LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR ITALIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Italijos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

siekdamos apsaugoti visą informaciją, kurią Šalys yra įslaptinusios pagal savo nacionalinius įstatymus ir kuria jos keičiasi tiesiogiai arba per savo valstybines ir (arba) privačias įstaigas, pagal savo nacionalinius įstatymus turinčias teisę dirbti su įslaptinta informacija,

susitarė:

 

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

 

1. Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria Šalys keičiasi arba kurią parengia tarpusavyje bendradarbiaudamos, apsaugą.

2. Šis Susitarimas taikomas visai veiklai, sandoriams ir susitarimams, susijusiems su įslaptintos informacijos keitimusi tarp Šalių.

 

2 straipsnis

Apibrėžtys

 

Šiame Susitarime:

1. įslaptinta informacija – bet kokio pavidalo, pobūdžio ar bet kuriomis priemonėmis perduodama parengta arba rengiama informacija, kuriai suteikiama slaptumo žyma ir kuri turi būti saugoma nacionalinio saugumo interesais ir pagal nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus;

2. asmens patikimumo pažymėjimas – atlikus nacionalines patikrinimo procedūras nacionalinės saugumo institucijos priimtas teigiamas sprendimas, patvirtinantis fizinio asmens lojalumą ir patikimumą, taip pat kitus saugumo aspektus pagal nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ir suteikiantis tam fiziniam asmeniui teisę susipažinti ir dirbti su tam tikra slaptumo žyma žymima įslaptinta informacija;

3. įmonės patikimumo pažymėjimas – atlikus nacionalines patikrinimo procedūras nacionalinės saugumo institucijos arba paskirtosios saugumo institucijos priimtas teigiamas sprendimas, patvirtinantis, kad rangovui suteikiama teisė gauti tam tikra slaptumo žyma žymimą įslaptintą informaciją, su ja dirbti, ją apdoroti ir saugoti;

4. informaciją parengusi Šalis – Šalies, kurios jurisdikcijoje įslaptinta informacija parengta, valstybinė ir (arba) privati įstaiga;

5. informaciją gaunanti Šalis – Šalies, kurios jurisdikcijai įslaptinta informacija perduodama, valstybinė ir (arba) privati įstaiga;

6. valstybinė įstaiga – Šalių valstybinė institucija arba jos įsteigta įstaiga, pagal nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus dirbanti su įslaptinta informacija;

7. nacionalinė saugumo institucija – kompetentinga institucija, kuri pagal atitinkamos Šalies nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus įgyvendina tos valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką ir yra atsakinga už šio Susitarimo įgyvendinimą, toliau – NSI;

8. paskirtoji saugumo institucija – kompetentinga institucija, kuri pagal atitinkamos Šalies nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus yra atsakinga už tam tikras jai priskirtas įslaptintos informacijos apsaugos sritis, toliau – PSI;

9. rangovas / subrangovas – valstybinė ar privati įstaiga arba fizinis asmuo, turintis teisę sudaryti įslaptintus sandorius;

10. įslaptintas sandoris – susitarimas dėl prekių tiekimo, darbų atlikimo ar paslaugų teikimo, kuriam vykdyti būtina susipažinti su įslaptinta informacija arba ją parengti;

11. principas „būtina žinoti“ – būtinybė susipažinti su įslaptinta informacija dėl einamų tarnybinių pareigų atlikimo ir (arba) dėl konkrečios tarnybinės užduoties vykdymo;

12. trečioji šalis – valstybė arba tarptautinė organizacija, kuri nėra šio Susitarimo Šalis;

13. saugumo pažeidimas – nacionaliniams įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams prieštaraujantis veiksmas arba neveikimas, galintis kelti pavojų įslaptintai informacijai arba pažeisti jos apsaugos reikalavimus.

 

3 straipsnis

Slaptumo žymos

 

Šalys susitaria, kad toliau išvardyti informacijos įslaptinimo lygiai atitinka vienas kitą ir informacijos įslaptinimo lygius, nurodytus atitinkamos Šalies nacionaliniuose įstatymuose ir kituose norminiuose teisės aktuose.

 

Lietuvos Respublikoje

Italijos Respublikoje

VISIŠKAI SLAPTAI

SEGRETISSIMO

SLAPTAI

SEGRETO

KONFIDENCIALIAI

RISERVATISSIMO

RIBOTO NAUDOJIMO

RISERVATO

 

Įgyvendinimo susitarimuose gali būti nurodomi ir kiti darbo su perduota įslaptinta informacija reikalavimai, detalizuojantys įslaptintos informacijos panaudojimą.

