LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA BE 08 PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. V-14

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.133-5041), 9.7.7 ir 13.4 punktais,

tvirtinu Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08 (pridedama).*

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                           VIRGAUDAS PUODŽIUKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos generalinio

direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.

įsakymu Nr. V-14

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA BE 08

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų apraše TRA BE 08 (toliau – aprašas) išdėstyti reikalavimai katijoninėms bituminėms emulsijoms, naudojamoms valstybinės reikšmės kelių tiesimui, rekonstrukcijai, remontui (taisymui) bei priežiūrai. Šis dokumentas taip gali būti taikomas vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms.

2. Šiuo techninių reikalavimų aprašu yra įgyvendinamas Lietuvos standartas LST EN 13808 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo sistema“. VI–VII skyrių nuostatos įsigalioja darnųjį standartą EN 13808 paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OJ).

3. Kiekvienas statybos produktas, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo statybos produkto judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos sumetimais.

4. Techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08 parengtas atsižvelgiant į Vokietijos kelių tiesimo techninių specifikacijų „Technischen Lieferbedingungen fūr Bitumenemulsionen TL BE-StB 07“ (FGSV, Entwurf) nuostatas.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

5. Techninių reikalavimų apraše pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. LST EN 58 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas“;

5.2. LST EN 1425 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pastebimų savybių apibūdinimas“;

5.3. LST EN 1426 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos nustatymas“;

5.4. LST EN 1427 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas“;

5.5. LST EN 1428 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas“;

5.6. LST EN 1429 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų sijojimo liekanos nustatymas ir patvarumo laikant nustatymas sijojimo būdu“;

5.7. LST EN 1430 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas“;

5.8. LST EN 1431 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų nustatymas distiliavimo metodu“;

5.9. LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“;

5.10. LST EN 12593 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas“;

5.11. LST EN 12595 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas“;

5.12. LST EN 12596 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru“;

5.13. LST EN 12597 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija“;

5.14. LST EN 12846 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos ištekėjimo laiko nustatymas klampomačiu pagal ištekėjimą“;

5.15. LST EN 12847 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos nusistojimo tendencijos nustatymas“;

5.16. LST EN 12848 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Sumaišytos su cementu bituminės emulsijos pastovumo nustatymas“;

5.17. LST EN 12849 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos penetracijos nustatymas“;

5.18. LST EN 12850 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminės emulsijos pH vertės nustatymas“;

5.19. LST EN 13074 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų išgarinant“;

5.20. LST EN 13075-1 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo nustatymas. 1 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų, pridedant mineralinio užpildo, irimo vertės nustatymas“;

5.21. LST EN 13075-2 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo nustatymas. 2 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų smulkiausiųjų dalelių susimaišymo laiko nustatymas“;

5.22. LST EN 13357 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Naftiniu skiedikliu skiestų ir minkštintų bitumų ištekėjimo laiko nustatymas“;

5.23. LST EN 13398 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios santykinės deformacijos nustatymas“;

5.24. LST EN 13399 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojant nustatymas“;

5.25. LST EN 13587 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių tąsumo savybių nustatymas tempimo metodu“;

5.26. LST EN 13588 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių kohezijos nustatymas bandant švytuokle“;

5.27. LST EN 13589 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tąsumo savybių nustatymas tamprumo jėgos metodu“;

5.28. LST EN 13614 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų lipnumo nustatymas panardinimo į vandenį bandymu“;

5.29. LST EN 13703 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacijos energijos nustatymas“;

5.30. LST EN 13808 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo sistema“;

5.31. LST EN 14023 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema“;

5.32. LST EN 14733 „Bituminių emulsijų, minkštintųjų ir skiestųjų bitumų vidinė gamybos kontrolė“;

5.33. LST EN 14769 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas, naudojant slėginį sendinimo indą“;

5.34. LST EN 14895 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ir minkštųjų bituminių rišiklių stabilizavimas“;

5.35. LST EN 14896 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų dinaminė klampa, skiestieji ir skystieji bituminiai rišikliai. Rotacinio viskozimetro metodas“;

5.36. LST EN ISO 2592 „Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas“;

5.37. LST EN ISO 3405 „Naftos produktai. Distiliavimo charakteristikų nustatymas atmosferos slėgyje“;

5.38. LST EN ISO 3675 „Žalia nafta ir skystieji naftos produktai. Laboratorinis tankio nustatymas. Hidrometrinis metodas“;

5.39. LST EN ISO 3838 „Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro metodai“;

5.40. LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Techninių reikalavimų apraše panaudotos žemiau pateiktos sąvokos.

