LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMŲ IR POLIMERAIS MODIFIKUOTŲ BITUMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA BITUMAS 08 PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. V-13

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.133-5041), 9.7.7 ir 13.4 punktais,

tvirtinu Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08 (pridedama).*

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                           VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos generalinio

direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.

įsakymu Nr. V-13

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMŲ IR POLIMERAIS MODIFIKUOTŲ BITUMŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA BITUMAS 08

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Automobilių kelių bitumų ir modifikuotų bitumų techninių reikalavimų apraše TRA BITUMAS 08 (toliau – aprašas) išdėstyti reikalavimai kelių bitumams ir polimerais modifikuotiems bitumams, naudojamiems valstybinės reikšmės kelių tiesimui, rekonstrukcijai, remontui (taisymui) bei priežiūrai. Šis dokumentas taip pat gali būti taikomas vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms.

2. Šiuo techninių reikalavimų aprašu yra įgyvendinami šie Lietuvos standartai:

– LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“;

– LST EN 14023 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų specifikavimo sistema“.

Techninių reikalavimų apraše nustatytos Europos standartuose apibrėžtos produktų savybių klasės (KL), jei tokios yra, kurios Lietuvoje būtinos numatomam naudojimui.

VI–VIII skyrių nuostatos įsigalioja darniuosius standartus EN 12591 ir EN 14023 paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OJ).

3. Kiekvienas statybos produktas, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo statybos produkto judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos sumetimais.

4. Techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08 parengtas atsižvelgiant į Vokietijos kelių tiesimo techninių specifikacijų „Technische Lieferbedingungen fūr StraBenbaubitumen und gebrauchsfertige polymermodifizierte Bitumen TL Bitumen-StB 07“ (FGSV, Entwurf) nuostatas.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

5. Techninių reikalavimų apraše pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. LST EN 58 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas“;

5.2. LST EN 1425 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pastebimų savybių apibūdinimas“;

5.3. LST EN 1426 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos adatos būdu nustatymas“;

5.4. LST EN 1427 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas“;

5.5. LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“;

5.6. LST EN 12593 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas“;

5.7. LST EN 12595 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas“;

5.8. LST EN 12596 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru“;

5.9. LST EN 12597 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija“;

5.10. LST EN 12607-1 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui, nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas“;

5.11. LST EN 13357 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Naftiniu skiedikliu skiestų ir minkštintų bitumų ištekėjimo laiko nustatymas“;

5.12. LST EN 13398 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios santykinės deformacijos nustatymas“;

5.13. LST EN 13399 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojant nustatymas“;

5.14. LST EN 13589 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tąsumo savybių nustatymas tamprumo jėgos metodu“;

5.15. LST EN 13702-1 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo dinaminės klampos nustatymas. 1 dalis. Kūgio ir plokštės metodas“;

5.16. LST EN 13702-2 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo dinaminės klampos nustatymas. 2 dalis. Bendraašio cilindro metodas“;

5.17. LST EN 13703 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacinės energijos nustatymas“;

5.18. LST EN 14023 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų specifikavimo sistema“;

5.19. LST EN ISO 3838 „Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro metodai“;

5.20. LST EN ISO 2592 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas“;

5.21. LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Techninių reikalavimų apraše panaudotos žemiau pateiktos sąvokos.

6.1. Kelių bitumas – bitumas, skirtas surišti mineralines medžiagas, daugiausia gaminant asfalto mišinius, naudojamus kelių dangoms įrengti ir taisyti (remontuoti).

6.2. Polimerais modifikuotas bitumas (PMB) – bitumas, kuriam modifikuoti panaudotas vienas ar daugiau organinių polimerų.

