LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL DARBUOTOJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU ĮRANGA IR SISTEMOMIS, TURINČIOMIS TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ, ATESTAVIMO SISTEMOS NUSTATYMO

 

2009 m. sausio 13 d. Nr. D1-12/A1-10

Vilnius

 

Įgyvendindami 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006) 5 straipsnio 2 dalies nuostatas:

1. Nustatome, kad:

1.1. nuo 2009 m. liepos 4 d.:

1.1.1. juridinių asmenų darbuotojai ir individualiai dirbantys fiziniai asmenys (toliau – Darbuotojai), vykdantys stacionarių šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujos), patikrą dėl F-dujų nuotėkio, įrengimą, techninę priežiūrą arba eksploatavimą ir surenkantys iš šių įrenginių F-dujas, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 303/2008), 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalo turėti tinkamos Reglamento (EB) Nr. 303/2008 4 straipsnio 2 punkte nurodytos kategorijos pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti šiame punkte nurodytas vieną ar daugiau veiklos rūšių, ir būti atestuojami pagal Reglamento (EB) Nr. 303/2008 priede nurodytus atitinkamos kategorijos kvalifikacinius reikalavimus;

1.1.2. Darbuotojai, vykdantys stacionarių priešgaisrinių sistemų, turinčių F-dujų, patikrą dėl F-dujų nuotėkio, įrengimą, techninę priežiūrą arba eksploatavimą ir surenkantys iš šių sistemų ir gesintuvų F-dujas, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 12) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 304/2008), 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti šiame punkte nurodytas veiklos rūšis, ir būti atestuojami pagal Reglamento (EB) Nr. 304/2008 priede nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

1.1.3. Darbuotojai, surenkantys F-dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 305/2008, nustatančio darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, sertifikavimo būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (OL 2008 L 92, p. 17) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 305/2008), 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti šiame punkte nurodytą veiklos rūšį, ir būti atestuojami pagal Reglamento (EB) Nr. 305/2008 priede nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

1.1.4. Darbuotojai, surenkantys iš įrenginių tirpiklius, kurių pagrindas yra F-dujos, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 306/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi darbuotojų, surenkančių iš įrangos tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, atestavimo būtiniausi reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 21) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 306/2008), 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti šiame punkte nurodytą veiklos rūšį, ir būti atestuojami pagal Reglamento (EB) Nr. 306/2008 priede nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

1.2. nuo 2010 m. liepos 4 d. Darbuotojai, surenkantys F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 307/2008, nustatančio darbuotojų mokymo programų, susijusių su tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (OL 2008 L 92, p. 25) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 307/2008), 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalo turėti pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti šiame punkte nurodytą veiklos rūšį, ir būti atestuojami pagal Reglamento (EB) Nr. 307/2008 priede nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

1.3. Darbuotojams, vykdantiems šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ir 1.2 punktuose nurodytas veiklos rūšis, išduodamas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V(7)-7 „Dėl pažymėjimo, kodas 1115, privalomosios formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 20-752) patvirtintos formos pažymėjimas;

1.4. Europos Sąjungos valstybių narių Darbuotojams išduoti pažymėjimai, patvirtinantys kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ir 1.2 punktuose nurodytas veiklos rūšis, pripažįstami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

1.5. juridiniai asmenys, gaminantys arba eksploatuojantys aukštos įtampos paskirstymo įrenginius, turinčius F-dujų, arba įrenginius, kuriuose yra tirpiklių, kurių pagrindą sudaro F-dujos, gali atlikti vertinimo ir sertifikavimo institucijos funkcijas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, jei atitinka reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 305/2008 6 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 306/2008 5 straipsnyje.

2. Pavedame:

2.1. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

2.1.1. organizuoti mokymo programų rengimą arba atitinkamų esamų mokymo programų atnaujinimą, siekiant įgyvendinti šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ir 1.2 punktuose nustatytus reikalavimus;

2.1.2. Aplinkos ministerijai pareikalavus teikti raštu informaciją, reikalingą ataskaitai, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (OL 2008 L 92, p. 28) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 308/2008), nuostatomis, parengti;

2.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriui, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 308/2008 nuostatomis, rengti ataskaitas Europos Komisijai.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS          RIMANTAS JONAS DAGYS

 

_________________