6.1. Bituminė emulsija – emulsija, kurioje dispersinė fazė yra bitumas, gaunama smulkiausiomis dalelėmis disperguojant bitumą vandenyje, naudojant emulsiklius kaip emulgatorius ir prireikus stabilizatorius. Pagal bitumo dalelių elektros krūvį, skirstomos į katijonines, anijonines ir nejonines bitumines emulsijas.

6.2. Katijoninė bituminė emulsija – emulsija, kurioje emulgatorius disperguotoms bitumo dalelėms suteikia teigiamą elektros krūvį.

6.3. Polimerais modifikuota bituminė emulsija – emulsija, kurioje dispersinė fazė yra polimerais modifikuotas bitumas arba bituminė emulsija, modifikuojama lateksu emulsijos gamybos metu. Galima ir abiejų būdų kombinacija.

6.4. Vidinė gamybos kontrolė (VGK) – gamintojo atliekama nuolatinė gamybos kontrolė. Visi gamintojo priimti veiksmai, reikalavimai ir nuostatos susisteminti dokumentais bei aprašyti veiklos politikoje ir procedūrose. Šie gamybos kontrolės sistemos dokumentai garantuoja vieningą kokybės vertinimą ir užtikrina reikalaujamų produkto savybių kontrolę bei efektyvų gamybos kontrolės sistemos valdymą.

 

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

 

7. Santrumpos, išreikštos raidėmis ir skaičiais, naudojamos svarbioms katijoninių bituminių emulsijų charakteristikoms, t. y. emulsijos poliškumui, rišiklio kiekiui, rišiklio tipui ir skaidymosi vertei, apibūdinti, turi atitikti pateiktas 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Santrumpų išraiškų apibūdinimas.

 

Pozicija

Žymuo

Pavadinimas

Patvirtinantis Europos standartas

1

C

Katijoninė bituminė emulsija

LST EN 1430 (dalelių poliškumas)

2 ir 3

dviženklis skaičius

Vardinis rišiklio kiekis, % (masės)

LST EN 1428 (vandens kiekis)

arba

LST EN 1431 (išskiriamas rišiklis+ naftos distiliatas )

4

arba

4 ir 5,

arba

4, 5 ir 6

 

Rišiklio tipas

 

B

Kelių bitumas

LST EN 12591 (Kelių bitumo techniniai reikalavimai)

P

Polimeriniai priedai

LST EN 14023 (Polimerais modifikuoto bitumo techniniai reikalavimai)

 

 

Arba polimerų gali būti pridedama prieš emulgavimą, jo metu arba po

F

Skiediklio kiekis, didesnis nei 2 % (masės) emulsijos masės

 

5 arba 6, arba 7

(kuri tinka)

1–7

Skaidymosi klasė

LST EN 13075-1 (skaidymosi vertė)

Nacionalinis papildymas

-S

Sluoksnių sukibimas

 

-PAS-H

Plonieji asfalto sluoksniai ant hidroizoliacijos

-PB

Purškimas ir barstymas“

-PA (-PAk)

Paviršiaus apdorojimas

-ŠL

Šlamai

-BEM

Bitumine emulsija surištas mišinys

-D

Hidrauliniais rišikliais surištų sluoksnių dengimas

 

Pavyzdžiai

C67B4-PA

Katijoninė, vardinis rišiklio kiekis – 67 %, pagaminta iš kelių bitumo, bituminės emulsijos skaidymosi vertė atitinka 4 klasę, naudojama paviršiaus apdorojimui.

 

C65BP5-PAS-H

Katijoninė, vardinis rišiklio kiekis – 65 %, pagaminta iš polimerais modifikuoto bitumo, skaidymosi vertė atitinka 5 klasę, naudojama ploniesiems asfalto sluoksniams ant hidroizoliacijos įrengti.

 

Šio techninių reikalavimų aprašo specifikacijų lentelėse yra naudojamos šios klasių (katijoninės bituminės emulsijos savybei būdingo lygio, išreiškiamo verčių diapazonu arba ribine verte) santrumpos:

NPD – „savybė nenustatyta“ (angl. „No performance determined“) – taip žymimai savybei reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami;

TBR – „turi būti pranešama“ (angl. „To be reported“) – taip žymimai savybei turi būti nurodyta vertė.

 

V SKYRIUS. REIKALAVIMAI BITUMINĖMS EMULSIJOMS

 

8. Įvairiems bituminių emulsijų tipams ir rūšims keliami reikalavimai nurodyti 2–8 lentelėse. Bituminės emulsijos turi būti gaminamos ir sandėliuojamos taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus. Šiame techninių reikalavimų apraše nėra pateikti reikalavimai retai naudojamoms specialioms bituminėms emulsijoms. Šios bituminės emulsijos taip pat turi būti gaminamos remiantis standartu LST EN 13808, o už jų eksploatacines charakteristikas atsako gamintojas.