6.3. Vidinė gamybos kontrolė (VGK) – gamintojo atliekama nuolatinė gamybos kontrolė. Visi gamintojo priimti veiksmai, reikalavimai ir nuostatos susisteminti dokumentais bei aprašyti veiklos politikoje ir procedūrose. Šie gamybos kontrolės sistemos dokumentai garantuoja vieningą kokybės vertinimą ir užtikrina reikalaujamų produkto savybių kontrolę bei efektyvų gamybos kontrolės sistemos valdymą.

 

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

 

7. Šio techninių reikalavimų aprašo specifikacijų lentelėse naudojamos šios klasių (kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo savybei būdingo lygio, išreiškiamo verčių diapazonu arba ribine verte) santrumpos:

NR – „nereglamentuojama“ (angl. „No requirement“) – taip žymimai savybei vertės dydžio nurodyti nereikalaujama;

NPD – „savybė nenustatyta“ (angl. „No performance determined“) – taip žymimai reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami;

TBR – „turi būti pranešama“ (angl. „To be reported“) – taip žymimai savybei turi būti nurodyta vertė.

8. Kelių bitumai žymimi pagal nustatytą penetracijos verčių diapazoną, galiojantį atitinkamai rūšiai.

Pavyzdys: 50/70.

9. Polimerais modifikuoti bitumai žymimi pagal nustatytą penetracijos verčių diapazoną ir minkštėjimo temperatūros pagal žiedo ir rutulio metodą mažiausią ribinę vertę, galiojančius atitinkamai rūšiai. Elastomerais modifikuoti bitumai papildomai žymimi raide „E“, o plastomerais modifikuoti bitumai – raide „P“.

Pavyzdys: PMB 45/80-55 E.

 

V SKYRIUS. REIKALAVIMAI

 

Bendroji dalis

 

10. Šiame techninių reikalavimų aprašo skyriuje yra pateikiamos kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų savybės ir atitinkami reikalavimai, jei reikia, nurodant klases.

 

Kelių bitumai

 

11. Kelių bitumams keliami reikalavimai pateikti 1 lentelėje.

 

Polimerais modifikuoti bitumai

 

12. Polimerais modifikuotiems bitumams keliami reikalavimai pateikti 2 ir 3 lentelėse.

 

 

 

1 lentelė. Kelių bitumai

 

Savybė

Matavimo vienetas

Bandymo metodas

Rūšys

20/30

35/50

50/70

70/100

100/150

160/220

Penetracija, kai yra 25 °C

0,1 mm

LST EN 1426

20–30

35–50

50–70

70–100

100–150

160–220

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą

°C

LST EN 1427

55,0–63,0

50,0–58,0

46,0–54,0

43,0–51,0

39,0–47,0

35,0–43,0

Pliūpsnio temperatūra

°C

LST EN ISO 2592

?>= 240

?>= 240

?>= 230

?>= 230

?>= 230

?>= 220

Tirpumas

%

LST EN 12592

?>= 99,0

?>= 99,0

?>= 99,0

?>= 99,0

?>= 99,0

?>= 99,0

Penetracijos indeksas

 

LST EN 12591,

A priedas

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Kinematinė klampa, kai yra 135 °C

mm2/s

LST EN 12595

?>= 530

?>= 370

?>= 295

?>= 230

?>= 175

?>= 135

Dinaminė klampa, kai yra 60 °C

Pa • s

LST EN 12596

?>= 440

?>= 225

?>= 145

?>= 90

?>= 55

?>= 30

Trapumo temperatūra pagal Frasą

°C

LST EN 12593

?<= – 5

?<=– 8

?<=– 10

?<=– 12

?<=– 15

Atsparumas kietėjimui, kai yra 163 °C:

 

LST EN 12607-1

 

 

 

 

 

 

liekamoji penetracija

%

LST EN 1426

?>= 55

?>= 53

?>= 50

?>= 46

?>= 43

?>= 37

minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir rutulį padidėjimas

°C

LST EN 1427

?<=8

?<=8

?<=9

?<=9

?<=10

?<=11

masės pokytis a

%

LST EN 12607-1

?<=0,5

?<=0,5

?<=0,5

?<=0,8

?<=0,8

?<=1,0

a masės pokytis gali būti teigiamas arba neigiamas; NR – nereglamentuojama

 