 

4 straipsnis

Įslaptintos informacijos abipusės apsaugos principai

 

1. Vadovaudamosi savo nacionaliniais įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, Šalys imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų apsaugota pagal šį Susitarimą parengta įslaptinta informacija arba įslaptinta informacija, kuria pagal šį Susitarimą buvo tiesiogiai ar netiesiogiai pasikeista. Tokiai įslaptintai informacijai turi būti užtikrinamas toks pats apsaugos lygis, koks yra suteikiamas nacionalinei to paties įslaptinimo lygio įslaptintai informacijai.

2. Šalių NSI laiku praneša viena kitai apie nacionalinių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pakeitimus, kurie turi įtakos įslaptintos informacijos apsaugai pagal šį Susitarimą.

3. Teisė susipažinti su įslaptinta informacija nė vienam asmeniui neturi būti suteikiama tik dėl jo rango, einamų tarnybinių pareigų ar dėl to, kad jis turi patikimumo pažymėjimą. Teisė susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI / RISERVATISSIMO arba aukštesnio lygio slaptumo žyma, suteikiama tik tam asmeniui, kuriam išduotas asmens patikimumo pažymėjimas ir kuris atitinka principą „būtina žinoti“. Teisė susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO / RISERVATO, suteikiama pagal nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus taikant principą „būtina žinoti“.

4. Informaciją gaunanti Šalis įsipareigoja:

a) neatskleisti įslaptintos informacijos trečiajai šaliai ar teisės su ja susipažinti neturinčiam asmeniui be išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies NSI / PSI sutikimo;

b) suteikti įslaptintai informacijai slaptumo žymą, atitinkančią tą, kurią jai suteikė informaciją parengusi Šalis;

c) naudoti įslaptintą informaciją tik tiems tikslams, kuriems ji buvo perduota;

d) garantuoti tokias su įslaptinta informacija susijusias privatines teises, kaip patentų teisė, autorių teisė ar komercinės paslaptys.

 

5 straipsnis

Nacionalinės saugumo institucijos

 

1. Šalių nacionalinės saugumo institucijos yra šios:

 

Lietuvos Respublikoje:

Italijos Respublikoje:

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorit?

Nazionale per la Sicurezza

DIS – U.C.Se.

 

2. Siekdamos užtikrinti glaudų bendradarbiavimą įgyvendinant šį Susitarimą, NSI vienos iš jų prašymu gali rengti konsultacijas.

3. Siekdamos panašių saugumo standartų ir stengdamosi juos palaikyti, NSI, gavusios prašymą, teikia viena kitai informaciją apie atitinkamos Šalies įslaptintos informacijos apsaugai taikomus saugumo standartus, procedūras ir praktiką.

 

6 straipsnis

Įslaptintos informacijos perdavimas

 

1. Paprastai įslaptinta informacija perduodama diplomatiniais ar kariniais kanalais. Informaciją gaunanti Šalis raštu patvirtina, kad gavo įslaptintą informaciją, pažymėtą slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI / RISERVATISSIMO arba aukštesnio lygio slaptumo žyma.

2. Įslaptinta informacija gali būti keičiamasi ir per atstovus, oficialiai paskirtus pagal nacionalinę teisę.

3. Įslaptinta informacija gali būti perduodama saugiomis elektroninių ryšių sistemomis, tinklais ar kitomis NSI / PSI abipusiškai patvirtintomis elektromagnetinėmis priemonėmis, turinčiomis pagal vienos ar kitos Šalies nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus tinkamai išduotą pažymėjimą.

4. Kiti patvirtinti įslaptintos informacijos perdavimo būdai gali būti naudojami tik abipusiu NSI / PSI susitarimu.

5. Jei reikia perduoti didelį įslaptintos informacijos kiekį, NSI / PSI abipusiškai suderina ir raštu patvirtina transporto priemones, gabenimo maršrutą ir kitas saugumo priemones.

 

7 straipsnis

Vertimas, kopijavimas, naikinimas

 

1. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / SEGRETIS SIMO, verčiama arba kopijuojama tik gavus rašytinį informaciją parengusios Šalies NSI / PSI leidimą.

2. Įslaptintą informaciją, pažymėtą slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI / RISERVATISSMO arba aukštesnio lygio slaptumo žyma, verčia ir kopijuoja asmenys, turintys atitinkamą asmens patikimumo pažymėjimą. Vertimai turi būti žymimi tomis pačiomis slaptumo žymomis, kokiomis buvo pažymėtas originalas.