 

I SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS SLUOKSNIŲ SUKIBIMUI

 

9. Sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos arba polimerais modifikuotos bituminės emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido patekusios ant posluoksnio. Sluoksnių sukibimui skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 2 lentelėje.

 

II SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS PLONIESIEMS ASFALTO SLUOKSNIAMS ANT HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGTI

 

10. Hidroizoliacijai po plonaisiais asfalto sluoksniais įrengti naudojamos polimerais modifikuotos emulsijos. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 3 lentelėje.

 

III SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS „PURŠKIMO IR BARSTYMO“ METODUI

 

11. „Purškimui ir barstymui“ naudojamos bituminės emulsijos ir polimerais modifikuotos emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos greitai susiskaido ant posluoksnio sąlyčio su bitumu nepadengtomis paviršiaus apdorojimo medžiagomis metu. „Purškimui ir barstymui“ skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 4 lentelėje.

 

IV SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS PAVIRŠIAUS APDOROJIMUI

 

12. Paviršiaus apdorojimui naudojamos bituminės emulsijos ir polimerais modifikuotos emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos greitai susiskaido ant posluoksnio sąlyčio su bitumu nepadengtomis paviršiaus apdorojimo medžiagomis metu. Paviršiaus apdorojimui skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 5 lentelėje.

 

V SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS ŠLAMAMS

 

13. Šlamams naudojamos polimerais modifikuotos emulsijos. Jų susiskaidymo vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido šlamo mišinio klojimo metu. Šlamų gamybai skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 6 lentelėje.

 

VI SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS MIŠINIAMS, SURIŠTIEMS BITUMINE EMULSIJA, GAMINTI

 

14. Bitumine emulsija surištiems mišiniams gaminti naudojamos bituminės emulsijos. Jų susiskaidymo vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido bituminio mišinio klojimo metu. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 7 lentelėje.

 

VII SKIRSNIS. BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS DENGTI HIDRAULINIAIS RIŠIKLIAIS SURIŠTUS SLUOKSNIUS

 

15. Hidrauliniais rišikliais surištiems sluoksniams dengti naudojamos bituminės emulsijos. Jų skaidymosi vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido patekusios ant sluoksnio. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 8 lentelėje.

 

 

 

2 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms sluoksnių sukibimui

 

Savybės

LST EN

Matavimo vienetas

C60BP1-S

C60B1-S

C60BF1-S

C40BF1-S

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma

 

 

 

Pastebimos savybės

1425

 

1

TBR

1

TBR

1

TBR

1

TBR

 

Dalelių poliškumas

1430

 

2

teigiamas

2

teigiamas

2

teigiamas

2

teigiamas

 

Skaidymosi vertė

13075-1

 

1

TBR

1

TBR

1

TBR

1

TBR

 

Penetracijos geba

12849

min

0

NPD

0

NPD

1

TBR

1

TBR

 

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį)

1428

masės %

5

nuo 58 iki 62

5

nuo 58 iki 62

5

nuo 58 iki 62

2

nuo 38 iki 42

 

Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C

12846

s

3

nuo 15 iki 45

3

nuo 15 iki 45

3

nuo 15 iki 45

2

<= 20

 

Sijojimo liekana

0,5 mm sietas

1429

masės %

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

 

Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo

0,5 mm sietas

 

 

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

 

Sukibimo geba 1)

13614

padengimo %

2

>=? 75

2

>=? 75

2

>=? 75

2

>=? 75

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074)

 

 

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

3

?<=100

3

?<=100

5

?<=220

5

?<=220

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

3

>=? 50

4

>=? 43

6

>=? 35

6

>=? 35

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu

13589, 13703

J/cm2

1

TBR

 

 

 

 

 

 

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

4

>=? 50

 

 

 

 

 

 

Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895

 

Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu

13589, 13703

J/cm2

0

NPD

 

 

 

 

 

 

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

0

NPD

 

 

 

 

 

 

1) Sukibimo geba nustatoma sąlyginai imant, kad skaidymosi vertė bet kuriuo atveju yra >=? 120

 

3 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms ploniesiems asfalto sluoksniams ant hidroizoliacijos įrengti

 

Savybės

LST EN

Matavimo vienetas

C67BP5-PAS-H

Kl.

Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Pastebimos savybės

1425

 

1

TBR

 

Dalelių poliškumas

1430

 

2

teigiamas

 

Skaidymosi vertė

13075-1

 

5

nuo 120 iki 180

 

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį)

1428

masės %

7

nuo 65 iki 69

 

Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C

12846

s

6

nuo 10 iki 45

 

Sijojimo liekana

0,5 mm sietas

1429

masės %

4

?<= 0,5

 

Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo

0,5 mm sietas

 

 

4

?<= 0,5

 

Sukibimo geba

13614

padengimo %

3

?>= 90

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

3

?<= 100

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

3

?>= 50

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu

13589, 13703

J/cm2

2

?>= 1

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

4

?>= 50

Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895

 

 

 

 

Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C)

 

 

 

 

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

0

NPD

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

0

NPD

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu

13589, 13703

J/cm2

0

NPD

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

0

NPD

 

4 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms „purškimui ir barstymui“

 

Savybės

LST EN

Matavimo vienetas

C60B5-PB

C67B4-PB

C60BP5-PB

C67BP4-PB

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma

 

 

 

Pastebimos savybės

1425

 

1

TBR

1

TBR

1

TBR

1

TBR

 

Dalelių poliškumas

1430

 

2

teigiamas

2

teigiamas

2

teigiamas

2

teigiamas

 

Skaidymosi vertė

13075-1

 

5

nuo 120 iki 180

4

nuo 70 iki 130

5

nuo 120 iki 180

4

nuo 70 iki 130

 

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį)

1428

masės %

5

nuo 58 iki 62

7

nuo 65 iki 69

5

nuo 58 iki 62

7

nuo 65 iki 69

 

Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C

12846

s

1

TBR

0

NPD

1

TBR

0

NPD

 

Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C

 

 

0

NPD

1

TBR

0

NPD

1

TBR

 

Sijojimo liekana

0,5 mm sietas

1429

masės %

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

 

Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo

0,5 mm sietas

 

 

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

 

Sukibimo geba 1)

13614

padengimo %

2

?>= 75

2

?>= 75

3

?>= 90

3

?>= 90

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074)

 

 

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

5

?<= 220

5

?<= 220

5

?<= 220

5

?<= 220

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

6

?>= 35

6

?>= 35

6

?>= 35

6

?>= 35

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankiba, bandant švytuokle

13588

J/cm2

 

 

 

 

1

TBR

1

TBR

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

 

 

4

?>= 50

4

?>= 50

Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895

Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C)

 

 

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankiba, bandant švytuokle

13588

J/cm2

 

 

 

 

0

NPD

0

NPD

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

 

 

0

NPD

0

NPD

1) Sukibimo geba nustatoma sąlyginai imant, kad skaidymosi vertė bet kuriuo atveju yra ?>= 120

 

5 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms paviršiaus apdorojimui

 

Savybės

LST EN

Matavimo vienetas

C67B4-PA

C69B4-PA

C69BP4-PA

C70BP4-PA

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Kl.

Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Pastebimos savybės

1425

 

1

TBR

1

TBR

1

TBR

1

TBR

 

Dalelių poliškumas

1430

 

2

teigiamas

2

teigiamas

2

teigiamas

2

teigiamas

 

Skaidymosi vertė

13075-1

 

4

nuo 70 iki 130

4

nuo 70 iki 130

4

nuo 70 iki 130

4

nuo 70 iki 130

 

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį)

1428

masės %

7

nuo 65 iki 69

8

nuo 67 iki 71

8

nuo 67 iki 71

9

?>=70

 

Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C 1)

12846

s

6

nuo 10 iki 45

6

nuo 10 iki 45

6

nuo 10 iki 45

6

nuo 10 iki 45

 

Sijojimo liekana

0,5 mm sietas

1429

masės %

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

 

Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo

0,5 mm sietas

 

 

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

4

?<= 0,5

 

Sukibimo geba 2)

13614

padengimo %

2

?>= 75

2

?>= 75

3

?>= 90

3

?>= 90

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074)

 

 

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

5

?<= 220

5

?<= 220

5

?<= 220

5

?<= 220

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

6

?>= 35

6

?>= 35

5

?>= 39

5

?>= 39

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

 

 

4

?>= 50

4

?>= 50

 

Sankiba, bandant švytuokle

13588

J/cm2

 

 

 

 

1

TBR

1

TBR

Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankiba, bandant švytuokle

13588

J/cm2

 

 

 

 

0

NPD

0

NPD

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

 

 

0

NPD

0

NPD

1) Tam tikrais atvejais (pvz., dėl oro sąlygų paviršiaus apdorojimo vietoje) gali būti gaminama klampesnė bituminė emulsija, kuriai yra taikomas 7 klasės techninis reikalavimas (ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C – nuo 30 iki 70 sekundžių). Tokia bituminė emulsija papildomai pažymima indeksu k

2) Sukibimo geba nustatoma sąlyginai imant, kad skaidymosi vertė bet kuriuo atveju yra ?>= 120

 

6 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms šlamams

 

Savybės

LST EN

Matavimo vienetas

C65BP1-ŠL

Kl.

Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Pastebimos savybės

1425

 

1

TBR

 

Dalelių poliškumas

1430

 

2

teigiamas

 

Skaidymosi vertė

13075-1

 

1

TBR

 

Smulkiausiųjų dalelių susimaišymo trukmė

13075-2

s

2

>=? 180

 

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį)

1428

masės %

6

nuo 63 iki 67

 

Ištekėjimo trukmė, per 4 mm, kai yra 40 °C

12846

s

1

TBR

 

Sijojimo liekana

0,5 mm sietas

1429

masės %

4

?<= 0,5

 

Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo

0,5 mm sietas

 

 

4

?<= 0,5

 

Sukibimo geba

13614

padengimo %

3

>=? 90

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

4

?<= 150

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

3

>=? 50

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu

13589, 13703

J/cm2

1

TBR

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25 °C

13398

%

4

>= 50

Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895

Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

0

NPD

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

0

NPD

Sankiba (tik BP tipui)

 

 

 

 

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu

13589, 13703

J/cm2

0

NPD

 

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25 °C

13398

%

0

NPD

 

7 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms bitumine emulsija surištiems mišiniams gaminti

 

Savybės

LST EN

Matavimo vienetas

C60B1-BEM

Kl.

Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Pastebimos savybės

1425

 

1

TBR

 

Dalelių poliškumas

1430

 

2

teigiamas

 

Skaidymosi vertė

13075-1

 

1

TBR

 

Pastovumas maišant su cementu

12848

g

2

?<= 2

 

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį)

1428

masės %

5

nuo 58 iki 62

 

Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C

12846

s

1

TBR

 

Sijojimo liekana

0,5 mm sietas

1429

masės %

4

?<= 0,5

 

Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo

0,5 mm sietas

 

 

4

?<= 0,5

 

Sukibimo geba

13614

padengimo %

2

?>= 75

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

3

?<= 100

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

4

?>= 43

Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895

Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

0

NPD

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

0

NPD

 

8 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms dengti hidrauliniais rišikliais surištus sluoksnius

 

Savybės

LST EN

Matavimo vienetas

C60B1-D

Kl.

Reikalavimas

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Pastebimos savybės

1425

 

1

TBR

 

Dalelių poliškumas

1430

 

2

teigiamas

 

Skaidymosi vertė

13075-1

 

1

TBR

 

Penetracijos geba

12849

min

0

NPD

 

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį)

1428

masės %

5

nuo 58 iki 62

 

Ištekėjimo trukmė, per 2 mm, kai yra 40 °C

12846

s

2

?<= 20

 

Sijojimo liekana

0,5 mm sietas

1429

masės %

4

?<= 0,5

 

Sijojimo liekana po 7 dienų laikymo

0,5 mm sietas

 

 

4

?<= 0,5

 

Sukibimo geba

13614

padengimo %

2

?>= 75

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

5

?<= 220

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

6

?>= 35

Rišiklio stabilizavimas pagal LST EN 14895

Sendinimo procedūra, naudojant PAV, pagal LST EN 14769 (20 val., 100 °C)

 

Penetracija, kai yra 25 °C

1426

0,1 mm

0

NPD

 

Minkštėjimo temperatūra

1427

°C

0

NPD

 

 

 

VI SKYRIUS. ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

 

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

16. Remiantis statybos produktų direktyva 89/106/EEC, atitiktis įvertinama pagal atitikties deklaravimo sistemą 2+. Tuo tikslu gamintojas turi atlikti pradinį tipo bandymą (žr. šio skyriaus II skirsnį) ir vykdyti vidinę gamybos kontrolę, kuri turi būti sertifikuota, siekiant užtikrinti produkto atitiktį šiame apraše TRA BE 08 nustatytiems techniniams reikalavimams.

 

II SKIRSNIS. PRADINIS TIPO BANDYMAS

 

17. Atitiktis šio aprašo techniniams reikalavimams turi būti įrodoma pradiniu tipo bandymu. Atitiktis gali būti pagrįsta ir bandymais, atliktais anksčiau pagal šio techninių reikalavimų aprašo nuostatas (pvz., toks pat produktas, tokia (-ios) pati (-čios) savybė (-ės), toks pat bandymų metodas, toks pat ėminių ėmimo metodas).

18. Pradiniai tipo bandymai, susiję su atitinkamomis savybėmis, turi būti kartojami, kai keičiasi bazinės medžiagos ir komponentai ar gamybos procesai, žymiai įtakojantys vieną ar keletą produkto savybių.