2 lentelė. Elastomerais modifikuoti bitumai (PMB E)

 

Savybė

Matavimo vienetas

Bandymo metodas

Rūšys

KL

40/100-65 E1)

KL

10/40-65 E

KL

25/55-60 E

KL

45/80-55 E

KL

65/105-50 E

KL

90/150-45 E

KL

120/200-40 E

Penetracija, kai yra 25 °C

0,1 mm

LST EN 1426

5

40–100

2

10–40

3

25–55

4

45–80

6

65–105

8

90–150

9

120–200

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą

°C

LST EN 1427

5

?>= 65

5

?>= 65

6

?>= 60

7

?>= 55

8

?>= 50

9

?>= 45

10

?>= 40

Sankiba tamprumo jėgos metodu, kai yra nurodyta temperatūra

J/cm2

LST EN 13589 LST EN 13703

2

?>= 3

(kai yra 5 °C)

6

?>= 2

(kai yra 10°C)

2

?>= 3

(kai yra 5 °C)

3

?>= 2

(kai yra 5 °C)

4

?>= 1

(kai yra 5 °C)

5

?>= 2

(kai yra 0 °C)

5

?>= 2

(kai yra 0 °C)

Pliūpsnio temperatūra

°C

LST EN ISO 2592

3

?>= 235

3

?>= 235

3

?>= 235

3

?>= 235

3

?>= 235

4

?>= 220

4

?>= 220

Trapumo temperatūra pagal Frasą

°C

LST EN 12593

7

?<= -15

3

?<= -5

5

?<= -10

7

?<= -15

8

?<= -18

9

?<= -20

9

?<= -20

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25 °C

%

LST EN 13398

3

?>= 70

5

?>= 50

5

?>= 50

5

?>= 50

5

?>= 50

5

?>= 50

5

?>= 50

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

%

LST EN 13398

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Plastiškumo sritis

°C

LST EN 14023, 5.1.9 punktas

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Patvarumas sandėliuojant Minkštėjimo temperatūrų skirtumas

°C

LST EN 13399 LST EN 1427

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

Patvarumas sandėliuojant Penetracijų skirtumas

0,1 mm

LST EN 13399 LST EN 1426

3

?<= 13

2

?<= 9

2

?<= 9

2

?<= 9

3

?<= 13

4

?<= 19

5

?<= 26

Atsparumas kietėjimui, kai yra 163 °C:

 

LST EN 12607-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masės pokytis

%

LST EN 12607-1

3

?<=0,5

3

?<=0,5

3

?<=0,5

3

?<=0,5

3

?<=0,5

4

?<= 0,8

5

?<= 1,0

liekamoji penetracija

%

LST EN 1426

7

?>= 60

7

?>= 60

7

?>= 60

7

?>= 60

7

?>= 60

6

?>= 55

5

?>= 50

minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir rutulį padidėjimas

°C

LST EN 1427

2

?<= 8

2

?<= 8

2

?<= 8

2

?<= 8

2

?<= 8

3

?<= 10

3

?<= 10

minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir rutulį sumažėjimas

°C

LST EN 1427

3

?<= 5

2

?<= 2

2

?<= 2

2

?<= 2

2

?<= 2

2

?<= 2

2

?<= 2

tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25 °C

%

LST EN 13398

4

?>= 50

4

?>= 50

4

?>= 50

4

?>= 50

4

?>= 50

4

?>= 50

4

?>= 50

tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

%

LST EN 13398

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

NPD – savybė nenustatyta; TBR – turi būti pranešama; 1) polimerais modifikuotas bitumas, skirtas poringajam asfaltui;

 

3 lentelė. Plastomerais modifikuoti bitumai (PMB P)