3. Kiekviena įslaptintos informacijos kopija taip pat žymima visomis originalo slaptumo žymomis ir papildomomis darbo su ja instrukcijomis. Tokioms įslaptintos informacijos kopijoms taikoma tokia pati kontrolė kaip originalams. Kopijų daroma tik tiek, kiek reikia tarnybiniams tikslams.

4. Informaciją gaunanti Šalis be išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies leidimo negali gautai įslaptintai informacijai priskirti žemesnio lygio slaptumo žymos arba jos išslaptinti. Informaciją parengusi Šalis praneša informaciją gaunančiai Šaliai apie visus apsikeistos informacijos slaptumo žymų pasikeitimus.

5. Įslaptinta informacija gali būti sunaikinama, kai ji tampa nereikalinga. Informaciją parengusiai Šaliai pranešama apie įslaptintos informacijos, pažymėtos slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI / RISERVATISSMO ir SLAPTAI / SEGRETO, sunaikinimą. Įslaptinta informacija sunaikinama arba pakeičiama taip, kad jos – nei visos, nei dalies – nebūtų galima atkurti.

6. Be slaptumo žymos, informaciją parengusi Šalis gali pateikti ir kitas išsamias darbo su perduota įslaptinta informacija instrukcijas. Įslaptinta informacija, kurią sunaikinti draudžiama, grąžinama informaciją perdavusios Šalies NSI / PSI.

7. Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / SEGRETISSIMO, nenaikinama. Ji grąžinama informaciją parengusios Šalies NSI / PSI. Staigaus pavojaus atveju įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / SEGRETISSIMO, gali būti naikinama. Informaciją parengusiai Šaliai pranešama apie įslaptintos informacijos, pažymėtos slaptumo žymomis VISIŠKAI SLAPTAI / SEGRETISSIMO, sunaikinimą. Jei informaciją parengusi Šalis visiškai sunaikina perduotą informaciją, pažymėtą slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / SEGRETISSIMO, ji apie tai praneša informaciją gaunančiai Šaliai.

 

8 straipsnis

Įslaptinti sandoriai

 

1. Jei kuri nors Šalis, jos jurisdikcijai priklausantys rangovai / subrangovai ketina sudaryti įslaptintą sandorį, kuris turi būti vykdomas kitos Šalies valstybės jurisdikcijoje, Šalis, kurios valstybės teritorijoje šis sandoris turi būti vykdomas, prisiima atsakomybę už įslaptintos informacijos, susijusios su tuo įslaptintu sandoriu, apsaugą pagal savo nacionalinę teisę.

2. Prieš perduodant iš kitos Šalies per NSI / PSI gautą įslaptintą informaciją esamiems rangovams arba numatomiems rangovams / subrangovams:

a) esamiems rangovams arba numatomiems rangovams / subrangovams pagal nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus darbui su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO / RISERVATO, išduodamas saugumo patvirtinimas;

b) esamiems rangovams arba numatomiems rangovams / subrangovams darbui su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI / RISERVATISSIMO ir aukštesnio lygio slaptumo žyma, išduodamas atitinkamas įmonės patikimumo pažymėjimas;

c) visiems darbuotojams, kurie dėl savo pareigų privalo susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI / RISERVATISSIMO ir aukštesnio lygio slaptumo žyma, suteikiami atitinkami asmens patikimumo pažymėjimai.

3. Rangovas įslaptintą sandorį su subrangovu gali sudaryti tik po to, kai bus gavęs Šalies, turinčios jurisdikciją sandorio atžvilgiu, NSI / PSI leidimą jį sudaryti. Subrangovams taikomi tokie patys saugumo reikalavimai, kaip ir rangovui, sudariusiam pagrindinį sandorį.

4. NSI / PSI parengia ir tarpusavyje suderina su įstaigų įslaptintų sandorių saugumu susijusias procedūras, įskaitant ĮSLAPTINIMO ŽINYNĄ / ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL PROGRAMMA.

5. Prie kiekvieno įslaptinto sandorio ar jo pagrindu sudaryto sandorio su subrangovu pridedamas saugumui skirtas priedas, kuris yra įslaptinto sandorio sudedamoji dalis. Šiame priede informaciją parengusios Šalies rangovas nurodo, kokia įslaptinta informacija bus teikiama informaciją gaunančiai Šaliai ar bus jos parengta ir koks atitinkamas įslaptinimo lygis yra nustatytas šiai informacijai. Saugumui skirto priedo kopija išsiunčiama Šalių NSI / PSI.