Pradinių tipo bandymų ir jų kartojimo bandymų rezultatai turi būti registruojami kiekvienam produktui kaip to produkto vidinės gamybos kontrolės (VGK) pagrindas. Jie turi būti saugomi gamintojo ne trumpiau kaip penkerius metus nuo bandymo atlikimo datos ir prieinami atliekant tikrinimą.

19. Konkrečių produktų savybių vertės, kurios turi būti nustatytos pradiniais tipo bandymais, yra pateiktos 2–8 lentelėse.

 

III SKIRSNIS. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ (VGK)

 

20. Gamintojas turi vadovautis pagal LST EN 14733 standartą parengtu kokybės valdymo vadovu, apimančiu vidinės gamybos kontrolės (VGK) sistemą. Minimalūs reikalavimai yra pateikti 9–11 lentelėse

Ankščiau minėti reikalavimai yra įvykdomi, remiantis vidine gamybos kontrolės (VGK) sistema, kuri atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus ir tenkina šio aprašo techninius reikalavimus produktui.

 

9 lentelė. Reikalavimai gamybos įrangos kalibravimui

 

Gamybos įrangos dalis

Apžiūra/patikra

Tikslas

Mažiausias dažnumas

Svėrimo įranga

Apžiūra

Nustatyti svėrimo įrangos veikimo tinkamumą

Kiekvieną dieną

Svėrimo įrangos patikra

Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) abejotinais atvejais.

Sumaišomų medžiagų tiekimo įranga

Juslinis įvertinimas

Nustatyti sumaišomų medžiagų tiekimo įrangos veikimo tinkamumą

Dienos sumaišomų medžiagų pirmoji partija

Tikslumo patikra

Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) abejotinais atvejais.

Debitmatis

Faktinio kiekio ir dozuojamo kiekio palyginimas pasveriant

Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) abejotinais atvejais.

pH matuoklis b

Kalibravimas

Užtikrinti tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) abejotinais atvejais.

Matavimo ir dozavimo sistema (periodinio veikimo gamybos įrangai)

Partijos sudedamųjų dalių faktinės masės ir numatytos masės palyginimas pagal kokybės valdymo vadove aprašytą procedūrą

Nustatyti matavimo ir dozavimo atitiktį kokybės valdymo vadove reikalaujamam tikslumui

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) abejotinais atvejais.

Dozavimo sistema (nepertraukiamo veikimo gamybos įrangai)

Faktinės masės, gautos per nustatytą laiko tarpą, ir numatytos masės palyginimas pagal kokybės valdymo vadove aprašytą procedūrą

Nustatyti atitiktį kokybės valdymo vadove reikalaujamam tikslumui

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) abejotinais atvejais.

Temperatūros kontrolės įrenginys

Vizualinis patikrinimas

Nustatyti įrenginio veikimo tinkamumą

Kiekvieną dieną

Tikslumo patikra

Užtikrinti matuojamos temperatūros tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) abejotinais atvejais.

a arba po didelio remonto

b kai įrangoje yra įmontuoti pH matuokliai

 

10 lentelė. Tiekiamos medžiagos: bandymai, bandymų dažnumas ir leistini nuokrypiai (turi būti atliekami emulsijos gamintojo)

 

Sudedamosios dalys

Kontrolė / bandymas

Standartai

Leistini nuokrypiai

Mažiausias dažnumas

1 Bitumas

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

 

1/pristatyta partija

Pastebimos savybės

LST EN 1425

Vidiniai vertinimo kriterijai

1/2 savaitės

Penetracija ir klampa b

LST EN 1426

arba

LST EN 12596,

arba

LST EN 12595

Standartas arba vidiniai techniniai reikalavimai

1/2 savaitės arba 1/300 t

(priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis)

Minkštėjimo temperatūra b

LST EN 1427

Standartas arba vidiniai techniniai reikalavimai

1/2 savaitės arba 1/300 t

(priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis)

2 Skiediklis

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Pastebimos savybės

LST EN 1425

Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Tankis

LST EN ISO 3675

Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai

1/metai

Minkštintajam bitumui: klampa

LST EN 13357

Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai

1/metai

Distiliavimas

LST EN ISO 3405 c

Vidiniai techniniai reikalavimai

1/metai

3 Vanduo

Kaip nurodyta kokybės vadove

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

1/metai

4 Emulsikliai

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Kaip nurodyta kokybės vadove

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

5 Rūgštys

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Kaip nurodyta kokybės vadove

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

6 Kiti priedai

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Kaip nurodyta kokybės vadove

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

a Turi būti suderinti tiekėjo ir emulsijos gamintojo susitarimu.

b Bitumo tiekėjo pateikti rezultatai priimtini tik tuomet, jei tiekėjas šiam produktui yra įdiegęs VGK sistemą ir laikosi EN ISO 9001 reikalavimų. c Jei atitinka skiediklio sudėtį.