 

Savybė

Matavimo vienetas

Bandymo metodas

Rūšys

KL

10/40-65 P

KL

25/55-55 P

KL

45/80-50 P

KL

65/105-50 P

KL

90/150-45 P

Penetracija, kai yra 25 °C

0,1 mm

LST EN 1426

2

10–40

3

25–55

4

45–80

6

65–105

8

90–150

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą

°C

LST EN 1427

5

?>= 65

6

?>= 60

7

?>= 55

8

?>= 50

9

?>= 45

Sankiba tamprumo jėgos metodu, kai yra nurodyta temperatūra

J/cm2

LST EN 13589

6

?>= 2

2

?>= 3

3

?>= 2

4

?>= 1

5

?>= 2

LST EN 13703

(kai yra 10°C)

(kai yra 5 °C)

(kai yra 5 °C)

(kai yra 5 °C)

(kai yra 0 °C)

Pliūpsnio temperatūra

°C

LST EN ISO 2592

3

?>= 235

3

?>= 235

3

?>= 235

3

?>= 235

4

?>= 220

Trapumo temperatūra pagal Frasą

°C

LST EN 12593

3

?<= -5

5

?<= -10

7

?<= -15

8

?<= -18

9

?<= -20

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25 °C

%

LST EN 13398

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

%

LST EN 13398

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Plastiškumo sritis

°C

LST EN 14023, 5.1.9 punktas

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

Patvarumas sandėliuojant Minkštėjimo temperatūrų skirtumas

°C

LST EN 13399 LST EN 1427

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

2

?<= 5

Patvarumas sandėliuojant Penetracijų skirtumas

0,1 mm

LST EN 13399 LST EN 1426

2

?<= 9

2

?<= 9

2

?<= 9

3

?<= 13

4

?<= 19

Atsparumas kietėjimui, kai yra 163 °C:

 

LST EN 12607-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masės pokytis

%

LST EN 12607-1

3

?<= 0,5

3

?<= 0,5

3

?<= 0,5

3

?<= 0,5

4

?<= 0,8

liekamoji penetracija

%

LST EN 1426

7

?>= 60

7

?>= 60

7

?>= 60

7

?>= 60

6

?>= 55

minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir rutulį padidėjimas

°C

LST EN 1427

2

?<= 8

2

?<= 8

2

?<= 8

2

?<= 8

3

?<= 10

minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir rutulį sumažėjimas

°C

LST EN 1427

2

?<= 2

2

?<= 2

2

?<= 2

2

?<= 2

2

?<= 2

tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25 °C

%

LST EN 13398

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

tamprioji santykinė deformacija, kai yra 10 °C

%

LST EN 13398

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

0

NPD

NPD – savybė nenustatyta

 

 

 

VI SKYRIUS. BANDYMAI IR ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

 

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS

 

13. Remiantis statybos produktų direktyva 89/106/EEC, atitiktis įvertinama pagal atitikties deklaravimo sistemą 2+. Tuo tikslu gamintojas turi atlikti pradinį tipo bandymą (žr. šio skyriaus II skirsnį) ir vykdyti vidinę gamybos kontrolę, kuri turi būti sertifikuota (žr. šio skyriaus III skirsnį), siekiant užtikrinti produkto atitiktį šiame apraše TRA BITUMAS 08 nustatytiems techniniams reikalavimams.

 

II SKIRSNIS. PRADINIS TIPO BANDYMAS

 

14. Atitiktis šio aprašo techniniams reikalavimams turi būti įrodoma pradiniu tipo bandymu. Atitiktis gali būti pagrįsta ir bandymais, atliktais anksčiau pagal šio techninių reikalavimų aprašo nuostatas (pvz., toks pat produktas, tokia (-ios) pati (-čios) savybė (-ės), toks pat bandymų metodas, toks pat ėminių ėmimo metodas).