6. Rangovo įsipareigojimas saugoti įslaptintą informaciją visais atvejais mažiausiai apima:

a) rangovo įsipareigojimą įslaptintą informaciją atskleisti tik tam asmeniui, kuris turi asmens patikimumo pažymėjimą, kuris atitinka principą „būtina žinoti“ ir kuriam pavesta vykdyti ar kuris dalyvauja vykdant įslaptintą sandorį;

b) priemones, kurios bus naudojamos įslaptintai informacijai perduoti;

c) pranešimo apie galimus pakeitimus, susijusius su įslaptinta informacija, dėl to, kad keičiama jos slaptumo žyma, arba dėl to, kad apsauga nebereikalinga, procedūras ir priemones;

d) įslaptintame sandoryje numatytų vienos Šalies personalo vizitų į kitos Šalies objektus, patekimo į juos ar jų apžiūrėjimo patvirtinimo tvarką;

e) įsipareigojimą laiku pranešti rangovo NSI / PSI apie visus įvykusius, mėgintus ar įtariamus neteisėtos prieigos prie įslaptinto sandorio įslaptintos informacijos atvejus;

f) su įslaptintu sandoriu susijusios įslaptintos informacijos naudojimą tik su įslaptinto sandorio dalyku susijusiems tikslams;

g) griežtą įslaptintos informacijos sunaikinimo procedūrų laikymąsi.

7. Įslaptintos informacijos apsaugai reikalingos priemonės, taip pat dėl neteisėtos prieigos prie įslaptintos informacijos rangovų padarytų galimų nuostolių įvertinimo ir kompensavimo tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamame įslaptintame sandoryje.

8. Į sandorius, susijusius su informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO / RISERVATO, įtraukiamas atitinkamas straipsnis, nustatantis minimalias priemones, taikytinas tokios įslaptintos informacijos apsaugai. NSI / PSI informuojamos apie tokius sandorius.

 

9 straipsnis

Įgyvendinimo susitarimai

 

Atitinkamos NSI / PSI gali sudaryti su šiuo Susitarimu susijusius įgyvendinimo susitarimus.

 

10 straipsnis

Vizitai

 

1. Atvykstantys asmenys gauna išankstinį priimančios valstybės leidimą, išduotą pagal jos nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, tik jei jie turi teisę susipažinti su įslaptinta informacija pagal jų nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus ir jei jie atitinka principą „būtina žinoti“, todėl turi susipažinti su įslaptinta informacija ar patekti į patalpas, kuriose įslaptinta informacija yra rengiama, tvarkoma ar saugoma.

2. Kiekviena Šalis pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus ir kitus norminius teisės aktus užtikrina atvykstančių asmenų asmens duomenų apsaugą.

 

11 straipsnis

Saugumo pažeidimas

 

1. Įvykus saugumo pažeidimui, Šalies, kurioje saugumas buvo pažeistas, NSI kuo greičiau apie tai praneša kitos Šalies NSI ir užtikrina atitinkamą tyrimą. Prireikus kita Šalis bendradarbiauja atliekant tyrimą.

2. Kitai Šaliai pranešami tyrimo rezultatai ir pateikiama galutinė išvada dėl priežasties ir padarytos žalos masto.

 

12 straipsnis

Išlaidos

 

Dėl šio Susitarimo įgyvendinimo Šalys neturėtų patirti kokių nors papildomų išlaidų. Tačiau jei kuri nors Šalis tokias išlaidas patirtų, ji jokiomis aplinkybėmis negalėtų reikalauti, kad kita Šalis jas atlygintų.

 

13 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Visi ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalių tarpusavio konsultacijomis, nesikreipiant į jokį nacionalinį ar tarptautinį teismą ar trečiąją šalį.

 

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

1. Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui ir įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po to, kai vyriausybiniais kanalais gaunamas paskutinis pranešimas, kuriuo kitai Šaliai pranešama apie visų vidaus norminių teisės aktų reikalavimų, būtinų šiam Susitarimui įsigalioti, įvykdymą.

2. Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu rašytiniu Šalių sutikimu. Tokie pakeitimai įsigalioja šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3. Šalis gali nutraukti šį Susitarimą apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai. Nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo apie nutraukimą gavimo dienos. Tokiu atveju visa įslaptinta informacija, kuria buvo pasikeista, grąžinama informaciją parengusiai Šaliai. Jei įslaptintos informacijos, kuria buvo pasikeista, negalima grąžinti, ji pagal šio Susitarimo nuostatas saugoma tol, kol informaciją parengusi Šalis informaciją gaunančią Šalį atleidžia nuo šios pareigos.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti atitinkamų Vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Pasirašytas 2008 m. rugsėjo 3 d. Romoje dviem egzemplioriais lietuvių ir italų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

ITALIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

JŪRATĖ RAGUCKIENĖ

GIOVANNI DE GENNARO

 

_________________