 

11 lentelė. Bituminės emulsijos: bandymai ir dažnumas

 

Sudedamosios dalys

Kontrolė/bandymas

Standartai a

Leistini nuokrypiai

Mažiausias dažnumas

1 Pagaminta emulsija

Pastebimos savybės

LST EN 1425

Vidiniai techniniai reikalavimai

1/partija b

Temperatūra

LST EN 1425

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip reikalaujama pagal proceso valdymą, transportavimą ir sandėliavimą

Rišiklio kiekis (vandens kiekis arba distiliacija)

LST EN 1428

Standartas +

1/partija

LST EN 1431

Nacionalinis taikymo dokumentas

Ištekėjimo laikas

LST EN 12846

Standartas +

1/partija

Dinaminė klampa (jei tinka)

LST EN 14896

Nacionalinis taikymo dokumentas

Skaidymosi vertė:

 

Standartas +

Mažiausiai:

mineralinio užpildo metodas arba

LST EN 13075-1

Nacionalinis taikymo dokumentas

1/kas trečia produkto partija

smulkiausiųjų dalelių susimaišymo laikas (jei tinka)

LST EN 13075-2

Sumaišytos su cementu bituminės emulsijos pastovumas (jei tinka)

LST EN 12848

pH

LST EN 12850

Vidiniai techniniai reikalavimai

1/partija

Sijojimo liekana

LST EN 1429

Standartas + Nacionalinis taikymo dokumentas

1/partija

2 Regeneruotas rišiklis (LST EN 13074)

Konsistencija:

penetracija,

minkštėjimo temperatūra arba klampa (jei tinka)

 

Standartas +

1/metai/produktui

LST EN 1426

LST EN 1427

LST EN 12595

LST EN 12596

Nacionalinis taikymo dokumentas

Sankiba

(modifikuotiems rišikliams)

LST EN 13587

LST EN 13588

LST EN 13589

LST EN 13703

Standartas +

1/metai/produktui

Nacionalinis taikymo dokumentas

3 Išskirto rišiklio patvarumas

Konsistencija:

 

Standartas +

1/metai/produktui

penetracija,

minkštėjimo temperatūra arba klampa (jei tinka)

LST EN 1426

LST EN 1427

LST EN 12595

LST EN 12596

Nacionalinis taikymo dokumentas

(LST EN 13074 + LST EN 14895 + LST EN 14769)

Sankiba

LST EN 13587

Standartas +

1/metai/produktui

(modifikuotiems rišikliams)

LST EN 13588

LST EN 13589

LST EN 13703

Nacionalinis taikymo dokumentas

4 Tiekimo transporto priemonių tinkamumo įvertinimas apžiūrint

Švarumas ir bendra būklė

 

 

1/transporto priemonė

a Gali būti taikomi alternatyvūs bandymai, jei įrodomas jų tapatumas LST EN standartams. Tačiau ginčo atveju turi būti taikomi LST EN standartai.

b Partija turi būti apibrėžta įmonės kokybės vadove.

 

IV SKIRSNIS. BANDYMŲ METODAI

 

21. Bandymai turi būti atliekami pagal techninių reikalavimų apraše nurodytus standartus.

 

V SKIRSNIS. ATITIKTIES ĮRODYMAS

 

22. CE ženklo simboliu, įskaitant lydintįjį dokumentą, ženklinama pagal LST EN 13808 standarto ZA priedo ZA.3 skyrių.

23. Kai bituminė emulsija pagal pradinius tipo bandymus atitinka šio aprašo TRA BE 08 reikalavimus, o notifikuotoji sertifikavimo įstaiga išdavė toliau aprašytą sertifikatą, gamintojas turi parengti ir saugoti atitikties deklaraciją. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.

24. Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

– gamintojo pavadinimas ir adresas, gamybos vieta;

– produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, naudojimas) ir CE ženklinimo informacijos lydraščio kopija;

– nuoroda į šį techninių reikalavimų aprašą;

– taikymo sritys;

– pridedamo vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;

– asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo vardu, vardas ir pavardė bei einamos pareigos.

25. Deklaracija turi būti pagrįsta notifikuotosios sertifikavimo įstaigos išduotu vidinės gamybos kontrolės sertifikatu, kuriame, papildant anksčiau pateiktą informaciją, turi būti nurodyta:

– notifikuotosios sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;

– vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;

– sertifikato galiojimo sąlygos ir laikas, kai taikytina;

– asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė bei einamos pareigos.

26. Anksčiau minėta deklaracija ir sertifikatas turi būti parašyti lietuvių kalba.

27. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas yra atsakingas už CE ženklinimą. CE ženklo simbolis turi būti patvirtintas pagal direktyvą 93/68/EEB ir nurodytas prekybos dokumentų lydraščiuose (pvz., važtaraščiuose).