15. Pradiniai tipo bandymai, susiję su atitinkamomis savybėmis, turi būti kartojami, kai keičiasi bazinės medžiagos ir komponentai ar gamybos procesai, žymiai įtakojantys vieną ar keletą produkto savybių.

Pradinių tipo bandymų ir jų kartojimo bandymų rezultatai turi būti registruojami kiekvienam produktui kaip to produkto vidinės gamybos kontrolės (VGK) pagrindas. Jie turi būti saugomi gamintojo ne trumpiau kaip penkerius metus nuo bandymo atlikimo datos ir prieinami atliekant tikrinimą.

16. Konkrečių produktų savybės ir jų vertės, kurios turi būti nustatytos pradiniais tipo bandymais, yra pateiktos 1–3 lentelėse.

 

III SKIRSNIS. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ (VGK)

 

17. Gamintojas turi įdiegti, registruoti dokumentuose ir taikyti vidinės gamybos kontrolės sistemą, siekiant užtikrinti produktų atitiktį šio aprašo TRA BITUMAS 08 nustatytiems techniniams reikalavimams. Ši sistema (VGK) turi apimti procedūras, įprastinius patikrinimus, bandymus arba įvertinimus, ir duomenis, kurie reikalingi vykdant produktų kokybės kontrolę.

Jei gamintojas deklaruoja atitiktį gamybos kontrolės sistemos reikalavimams, taikydamas LST EN ISO 9001 atitinkančią kokybės vadybos sistemą, tokiu atveju naudojama kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001 ir šio aprašo reikalavimus.

Patikrinimų, bandymų arba įvertinimų rezultatai, dėl kurių buvo taikomos kokios nors priemonės, turi būti registruojami taip pat, kaip ir taikytos priemonės. Priemonės, taikytos, esant nuokrypiams nuo reikalaujamų verčių arba kriterijų, turi būti registruojamos ir saugomos gamintojo VGK procedūriniuose reikalavimuose nustatytą laikotarpį.

 

Įranga

 

18. Pagal bandymo nuostatas, visa svėrimo, matavimo ir bandymo įranga turi būti kalibruojama ir reguliariai tikrinama pagal dokumentuose nustatytus procedūrinius reikalavimus, dažnumą ir kriterijus.

19. Pagal gamybos nuostatas, visa įranga, naudojama gamybos procese, turi būti reguliariai tikrinama ir prižiūrima, garantuojant, kad jos naudojimas, dėvėjimasis ar gedimai nepažeis gamybos proceso pastovumo. Įrangos, kuri gamintojo identifikuojama kaip būtina produkto kokybei pasiekti ir palaikyti, kontrolė ir priežiūra turi būti atliekama ir registruojama pagal gamintojo parengtas procedūras, o įrašai saugomi gamintojo VGK procedūriniuose reikalavimuose nustatytą laikotarpį.

 

Bazinės medžiagos ir komponentai

 

20. Visų gaunamų bazinių medžiagų ir komponentų priėmimo sąlygos turi būti nustatytos ir aprašytos dokumentuose. Taip pat turi būti nustatyti ir kokybės vadove bei kontrolės plane detaliai aprašyti kriterijai, užtikrinantys bazinių medžiagų ir komponentų atitiktį.

Polimerais modifikuotiems bitumams galioja nuostata, kad tuomet, kai iš kitų tiekėjų gaunamos CE ženklu neženklintos bazinės medžiagos ir komponentai, kontrolės plane turi būti pateikti mažiausi reikalavimai, aprašyti 4 lentelėje.

