pirmininkui ar ministrui išmokama vieno jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė pašalpa, o dirbusiems Vyriausybėje (įskaitant ir ankstesniąsias Vyriausybes) be pertraukos ilgiau kaip vienerius metus išmokama dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė pašalpa.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šio straipsnio 2 dalyje numatytos socialinės garantijos netaikomos asmenims, atsistatydinusiems dėl jiems pareikšto nepasitikėjimo šio įstatymo 11 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat dėl to, kad šie asmenys paskirti arba išrinkti į kitas pareigas valstybės įstaigoje, organizacijoje, valstybės ar savivaldybės įmonėje.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

16 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Respublikos Prezidento rinkimų komisijai“ įrašyti žodžius „Vyriausiajai rinkimų komisijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šio nutarimo vykdymas pavedamas Vyriausiajai rinkimų komisijai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________