28. Kartu su CE ženklu turi būti pateikti šie duomenys:

– notifikuotosios sertifikavimo įstaigos identifikavimo numeris;

– gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas ir adresas;

– du paskutinieji CE ženklinimo metų skaitmenys;

– vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;

– nuoroda į LST EN 13808 standartą;

– produkto aprašymas: žymėjimas pagal 2–8 lenteles ir numatomas naudojimas;

– savybių duomenys.

 

CE ženklas

 

CE atitikties ženklinimas, susidedantis iš „CE“ simbolio, pateikto direktyvoje 93/68/EEB

 

 

01234

 

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris

AnyCO Ltd. P.O. Box 21, B-1050

Gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas ir adresas

 

05

Du paskutinieji CE ženklinimo metų skaitmenys

 

01234-CPD-00234

 

Sertifikato numeris

EN 13808

Nuoroda į Europos standartą

 

Bituminė emulsija + žymėjimas

 

numatoma naudoti paviršiaus priežiūrai, taikant paviršiaus apdorojimą ar šlamų dangas (šlamo danga ir mikrodanga), gruntavimui, duobių užtaisymui, provėžų užtaisymui, plyšių užpildymui, dulkėtumo mažinimui, permerkimui, impregnavimui, gamykloje ar statybvietėje sumaišytiems šaltiesiems mišiniams (pagrindo sluoksniui, apatiniam dangos sluoksniui ar dėvėjimosi sluoksniui), šaltajam regeneravimui bei kelių tiesimui ir priežiūrai

 

Produkto aprašymas ir informacija apie reglamentuojamas charakteristikas

EMULSIJA

– Klampa ir taikytas bandymo metodas

Klasė

– Vandens poveikis rišiklio sukibimui

Klasė

– Skaidymosi savybė

Klasė

– Pavojingos medžiagos X:

 

(mažiau negu x ppm)

PRADINIS LIEKAMASIS RIŠIKLIS (EN 13074)

– Konsistencija, kai yra vidutinė darbinė temperatūra

Klasė

– Konsistencija, kai yra padidintoji darbinė temperatūra

Klasė

– Sankiba ir taikytas bandymo metodas

 

Klasė

SENDINTAS LIEKAMASIS RIŠIKLIS (EN 14895, o po to EN 14769)

– Konsistencijos patvarumas, kai yra vidutinė darbinė temperatūra

Vertė

– Konsistencijos patvarumas, kai yra padidintoji darbinė temperatūra ir taikytas bandymo metodas

Vertė

– Sankibos patvarumas ir taikytas bandymo metodas

 

Vertė

 

VII SKYRIUS. DUOMENYS, PATEIKIAMI LYDRAŠČIUOSE / VAŽTARAŠTYJE

 

29. Lydinčiuose dokumentuose mažiausiai turi būti pateikti šie duomenys:

– CE ženklas (pagal VI skyriaus V skirsnį);

gamintojas ir gamybos vieta;

produkto aprašymas pagal šį techninių reikalavimų aprašą;

– informacijos apie pradinio tipo bandymo rezultatus gavimo galimybė.

 

VIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Šiuo techninių reikalavimų aprašu Lietuvoje pirmą kartą įgyvendinami LST EN 13808 LST EN 14733 standartai. Remiantis pradinių tipo bandymų, vidinės gamybos kontrolės ir kontrolinių bandymų rezultatais, produktų technologinėmis ir funkcinėmis savybėmis, šis aprašas gali būti tikslinamas ir tobulinamas.

_________________


Automobilių kelių bituminių emulsijų

techninių reikalavimų aprašo

TRA BE 08

1 priedas (informacinis)

 

KAI KURIŲ KATIJONINIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ NAUJŲ IR ANKSTESNIŲ ŽYMĖJIMŲ PALYGINIMAS

 

Naujas žymėjimas pagal TRA BE 08

Ankstesnis žymėjimas pagal LST 1448:1996

C60BP1-S

EKL 60

C60B1-S

EKL 60

C60BF1-S

C40BF1-S

C67BP5-PAS-H

C60B5-PB

EKL 60

C67B4-PB

EKV 65

C60BP5-PB

EKL 60

C67BP4-PB

EKV 65

C67B4-PA

EKV 65

C69B4-PA

EKG 70

C69BP4-PA

EKG 70

C70BP4-PA

EKG 70

C65BP1-ŠL

C60B1-BEM

EKL 60

C60B1-D

EKL 60

 

_________________

 * Su aprašu galima susipažinti „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje www.valstybes-zinios.lt.