 

4 lentelė. Polimerais modifikuotų bitumų bazinių medžiagų ir komponentų kontrolės schema

 

Medžiaga / komponentas

Kontrolė

Metodas

Periodiškumas

Bazinis bitumas arba koncentruotas mišinys, arba pagrindinis tirpalas

Atitiktis tiekėjo deklaracijai

Dokumentų tikrinimas

Kiekviena partija

Konsistencija, kai yra vidutinė darbinė temperatūra,

LST EN 1426

1/rūšis/tiekėjas/300 t; mažiausiai 2/savaitę

arba

 

 

Konsistencija, kai yra padidinta darbinė temperatūra,

LST EN 1427

1/rūšis/tiekėjas/300 t; mažiausiai 2/savaitę

arba

 

 

Klampa

LST EN 12595 ar LST EN 12596 ar LST EN 13702-1/-2 ar LST EN 13357

1/rūšis/tiekėjas/300 t; mažiausiai 2/savaitę

Polimeras (-ai) ir kiti priedai

Atitiktis tiekėjo deklaracijai

Dokumentų tikrinimas

Kiekviena partija

Organoleptinė kontrolė

Kiekviena partija

 

PASTABA. Organoleptinė kontrolė gali būti neatliekama, jei gamintojas nustatė bet kokią potencialią grėsmę sveikatai, saugai ar aplinkos apsaugai, atliekant šią kontrolę.

 

Produkto bandymai ir vertinimas

 

21. Gamintojo parengtos procedūros turi užtikrinti visų savybių nustatytų verčių pastovumą. Savybės ir kontrolė:

a) mažiausiai 1 kartą per metus visoms savybėms turi būti atlikti tipo bandymai (žiūrėti VI sk. II skirsnį);

b) nuolatinė produkto tipo kokybės kontrolė turi būti pagrįsta nustatytais periodiniais tikrinimais ir patvirtinta dokumentais, siekiant įsitikinti, kad šio produkto pradiniais tipo bandymais nustatytos savybės reikšmingai nepakito.

Konsistencijos, kai yra vidutinė ar padidinta darbinė temperatūra, sankibos, patvarumo bandymai turi būti atliekami reprezentatyviajam produkto ėminiui.

Esant periodinei gamybai, ėminys turi būti paimtas iš pagamintos produkcijos partijos, kuria yra laikomas bitumo kiekis, pagamintas ir sandėliuojamas viename rezervuare, kai tik produkcijos partija patenka į rezervuarą. Partija yra laikoma ta pačia, kol ji nepapildoma naujai pagaminta produkcija.

Esant nenutrūkstamam gamybos procesui, naudojant nepertraukiamo veikimo maišyklę, nuolatinė kokybės kontrolė gali būti atliekama tiekimo į rezervuarus įrenginiuose, kartu turi būti atliekamas maišyklės darbo tikrinimas.

Bandymų periodiškumas keičiamas, atsižvelgiant į konkrečius įrenginius, jų našumą ir gamybos procesus. Mažiausias bandymų periodiškumas turi būti:

– konsistencijos, kai yra vidutinė darbinė temperatūra, – kiekvieną dieną; jei produktas tiekiamas iš rezervuaro, kuriame yra ta pati partija, bandymų periodiškumas gali būti sumažintas iki vieno karto pagamintai partijai; esant nuolatinei gamybai – vieną kartą kiekvieniems 200 tonų arba per mėnesį pagamintai produkcijai, priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis;

– konsistencijos, kai yra padidinta darbinė temperatūra, – kas mėnesį;

– sankibos – kartą per metus;

– patvarumo – kartą per metus.

 

Atsekamumas ir identifikavimas

 

22. Kiekviena produkto partija turi būti identifikuota ir atsekama, atsižvelgiant į produkto kilmę. Gamintojas turi raštu parengti procedūrinius reikalavimus, užtikrinančius identifikavimo ir atsekamumui reikalingos informacijos pastovią kontrolę. Šio poskyrio reikalavimai turi atitikti standarto LST EN ISO 9001:2000 7.5.3 skyriaus nuostatas.

 

Neatitiktiniai produktai

 

23. Gamintojas turi parengti procedūras, kuriose turi būti aprašyta elgimosi su neatitiktiniais produktais tvarka. Neatitiktinės produkcijos atvejai turi būti nedelsiant registruojami ir šie įrašai turi būti saugomi gamintojo parengtose procedūrose nustatytą laikotarpį. Šio poskyrio reikalavimai turi atitikti standarto LST EN ISO 9001:2000 8.3 skyriaus nuostatas.

 

Koregavimo veiksmai

 

24. Siekiant išvengti pasikartojančių atvejų, kai produktas neatitinka reikalavimų, gamintojas turi taikyti dokumentais pagrįstus koregavimo veiksmus, pašalinančius neatitikimo priežastį. Šio poskyrio reikalavimai turi atitikti standarto LST EN ISO 9001:2000 8.5.2 skyriaus nuostatas.

 

Tvarkymas, sandėliavimas ir pakavimas

 

25. Gamintojas turi parengti procedūrinius reikalavimus, kuriuose aprašyti produkto priežiūros metodai ir reikalavimai produkto sandėliavimo zonoms, siekiant apsaugoti produktą nuo pažeidimo ir sunaikinimo.

 

IV SKIRSNIS. BANDYMO METODAI

 

26. Bandymai turi būti atliekami pagal techninių reikalavimų apraše nurodytus standartus.

 

VII SKYRIUS. ATITIKTIES DEKLARAVIMAS IR CE ŽENKLINIMAS

 

27. CE ženklo simboliu, įskaitant lydintįjį dokumentą, ženklinama pagal LST EN 12591 ir LST EN 14023 standartų ZA priedų ZA.3 skyrių.

Jei kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas pagal pradinius tipo bandymus atitinka šio aprašo TRA BITUMAS 08 reikalavimus, o notifikuotoji sertifikavimo įstaiga išdavė toliau aprašytą sertifikatą, gamintojas turi parengti ir saugoti atitikties deklaraciją. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.

28. Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

– gamintojo pavadinimas ir adresas, gamybos vieta;

– produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, naudojimas) ir CE ženklinimo informacijos lydraščio kopija;

– nuoroda į šį techninių reikalavimų aprašą ir atitinkamą standartą;

– taikymo sritys;

– pridedamo vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;

– asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo vardu, vardas ir pavardė bei einamos pareigos.

29. Deklaracija turi būti pagrįsta notifikuotosios sertifikavimo įstaigos išduotu vidinės gamybos kontrolės sertifikatu, kuriame, papildant anksčiau pateiktą informaciją, turi būti nurodyta:

– notifikuotosios sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;

– vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;

– sertifikato galiojimo sąlygos ir laikas, kai taikytina;

– asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė bei einamos pareigos.

30. Anksčiau minėta deklaracija ir sertifikatas turi būti parašyti lietuvių kalba.

31. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas yra atsakingas už CE ženklinimą. CE ženklo simbolis turi būti patvirtintas pagal direktyvą 93/68/EEB ir nurodytas naudojamuose prekybos dokumentuose (pvz., važtaraščiuose) pagal VIII skyrių.

32. Kartu su CE ženklu turi būti pateikti šie duomenys:

– notifikuotosios sertifikavimo įstaigos identifikavimo numeris;

– gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas ir adresas;

– du paskutinieji CE ženklinimo metų skaitmenys;

– gamybos kontrolės sistemos sertifikato numeris;

– nuoroda į LST EN 12591 arba LST EN 14023 standartus;

– produkto aprašymas: žymėjimas pagal 1-3 lenteles ir numatomas naudojimas;

– savybių duomenys.

 

CE ženklas

 

CE atitikties ženklinimas, susidedantis iš „CE“ simbolio, pateikto direktyvoje 93/68/EEB

 

01234

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris

 

AnyCo Ltd. P.O. Box 21, B-1050

Gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas ir adresas

 

06

 

Du paskutinieji CE ženklinimo metų skaitmenys

 

01234-BPR-00234

Sertifikato numeris

 

EN 12591

Nuoroda į Europos standartą

 

Kelių bitumas: 50/70,

numatomas naudoti kelių, aerodromų ir kitų plotų dangų įrengimui ir priežiūrai

 

Produkto aprašymas ir informacija apie reglamentuojamas charakteristikas

Konsistencija, kai yra vidutinė darbinė temperatūra

Penetracija, kai yra 25 °C ...................... 50–70 x 0,1 mm

 

Konsistencija, kai yra padidinta darbinė temperatūra

Minkštėjimo temperatūra ........................... 46 °C–54 °C

 

Konsistencijos patvarumas, kai yra vidutinė darbinė temperatūra

Atsparumas kietėjimui, kai yra 163 °C (EN 12607-1 standartas)

Liekamoji penetracija, kai yra 25 °C ................ ?>= 50 %

 

Konsistencijos patvarumas, kai yra padidinta darbinė temperatūra

Atsparumas kietėjimui, kai yra 163 °C (EN 12607-1 standartas)

Minkštėjimo temperatūros padidėjimas ............ <=? 9 °C

 

 

1 paveikslas. CE ženklinimo informacijos pavyzdys

 

CE ženklas

 

CE atitikties ženklinimas, susidedantis iš „CE“ simbolio, pateikto direktyvoje 93/68/EEB

 

01234

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris

AnyCo Ltd. P.O. Box 21, B-1050

Gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas ir adresas

 

06

 

Du paskutinieji CE ženklinimo metų skaitmenys

 

01234-CPD-00234

 

Sertifikato numeris

EN 14023

 

Polimerais modifikuotas bitumas + markė, numatomas naudoti kelių, aerodromų ir kitų plotų dangų įrengimui ir priežiūrai

 

Nuoroda į Europos standartą

 

Produkto aprašymas ir informacija apie reglamentuojamas charakteristikas

Konsistencija, kai yra vidutinė

darbinė temperatūra ....................................... klasė

 

Konsistencija, kai yra padidinta

darbinė temperatūra ....................................... klasė

 

Sankiba ir taikytas bandymo metodas ................ klasė

 

Konsistencijos patvarumas, kai yra

vidutinė darbinė temperatūra ........................... klasė

 

Konsistencijos patvarumas, kai yra

padidinta darbinė temperatūra ........................ klasė

 

Pavojingos medžiagos X: ............. (mažiau nei x ppm)

 

 

2 paveikslas. CE ženklinimo informacijos pavyzdys

 

Kartu su konkrečia informacija apie pavojingas medžiagas, kai reikia ir kada reikia, prie produkto pridedami atitinkamos formos dokumentai, kuriuose pateikiami kiti teisės aktų reikalavimai, susiję su pavojingomis medžiagomis, taip pat kita būtina informacija, numatyta šiuose teisės aktuose.

 

PASTABA. Nebūtina nurodyti Europos teisės aktų, kai nėra nacionalinių pakeitimų.

 

VIII SKYRIUS. DUOMENYS, PATEIKIAMI LYDRAŠČIUOSE / VAŽTARAŠTYJE

 

33. Lydinčiuose dokumentuose mažiausiai turi būti pateikti šie duomenys:

– CE ženklas;

– gamintojas ir gamybos vieta;

– produkto aprašymas pagal šį techninių reikalavimų aprašą;

– informacijos apie pradinio tipo bandymo rezultatus gavimo galimybė.

 

IX SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Šiuo techninių reikalavimų aprašu Lietuvoje įgyvendinami LST EN 12591 ir LST EN 14023 standartai. Remiantis pradinių tipo bandymų, vidinės gamybos kontrolės ir kontrolinių bandymų rezultatais, produktų technologinėmis ir funkcinėmis savybėmis, šis aprašas gali būti tikslinamas ir tobulinamas.

 

_________________

 * Su aprašu galima susipažinti „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje www.valstybes-zinios.lt.